Aprūdyti žodžio reikšmė

Aprūdyti - rūdýti,-ìja (-ỹja rū̃di rūda), -ìjo 1. trauktis rūdimis:Paprastoji geležis rūdija ore tik todėl, kad turi kitų metalų priemaišų Mano žiedeliai, o auksinėliai, skrynioj gulėste ir berūdyste Nerūdijantis plienas Sidabras su auksu ore niekuomet nerūdija Padėk dalges, tegu nerūdỹja per žiemą Ei mergyte nėgelkyte, dėl ko rūd žiedelis? Ar ne laiku aš atjojau, ar žiedeliai rūdi? Jei rūdỹs žiedelis an baltų rankelių, tai smūtnas bernelis svetimoj šalelėj Oi, kad pražuvo jaunos dienelės, rūdyk, šoblužėle! Rūdi aukso žiedužėliai neišdovanoti Lietutis lyja, pentins rūdyja juodame purvynėly Bagočiaus dukrelės žiedai rūdyja, o vargo mergelės nuo darbų dyla Jei kirvis rūdija, tai bus lietaus | Bernyti mano, jaunasis mano, rūdys tavo širdelė Rūdýk, vainike, purvyne, o tu, mergele, pas mane 2. apsikrėsti rūdimis, gesti nuo rūdžių:Daugumas kviečių rūdỹja Azotinėmis trąšomis patręšti javai rūdija labiau Šįmet roputės taip nerūdỹja kaip pernai | Lapeliai bėga, vėjo papūsti, pūsta rūdyja, krūvon sugrūsti Medžio uoga neduos [šulinio] vandeniui rūdyti, maurais mauroti Per Užgavėnes negalima verpti, linai rūdys 3. gesti, gaunant rudą spalvą:Prie kaulo jau rūdija mėsa Tie lašiniai rūdỹ[ja] Mėsa nerūdija, nesitraukia, paimi, nets kvepia Kad nerūdytų lašiniai, reikia per Užgavėnes neverpt 4. vargti:Sklepe būk, rūdýk Kaip geležis vis rūdiju Pavogsi, o paskui kalėjime rūdýsi Aš gerai pirmiau gyvenau, dabar rūdyjù Aš pats verčiau numirčiau, neg su jais diena dienon rūdyčiau kambary O jeigu tas žmogus būt tą krosnį neardęs, tai toji giltinė ir po šiai dienai da būtų ten rūdijus 5. palengva nykti, gaišti:Užžels kojelių takeliai, rūdys rankelių darbeliai, pasigesite manęs Rūdys mano jaunystėlė per visą amželį, per visą amželį pas jauną bernelį Sena meilė nerūdỹja, laikui bėgant, vėl atgyja Akmens sudyla, plienas rūdija, tik nerūdija kerštas širdyje aprūdýti 1. apsitraukti rūdimis:Drėgnai padėta geležis greit aprūdija Tėvas pamatė ant kelio aprūdijusią padkavą ir liepė sūnui paimt Kuris būsiva žuvęs, tai to kulką antrasis rasiva aprūdijusią | Ar jūs gimėt surambėjusiais seniais su aprūdijusiomis sielomis? 2.apgesti:Negardi mėsa, ir baigta – visa aprūdijus 3.apruduoti nuo rūdžių:Mūs kelnės pali klupstį buvo aprūdìję – po dumblą landžiaunam ir landžiaunam įrūdýti įsiėsti rūdims:Peilis įrūdìjęs Kačeig tu jį šveiti kaip zerkolą, tikt pasiliekt įrūdijęs išrūdýti 1.išgesti vietomis ar iš vidaus nuo rūdžių:Peilis išrūdìjęs duobytėmis, jau nebenusišveis Cinkuotos skardos, variniai ir šiaip išrūdiję indai karvėms melžti bei pienui laikyti netinka 2.išpūti, išgesti:Kad tu žalia rūtele išdžiūtai, iš šaknelių išrūdytai Vaiko nuo saldainių dantys išrūdijo nurūdýti 1. apsitraukti rūdimis; surūdijus atkristi:Kur tavo pentineliai šviesūs nurūdijo? ^ Kad tu nurūdýtai! 2. išvargti:Nurūdýsi savo amžių ir duonos kąsnio neturėsi parūdýti 1. kiek apsitraukti rūdimis:Parūdìjo kiek blėka 2. pagesti, pasenti:Mėsa sena, parūdìjus Šio meto lašiniai, o parūdìję Kad gerai neįsūdai, ima ir parūdỹja lašiniai pérrūdyti surūdyti visam, kiaurai:Antrojoj gatvelėj kiūtojo suklypę, sukiužę, sudubusiais ir kiaurais perrūdijusios skardos stogais nameliukai prarūdýti 1. prakiurti nuo rūdžių:Prarūdìjo ta geležinė blėta Skardinės prarūdijęs šonas 2. sunkiai pragyventi, sunykti:Prarūdìjo nabagė Reiks man jaunai mergelei už jo prarūdytie prirūdýti 1. priaugti rūdžių iš vidaus:Bitonėlis prirūdìjęs – kasdien šlapinu 2.prisitraukti rūdžių:Įdubime žliugsėjo prirūdijęs vanduo 3.sugesti daugeliui:Jam padarė operaciją ausies, jo daug kaulų prirūdìjusių rado galvo[je] – i nieko nepagydė surūdýti 1. apsitraukti, pavirsti rūdimis:Surūdijęs Surūdu Apskaičiuota, kad pasaulyje per metus surūdija apie dešimtadalį visos metinės geležies produkcijos Jau suvyto vainikėlis an mano galvelės, surūdìjo aukso žiedas an baltų rankelių Katro kulka bus surūdìjus, tai to gyvo nėra ^ Ir plūgas be darbo surūdija Grapas tau nė surūdìjusio grašio nedovanos 2. pagesti, paruduoti:Šeimynai surūdijusios mėsos šmotą nupjauna Užvalgiau surūdìjusių lašinių, tai ir pradėjo sopėt po krūtine ║pernokti, pasenti:Visi agurkai surūdìję guli darže Surūdìjusios uogos neskanios 3. sutrūnyti, sunykti:Jo kauleliai surūdìję Mes prapulsim, surūdýsim, plūksneles išdulkysim Tu surūdysi kai raiste šiekštelė | Surūdìjo pilvelis nuo gėrimo | Ar bus geriau, ar reiks mum teip surūdyti? Geriau sudilt bedirbant, negu surūdyt betinginiaujant užrūdýti 1. nuo rūdžių užstrigti; užakti, sugesti, užsidėjus rūdims:Ažurūdu Zaviesai užrūdìjo Ažrūdìjo spynelė, reikia žibalo įpilt O užrūdìjus mano plintelė, nešaus girios paukštelių Mano mergelės šaltos rankelės, užrūdìję žiedeliai 2.sunykti:Jau užžėlė kojų takai, užrūdijo rankų darbai

Žodis aprūdyti kitomis kalbomis

Rusiškai: заржаветь
Angliškai: become rusty
Estiškai: oxidarse
Lenkiškai: stać rusty
Latviškai: kļūt sarūsējis
Lietuviškai: aprūdyti
2016-01-15 13:20:44
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž