Apgirdyti žodžio reikšmė

Apgirdyti - gìrdyti,-o (gìrdžia),-ė gerti.1.duoti gerti:Padėjo nunešti kibirą telyčaitei girdyt į tvartą Neliesk to puodelio: aš iš jo vaiką gìrdžiu Veršiukus iš ryto anksti girdo Tegu šeria bėrus žirgus, o pašėrę tegu gìrdai Galvijus gìrdyti Išvarė karves gìrdyti Tek srovės upelis bėriems žirgams gìrdyti, pentinužiams nušveisti Turėjo senelis žilą oželį, kietom plutom penėtą, išrūgėlėm girdytą Pildžias darbai meilaširdūs, penint alkaną, girdžiant trokštantį Eš ir velblūdus tavo girdysiu Nesa iš tos šulinės girdydavo guotus | Dūmais bites girdė(davė dūlio, rūkė) | Tėvas girdos [galvijus], o pati šeras Buvau gìrdytis(girdžiau galvijus) Einu gìrdytis gyvulių 2.vaišinti alkoholiniais gėrimais, svaiginti:Gìrdė mylėjo svečius | Už jaunystę svaigiau mumis girdė žėrįs saulėm gyvenimas naujas! 3. duoti gerti (kokių žolių, vaistų):Varsto kaip peiliais mano širdelę, girdo kartybėmis kas dienelę 4.skandinti; apsemti vandeniu:Nesemk vandenio iš to šulnio – čia katę gìrdė Kitąkart buvę labai daug raganų, tai jas girdydavę, bet niekaip negalėdavę prigirdyti | Aš jau neisiu gìrdytis dėl tavęs 1. pagirdyti:Apgirdysiu strėlas mano krauju 2.girdant susargdinti:Apgìrdė [sušilusį arklį], ir pristojo dusulys Arklys sušilęs – žiūrėk, neapgirdyk(neduok sušilusiam gerti)! | Karvė kažin ko serga – gal aš ją apgirdžiau(daviau kokio netikusio gėralo)ar ką 3.visus pagirdyti:Vakar apšėriau parejus, apgìrdžiau galvijus(daviau visiems iš eilės gerti) | Ar apsigìrdėt(ar visus gyvulius pagirdėt)? Karvių apsigìrdyt išėjo 4.apsvaiginti svaigiaisiais gėrimais:Jis pirmiau gerai apgìrdė, paskui apvogė girtą Tuos vyrus apgirdydavo Tu jąją neapgìrdyk Apgirdomas gėrimas Stebėjos broliai, matydamys Tamošių nė kokio apgirdomo gėrimo negerant Būtų gerai be degtinės(alum)apgirdyti! 5.duoti gerti kokių žolių, vaistų:Kiba tave kuo apgìrdė, kad až tokio senio eini? Apgirdytas migdomu gėrimu, būgnininkas kietai miegojo Apgirdė(iš anksto davė gerti vaistų)vaikus nuo kvarabų 1.girdant atgaivinti:Atgìrdžiau(išpenėjau pienu)teliuką, apsirgo ir nudvėsė | Rasos atgirdyti visi daiktai linksminasi 2.kokiais nors vaistais atgaivinti:Buvo visiškai prislobęs, tik da arielka atgìrdžiau 1. kiek nugirdyti:Aprenka žmogų ir įgirdo 2. įmirkyti, prisunkti, pripildyti:Jie rąstus su petrolijum įgirdę | Jiem reikia ingìrdyti tos dvasios(tų pažiūrų) Visi esame ing vieną dvasę įgirdyti 1.visą sugirdyti:Tam veršiui visą pieną išgìrdžiau Išgìrdė sūnus visą alų 2.geru gėrimu girdant nupenėti:Daili, išgirdyta karvė 1.kiek sugirdyti:Aš mažai nugirdžiau vandenio iš bačkos | Mes batvinius nušeram su karvėms, nugìrdom 2.pagirdyti:Pirma karves nugìrdykit, o paskui veršius 3.maistingu gėrimu girdant nupenėti:Ji mokėjo ir kiaules nupenėti, ir veršius nugirdyti 4.prastu girdymu suliesinti:Veršį nugirdė 5.apsvaiginti girdant svaigiaisiais gėrimais:Kokia ten meilė, jei žmogų kaip gyvulį nugìrdo Šeduvo[je] jį nugìrdė ir išėmė pinigus O kai svečius suprašysi, alum nugirdysi Negert vyno ir nė vieno daikto, kuris nugìrdyt gali Bėda tamui, kursai nugirdžia artimą savo | Jį, senį, ir tai naktys nugirdo – noras eiti, keliauti nežinia kur Širdis jo nuog ano regėjimo buvo kaip ... nugirdyta 6.supūdyti ant lauko, prigirdyti:Bulves šįmet nugìrdė duoti gerti (atsigerti):Deveika neduoda draugui rūpintis arkliu, atsiras, kas pašers ir pagirdys Kai pagirdai, tai dar kokį lašelį [pieno] gauni Kai pagirdžiau, dar linksmesnis prie mergelių joti Tris dieneles patale migdysiu, o ketvirtą vynu pagirdysiu Ir atjojo trys bernyčiai bėrų žirgų pagìrdyti Eš ir velblūdus tavo pagirdysiu | Įkaitusią žemę pagirdys naktužė Strėlos nuodais pagirdytos | O kaip prijosit sraunų upelį, pasigirdykit bėrus žirgelius 1.per daug duoti gerti; per daug girdant susargdinti:Jin bijo teliuko girdyti, kad nepergirdytų Da pérgirdysi tais kumeles – matai, kad jau šonai užsirietę 2.per daug privaišinti alkoholiniais gėrimais:Pérgirdyti buvo visi išleisti (pinigus) girdant, vaišinant:Jau aš jam nemažai pragìrdžiau, ir vis da negana Jonas raštininkui su vaitu mažne gorčių degtinės pragirdė 1.iki soties girdyti, duoti iki soties gerti:Aš kumelę prigìrdžiau Led prigirdžiau aš tą gyvulį Kaip prigirdžiau, da gražesnis Kad prigìrdyta ta karvė! | Nusivariau pas griovį, prisigirdžiau karves – led pukši, stena 2.privaišinti alkoholiniais gėrimais:Davė lašinių, gerai prigìrdė 3.paskandinti:^ Kad galėtų, tai šaukšte prigir̃dytų | Einu ir prisigirdysiu 4.supūdyti:Prilijo baisiausiai – kad tik bul'bų neprigirdytų 5.primirkyti, prisunkti:Sienas ... gerai prigirdyti su šiltu aliejumi 6.privirinti:Gelžio ir plieno gabalą prigirdyti 1.visą duoti išgerti:Sugirdžiau puodelį liepo žiedų, gal paliks geriau [ligoniui] | Ir sušėrei vainikėlį su grynu abrakėliu, sugirdei jaunystėlę su čystu vandenėliu 2.visą kiekį gėrimų suvaišinti:Ir litrą sugirdė, ir vis tiek niekas neišėjo 3.suvirinti:Sugirdyti įtrūkusią gelžį 1.susargdinti (negeru gėrimu):Ažgìrdė vaiką apgyžusiu pienu, tas ir apsirgo 2.girdymu užauginti:Vieną gėrelį patys užgìrdėm | Karvę turia, paršą užsigìrdė 3.duoti užgerti kokių vaistų:Jau tave bus kokiom žolėm užgìrdę

Žodžio apgirdyti sinonimai

Žodžio apgirdyti sinonimai
2013-03-24 08:19:55
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž