Atplukdyti žodžio reikšmė

Atplukdyti - plukdýti,plùkdo, plùkdė 1.vandeniu gabenti:Aužuolo plukdýti negalì – tas skęsta Trioptais(sieliais)plùkdė į aukštesnes vietas gyvolius Iš Almajo, iš Baluošo plukdýdavo sielius Vyrai upe sielius plukdė | Konrade, liautum savo mintis plukdęs ant tos vilnelės, kuri tuoj pranyks juk 2.nešti (vandens srovę):Šiaurinė Lietuvos teritorijos dalis priklauso baseinams, plukdantiems vandenis į jūrą Tik šiaurės Lietuvos upeliai plukdo savo vandenis į Dauguvą, Lielupę, Ventą ir kitas Latvijos upes Į vakarus, į vakarus sriautus plukdys pavasaris 3.nešti iš gelmių į kraštą, į viršų:Jei vandenyj nuskendęs, būt drumstus vandenėlis, plukdytų kepurėlę 4. plaukti vandens paviršiumi:Skrend', karveleli, per ežerelį, tam ežerely plukdos laivelis 5.maudyti:Arklius, galvijus plukdžiau vandeny Vaikai išjojo arklių plukdýtų Te labai gera arklius plukdýt – gilu Vyrai gylė[je] plùkdo arklius Visas tris [raganas] nuvarė prie Arimaičių ežero ir ėmė jas plukdyti Pakraštyj [ežero] plukdysme žirgelį, vidurelyj – rūtų vainikelį Aš užaugau raškažėlėj pas savo tėvelį ir nujojau pas upelę plukdyt juodbėrėlį Jūres nenersiu, mares neplauksiu, žirgužį neplukdýsiu Nei pėsčiam eiti, nei raitam joti, nei žirgelio plukdyti Tame sunkiame laike valdžia atsiuntė į kaimą gyvulių gydytoją: jis leido kraują ir liepė gyvulius plukdyti vandenyje 6. maudytis, plaukytis:Kai Žarę iškasė, nė plukdýtis nebė[ra] kur Ar eisme šiandien plukdýtis? Jis, būdavo, naktį eina plukdytis Vidurdienyj atlėks dvyleka ančių plukdytis 7. murgdytis, klampoti:Plùkdės žmonys par tyrelius į Upyną, net kelvietės virpėjo aplink plukdyti. 1. atgabenti vandeniu:Bangų atplukdyta medžiaga 2. atklampoti, atkeliauti:Vos tiktai atsiplùkdėm į Užventį tokiais keliais plukdant įnešti, įstumti:Didelis vėjas buvo ir įplùkdė laivą ežero vidurin | 1.vandeniu išgabenti:Daug jau miško ta upe išplukdyta | Lietuvos miškus vokiečiai išsiplukdė į savo žemę 2.iškelti į vandens paviršių, išnešti į kraštą, išplauti:Ir išplùkdė marios negyvėlę mergelę 3.išmaudyti:Išplùkdė, iškãsė, išmazgojo upė[je] kumelaitę Išdykėliai vaikai pagavo katę, įmetė kūdron ir išplùkdė ^ Sėdi nuliūdęs kap klane išplukdýtas gaidys | Išsiplùkdęs arklį, ir pats pasimaudžiau 4. išsimaudyti, išsiplaukyti:Mes išsiplùkdėm kiek norėdamos, ir nebekaršta mum Nujojęs į pamarį, išsiplukdęs, nusiplovęs Tuo tarpu mergaitės išsiplukdžiusios išėjo ant krašto 5.išleisti (varpas):Rugiai jau buvo išplukdę savo varpas(išplaukėję) labai šlapias ar sušilęs:Tu nieko nežiūri arklio: iš Sudeikių atalėkei kaip išplukdytu, dabar vėl Arkliai kaip išplukdyti, purvynas iki stebulių 1.vandeniu nugabenti:Karzonas mane į Ameriką nuplukdė ... Tris mėnesius mariomis plaukiau Į tas salas, tikėjomės, nuplukdys mus žvejai Čia turtingieji pasistato vilas ant laivų, ir tokias vilas galima kur norint nuplukdyti 2.vandens srovei nunešti:Tuomet nuplukdo, nuneša pradalges Iš upelio vanduo nurito mane į didelę upę, iš upės palengva į jūrą nuplukdė 3. išmaudyti:Šunis, arklius nuplukdýti | Eik, pasinerk į upę, nusiplukdyk kaip naras! 1.pamaudyti:Paplukdýk arklį Išvesk į upę arklį paplukdýti | Pasiplukdęs juodbėrėlį, jojau par girelę 2. pasimaudyti, pasiplaukyti:Pasiplukdo naktigoniai berniokai po ežerą, pasikrykštauja 3.padaryti paplūdusį:Visas baisiai sušaudytas ir kraujeliais paplukdytas 4.paleisti vandeniu plaukti:Seserys padėjo šuniuką, o vaiką įdėjo dėžėn ir paplukdė ežere Sukilimai, teisybė, buvo numalšinti ir kraujuose paplukdyti Atėjūnas tironas šalį paplukdė kraujuose pargabenti vandeniu:Už vandenų mergelė, nei ji parvežti, nei ji parvesti, laiveliu parplukdyti priversti perplaukti:Arklį pérplukdė [per upę] ir vė joja Aš pati parsikelsiu, kurtužius parplukdysiu Marias perplauksiu, jūres perskirsiu, žirgelį perplukdysiu | Laivas gal galėtų persiplukdyti kiaurai per žiemių ašigalį pro šalį nuplukdyt. 1. artyn atplukdyti:Laivą buvo priplukdę prie kranto 2.prigabenti vandeniu:Medžių prie triobos priplukdýti 1. plukdant sugabenti, surinkti:Oi, daug vertybių čia suplukdyta iš viso pasaulio 2.permerkti, sulyti:Taip suplùkdė lietus iš turgaus grįžtant, kad nė siūlo galo sauso nebeliko užtvindyti, užplūsti:Visa šalis, vokiečių užplukdyta, nė pati nepajuto, kaip palengvėle vokietėjo
2013-04-05 00:18:56
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž