Aptemdyti žodžio reikšmė

Aptemdyti - témdyti,-o (témdžia), -ė temti.1.daryti tamsų, apgaubtą tamsos, menkai apšviestą arba neapšviestą:Aplink tik miškas matėsi ir naktis temdė kelią | Kam savo ašaromis temdai paskutines mano dienas! ║daryti, kad neskleistų šviesos, užstoti kieno šviesą:Mėnuo ir saulę kartais temdo Mėnulis netemdo žvaizdžių šviesumo Aukšti rūmai dangų remia, žali vyšnių sodai saulę temdo 2. daryti silpnai, prastai regintį:Tai rūpestėlis akeles temdo, tai ašarėlės veidelius vilgo Ašarėlės karčios temdo jai akis Kada tik keliu važiavau pro Trakus, man verkė iš skausmo širdis: gaili ašarėlė beplovė skruostus ir mėlynas temdė akis! 3. gaišinti ligi sutemos:Leiskit namo eiti, netémdykit | Skubink važiuot namo, nesitémdyk par daug 4. menkinti, silpninti sąmoningumą, susipratimą.5. daryti, kad būtų nenuovokus, miglotas, menkai suvokiantis:Vėtra ir bangos plėšė juos nuo to burių stiebo, vandens šaltis varstė jų kūną ir temdė protą Daugal sviete yra mokslo sugadinto, galvą témdžia, širdį aušo ir gaišina dūšią Tau puikūs pečių neapsupo šilkai, tu proto netemdai gražybe 1. padaryti, kad mažiau skleistų šviesos, tamsinti:Aptémdyti langus Saulė stovėjo aukštai danguje, bet debesų aptémdyta Žvaigždės vienos duoda šviesą, o kitos užlenda ir aptémdo viena kitą 2.padaryti silpniau, menkiau regintį:Galėjo ir akis aptémdyt iš to išgąsčio Ašaros kaip migla aptémdė jai akis | Pinigai man aptemdė akis 3. padaryti niūrų, nelinksmą, sudrumsti:Kieno jausmus aptémdyti 4. padaryti prastos nuovokos, neblaivų, menkai suvokiantį:Pykčio aptemdyta sąmonė Su tokiom pasakom gali aptémdyt vaikam protą 5. padaryti neaiškų, miglotą, nesuprantamą:Muzikinė ritmika ir melodija gali tiesiog aptemdyti žodžių prasmę Pats žodžio vartojimo tikslas reikalauja padaryti dalyką aiškesnį, o ne jį aptemdyti padaryti tamsų, tamsesnį, menkai apšviestą:Oniulės žiedelis Stasiulio rankelę nušvietė, o Stasiulio žiedelis Oniulės rankelę nutemdė Ši vietelė nutemdyta rūkų Tai jie tę nutemdė aukštą klėtelę mano tėvulio 1. padaryti, kad būtų menkiau apšviesta, patamsinti:[Penkialapis vynvytis] gerai auga tiek saulėtose, tiek ir pritemdytose vietose Vakaruose atsistojo kalnas, ir jo šlaitai pritemdė žemę ║padaryti, kad mažiau būtų ar mažiau skleistų šviesos:Kiek pritémdyk šviesą Sergantys galvijai pervaromi į švarias, vėsias patalpas su pritemdytais langais 2. pritemti 1: Kab pritemdys, galėsit ateit Vakaras jau, pritémdo 3. sugaišinti, sulaikyti iki sutemos.| 4. padaryti liūdnoką, niūroką:Iš lango šypsosi laimingas veidas, vos matomo liūdesio pritemdytas 5. padaryti nelabai aiškiai suprantamą, miglotą:Nepakankamai meniškai diferencijuoti simboliai pritemdo ir kai kurių kitų rinkinio eilėraščių prasmę 1. padaryti tamsų, tamsesnį, neapšviestą.2. sulaikyti, sugaišinti iki sutemos:Sutémdė mane Dar pabūk, dar pabūk, – ir sutémdė mane | Šiandie anksčiau parvažiuok, nesusitémdyk Eisiu namo, bijau susitémdyt Ilgai užtruko, susitémdė, bet parvažiavo Žutrukau [grybaudamas] ir sustémdžiau 3. padaryti niūrų:Mūsų jaunystė sutémdyta buvo 4. sutirštinti (spalvas). 1. padaryti tamsų, be šviesos, užtamsinti:Patalpa mėsai sūdyti turi būti švari, gerai vėdinama, vėsi, pusiau užtemdyta Šikšnosparnių pulkai, kuriuos vakaras prikelia, stačiai užtemdo orą ║padaryti, kad neskleistų, nepraleistų šviesos:Vėjas tuoj užtémdė saulę Užtemdytas Mėnulis atrodo rausvas Ir štai tau beregint, nežinai lemtai nė iš kur, tai vienas, tai kitas debesėlis ir užtemdė saulę, ir neramu, ir liūdna tau | Tuomet rodės mergelei, kad nė koks debesėlis neužtemdys jos saulelės Užtemdė tėviškės padangę nelaisvės letena juoda 2.padaryti menkai, silpnai regintį:Bet tos kvailos ašaros užtemdo akis | Rublis užtemdė jo akis, per aną neregėjo nieko! Bus apšviestos anos užtemdytos akys dūšios tavo 3. padaryti liūdną, niūrų, nelinksmą:Atėjęs žentas visus namus užtémdė [savo girtuokliavimu] Kukli ir tyli mano daina: čypsiu, kai sielą užtemdo liūdesys arba krūtinę džiovina ilgesys 4. užgožti, nustelbti:Marcė kaip užaugo, tai užtémdė visas mergas Pamanyk tiktai, vaikeli – tavo vardas užtemdys visus! 5. padaryti neaiškų, miglotą, nesuprantamą:Tuščias plepumas užtemdo dalyką ir išvargina klausytojų ausis Dažnai jausmas drumsčia sveiką, paprastą mintį ir užtemdo jos logiškumą prisigerti:Vyriškas ir paliekta vyriškas, tik ko akès užsitémdo

Žodis aptemdyti kitomis kalbomis

Rusiškai: затемнять
Angliškai: obscure
Estiškai: ocultar
Lenkiškai: zaciemniać
Latviškai: maskēt
Lietuviškai: aptemdyti
2013-03-16 18:58:29
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž