Apnešioti žodžio reikšmė

Apnešioti - nešióti,-iója, -iójo nešti.1. per kelis kartus, kartkarčiais nešti iš vienos vietos į kitą paėmus, užsidėjus:Laiškus nešte nešiódavo Ir eičiau, nešiočiau bernužiui pusrytelį Nebeturiu kojų, nebegaliu vis nešiót Kaziukui valgyt Nešiojo numon kaulus sudegintųjų ant garbės dievų gyvolių, vildamos, jog tie kaulai paskalsys javų brandą Kur jauna dukrelė avižėles pjauna, pėdelius nešioja Ir įkišk anas ingi ąsas (rinkes) šalysa skrynelės, idant anomis ją nešiotų | Kaip nesigiminiuos – juk Petras jų vaiką nešiójo(buvo krikštatėvis) | Akys jau nežiba ir kojos jau nenešiója Neiškenta [vaikas] nelakstęs – pats krau[ja]s nešió[ja] Žmogus šaudo, o Dievas kulkas nešioja Kokie velniai tave nešioja tokioj tamsumoj?! ║vaikščiojant turėti paėmus su savimi:Juk tam kalavijus nešiojam, kad su priešais kovotume Nešiójau, nešiójau, šviesiąją plintelę nešiójau Išjoj brolelis į vaiskelį, paliek sesę mažiulėlę, ... ant rankelių nešiojamą ir lopšely linguojamą Dėkui, tėvulia, tai ką mane auklinai, tai ką mane nešiójai Paėmė nešioti ant rankelių Nor ant rankų nešiojamas Kad tavę, berneli, žemelė nekeltų, žirgas nenešiotų | Ir kaipo aš jus nešiojau ant sparnų erelių ir jus manęsp atvedžiau ^ Dėkui už pietus. – Nešiók sveikas, kol pamesi Širdies ant liežuvio nereikia nešioti Ką išmoksi, už pečių nenešiosi Ka žinai, an pečių nenešióji žodžio Kokios kalbos moki, tai an pečių nenešióji Galvą ant pečių nešioji, o nieko nežinai, nieko nenumanai, tik nosį pirštu krapštai Dieną kaulus nešiója, naktį pravėpsoja Ir ji pati tik tik gyvastį nešiója Kaip ta šventa žemė nešiója tokį bjaurų žmogų! Kad tave žemė nenešiotų! Žegnojas, o širdy velnią nešiojas | Jis visuomet nešiojasi portfelį Kas, gyvas būdamas, mylėjo lazdą nešiotis, to ir vėlė ją nešiojasi Nešiojas kaip katė vaiką Nešiójas kai katė su vaikais Kaip lėlis nešiojas su kiaušiais Nešiojas ne[i] kiaulė su ragaišiu | Jis paskui ilgai šią mintį nešiojosi Jam su tokiomis mislimis besinešiojant, jis sykį, naktyje begulėdamas, tokį sapną sapnavo ║ laikyti savyje, puoselėti:Dažnai siužetas pasensta, ypač jeigu jį per ilgai nešioji 2. savo judėjimo jėga sklaidyti, gainioti:Vėjas sniegą nešiója Vėjas nešiojo į visas puses meilų pavasario kvapą ^ Šuva loja, vėjas nešioja 3. nuolat čiupti, grobstyti:Krankliai beigia žąsukus nešiót Vištas reikia leist perėt vakare, kai paukščiai sutupia, tai vanagai viščiokų nenešios Darbuji, darbuji, o tavo darbą negeroj nešiója ^ Nešioja vilkas, neužilgo nuneš ir vilką 4. būti nėščiai:Patelė nešioja vaisių 40 savaičių Kurį eš devynis mėnesis po savo širdes nešiojau 5. dėvėti, vilkėti, avėti:Visą žiemą jis nenešioja kepurės Tikras vyras Napalys – kelnes jau nešioja Kartais vaikpalaikis buksvas vos moka nešióti, ... o štai ir toksai utėlius dolerių tyko Jie vilki tamsios drobės marškinius, nešioja per delną platumo petnešas ant didelės krūtinės Jau antrus metus nešióju tus pačius drabužius, o dar visai geri tebėr Naują drabužį ne tiek nešiosi, kiek lopytą Nei verpsi, nei ausi, puikiai nešiosi Dabar ar beyr mada teip nešiót? Drūtas audeklas – pasiūtai, tai jau nešiójęs nešiók Visi vaikai naginėm nešiójom Šilkus verpia, šilkus audžia, šilkeliais nešioja Nė tu verpi, nė tu kerpi, nė pančekoms nenešióji Nešiojamasis, numnešis sijonas Dangalas, ant kaklo nešiojamas Apvalkalas, procesijose nešiojamas Šitai kurie švelnus rūbus nešioja, namuose karalių est Tada išvilko ji drapanas našlių, kurias nešiojo Kai ašian nešiójau šilkų kasnykais Verčiau nešiót rūtelės, negu sunkus nuometėlis Už gero vyro, už storaulyvo nuometėliu nešiosiu Ant juodaunyčios mergos nešiója kaspinus, o moters nuometus Tai seselės vainikelis, ant galvelės nešiotasis, ant kaselių turėtasis Buvo gražus vainikėlis ir lengvas nešioti Gana, mergele, gana ulioti, rūtų vainikėlio gana nešioti Aš tavo mergužė nebūsiu, nė su tavo žiedeliu nenešiosiu Dureles varstysiu, laiškelį skaitysiu, žiedeliu nešiosiu, tave minavosiu Su akiniais pradė[jo] dabar nešiót Sakiau, nenešiókit [laikrodžio]: kai suaugstat dideli, tada galėstat nešiót ^ Vištai plunksnas nesunku nešioti Trys seselės vieną vainikėlį nešio[ja] | Ta medžiaga gerai nešiójasi Batai turi būti stiprūs, kad ilgiau nešiotųsi ║auginti, turėti Ponaičių plaukai buvo lygiai sušukuoti, ūseliai paraityti, o kai kurie nešiojo barzdeles ir žandenas Plaukais nešiojo ilgais, o aplinkuo kerpamais ^ Durna galva žilų plaukų nenešioja Nešiok sveikas guzą gavęs 6. turėti (vardą):Praminė Petru, nes tėvalis to norėjo, kad pirmasis sūnus jo vardą nešiotų 7. nuolat po kiek rinkti, krauti:Tranai tik medų valgo, o nešiót nenešiója 8. duoti derlių:Kaip obelelė žydėjo, daugel žiedelių turėjo, mažai obuolių nešiójo 9. perduoti, platinti, skleisti:Jau aš daugiau navynėlių nenešiosiu Vanagėli, sakalėli, o kur tu lekiojai? Nulėkdamas atlėkdamas navynas nešiojai? Tos musės tai tik ligas nešiója 10. kęsti, pakelti:Jisai ... nešiojo ligas mūsų ant savęs Idant jūs nusidėjimą susirinkimo nešiotumbit Idant mūsų griekus ant kryžiaus nešiotų Nešiojome sunkumą dienos ir karščio Tenešioji kryžių savą kiekdienos Padėk jam nešiot to kryžiaus 11. barti, plūsti:Boba kad ėmė diedą nešiót, kad ėmė, tai diedas led smuko pro duris 12. pleventi, skraidyti (viršum ko):Dvasia ... nešiojos ant vandenų išjuokti, pašiepti:Ant dantų̃ teip visi ir nešiója gaideliù (vãnago) nešióti ant pečių užsisodinus, nešioti (vaiką):Nešiók vaiką vãnago, tai visą dieną juoksis gaidukùs nešiótiskundinėti, pranešinėti:Sužinos ką, ir tuoj gaidukùs nešiója kiaurų̃ púodų (kiáuru púodu ,krõmo,kromeliù,krõmais )nešióti ant nugaros, ant kukurų užsidėjus, nešioti (vaiką):Nešiójo, nešiójo krõmo po gryčią, čiut neužkratė Paprato, tai dabar ir nešiók tu jį krõmo Nenešiók vaiko kromeliù: galia aukštynelkas atvirsti kirveliùs nešiótipabėgti, neišbuvus, kiek sutarta:Lazdų tau per šonus duot, tai žinosi, kaip kirvelius nešioti! liežuviùs (pletkùs šą́šlavas) nešiótiapkalbėti, šmeižti:Bobų amatas liežuvius nešioti Ką jis dirbs – liežiuviùs nešiója, apkalbinėja kitus Nenešiók šą́šlavų širdyjè nešióti[s]nuolat prisiminti, neužmiršti:Tuos žodžius tegul jis nešioja širdy Tą kraštą širdyje nešiojuos dienas ir nemigo naktis Tu, kuris praeitį širdy nešioji, geriau žinai prūsų likimą 1. visiems nunešti, paduoti:Apnešiók visiems pusdienį Kur jas visas sykiu apnešiósi! Visus apnešiója, visiem duoda cukierkų | Aš esu kokį pusantro šimto vaikų apnešiójusi(priėmusi kaip pribuvėja) 2. kiek padėvėti:Kad teip gautum nors apnešiótą drabužėlį, pigiau būtų Gal ką turėsi apnešióto, tai parvežk Andarokas apnešiótas, tasmelėm apvedžiotas | Apsnešios, bus bjauresnis až naminį 3.aplinkui paskleisti, išpasakoti:Mano anyta išsižiojus, aplink kalbas apnešiójus Tą žinią greit apnešiojo žmonėms 1. nuolat atnešti:Kožną vakarą liuob kiaulėms kinio atnešiós | 2. baigti dėvėti, vilkėti:Ar jau atnešiójai gedulą? Ko nebenešioji karolių? Mano jau atnešiótos dienos(esu sena) ║ tam tikrą laiką nešioti, dėvėti:Tu pirktiniu rūbu tiek neatnešiósi, kiek namie austu 3.tiek pat panešioti, išdėvėti:Žiūrėk, aš tau juos kai pataisysiu, tai tu da naujus batus atnešiosi 4.perdavinėti, perteikti:Angelai ... maldas ... atnešioja ir afieravoja Viešpati danešióti reikiamą laiką išnešioti (vaisių):Nedanešiotas, ne laiku gimęs 1. dažnai, per kelis kartus įnešti:Innešiojai karūną ... ing Rymo pilis | 2. dėvint, vilkint sutepti, įjuodinti:Marškiniai įnešióti, neplauti, įskandę Vyrai marškinius tep įnešiója, kad negali išgrumdyti nė su kliurke Tie vaikai tai baisiai įnešioja drapanas | Durpas kasant marškiniai labai įsinešiója 3. paskleisti:Nebijodamies įnešiot ing pasaulį ižg naujo anų sektų, seniai paskandintų 1. po vieną, po truputį išnešti, išgabenti:Vyras vežimu tiek iš namų neišveža, kiek žmona gali išnešioti Ar vilkai juos taip išnešiojo iš alinės? Išnešiojamoji prekyba ^ Kad tavo kaulus šunys išnešiotų! | Susarmatyta katė išsinešiójo savo kačiukus iš pirkios daržinėn ║išbarstyti nešiojant:Dabar karalius liepė kumelei po visą svietą išnešioti jos kaulus 2.kurį laiką nešioti, gabenti:Penkiolika metų išnešiojau knygas 3.vaikščiojant laikyti su savimi:Muni išnešiojo po viešnių darželį | Ne kartą jis sirgdavo, bet visas ligas ant kojų išnešiodavo(vaikščiodamas prasirgdavo) | Išsinešiójau lig vakaro indėlį nesuvalgęs ║ išlaikyti savyje, išpuoselėti:Kiek jau žemė išnešiojo genijų! Supratau, kad jo tada pasakyti žodžiai buvo perjausti, pergyventi, išnešioti giliai širdyje Dievas davė – išnešiojo vainiką Neišnešiójo panystės(neteko skaistybės) 4.nešiojant užauginti:Tos rankos išnešiojo septynis vaikus Lietuvėle mano, motynėle mano, tu užugdei mane jauną, meiliai išnešiojai Mane jauną užauginai, an rankelių išnešiojai Užaugino mane motinėlė, išnešiojo an baltų rankelių 5.savo judėjimo jėga išsklaidyti:Vėjas išnešiójo gaisrą į visas puses Trobas kaip vėjas išnešiójo(apleistos trobos buvo išgriautos) Kraujas išnešioja po organizmą maisto medžiagas Krito bomba, po ranką, po koją išnešiójo(išdraskė) Girto keiksmus vėjas išnešioja Kad tau, jaunas bernužėli, vėjai išnešiotų | Visa anoji pompa aukso ir sidabro ... pabyra ir, ing dulkes apgrįžus, nuog vėjo ižnešiójas 6. išsidalyti, išsiskirstyti:Parėžiais buvo, išsinešiójo į kalionijas 7.pasičiupti, išgrobstyti:Kad naktį neišnešiotų tų knygų... Sakyk, kas tuos audeklus išnešiój[o] Vienus viščiukus išnešiójo vanagai, kiti patys nugurdo Pas mus sunku vištas laikyt – lapės išnešiója Grūdus žiurkės išėdė, išnešiójo Jaunimėlis kaip sustojo, po šaknelei išnešiójo Išnešiójo(greit išpirko, išgraibstė)kap upė šapus ^ Abejojo, kol bėdos turtus išnešiojo Kad jus vanagai išnešiotų! 8. būti nėščiai reikiamą laiką:Patelė, mėnesį vaisių išnešiojusi, gimdo Neišnešiotas naujagimis 9.dėvint, avint padaryti platesnį, ištampyti:Išnešiojo kojines, pasidarė didelės | Kad naujos šliurės, tai mažos, bet mažu išsinešiõs ║nešiojant (avalynę) padaryti tam tikro pavidalo:Jis man taip čeverykas išnešiójo ant vienos pusės, kad nė apsiaut nebegaliu | Kad tik tiesiai išsinešiõs, bus gražios naginėlės 10. nunešioti, nudėvėti:Išnešiótos drapanos Tie kaip sena drapana išnešiota sunyksta | Išsinešiojo jau ir peredai, ne tik padai 11.nešioti, dėvėti tam tikrą laiką:Kaliošų neišnešiójo žiemõs Tą eilutę išnešiójau penkis metus Vainikėlio neataduosiu, liki smerčiai išnešiósiu Brangus mano vainikėlis, gražiai išnešiotas 12. paskleisti, išplatinti:O ką akys pamato, liežuviai išnešioja po visas apylinkes Išnešios jin dabar po visą svietą tą žinią Kad šeimyna dažinotų, po susiedus išnešiotų Naujiena pateko į laikraščius, o laikraščiai jau išnešiojo po Londoną | Anas serga išnešiojama(limpama)liga labai išbarti:Kap pagavau vagiant, tai išnešiójau aš jį an visų̃ šónų Kap parvažiav[o] namo piktas, tai išnešioj[o] anas mane an visų šonų An visų̃ pùsių išnešiójo liežuviùs išnešiótiplatinti paskalas:Bobelės, bobelės, jūs labai praverat liežùviams išnešióti nagomìs (ant nagų̃) išnešiótiištrypti, išmindžioti, išniokoti:Ai tu vilke pilke, tu keturiakoji, kam tu mano rūteles nagom išnešiojai! Gaidys rūtas iškapojo, ant nagelių išnešiojo savo judėjimo jėga daug išnešioti:Dideli pavandenai paišnešiój[o] bulbes 1.po truputį, po dalį nunešti:Žiūrėk, kiek nunešiójaumalkų (po truputį nuimliojau nuo krūvos) Iš čia ten nunešiójau 2.savo judėjimo jėga po kiek nupūsti, nuplauti:Iš vakaro buvo vėjas, sniegą nunešiójo [nuo kelio] Vyras ... greit pakilo aukštyn sukeldamas tokį viesulą, kad visiems net kepures nuo galvų nunešiojo Nunešiós malūnus, kaip užkils upės 3. sudėvėti:Nunešiótas drabužis nėkam nebdera Jau gatavai nunešiójau drabužius, reiks naujus taisytis Nunešiójau žemėn visus raiščius Kurpes nunešioti Kas tavo nunešióta, man atiduosi | Gražus, ligi nusnešioja Jau tavieji rūbai visiškai nusinešiójo, reikia naujų Tokia puiki gelumbė buvo, o kai nusinešiójo, visai nebėra ko žiūrėti Tavo kepurė labai nusnešiojus ║baigti dėvėti:Autūse(autams vartodami)nunešiojom sijonus senos gadynės 3.nešiojant padaryti tam tikro pavidalo:Vienas batas šleivai nunešiótas | Kulnai tai man vis šonan nusinešiója 1. kurį laiką, kiek nešioti:Poni Zosę vedėsi pirkiniams panešioti Parėjus atleisk(atsiųsk)vaiką, koc pėdus panešiõs ║kurį laiką vaikščiojant turėti, laikyti prie savęs, ant rankų:Panešiójo kiek ... i ažmigo Ans yr papratęs panešiójamas, ir dabar nora Dukrele mano, kaip tu te būsi, kas tave panešiõs? Žinoma, tokioj darbymetėj nebuvo kam tas vaikas panešiot ^ Gražus bernelis – ne kvietkelis, už kasų nepanešiosi | Pasinešiók ant baltu rankelių mano mažiukėlį 2. galėti nešti, pakilnoti:Šačių bažninčio[je] yr trys panešiojamos klausyklos 3. išgrobti:Vilke, vilke, kam tu kiaulės paršelius panešiójai? Tokia didelė lapyna, kiek viščiukų panešiója ^ Kad jus visus velniai panešiotų! 4. kiek padėvėti, pavilkėti:Panešiojo porą mėnesių ir nudrengė naujus klumpius Jau gerokai panešiótas švarkelis Par savo tėvelius dar pasiuliosiu, rūtų vainikėliu dar panešiósiu Būsi, nebūsi mano mergelė, nors panešiosi aukso žiedelį Panešiotas(nenaujas, vartotas)vežėčias turi | Pasinešiõs marškiniai, ir nebus teip kieti Duok pasinešiót žiedą šventą dieną 5. galėti, pajėgti nešioti, dėvėti:Su klumpiais nepanešió[ja] vaikai Tu jaunas, tas klumbes nebepanešiósyt Kai drapana veržia, tai jos nepanešiósi 6. sunešioti, sudėvėti:Neturiu užu ką nupirkt, o ką turėjau, panešiójau Praėjo treji metai, ir jau visa ana tai panešiójo ║ susenti:Jau ir Ona pasinešiojus, nebe tokia graži kaip pirma 7. iškentėti, pakelti:Nuog motutės likau antarų metų, daug vargo panešiójau Visuose persekiojimuose jūsų ir priespaudose, kuriuos panešiojate ^ Ka galėtų kas panešióti muno vargus(kad kas padėtų vargti) vãnago ) panešiótiužsisodinus ant pečių, panešioti (vaiką).kašẽlio (kiáuru púodu, kiaurų̃ púodų krõmais kromeliù krõmo, kukurių̃ púodų )panešióti ant nugaros panešioti (vaiką):Piemuo, būdavo, panešió[ja] tave kiáuru púodu, o paskui i siuntinė[ja] visur Panešiók krõmo, gal nustos rėkęs klùmbių nebepanešiótimirti:Gerk – klùmbes nebepanešiósyt 1.po kiek parnešti, pargabenti:Po krežį, po krežį ir parnešiósi tas bulbes iš daržo | Jau būtai an pečių parsinešiójęs tas knygas 2. nudėvėti, sunešioti:Jau nuplušinau botagą ir parnešiojau čebatus Parnešiotas rūbas Ataduok baronėlius! – Kad aš parnešiojau Nežiūriu: tą parnešiosiu, kitas bus Aš nuometą parnešiosiu, par metelius parnešiosiu Aršave(Varšuvoje)skyniau, Krakave pyniau, Vilniaus mieste parnešiojau Pas motynėlę valio[je] augo ir po jaunimėlius uliavojo, ... rūtų vainikėlį parnešiojo Vainikėlį parnešiosi, nuometėlį apraudosi Tai laimingos tos sesiulės, katros netekėjo, žilą kasą parnešiojo, vyro neturėjo Būsi, nebūsi mano mergele, bent parnešióki aukso žiedelį ^ Jis parnešioto vyžo nevertas | Nusimazgoka baltas rankeles, parsinešioka aukso žiedelius 1.nešiojant perkilnoti iš vienos vietos į kitą, pernešinėti:Sūdus párnešiok in kitą kambarį2.išnešioti auginant:Kiek naktelių miego nemiegojai, ant rankelių mane parnešiojai ║kurį laiką nešioti:Devynias vainas aš parnešiójau [brolelį], o šioj dešimtoj ir pakavojau 3.užsitęsus nėštumui pagimdyti po laiko:Moteris gali kūdikį pernešioti arba pagimdyti prieš laiką 4.būti stipresniam, ilgiau dėvimam:Mano milas visas tavo gelumbes pernešios ^ Dažnai lopytas ir naują pernešioja, o senas jauną pragyvena 5.labai ilgai dėvėti, avėti:Būdavo, kap pasiūs sermėgą, tai nešiok pernešiók, ir galo nėra Tu šituos čebatus nešiosi pérnešiosi ir nenuplėši 6.sunešioti, sudėvėti:Jau jūsų bernelis drūtai įaugęs, dešimtas žiuponelis, ir tas pernešiotas 1. kiek padėvėti, pavilkėti (ppr. pirmą kartą užsivilkus):Vatinį nors pranešiót užsivilktum – sudūlės bekabėdamas Savo brangų parėdėlių pranešiot atėjau Vainiką pyniau kas nedėlėlę, pranešiodama kas kermošėlį Leisiu dukrelę pauliotie, žalią rūtelę pranešiotie 2.išdėvėti kurį laiką:Vainikėlis ant rankelių, o bernelis ant dugnelio. Vainikėlį pranešiósiu, o bernelį pakavosiu 3.avint, dėvint padaryti minkštesnį, platesnį; ištampyti:Pranešiok batelius, man spaudžia | Iš pradžios buvo ankšti kamašai, ale kaip prasinešio[ja], dideliai geri kojai 4.būti patvaresniam, ilgiau dėvimam, avimam:^ Vyžos batus pranešiója 5.pradėvėti, praplėšti dėvint:Skūros taip greit nepranešióji kaip drobę Žalio šilko šniūraukėlę su kitais pranešiojo 6.duoti žinią, pranešinėti:Kaip bus paskiaus dirbami minėtieji darbai, komitetas turi mums pranešioti 1. daug po kiek sunešti:Šmotą prinešiójo jis šio to 2.iki valios panešioti, pavarginti benešiojant:Privargink [vaiką], prinešiók, gal prisnūs | Aš prisipjoviau lanko[je] šienelio, prisinešiójau plieno dalgelių Jau prisigrėbiau lankų šienelio, prisinešiojau naujų grėblelių Aš prisipjoviau kalne rugelių, prisinešiójau sunkių pėdelių 3. iki valios, ilgai dėvėti, vilkėti:Prisinešiojau rūtų vainikėlio raznešióti 1. išnešioti 1: Vaikai smėlį raznešió[jo] per visą atšlaimą O kai suskrido paukščiai tę, ėmė i raznešioj[o] tą mėsą | Buvo in vienos obelies obuolių, i tuos vaikai razsinešió[jo] 2. išnešioti 5: Vėjas lapus raznešió[jo] 3. išnešioti 12: Ubagas ir piemuo visas žinias raznešiójo 1. paėmus po kiek sukilnoti, sugabenti iš vienos vietos į kitą:Mes jau išarpavom ir sunešiójom grūdus an klėties Sunešiók bulbas kamaron iš vežimo 2.sudėvėti, nuplėšti:Ką išgeria, suvalgo, sunešiója, tai jo Kaip tu teip greit paltą sunešiojai! Savo padų lig smerčio nesunešiósi Man nesgaili čebatėlių, kuriuos sunešiojau, tik man gaila tos mergelės, kurios nepaėmiau Jau paėmė mergužėlė visą valią valelę, sunešiojo šilko skarą ir aukselio žiedelį | Mergužėle, lelijėle, ką tu sudūmojai – kam rūtelių vainikėlį greitai sunešiójai(netekai skaistybės) ^ Blogas kaip sunešiotas vyžas | Suknelė prie rugių kad susnešiójo! Plienas ir tai susnešiója ║ susenti:Neturė́[jo] šeimynos(vaikų),tai išrodo nesusinešiójus Vargsti, tai ir susnešióji žmogus be laiko Kur jūs tiek susinešiójot?! 3.dėvint sutepti, supurvinti:Taip ir sunešiójęs tus marškinius, kaip būtumi prūdą kasęs 4.po truputį surinkti, sukrauti:Ką tokios bitės čia par du metu sunešiojo, tai vislab vienkartu atimk | Iš rugienų po šiaudelį susnešiojau sau lizdelį 5. nugalėti, įveikti:Neik su juom galynėtis: jis tave lengvai sunešios priliežuvauti:Ji pyko an to brolio, kam jis sunešiójo liežiuviùs Tokius liežuvius sunešiojo, kad nė kaip žmogui pasakyti Kai plepalus kokius susinešios, tai pasižiūrėti į viena kitą negali savo judėjimo jėga daug ko sunešti, sugabenti. 1. nešant užkilnoti, užgabenti ant ko nors:Užnešióti vienam visus rugius an klėties, tai tep jau ir kojas pakerta 2.nešiojant užauginti:Aš tuos vaikus užnešiójau, užauginau Augin tėvas du sūneliu kaip aukso žiedeliu, užaugino, užnešiojo ant baltų rankelių Aš tau pasikloniosiu į pačias rankeles, katros mane užnešiojo Muni užlingavo sena matušelė, muni užnešiojo ant baltų rankelių, muni užbovijo su aukso žiedeliu Aš užnešiota senos motynėlės, brolužių ir sesužių ir senojo tėtužio O mano sūnelis, mano dobilėlis, o užaugintas, o užnešiótas Aš užnešiosiu, aš užkavosiu, darbužius išmokysiu | Kokį [vaiką] užsinešiójo, tokį tura 3.dėvint, vilkint labai sutepti, įjuodinti:Drapanos labai užnešiótos, sunku išmazgoti Perkelinio daikto neišmazgosi be muilo, jei užnešiótas Teip užnešiójo marškinius, kad dabar ir su dantim jų baltai neišvelėsi | Geriau dažniau pamainyt rūbai, kad tik teip neažsinešiótų

Žodžio apnešioti sinonimai

Žodžio apnešioti sinonimai

Žodis apnešioti kitomis kalbomis

Rusiškai: сделать потертый
Angliškai: make threadbare
Estiškai: hacer raída
Lenkiškai: się banalne
Latviškai: veikt ģērbts
Lietuviškai: apnešioti
2014-06-25 22:39:57
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž