Apmirti žodžio reikšmė

Apmirti - mir̃ti,mìršta (mìra ), mìrė 1.netekti gyvybės, nustoti gyventi:Aš nenoriu mirti, nei žemelėj pūti, – aš gyventi trokštu su tavim drauge Mirė žmonys, it lapas rudenį krito Sunku mirti be vilties, savo gyvenimo tikslo nepasiekus Kad neleisi tą dukrelę, tai aš mirsiu šiuos meteliuos Aš mirštu be vaikų Dar nèmirė, dar gyslos dreba kakle Senelė gyniojos nemirsianti Karmušė[je] mirsiu ir būsiu minėjamas kaip tikras kareivis Taip gražus tas Nemunas, kad ir mirti jame būtų smagu Kam nemir̃tina, tas nemir̃s Jis visiškai nežinojo, kad dėdė jau miręs Ligonis jau buvo miręs, kai mes nuėjom Visi suprato ją mir̃siančią Motyna mìrusyt po Kalėdų Kas keiktų tėvą ar motiną, mirte tenumirštie Ans mirte numiręs jau Mirusysis tuojau kėlės ir sakė anam Mìrė šimto dešimts metų Geriau būtų, kad mirtáu Jau, rodos, kad ir šiandie mir̃čia Kad jis mirdamas mirtų arba gydamas gytų Kur anas tau mirs: jo da ir su kūle neužmuši(dar stiprus) Nebereiks kitą kartą mir̃ti Ar dabar mir̃t, ar kitąsyk, tai ko čia skubėt Kai užmuša, mir̃t nereik Mirsi, o darbų vis nepabaigsi Svietelis mir̃s kap musios Jis pats dvesiojo badu kone bemirdams Sunkios dienos atėję, žmonės badu mirę, samanas duonon kepę, žieves sriubon virę Ne liga jį, vaikeli, į kapus nuvarė: jis senatve mirė tenai Senumu mirė Vaikas kaklu mirė Tas mokytojas iš kojos mirė Žvirblis čirškia žiemą: mirsiù, mirsiù Gyvuliai nemiršta, jie gaišta Bet jei bitinas miršta, tai visa jo šeimyna išgaišta Bitės mìršta, jei maisto neturi Miršta jaunas ... ir senas Kentė nesuskaitomus apikalbius ... net ik mirštąs Tačiau visiemus bus mirti Jūs iš jo nevalgykiat, nei jo dasilytėkiat, jeib numirtumbit ^ Da kojos šiltos, da nemirsì Jei nebūtų miręs, būt gyvenęs Verk[ia] kai motinos mirusios Visokius darbus reikia mokėt, ale mir̃t nereikia mokėt Jaunas galia mirti, senas tura Jei mir̃si, nėkas neatpirks, jei nemir̃si – nėkas neprispirs Jei nori būt geras, tai mirk, jei blogas, tai ženykis Apie mirusį arba gera kalbėk, arba viską nutylėk Žmogus ir miršta, ir mokos Tas jau yr miręs ir uodegą išniręs Kaip mirei, teip mirei, bile gyvas parėjai Be tvarkos gyvensi, be laiko mir̃si Jis kad ir mir̃tų šnapse(įpratęs gerti netveria negirtavęs) Velyčiaus miręs, nekaip gyvas buvęs Miręs kad ir veiza, nėko nemato Rygo[je] gyventi , Vilniu[je] mir̃ti A žmona mirė, a pirtis sudegė(tas pats) Tėvas miršta – stogai nuplyšta, motina miršta – vaikai išsklysta Mirė meška, mesk ir dūdas Žiūrėsiu, nuo ko mir̃si Mirk ir atsikelk(ką nori daryk),bet medę išvežti gausi Kad ir mirsiu(jokiu būdu, niekaip),nedovanosiu Mirsiu – neužmiršiu Negal beįpūsti, jei nori – mirk Į susirinkimą – mir̃k(daryk ką nori)neateina tėvas O kelties ir eiti nora mirdamà(labai, be galo) Tas vargonykas mìręs(tikras, nuostabus)daininykas mirštančiaĩ labai:Mirštančiaĩ reik piningų mirtinaĩ Numirė mirtinaĩ tie razbaininkai [iš baimės] Tu viens žinai, kada užmigsu mirtinai(mirsiu),kada į duobę žengsu | Mir̃tų ne vienas, ale mìrštasi ne taip greit A taip, a taip mir̃sias – ko čia kentėti nerūkius 2.būti prie mirties, merdėti:Ka kokį gyvolį pjauna, nereik gailėties – ilgai mìršta Riūkia mir̃damas vyras, t. y. mìrštantis Mirštantį išvežė anksti rytą, ėmus dienoti Mirštantysis pabučiavo mano motinai ranką, pasišaukė savo verkiančią žmoną ir skubėdamas pradėjo sakyti jai, kam esąs skolingas jis, kas – jam Jau Juras bemiršta Tokie blynai mirštančiam galima valgyt(labai gardūs),o tu nevalgai Paėmė žvirblelį jau mirštantį | Daržely gėlės paskutinės jau miršta prieglobsty šalnos Miršta javas pradalgėse 3.būti ištiktam epilepsijos priepuolio, netekti sąmonės, alpti, apmirti:Nuomariu miršta Mìrė, mìrė(sirgo nuomariu)kokius metus, ale po tam párejo Pasiutus senoji buvo: jeigu jai kas nors nepatiko, tai ji rėkė, gulė, mìrė 4.netekti jautrumo, tirpti:Per tus šalčius nebgalėjo karvių pamilžti, rankos mìršta 5. nustoti egzistuoti, pranykti:Sukurtas vaizdingas posakis jau nebemiršta Žodžiai mirė jai ant lūpų Jeigu ir taip, vis tiek jis mano širdyje jau miręs(man neberūpi, manęs nejaudina) | Griekui miręs, gyvas išliksi Nusidėjimui mirėme ║pamažu nykti, irti:Valstybė ne panaikinama, ji miršta Mes gyvename tokį laikotarpį, kai, mums matant, miršta senasis pasaulis Imperialistinis kapitalizmas yra mirštantis kapitalizmas 6. dingti, žūti:Vos tik atėjo kareiviai, tuojau mirė skustuvas, o toks buvo geras! Padavė piningus – tie jau mìrę(bus praleisti, išeikvoti) 7. būti labai apimtam stipraus noro, jausmo, pojūčio, netverti:Mìršta saldimo, o paskiau kirminai sukilna Ana vaiką pamatė – mìršta. Jau, sakau, musint, apsikrausi lig jauna vaikais Aš mìrštu žemėn kaip ans pradeda kalbėt Net miršta iš piktybos Gal ne vieno motušėlė keikia dalią karčią! Keikia dalią – skausmu miršta, apkabinus marčią Baduoju labai, badu mirštu Troškuliu mirti Visi mirė juokais, pamatę tą mergą vyru apsirengus Nors mir̃k juokais Mir̃k juoku su tais vaikais Kai Gervazas juką virė, kas pamatė, juoku mirė Visi mìrė iš juoko Jis moka prikrėsti juokų, nors ir mirk besijuokdamas būti labai šykščiam:Dėl skatìko jis mìršta – per šalį iš jo nieko negausi Jis ant cento miršta apmìršta, àpmirė; 1. pasidaryti beveik negyvam, pusiau mirusiam:Keletą nedėlių pasirgusi, apmirė ir parbuvo mažne negyva keturias dienas Boba kap žudėj[o] žiedą an piršto, tai ir àpmirė mergelė Bitė žiemą neapmiršta | Javų grūdas, žemėn pasėtas, apmiršta ir pūsta Iš žaizdų su sutriuškintais audiniais pašalinti apmirusias dalis ^ Pagavom barsiuką, pririšam kieme už lenciūgo, vaikščioja kaip apmiręs(nelinksmas) Salė dar pustuščia, publika kaip apmirusi(lėtai)renkasi 2. po truputį išmirti:Seniejai čia pernai labai àpmirė Àpmirė čia daug žmonių Labai apimirė iš senesnių ir iš jaunesnių, dabar visi jauni 3. nustoti gyventi:Tik mislini, kad apsimirtái greičiau 4. būti ištiktam epilepsijos priepuolio:Mergytė apmirusi ėmė tampytis, narelius sukioti, laužyti Antryt àpmirė ir vėl už mėnesio àpmirė Kai apmìršta, razplėšt marškiniai ir numest Anas in savaitės dukart apmìršta nuomariu ║ netekti sąmonės, apalpti:Dabar jis pamislijo, kad ji iš to džiaugsmo apmirė Tad motinos rankas laužė, plaukus plėšdamos ir apmirdamos 5. netekti jautrumo, nutirpti Mano koja buvo apmìrusi Liežuvis pusiau apmirė trokšdamas 6. pasidaryti nejudriam, sustingti ko nors paveiktam, patekus į tam tikrą būseną:Jis prišliaužė prie skardžio krašto ir apmirė, pasigėrėjimo pagautas Kai pasakiau apie jo darbus, tai iš baimės àpmirė Pamatę tokius baisius liežuvius, visi apmirė Išmintingiejai broliai apmirė, nes žinojo, kad bėda bus ne durniui, ale aniems Àpmiriau mirtinai, pamačiusi žvakelę pri užpakalio Į darželį įeidama, ant rūtelių apmirdama: Ai, rūtelės žaliosios, linksma buvau, kaip sėjau Piršlio balsą išgirdusi, ant rūtelių apmirusi | Norėjo surikti, tačiau balsas apmirė krūtinėje 7. pasidaryti ramiam, tyliam:Ponas Anupras, nepasiekęs tikslo, prityręs daugel smūgių, galų gale apmirė savo skausme Apmirusį miestą sudrebino baisus sprogimas, ir pro klevus į dangų pakilo juodų dūmų stulpas Per fabriko kiemą nuūžė vėjas ir apmirė griuvėsiuose 8. nustoti gyvai, veikliai reikštis:Mieste visiškai apmirė kultūrinis gyvenimas Krizės metu kur kas daugiau nusmuko žemės ūkio ir pramonės gamyba, apmirė prekybos apyvarta Draugijos gyvenimas turėjo apmirti Laki Mortos vaizduotė apmirė 9. būti mirštančio vilkėtam, gulėtam:Apmìrusio drabužių nenoria imti Rakaliams atiduoda tus marškinius àpmirtus Àpmirtos drobulės Àpmirtą lovą visumet liuob išplaus 10. mirštant nuslėpti, nepasakyti, kur padėta (pinigai):Mirė senis ir piningus apmirė: kas beras nežinodamas, kur senis paslėpė Mirdamas nė pačiai piningų nepaliko, bet apmirtiejai piningai pasirodė sapnė[je] 11. labai atsidėti:Ans apmiręs(stipriai)laiko | Lyg apsimir̃damas(mėšlungiškai)ką nutverti Išgirdus lauke šaudant, iš baimės visos blùsos àpmirė Ir jaučiu, kad visos mano blusos apmirė širdìs àpmirėpasidarė baisu:Širdis jai apmirė, pakinkas pakirto, ėmė mušt į galvą kraujas Mano širdis kap mirte apmirė Aš susišukavau plaukus ir apmirusia širdimi atidariau pirkios duris Sprogus netoli sviediniui, iš baimės širdis apmirė širdìs kraujù àpmirėpasidarė labai gaila:Širdis krauju apmirusi, rūteles atminusi atmìršta, àtmirė ( oтмepeть) išmirti Pavasarį bitės àtmirė įmìršta, į̃mirė 1. netekti gyvybės, mirti (įlindus kur):Jei supelėjusį vašką bei įmirusių bičių randat, tai pjaukiat jus laukan Bitys įmirusius perus paliekti, ir avilyj didelė smarvė atsiranda | Įmirė rauplės, t. y. nykti pradės Šįmet javai visai nenoria kultis – įmìrę(ne visai subrendę grūdai varpose įstrigę) 2. numirti (artimiesiems nepatogiu laiku):Jam per tą bankietą ir įmir̃s kas nors Kad bent neįmirtų tokiūse speigūse Mun kaip tik tumet buvo įmìręs vaikas Įmirė subato[je], laidoti reiks panedėlė[je] | Gal įsimir̃ti į tas dienas 3.pasidaryti beveik mirusiam:Aš jau buvau į pusę įmiręs(pusiau numiręs) 4.įsigilinti, labai atsidėti:Nė akių nepakeldama nuo darbo, dirbau įmirusi | Apstoję kažin kokį raštą, pakabintą ant sienos, ir įsimirę skaito Ir juodu lošia. Tiesiog mirte įsimirę Vaikas įsimiręs žaidžia su savo mediniais žirgiukais Buvo įsimirusi į darbą ir neišgirdo lengvų įeinančiosios žingsnių 5. ilgai būti, nesiliauti, įsityžti:Įsimirė drėgni, vėsūs vakarų vėjai išmìršta, ìšmirė 1.netekti gyvybės, nustoti gyventi (visiems ar didelei daliai):Vieni pakelėse išmirė, kiti parnešė ligą į kiemus Kožna svieto eilia išmiršta, bet tuo metu kita eilia užauga Juoduoju maru teišmirs, kas nori mum laisvę atimt! Augino jisai savo brolio dukterį, vardu Estera, kurios tėvai išmirę buvo Per šituos kelis metus jų daug ìšmirė Blogiejai teišmìršta, geriejai tepasiliekta Jos vaikai išmìrę senatve Kad tie žmonės išmirtų išmirtų, mums dirvonus paliktų paliktų Toks aulys pavasario šalčiūse turia išmirti be pagalbos Pusė tranų išmìrę Ir išmirė visokia banda egipciokų | Nuimant virkščias ne kaip liuobama yra, pavasarį, kad atkas šaknis, randa visas išmirusias Ar leisit žolėms išmir̃ti(išnykti)? Karšta, daržas antai išmiręs(nuvytęs, išglebęs) ^ Šventą dieną visas kaimas atrodė lyg išmìręs Visas sodžius buvo kaip išmiręs | Išsìmirė visi seniejai, ir gana 2. pasidaryti ramiam, tyliam:Išmìrę(užmigę)visi pasieniais, iškritę Išmìrę(tylūs, tušti)namai be jokio garso stovėjo abipus gatvės visiems mirti:Diedas ir bočia mokėjo lietuviškai, ale paišmirė visi Nėra – jau paìšmirė numìršta, nùmirė1. nustoti gyventi, netekti gyvybės:Kovoti ir numirt už liaudį tų teisių nieks negal atimt Kad žmogus ir numiršta, darbai gyvena Sugrįžęs gimtinėn šalin ..., neradau senio Vainoriaus: jo numirta praeitą rudenį Sako, septynias aštuonias dešimtis sugyvenęs, baika, kad ir nùmirė Kožnas, kuriam tiktai įkirto, numirti turėjo iš didžių sopulių Ar gyvas Bartuška? – Gyvas, kad negirdėt numìrusio Jūs tėvas čia numirė Brakšt ir numirė Nùmirė šeši ar septyni Smerčiu numirsi Gumbu numirė Nelaiko čia tep baisiai žmogų, kad jau badu numir̃tų Jei aš tavęs negausiu, rūpesteliais numirsiu Velug būčiau numirusi, ne kad jauna tekėjusi Oi gegute, gegutėle, kiek man metų (reikės laukti) lig užaugant, lig numirštant? Nukris lapeliai – užaugs ir kiti, numirs močiutė – jau nebus kitos Kaip numirsiu, amžių gyvenęs, palaidokiat Koja šalta šalta kai numirusi ir taip dilga Numirėliai keliasi iš numirusių Trečią dieną iš nuomirusiųjų kėlėsi Iš tę ateis sūdytų gyvų ir nuomirusių Ar nebuvo kapų Egipte, idant mus nuvestumbei, jeib pustynėje numirtumbim? Numiręjie savuosius numirėlius pakas Jei galvijas (žvėris) numiršta, kurio valgyti valna yra ... Varlės numirė namuosu, dvaruosu ir ant lauko | Badu numirusius perus galima pažinti Jei grūdas kviečio, impuolęs žemėn, nenumirs, jis patis liektis | Šaltuos miškuos numirę lapai šlama Gipsas ... pražudo ... ypatybę rišimo akmenių, dėl to toks gipsas vadinasi numirusiu ^ Buvo jau numiręs ir uodegą išniręs Nenumirę tie vagiai ir šiandie(vis dar yra vagių) Žmogus ir numiršti besimokydamas Dėl vienos ligos nenumirsi Kai numiršta, tai visi geri Lokys numirė, mesk ir trimitus Numirė meška, atliko dūdos Numirsi – nenusineši Kur gyveni, te namai, kur numirsì, te kapai Ką numirę valgysim? Ir numirsme – laiko neturėsme Nebus čėso ir numirt Ar žmona nùmirė, ar pirtis sudegė – vienas ir tas pats Kad aš i numirsiù, tavos duobės neužgulsiu Jaunas gali numirtie, o senas turi numirtie Atsiminė numìręs persti Ale ir balsas jo – iš numìrusių prikeltų Kas tau, kad tu kap iš numirusių prisikėlęs? numirtinaĩ Abimelechas buvo perleistu(nubaustas)numirtinai(myriop) | Vargo ilgus metus, kol nūsìmirė Jis vargšas greit nusimirė peršalęs Vaičaitis jaunas nusìmirė vyras Gainiojos, gainiojos panas visą amžių ir benusimirė Nors nusimir̃s šiltai(gyvendamas šilumoje) Šešis vaikus paauginau, vyras nūsìmirė Ir atsitiesė numiręsis, ir pradėjo kalbėti ^ Numirkis ar išeikis – būsi geras 2. turėti epilepsijos priepuolius.3. pasidaryti nejudriam, sustingti (iš išgąsčio, baimės):Numiriau mirte iš to išgąsčio 4. netekti jėgų, leipti (stipriai paveiktam kokio jausmo):Teta vos nenumirė iš gėdos ir apmaudo Mes ko nenùmirėm juoku Aš ko nenùmiriau juokais 5. išnykti, nebeegzistuoti:Ak, tu saule, mano saule, amžiais nepasiekiamoji! Kam užkūrei jauną sielą nenumirštamais troškimais? Nors viskas į dulkes smulkiausias pavirs, daina niekados nenumirs ║nustoti reikštis, netekti veiklumo:Pasirodykite dar esą tautiškai nenumirę Tikėjimas be meilės numiręs yra ║tapti nereikšmingam, visiškai neberūpėti kam:Kiti jai jau numirę (kaip ir numirę, neberūpi, dėl kitų jai galvos nebeskauda) Turiam numirti griekams arba liauties griešyti Griekui ir svietui numirę | Save paniekinęs, pats sau nusimiršta Aš nusimirčia geiduliamus 6. mirštant neatiduoti:Numirė karvę jis munie I blùsos nùmirė, kai pamačiau ateinant vokietį Man ant pečiaus blùsos nusìmirė papanumir̃ti visiems numirti:Vaikų turėj[o], tik anys panuej[o] svietan ir panùmirė Ma[no] tėvelis ir motutė panumìrę Jau seni papanùmirė pamìršta, pàmirė 1. nustoti gyventi, mirti:Nemaž pàmirė žmonių Mano vyras seniai pàmirė Kap pamir̃s seni, kur ji dėsis? Tiek suvalgei, dabar pamirsì Kap motulė pàmirė, likau sirata Nuo aguonų gali pamirt Laiko nedarinksim pamir̃t Aš keturis(ketverius)metus turėjau, kai tėvas pàmirė Da tris dienas nepàmirė Kad mirtai, tai ir pamirtái Būt čia visi badais pamirę Pamirė vėžiu Ot Rumokų kalvis, toks vyras, pàmirė, ir gana Mano žmona pamirė, palikdama tris mažus vaikučius Ligūsta buvo ir pàmirė Ans gal čia pat, jums beveizint, pamir̃ti Žmonių ... daug pamirė Už visus prašome, kurie pamirę est tarp mūsų Ir sako tuos pamirusius dėl to badu Ir kaip pamirė Bela, tapo karaliumi jo vietoje Jobab sūnus Sešah | Iš tiesos sakau jums: jei kviečių grūdelis, puolęs į žemę, nepamirs – viens pasiliks, bet jei pamirs, daug vaisių atneš ^ Boba pamirė ar pirtis sudegė – tai vis tiek | Pasimirusio apraudojimas Stalius iš gėdos ar iš išgąsčio, nusiminęs, kad tiek privirė košės, netrukus pasimirė Kad tėvas nebūtų taip greit pasimiręs, javus atsėjus, jau, rasi, būtų buvusios vestuvės Ji pasimirė nuo širdies ligos Pasìmirė iš piršto Keturi(ketveri)metai, kaip vyras pasìmirė Pradėjo sirgti, sirgti, ir pasìmirės O tu, mano sūneli, ko tu pasìmirei? Daug jų šita liga ir pasimiršta | Pasimirė kun. Miežinis, pasimirė ir jo žodynas 2.netekti jėgų, nuleipti (stipriai reiškiant kokį nors jausmą):Gali juokais pamirt Net pamirė visi iš juoko 3.pasidaryti nejautriam, apmirti:Ranka buvo ganc(visai)pamìrusi Paliko pirštas pamiręs nu peršalimo ║sustingti:Gyslose pamirė kraujas 4. nustoti egzistuoti kam, tapti nereikšmingam, neberūpėti kam:Kap tas sakė, buvo mum viskas pamirę(buvome viskam abejingi) Jūs pamirę este ... įstatymams svieto Jie pamiršta svietui bei griekams 5.būti kiek padžiūvusiam Šieną jau galiam krauti į kupsčius: nors dar biškį drėgnas, bet jau pamiręs Šienas neges, pamìręs yr Žolė yr pamìrusi, negal dar vežti 6.pašilti iki drungnumo Karvė nora, kad būtų pamiręs vanduo, t. y. nė šaltas, nė šiltas visiems išmirti:Praeitinį pavasarį papàmirė abudu Mūs gi kieme visi sẽniai papamìrę labai nusilpti, perkarti:Vaikai badu permirę, nuogi, apdriskę primìršta, prìmirė1. išmirti:Kiek šeimų yra primìrusių – visos lig vieno 2. netekti jėgų, nuleipti (stipriai reiškiant kokį jausmą):Gal juokais primirti 3. mirštant palikti kam savo turtą:Paprastai jie tenkinasi laivais ir valtimis, kuriuos jiems primiršta jų tėvai Jis bus pirmasis Šalteikių stalas: viena karta jį primirė kitai, ir taip per eilių eiles iki Karaliaus šeimos Primirk manie tavą turtą 4. atitekti (mirus savininkui):O jeigu jai primiršta po vyro ketvirta namo dalis?! Jo lobis visas tau primirs 5. prisirišti, priprasti prie ko, atsidėti kam:Primiręs pri to darbo esi | Ans pri munęs visus metus prisimiręs buvo Jonis prisimiręs pas mumis ir testova Ans į tą kiną primìręs[is] užmìršta, ùžmirė1. numirti, netekti gyvybės:Ùžmirė visi [sẽniai] Jo sūnėnas jau užmirė 2. apmirti, pasidaryti pusiau mirusiam:Ažumirštu badu Rudenį musės užmìršta, pavasarį atsigynas vėl Persigandę, kaip užmirę stovėjo vietoje Tryliką mėnesių kaip užmirus(persigandusi, apstulbusi)vaikščiojau | Užmir̃s(užbadės)pas juos bernas | Taipogi ir tikėjimas, jeigu neturėtų darbų, užmiręs yra pats savyje Nieko nebegavau iš tėvynės(tėvų namų),viskas ùžmirė ║būti paralyžiuotam:Dešinioji pusė mažumą užmirusi 3. neišaugusiam sunykti, neprasikalti, neprasiskleisti:Užmìręs kiaušis Visus gerai vertė, tik vienas ùžmirė neprasikalęs Vienas tik neverstas, o kitas užùmirė kiaušiny Tuosyk beveik visi kiaušiniai buvo užmìrę Šešius perėjo kiaušinius, vienas ùžmirė Varpos viršūnės grūdai būna užmìrę Visi žiedukai užmirė(nepražydo) 4. apalpti.5. nustoti jautrumo, nutirpti:Nors kojos raudonos, užmirusios nuo šalčio – reikia kentėti Mun pirštai užmirė besemant bulbes Koja, ranka užmirė, nejuntu aš nieko Reikėjo sėdėti net dvi valandas, ir dugnas(sėdynė)ùžmirė Pirštą tverdamas neužveržk tvarto(tvarsčio),kad pirštas neužmir̃tų Kaip ir ažumirė dantys, maž nebesopės Šiltu mėtų skystimu galima plauti užmirusias žaizdas ║pasidaryti nejudriam, sustingti (iš baimės):Ažùmiriau prosta aš iš stroko 6. būti nejudriam, neenergingam:Jis pas svetimus augo, užtat ir toks užmìręs Jau iš seniai ji tokia buvo užmìrusi | Ažmìręs visas kraštas Be rajono Kuršėnai su visu užmìrę 7. išnykti nepasireiškus:Ar tai viskas užmirs vien svajonių sapne? Ar skundas užmirs jam be žado? Ar atbalsio jokio neras sopuliai? Atrodė, kad sugebėjimas greit spręsti visiškai užmirė jo dvasioje Jo balsas staiga užmirė 8. mirštant nepasakyti, kur padėta (pinigai):Užmirė ana pinigus, t. y. neparodė, kur ana dėjo Pradėjo kalbėti, kad jų tėvas turėjo daug piningų, bet anus užmirė Ùžmirė tėvas pinigus, ir nerandam | Kad ponaitis būtai nepriminęs, tai būčia jau visas dainas ažmirus 9. neatiduoti, negrąžinti prieš mirtį:Ans užmirė skolą, t. y. neatidavęs mirė 10. būnant mirštančio ar mirusiojo aplinkoje prarasti gyvybingumą Nabašnyko neleidžia vežt per laukus – laukai užmiršta ║ atimti gyvybingumą Prieš smertį išneškit svogūnus, česnakus, jurgines, daržovių ir žolynų sėklas, ba mirštant užmirs Pieno ... neseka [ligoniui] nei duot, nei parduot, ba jei mirs, tai ir pieną užmirs ║ turėti sąlytį su mirusiuoju:Ta troba jau ùžmirė; da nėkas jo[je] nebuvo miręs 11. labai ko geisti:Jis užmìręs ant pinigų(labai šykštus) Ans už kapeiką yr užmìręs Ji yra užmìrusi už kožną kapeiką Kad persigandau, net blùsos ažùmirė

Žodžio apmirti sinonimai

Žodžio apmirti sinonimai

Žodis apmirti kitomis kalbomis

Rusiškai: жесткий
Angliškai: to die
Estiškai: para morir
Lenkiškai: umrzeć
Latviškai: mirt
Lietuviškai: apmirti
2013-04-21 07:40:27
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž