Adyti žodžio reikšmė

Adyti - adýti,ãdo, ãdė 1. taisyti, lopyti prakiurusias pirštines, kojines, maišus, drabužį:Aš mezgu naujas kojines, o ji ãdo kiaurąsias Marškiniai buvo adýtini 2. siuvinėti raštais:Dovanosiu mielam šilkų skepetėlę ... vingriai apraštuotą, rašteliu adytą Dovanojo 100 persų kobotų, auksu adytų 3. apipinti vyžų padą antra eile karnų, knatų (pamušti oda):Vyžas ãdo knatais ar virvėmis, luodo oda ar kailiu 4. megzti. 1.sutaisyti, suadyti:Šį rytą visų pirštines apadžiáu Jau didžiumą skylių apadžiaũ 2. aplink apsiūti. 1.užtaisyti, užadyti:Atadýk man rankovę, kiaurai išplyšo 2. užadytą išardyti. įsiuvinėti adant:Kvietkų į skepetą įadaũ | 1. išsiuvinėti adant:Rūbą auksu išadýti Ji gražiai išsiuvinėja ir moka gražiausius raštus išadýti | Mergaitė labai džiaugėsi pirmąkart pati išsiãdžiusi marškinius 2. išsibadyti skyles (odoje):Kai rauksi nagines, pirma išadýkis, kitaip nulauši adatą numegzti.| Aš dabà nė žekių nenusiadáu sèvie(sau) 1. kurį laiką adyti (taisyti):Da paadýk kokią valandžiukę tais kojines i[r] galėsi eit ║ nedaug adyti:Išdilusias vietas reikia paadyti 2. po apačia (ppr. vyžų padų) ką nors prisiūti ar su karnomis išraizgyti, kad stipriau laikytų:Kai vyžas paadaĩ, išnešioji visą rugiapjūtę Šias vyžas paadyk stipriais knatais persiuvinėti raštais:Skepetą péradyti 1. pritaisyti, prilopyti kokį kiekį prakiurusių pirštinių, kojinių:Priadýta jau nemaža 2. užtektinai priadyti:Prisiadžiaũ šiandien, užteks 3.adant (apipinant) pritvirtinti:Vyžas pina ir padus priado 1.sutaisyti, sulopyti prakiurusias kojines, pirštines ar ką kita:Kiek tik buvo prakiurusių pirštinių, visas jau suãdė 2. adant suvartoti visus siūlus:Nebeturiu kuo kojinių užtaisyti, visus siūlus suadžiaũ 3.apipinant, pamušant suvartoti:Visas virves, paskutinę odą vyžom suadžiaũ užtaisyti, užlopyti adant:Atnešk savo kiauras kojines, aš užadýsiu Ot kap užadžiaũ kelnes, kad nė nežym ^ Adata visą pasaulį užãdo | : Reikės užsiadýti kojines, jau praplyšo

Žodžio adyti sinonimai

Žodžio adyti sinonimai

Žodis adyti kitomis kalbomis

Rusiškai: штопать
Angliškai: darn
Estiškai: maldito
Lenkiškai: cerować
Latviškai: lāpīt
Lietuviškai: adyti
2013-04-02 17:01:05
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž