Apmąstyti žodžio reikšmė

Apmąstyti - mastýti,mãsto, mãstė1. pinti (kasą):Argi šitep kasas mãsto?! Jos kasos nemastytos Jaunoji mergelė už skomelių sėdi, kaselę masto Bau ji ne dovanai verkia: broliai kaselę masto, žalią rūtelę barsto 2. daryti ką pinant, raišiojant iš atskirų pluoštelių, sluoksnų:Aš mastaũ matinį iš šiaudų dėl langų, o ana mãsto mastelę iš keturių snarpslių Čionai mūsų sesutėlės juostelės mastytos Ana moka gražiai mastýt skarinius(gražiai sumezgioja neišaustus siūlus rankšluosčio galuose) 3. raizgyti, narstyti:An šakelių, an tankiųjų kasnykai mastýta Ant liepelės liemenėlio kasnykai mastýta Mano kaselės žaliais šilkais mastytos Kaselę šukuoja, žaliu šilku mastydama O tai vis mano plonosios drobelės, žaliais šilkais mastýtos(kaišytos) | Kirsim berželį ir jovarėlį, mastýsim tiltelį per Nemunėlį | Kalbą visaip mãsto (kejoja, klejoja) 4. apmatus narstant imti nuo mestuvų.5. daigstyti, siūlėti, apmetinėti (audeklo pakraščius).6. stengtis išsisukti iš sunkumų, bėdų, griebiantis gudrybių:Mastýkis, žmogau, kaip išmanydamas Jau iš visų pusių skolinykų suimtas, vis dar mãstos, nepasiduoda Vagis kaip mãstėsi, bet sugavo ^ Kad kiškis nesimastýtų, kiekvienas šuo pagautų ║verstis, suktis, manytis:Jie mastos dar šiaip taip Mastýkis kaip nori, o iš manęs nieko negausi 7. skeryčioti, mosikuoti:Pradėjo ant manę rėkti lenkiškai, mastýdamas rankas ant visas puses ║ blaškytis:Blaivelės liuob mastys, daužysis, šokinės priš lytų | Mastýtis – mėtytis (bėgant) iš šalies į šalį Ana visur mãstės mãstės(bastėsi) –nėkur vietos nerado i parejo numie 8. eiti dideliais žingsniais.^ Arti matyt, toli mastýt 9. garbstyti mirusį, raudoti:Mastýte pamastai motyną mirus: tu mano motynėle… O samdė mane mastyti, o samdė mane raudoti Kočios seselė mano manderužę širdies didžiais sopulėliais, mane jauną mastydama 1.apraizgyti, apipainioti:Apmastė (apraitė) gyvates aplei kaklą – tintalai, tintalai 2. apsiūlėti, apmėtyti:Apmastýk su siūlu, kad nerykštum audimas, t. y. apdaigstyk, apmesk 3. apsiūti drabužio pakraštį mastele; paverti mastele. atvynioti.| Atsimastyk(atsimatuok)sau stūgų(kaspinų),kiek jum, pamergiam, reikia 1. įmegzti, įpinti:Mastelėn įmãstė šilko siūlelį 2. įeiti, įsiskverbti, įlįsti:Vilkas insimãstė pirkion 1.išpinti, išleisti (supintą kasą):Gelsvą kasą išmastysiu, vainikėlį pabarstysiu Geltona kaselė jau yr išmastyta, šilko kaspinėliai jau yr ištraukyta 2.atraišioti, išardyti ką įpintą, pinant padarytą:Tik žiedelius numaustysiu, kasnykėlius išmastysiu Jūs, mošytėlės jaunosios, mano seselės slauniosios, neišmastykit šilko kasnykų iš gelsvųjų kaselių Mastelė numasčius galima ir išmastýti | Erškėtėlį išmastysiu, žalių rūtų įsodinsiu 3.sumazgyti, sunarstyti (neišaustus siūlus audinio galuose):Visai neturiu čėso skarinio išmastýt Galus siūlų išmãsto 4. susiraizgyti, susipinti:Visiaip išsimãstę avižos 5.išmatuoti, išmastuoti:Kas gal tos meilės didybę išmastyti ir apimti? Kas išmasto tą malonę mums išrodytą? 6. išsisukti iš sunkumų, išsipainioti:Taip buvau įkliuvęs, led išsimasčiaũ | Veja mane, aš bėgu, mastaus į šonus; nebegalėdamas išsimastýti, griūvu žemėn, vijikas per mane; aš atsikėlęs vėl kūrit bėgt ║išsiversti, manytis:Priseis su tais pinigais išsimastyt iki rudenio 1.nupinti:Mastelę tai ašiai ir pati galiu numastýti Aš jam juostelę numasčiaũ Iš žilvičių numãstė votegui vytinį Numasčiáu jau šniurko apei mastą Aš tik noriu vainikėlio žalių rūtų numastyto | Nusimasčiaũ kvartūkui mastelę Sluoksninis botagas mastytinis iš trijų sruogų. Jį nusimastydavo piemenės 2.išardyti, išrišti ką įpintą:Aš tau nieko nedarysiu, tik žiedelius numaustysiu, vainikėlį nusagysiu, kasnykėlius numastysiu 1. pagarbstyti mirusį, paraudoti:Mirus motinai, pamastaĩ, ir gana Motiną mirus pamastyti: tu mano motinėle… 2. pasipainioti:Pasmastė šunelis po kojom, ir numyniau kojelę 1.supinti (kasą):Iššukuosiu galvelę, sumastysiu gelsvą kaselę, nusipinsiu vainikėlį Ateina mergelė, balta lelijelė, sušukuota galvele, sumastyta kasele Tuom šilkelio kaspinėliu kaselę sumasto | Gelsvą kaselę susimasčiusi, aukso vainikėlį nusipynusi 2.suraizgyti, sunarstyti, sunarplioti:Kas čia virvę sumãstė? Žarnos bent 20 sykių ilgesnės už pačią karvę. Dėl to jos guli pilve, daugelį sykių sumastytos Tai sumãstė, nors tu užsidaužk, o neišmastysi 3. susikraipyti, persimesti, susisukti:Niekai iš šito medžio – susimastė visas Aptašai medį, ir bedžiūdamas susmãsto 4.apmatus narstant nuimti nuo mestuvų:Priturėk mestuvus, aš audeklą sumastýsiu Sumastykit, dukros, drobės metmenis 5. susvyruoti, susimėtyti į šonus, į šalis:Atasaja kai nutrūko, važiuojant pakalnėn, ratai tik susmãstė, mislijau – duos ravan Kažno kaip susmãstė ir prapuolo terp žmonių 6. pasirodyti, pasivaidenti:Eik tu neplūdęs, gal tau akysu susmãstė, nei tep buvo, nei nieko! užraizgyti, užmazgyti:Ažumastýčia vartelius juostelėm, kad neatjotų Varšuvos žiaunieriai

Žodžio apmąstyti sinonimai

Žodžio apmąstyti sinonimai

Žodis apmąstyti kitomis kalbomis

Rusiškai: отражать
Angliškai: reflect
Estiškai: reflejar
Lenkiškai: odzwierciedlić
Latviškai: atspoguļot
Lietuviškai: apmąstyti
2014-03-07 07:51:29
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž