Apdildyti žodžio reikšmė

Apdildyti - dìldyti,-o (dìldžia), -ė dildýti, dil̃do, dil̃dė1.trinti,zulinti:Kam tu dìldai kirvį, peilį, be parstojo galąsdamas Girnelės dildo aukso žiedelį Mindžios mano kapelį, dildys mano veidelį 2. naikinti:Vanduo, kurį arklys atsigėręs iš snukio leidžia, dil̃do karpas Et bedìldau savo amžį varguose spėriau Amžius dildo žmogų Dildýk koronę, kad nepražūtumėm 3.trukdyti, gaišinti:Nedildýk manęs, eik sau, kur eini Kam dildai žmones nuo darbo? Tiesa, mes dylam ir žmones dildžiam, nors visiems skubu | Kam tu dìldai daiktą pažyčiotą, t. y. neatduodi greitai daug plepėti:Darmai nedìldyk liežùvio – vis tiek neisiu padùs (sleñkstį) dìldytidažnai lankytis, vaikščioti:Nedildýk pãdų be reikalo Kokia tu čia viešnia, kasdien slenkstį dildai 1.aptrinti, apzulinti:Jūsų tekėlas jau gerokai apdildytas 2. apnaikinti:Buvo rankos labai karpuotos, dar̃ jau biskį apdil̃dė 1.ištrinti, išzulinti:Neteptais ratais išvažiavai, ir išdìldei stebules 2. išnaikinti, panaikinti:B[uv]o daug priteisę, tik paskui išdìldė Strielčius išdildyčia, gančius išvaikyčia, nors vienus metelius spakainiai gyvenčia Išdildyk ... mūsų kaltybę Krymas kiekvienam jame viešėjusiam palieka neišdildomą įspūdį | Ans tura daug skolos, nora aną išsidildýti užmaršinti:Rūstos dienos neišdildė dar jų širdė[je] praėjusių laimingų laikų 1.nutrinti, nuzulinti:Kelius nudìldė beieškodamas [pamestos adatos] Jis nudìldė uolą, begaląsdamas kirvį 2. panaikinti, nunaikinti:Kuoj tu apigamą nudildeĩ? Savo prasižengimą nudildyčiau 1.patrinti, pazulinti:Padìldyk karpą kiaulės geldalė[je], ir išnyks 2.pagaišinti, patrukdyti:Na tai padildėm(ilgai kalbėjomės) sudildyti, parzulinti:Žirgą parlakstysi, važį pardìldysi, kolei mane jaunuolėlę iš čia išvaduosi sudildyti, suzulinti:Kalsiu žiedelį, nepardildysiu, ba jau man trumpas laikelis mergele būti pratrinti, prazulinti:Aukūnes pradil̃dė berašydamas | Alkūnės prasidìldė prizulinti, pritrinti:Kojeles primušau, padkavėles pridildžiau, kol panelę siekiau 1.sutrinti, suzulinti:Betekindamas kirvį, pusę tekėlo sudil̃dė Kam sušildei juodbėrį žirgelį, kam sudildei plieno padkavėles? Bulvėms skutiklį sudìldžiau Kiek drapanų nunešiojai, kiek tu žagrių, akėčių sudildei ^ Dantis sudildęs, proto neįgijęs 2.sutrukdyti, sugaišinti:Jį reikalai sudil̃dė! | Tik be reikalo susidildžiaũ, ir negavau [trąšų] sutrukdyti, užgaišinti:Jai šitas pečius uždil̃dė linus išmint

Žodis apdildyti kitomis kalbomis

Rusiškai: польский
Angliškai: polish
Estiškai: pulimento
Lenkiškai: polski
Latviškai: pulēšana
Lietuviškai: apdildyti
2013-04-21 02:36:22
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž