Apskaldyti žodžio reikšmė

Apskaldyti - skáldyti,-o (-ija -yja ), -ė (-ijo ) skelti.1. daug kartų skeliant, smulkinti į dalis, į gabalus:Skáldau medžius, akmenis Malkos skáldyt – sunkus darbas senam Skali beržo malka: gerai skáldyt Žiemą liuobam kapoti medžius, kerus skáldyti Skáldytų karčių tvora Jekė su Maguže džiovytą pagalį skáldo Kirvis skáldomas(vartojamas skaldyti) Pasidėjęs tokį paplokščią akmenį ir skáldo Išvarė ant plento akminų skáldyt Du mėnesiu skaldė akmenis, o paskui vėl be darbo, vėl badą kenčia Skáldo riešutus kaip voveris Sūrį vežios an kalados skáldyti, pjaustyti i duos visims veselninkams Rapsus kuliant, reikia pritaikyti kuliamąją, kad neskaldytų grūdų Skaldyti žirniai ^ Meilė i akmenį skáldo Iš adetos vežimą skáldo i skáldo, pats lo[ja], pats nežino, ką išlo[ja] | Gerai skáldosi itoj malka ║ skeliant gaminti:Seniau balanas skáldydavo ir degindavo Prie prūso(per vokiečių okupaciją)vėl išmokom balanas skáldyt Mūs senos pirkios lentos buvo skáldytos Ką jūs veiksit iš mano šakelių? Ką skáldysit ir iš liemenėlio? Dar menu, kap buvo kurnos(dūminės)pirkios skáldytom(skaldant padarytų lentų)lubom ║ plėšiamam skirtis, skaidytis:Minkštas pluoštas gerai skaldosi ║smogiant trupinti, aižyti:Trenkė perkūnas, lyg visą svietą skaldydamas į trupinius | Žaibas įnirtingai skaldo naktį | Uolos pradėjo skaldyties 2. pjaustyti dalimis (ppr. bulves):Bulbas skáldydavom ant tris dalis ir sodindavom Kai bulbų mažai, tai sėklai dideles skáldom Košikan skáldžiau bulbas Devynių dešimtų(90)metų, o bulbas skáldžiau cielą nedėlią Nieko nereikia, va, išvirk skáldytų bulbų Obuolius skaldyt ir džiaut reik 3. skirstyti, dalyti:Senis Balsys skaldyti ūkio nenori Skáldyti ūkės nenorėjo, išleido vieną į mokslą Aš myliu Lietuvą ir skaldyti ją dalimis niekam neleisiu | Vienybę skáldyti Skáldytas(blaškus, nesukauptas)dėmesys 4. skirstyti į sudėtines dalis, skaidyti:Organizmas išmoksta greit skaldyti nuodus Atomus skáldyti | Organinė medžiaga skaldosi lėtai Chemiškai skáldytis 5. dalyti į tam tikras grupes:Privatinė gamybos priemonių nuosavybė skaldo visuomenę | Valstiečiai skaldosi į buržuaziją ir varguomenę ║ardyti:Pasauly auksas visa valdo, gražiausiąją vienybę skaldo 6. atitolinti vieną nuo kito, daryti nedraugišką, svetimą:Tarybinis patriotizmas ne skaldo, bet jungia visas mūsų šalies tautas į brolišką šeimą ║ išsituokti, skirtis:Skáldos šeimos jau i po kaimas 7. kuo aštriu kapoti:Ar skaldysi padkavom žemelę, ar karpysi auselėm rūtelę? Tai atkelsiu galvele vartelius, tai skaldysiu kojelėm vejelę ║kandžioti, gilti:Šarančiai apninka, pradeda skáldyti tau šonus 8. brėžinėjant įskelti ugnį, degioti:Neskáldyk be reikalo degtukų! 9. sproginėti O žaltelel, kaip tos krasnos skáldo! 10. smarkiai daužyti, mušti, talžyti:Skáldė skáldė, ir delto išlikau gyvas Kas čia sakė, ka tiek mušę didliai, skáldę Skaldo vieni kitiems antausius, ir laksto kepurės nuo tilto į vandenį Kam snukį skáldyti Tada policininkai ima skaldyti žmones karabinų buožėmis | Ir vėl tie buvo pradėję sau galvas skaldytis Baratės, tai baratės, tik galvų nesiskáldykit! Jūs vėl turbūt skáldėtės, kad su mėlynėms vaikščiojat Kad skáldos kaip girti 11. smarkiai, be pertrūkio kosėti:Vaistus geru, vis tiek kosulys nepraeina – trečia diena, kaip skáldau 12. kalbėti nebūtus daiktus, šnekant kurti:Skáldo priskaldo bobos tiek i tiek 13. griežtai kalbėti, rėžti (tiesą):Skáldo visa akỹs Kai pradėjau skáldyt praudą akysan, tai tik raudonavo! Kai sustenka, i skáldo akysna visa ką, kaip buvo daug vargo patirti; sunkiai gyventi:Visiems mums tenka akmens skaldyti mūsų gyvenimo kely kaĩp klỹnais (vãgiais) skáldolabai skauda (galvą):Galvą kàp klỹnais skáldo, o ausyse kap devyni velniai spiegia Galvą kaĩp vãgiais skáldo málkas skáldytikosėti:Tas vaikelis málkas skáldo apskelti.1. apkapoti, aptašyti, apdaužyti (medį, akmenį):Gražiausiai atrodo stambūs ir vidutinio dydžio neapskaldytu paviršiumi lauko akmenys Prieš mūsų akis išplaukia tvirta, tarytum audrų apskaldytas ąžuolas, kampuota Dionizo Poškos figūra 2. nupjaustyti galus, apipjaustyti (bulves):Bulbų apskáldo, išverda, su gira, tai gardu Kiek čia mūsų: apskaldyk porą nėščių, ir užteks an danties ažmest; sarmatos gi nenorėsi, da ir lašinių pridėsi 3. smarkiai apmušti, apdaužyti:Tokį reikia gerai apskáldyt, tai ir žinos, kaip iš kitų juoktis Jei kas būtų tave gerai apskaldęs, gal šiandieną būtum žmogus Kai sveiką ranką turėjau, apskáldžiau kiek Kad apskáldė par ausis, tai net šilta pasdarė Už tokius darbus tau reikėtų antausius apskáldyti Apskaldau ausis Tai apskáldžiau per ausis! Pasigavęs apskáldžiau žandus, nevėpčios daugiau | Apsiskáldė per ausis Ne kartą man teko susiimti su vaikinais, apsikulti ir net smarkiai apsiskaldyti 4. kiek suskaidyti:Skrandžio sultys apskaldo baltymus atskelti.1. skaldant atidalyti:Atskáldyk iš skalamedžio balanų 2. smarkiai atmušti, atidaužyti:Tai, dar aš su tokiu váikeliu ilgai terliosiuos – atskáldžiau antausius ir paleidau! Jis pats antausius atskaldytų tokiam nedorėliui Už greitumą jam gerai paausius atskáldė | Kartais ir antausius smuklėje vienas kitam atsiskaldom 3. griežtai, smarkiai atsakyti, atkirsti:Ką jau aš tę jumi atskáldžiau, nieko labai neatskáldžiau Duktė momai atskáldo labai | Atsiskáldyk, atsiskáldyk kai šakaliais, neverk! daskáldyti papildomai priskaldyti:Mãža buvo, daugiau daskáldėm lentelių palėpei dengt įskelti.1. keliose vietose įskelti:Įskáldyk, apvalutainius nedėk į pečių | Lapai pirštuoti arba pirštuotai įkarpyti, arba įskaldyti 2.įstengti perskelti:Mediena kieta ir sunkiai įskaldoma 3. įsitraukti į skaldymą:Neįpratusiam sunku malkos skaldyti, o kai įsiskáldai, tai nėr lengvesnio darbo 4. pjaustant įsidėti:Insiskáldyk bulbų i išsivirsi 5. smarkiai atmušti, apdaužyti:Ir įskáldo gi piktas karininkas kareiviams žandus bemokydamas išskelti.1. skeliant išdalyti, susmulkinti:Šakalį išskaldė į skybeles prasikurti ugnie | Žąsiuko išliežėliai išskáldyti | Išsiskáldė jurginiai [sodinant], tai ir menki 2. išpjaustyti skiltimis:Išpjaustau, išskáldau obuolius, kur negeri, i pakepu ║skaldant pagaminti:Pirmiausia klucius suskáldo, o tik paskuo išskáldo šulus Iškirs girioj medelius ir išskaldys lenteles O aš pasikirsčiau žaliąją liepelę, o aš išskáldyčiau baltąsias lenteles 3. .kurį laiką skaldyti:Vakar visą dieną išskáldžiau malkas 4. skeliant ugnį, suvartoti:Išskáldęs degtukus, nemesk skrynelės, vely vaikui atiduok | Rūkant daug degtukų išsiskáldė 5. išskirstyti:Dabar retą sodžių rasi, kur nebūtų nuo brolių į siaurus abrūsėlius kelių gyvenimų rėžiai išskaldyti | Mūsų sodžius išsiskáldė vienasėdžiais 6. smarkiai, atvirai išsakyti, išrėžti:Kad būčia su juo susdūrus, tai aš jam būčia išskáldžius Išskáldžiau visą teisybę akỹs 7. smarkiai užduoti, apdaužyti:Išskáldė per ausis | Girti būdami susipykę, išsiskáldė per antausius, paskui ir vėl geruoju nuskelti.1. skaldant atidalyti nuo kraštų, šonų, paviršiaus:Lovį dirbant, nuskáldyk nuo kraštų roną, jei par daug storas Nenuskaldytas akmuon Švendubrėn akmuoj didelis, ale nuskáldytas Toks akmuo y[ra], kaip Viekšnių miestas, i pusė to akmens nuskáldyta, pabudavotas dvaras 2.nudaužyti:Par žiemą dvejus klumpius nuskáldžiau, o žiemai bėgant, dar trečiūsius paukš! Oi, pamažu vežkiat margąsias skryneles, nenuskaldykiat skrynių pakojeles ║ nusibrozdinti:Mes parbėgdavom zuikutį gaudę, po pusę pirštų nusiskáldę 3. smarkiai sumušti, prilupti:Nuskáldė tokį vyrą ir paliko kraujūse beklaksantį ║mušant sužaloti:I tas šiandien beįeinąs, kramė nuskáldyta paskelti.1. kiek skaldyti, pasmulkinti:Gali likt, nors malkų paskaldysi Eik, paskáldai malkos! Reik eiti paskáldyti, žali tie medžiai ║suskaldyti:Paskáldau malkos ir teip ką padarau Paskáldyta malkos ir rietuvėn sudėta Ir paskaldė malką afierui sudeginojimų ║skaldant padaryti, pagaminti:Paskáldyk balanų Ta mergaitė paskaldo tam tėvui šakaliukų tokių, balanėlių | Tam kartui pasiskáldžiau šakalių, užteks Pasisinkinu, pasiskáldau žiburių(skalelių)– greičiau pečių inkuriu ║smūgiu sudaužyti, sutrupinti:Kokius medžius grauzmai šitie palaužo, paskáldo! Parmušė viedrus, paskaldė nėšius, patąsė pasaitelius 2. supjaustyti dalimis (bulves):Davė paskáldytų bulbų sėklai Bulbas paskáldyk, kad skaudžiau(greičiau)virt 3. paskirstyti, padalyti sklypais:Kiek čia turtingų būtų ūkininkų, žemę paskaldžius po keletą dešimtų dešimtinių! .4. smagiai pakalbėti, prikalbėti:Ji moka paskáldyt susėjime 5. smarkiai sumušti, sudaužyti:Aš jums visiems galvas paskáldysiu | Jiej lazdomi galvas pasiskáldė smarkiai pašokti, patrypti:Einam į šokį klùmpių paskáldyt perskelti.1. kertant padalyti į dalis:Párskaldyk medžius pusiau 2.perpjauti į dalis:Pérskaldo pusiau bulbas ir šutina neluptas praskelti.1. kiek priskaldyti:Eik praskáldyk šakalių, reiks pečiukas kurt Eisiu malkos praskaldyt | Prasiskáldžiau malkos Reikia man šakalukų prasiskaldyt pečiu pakurt ║ skaldant prisidaryti:Balanelių reikia prasiskáldyt pakurui 2. apdaužyti:Praskáldyti kam antausius | Žino, kad mes – ne vagišiai ar prasiskaldę galvas kaimo jaunuoliai priskelti.1. daug suskaldyti, pripildyti skaldant:Krūvas priskáldė malkų, kur ir dės Priskáldyk medžių ^ Iš adatos vežimą priskaldo Iš adatos priskáldo aktainius – tokia ana! Iš aguonos grūdo vežimą priskaldo Žmonės iš degtuko vežimą priskáldo Blogas žmogus iš niekų priskáldo vežimą Žinai, dabar koks svietas: iš vieno žodžio priskaldo dešimtį | Malkų prisiskáldėme pilną malkinę ║skaldant pridaryti:Iš trainų balanų priskáldė Aš priskaldžiau balanų iš sausos pušelės Man reikėdavo priskáldyt šakalių ir degyt, šviest tiem darbinykam | Būdavo, balanų prisiskáldom ir deginam rytais ir vakarais Prisiskáldysi žiuburių(skalelių),nu ta i rūksi teip kaip velnias po bokštu 2. pripjaustyti:Reikia, ka priskáldytau bulbų sodint 3. skaldant uždirbti:Nors tu persiplėšk – vos priskaldai duonai su vandeniu! 2. prikalbėti, prisakyti:Pradės rieties, visako priskáldys 5. pridaužyti, pritalžyti:Misiulis priskaldė jam antausių, kiek tik jo karšta širdis reikalavo Girti bernai užpuolė nekaltą žmogų ir priskaldė par ausis razskáldyti razskelti;suskaldyti:^ Viršus medžių razskaldytas suskelti.1. kapojant, skeliant susmulkinti:Medį suskáldyk Sinkiai suskáldyk pagalį i ažkursi Mano ir suskáldyta [malkos], ir sukrauta po stogu Nubėk ant Joną kirvio, reiks tas sienojėlis suskáldyt Įkuram suskáldo spirglio(dervoto kelmo),stabulėn prikiša Kirtom palaukė[je] medžius – tokie šakoti, neskalūs, nieko negalėjom suskáldyti Suskaldžiau akmenį in luitus, bus kuoj pamūrį pamūravot | Susiskáldau malkas pati Viena akimirka išvirto visas miškas, medžiai patys susiskaldė ir susidėjo sieksniais ║smūgiu suaižyti, sutrupinti:Nemėtyk gi teip pavalkų, dar kamantus suskaldysi Nenuolaidnus anas – duris suskáldė, kai ažsiširdijo [Žirgas] sustos pas rūtų darželį, suskáldys tuinus, sutraukys lenciūgėlius Perkūnas užgavo bokštą tą, suskaldė ir nugriovė Kriaučiui kojas suskáldė, rankas [per avariją] ║perkirsti, sukapoti:Kapone lupu [labai sudygusias, apsiraizgiusias bulves] – suskáldau [į dalis] 2. supjaustyti į dalis:Bulbas suskáldo i sodina Suskáldysiu [svogūnus] i pasodinsiu Adonio šakniastiebiai suskaldomi taip, kad kiekvienoje kero dalyje būtų 3–5 pumpurai | Susiskáldė, užsimerkė [kiaulės] kojikes 3.padalyti sklypais:Nenorėjo, kad ūkę suskal̃dytum brolis 4.pagal tam tikrus požymius suskirstyti į smulkesnius vienetus:Šiuo atžvilgiu žemaičiai suskaldomi 3 grupėmis | Giminė susiskaldo į kelias atskiras šeimas 5. suskirstyti į elementus, suskaidyti:Celiuliozę stipria rūgštimi galima suskaldyti iki gliukozės Vanduo suskaldomas į elementus Įkaitintas ir suskaldytas oras sukelia garsą (griaustinį) ║suardyti:Mikroorganizmai herbicidus suskaldo, ir jie išnyksta, nepalikdami pėdsakų 6. padaryti nevieningą:Jų pasipriešinimas buvo suskáldytas Buržuazija pasinaudodavo nacionalizmu, kad galėtų suskaldyti proletariato jėgas ^ Suskaldyk – lengviau pavaldysi! | Dideliu tipų įvairumu šioje scenoje režisierius parodo margą ir susiskaldžiusią priešo stovyklą 7. pasidalyti į tam tikras grupes:Socialistai susiskáldė į dešiniuosius ir kairiuosius 8. smarkiai sumušti, sudaužyti:Jis man visą žandą suskáldė Nelįsk, bo makaulę suskaldysu! Kad an gero žmogaus užeit, dantis tuoj suskáldyt Vaikas rietėjo nuo kalno bačkoj, bačka alksnin – suskáldė vaikui nosį | Tol gėrė, kol tarpusavė[je] susiskáldė Va, bernai jau susiskáldė Susimušėt – susipešėt? Susiskaldėt – susipjaustėt? Geruoju pas gydytoją niekas tokiu laiku nevaikšto Abudu susimušė, galvas susiskáldė daužantis užsimušti:Mušasi, skaldo viens kitam ausis: kad ne tėvas, gal užsiskaldytų

Žodžio apskaldyti sinonimai

Žodžio apskaldyti sinonimai
2013-04-04 12:28:33
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž