Ardyti žodžio reikšmė

Ardyti - ardýti,ar̃do, ar̃dė 1. griauti, versti:Neardýk tvoros Stogą jau nuplėšė, dabar sienas ar̃do Kakalį ardýt | Ar̃do ežerą(vėjas aptirpusį ledą laužo) ║naikinti:Piktas vieras ... ardyk 2. daryti, kad atsileistų iš siūlių, išrykštų:Kam ardaĩ siūlę? Buvo sijoną bear̃danti, bet parkalbėjau 3.rausti, kasti, kapstyti:Baubdami jauteliai ragais žemę ardo Pradėdavo visa gerkle baubti ir kojomis žemę ardyti | Kuilys ... ėmė blauzdas ardyti(iltimis raižyti) 4.į dalis skirstyti, narstyti:Remontui skirtą automobilį reikia ardyti Pabaigėm kult, jau ar̃do mašiną, tuoj važiuos kitur | Dar leisiu, testa ar̃do(operuoja)dar rozą mane | Jie jau pradeda ardýtis tėvo paliktą ūkę 5. daryti, kad pakriktų:Ardýkit veseilę su juo, tegu eina už kito Sandorą ir pakajų ar̃do Tvarką ardyti Dūmas jų visas ardai 6. labai rėkti, plėšytis:Čia jau išaugs vaikelis: ką insigeidė, tąmet nepadavei – ardosi Vaikas ardos, kad neleidi pabėgioti po lauką Šuoj net ardos lodamas | Ans jau ardės(labai triukšmavo),buvo dideliai girtas 7. bartis, peštis:Šunes ant kiemo ar̃dos Anys ten ar̃dos ir ar̃dos kai šunys graudinti:Tik neverkie, jaunulėle, neardyk širdelės antardýti suardyti:Pasirodyk [karvei] – ana tave su ragais antardỹs apardýti 1.apdraskyti, apgriauti:Vėjas stogą apar̃dė, reikia taisyt Dar̃ jau apar̃dė ir tvoras, ir viską 2. šiek tiek išardyti (siūlę):Kad pradėjai, tai baik ardyt [kailinius], nepalik taip apardęs 3.aprausti, apdraskyti:Po žiemai galima ir nesėt, tik reikia giliai neapardýt, tai vėl auga [facelijos] kalniẽrių apardýtiapkulti, apmušti:Gerai, aš jam apardýsiu kalniẽrių atardýti 1.padaryti skylę ardant, griaunant:Spragą tvoroje atardýti 2. atleidžiant siūlę atskirti ką prisiūtą:Kam tu atardeĩ tą lopą? [Bernelis] ne marškinių rankovėlė, neatardýsi | Kokio žmogaus prisėstas, vely skverną atsiardýk kalniẽrių atardýtiapkulti, apmušti:Petras jam kalniẽrių atar̃dė išardýti 1. išgriauti, išversti:Išar̃dė triobą ir nuvežė į galulaukę statyt Išardau tvorą | Namas gražiai išsiar̃dė, nesusigadino nė vienas sienojas Kaip tik jūs eiste tiltu, užpakaly jis išsiardys, ir bus kaip nebuvę ║išdraikyti:Vėjužis ... išardė mano plaukelius 2.išskirti siūlę:Negerai susiuvė, dabar reikia išardýt 3. išrausti, iškasioti:Kai pašalą paleis, reikia tuoj rasodnyką išardýt 4.išskirstyti į dalis:Ar išar̃dęs [mašiną] mokėsi sudėt kaip buvo? 5. padaryti, kad pakriktų:Išar̃dė vestuves Sudūmojimą kieno išardau nuardýti 1.nuversti, nugriauti:Pusę dangčio jau nuardžiaũ, rytoj pabaigsiu Audra visą pašelmenį nuar̃dė Žiūriu – tvoros galas nuardýtas 2. išleidžiant siūlę, atskirti ką prisiūtą:Nuardýk juosmenį, reiks naujas dėt ^ Ne rankovė – nenuardysi | Nusiardýk šituos lopinius, ir pakaks audeklo paardýti 1.kurį laiką ardyti, griauti:Dar truputį paardýkim, ir eisme pietų 2.šiek tiek pagriauti, išversti:Jau pirkias paar̃dė Paar̃dė tiltą traktoriai 3.šiek tiek ardyti (siūlę):Visos siūlės neardyk, tik kiek paardýk, ir pakaks 4. suirti, nueiti niekais:Jo visi planai pasar̃dė 5. pasipešti, pasimušti:Tai gerai pasiar̃dė, kad abu guli pérardyti ardant perskirti (siūlę):Tą drobulę kiaurai párardyk praardýti 1.padaryti skylę ardant, griaunant:Sieną praardė kiaulės su snukiais ir išlindo Praardýk tvorą, ir įlįsi sodan | Prasiardęs spragą tvoroj, galėsi išjot 2.kiek atardyti (siūlę):Praar̃dė maišą ir išleido grūdus 3.kiek prarausti, prakasti:Praar̃dė tėvas prieš saulę žemės, ir pasisodinome braškių 4. parūpinti sau ko nors ardymu:Nebebuvo pakrato, tai prasiardžiaũ iš dangčio ir pakračiau priardýti parūpinti ardymu:Jūs tik vežkit, mes paspėsim priardýt sienojų | Prisiardžiaũ iš mūro plytų ir vežuos suardýti 1. sugriauti, išversti, išdraskyti:Suar̃dėme rūmą, dabar gyvename klėtyje Kur pataiko, ten suar̃do mūrus kuo didžiausius Sudraskytas suardytas žalias mano vainikėlis Kad nepakiltų šiaurės vėjelis, kad nesuardytų mano lizdelį | Tu suardei jųjų meilę, gyvenimą Karas viską suar̃dė ^ Laikas ir kalnus suardo 2.išleisti siūles:^ Be adatos susiūtas, be peilio suardýtas 3. išskirstyti į dalis:Iškošusi pieną, separatorių pati susiardaũ, o kai reikia košt, ir vėl susistatau 4. sukrikdyti:Suardýti vestuves 5. subyrėti:Jeigu durpės geros, tai atpjauta plytelė ne taip lengvai susiardo 6. susipešti:Katė su šuniu dažnai susar̃do primušti:Aš jam snùkį suardýsiu nuejęs

Žodžio ardyti sinonimai

Greiti, griauti
Žodžio ardyti sinonimai

Žodis ardyti kitomis kalbomis

Rusiškai: демонтировать
Angliškai: disassemble
Estiškai: desmontar
Lenkiškai: demontować
Latviškai: izjaukt
Lietuviškai: ardyti
2013-04-09 11:13:05
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž