Žodžių gydyti reikšmės

gydyti - gyd|yti, gydo, gydė priežodis gyti 1: Gydyti ligonį, pirštą, žaizdą. Gydyti džiovą vaistais. sngr.: Serga ir nesigydo. gydymas: Nemokamas, mokamas gydymas Žiūrėk: [gyti].
gydytis - aktas ar būdas ar kas nors ar kažkas tvarkymo, naudojimo gydant atvejis
atgydyti - gýdyti,-o (gydžia ), -ė gyti: Daktaras gýdo ligonis Gýdyti ligonį iš ligos Ilgai gýdoma liga Gerai gýdžia Ta liga yra gydytina Suieškojo ... gydančio vandens Kietai sudžiovinti gydomieji grybeliai Gydomosios žolės Patepė gydomu vandeniu, ir išgijo Palangos kurortas turi nemažas gydomąsias savybes Tu ligas gydai ...
adyti - adýti,ãdo, ãdė 1. taisyti, lopyti prakiurusias pirštines, kojines, maišus, drabužį:Aš mezgu naujas kojines, o ji ãdo kiaurąsias Marškiniai buvo adýtini 2. siuvinėti raštais:Dovanosiu mielam šilkų skepetėlę ... vingriai apraštuotą, rašteliu adytą Dovanojo 100 persų kobotų, auksu adytų 3. apipinti vyžų padą a...
apgirdyti - gìrdyti,-o (gìrdžia),-ė gerti.1.duoti gerti:Padėjo nunešti kibirą telyčaitei girdyt į tvartą Neliesk to puodelio: aš iš jo vaiką gìrdžiu Veršiukus iš ryto anksti girdo Tegu šeria bėrus žirgus, o pašėrę tegu gìrdai Galvijus gìrdyti Išvarė karves gìrdyti Tek srovės upelis bėriems žirgams gìrdy...
ardyti - ardýti,ar̃do, ar̃dė 1. griauti, versti:Neardýk tvoros Stogą jau nuplėšė, dabar sienas ar̃do Kakalį ardýt | Ar̃do ežerą(vėjas aptirpusį ledą laužo) ║naikinti:Piktas vieras ... ardyk 2. daryti, kad atsileistų iš siūlių, išrykštų:Kam ardaĩ siūlę? Buvo sijoną bear̃danti, bet par...
apgrumdyti - trampinių, ypač elgtis labai kraujosruvoms, sutraiškyti, arba jai pakenkti padaryti žalos ar sunaikinimas, ypač panieka ar negailestingai paprastai naudojamas su ant, virš, arba pagal
apgrandyti - grándyti,-o, - ne kartą gręsti, gremžti, skusti:Grándyk su grandykle, su lopeta purvus nuo aslos Grándyk grandinį, kepant pyragus Staklėse, palengva raitydamas auksu blizgantį skiedros kaspinėlį, drožtuvas grandė artilerijos sviedinio šoną Jau vėl pelės grándo petelnę Mama grándo lašinius, prieš dėdama į puodą Me...
atardyti - ardýti,ar̃do, ar̃dė 1. griauti, versti:Neardýk tvoros Stogą jau nuplėšė, dabar sienas ar̃do Kakalį ardýt | Ar̃do ežerą(vėjas aptirpusį ledą laužo) ║naikinti:Piktas vieras ... ardyk 2. daryti, kad atsileistų iš siūlių, išrykštų:Kam ardaĩ siūlę? Buvo sijoną bear̃danti, bet par...
aprodyti - ródyti,-o (ródžia -ija; ), -ė (-ijo)1. duoti pamatyti, teikti žiūrėti, apžiūrėti:Man rodos, aš tau rodžiau mano pirkalus Ródyti kam paveikslą, nuotrauką Dabar neródžiu nieko niekam Dedąs pinigus kapšin ir niekam neródąs Kap gaspadorius nueina rugių žiūrėt, tai atsineša saują ir moterim ródžia Savo ar...
apdildyti - dìldyti,-o (dìldžia), -ė dildýti, dil̃do, dil̃dė1.trinti,zulinti:Kam tu dìldai kirvį, peilį, be parstojo galąsdamas Girnelės dildo aukso žiedelį Mindžios mano kapelį, dildys mano veidelį 2. naikinti:Vanduo, kurį arklys atsigėręs iš snukio leidžia, dil̃do karpas Et bedìldau savo amžį varguose s...
atlipdyti - lipdýti,lìpdo (lìpdžia), lìpdė 1.klijuoti:Šitas klijus gumijos nelìpdžia Pašto ženklą lipdýti prie voko | Lipdžiaũ(lopiau, taisiau)marškinius, vis vien neslaiko | Aš kiaurą naktį išbudėjau, nelipdė miegas man akių 2.daryti, statyti, krėsti ką (iš molio, purvo):Savo lizdus kregždės lipdo išorinė...
atbaidyti - baidýti,baĩdo, baĩdė1. daryti kad bijotų, gąsdinti, bauginti:Baĩdo kitus, o patsai savo šešėlio bijo Tokie debesiai – vis baĩdo i baĩdo, rodos, vis lis i lis Pradėjo jį baidyti visokios baidyklės Dievas baido pamušt pekų egipčionių ^ Akys baĩdo, rankos dirba Išeisi tėvą baidýdamas, pare...
aptemdyti - témdyti,-o (témdžia), -ė temti.1.daryti tamsų, apgaubtą tamsos, menkai apšviestą arba neapšviestą:Aplink tik miškas matėsi ir naktis temdė kelią | Kam savo ašaromis temdai paskutines mano dienas! ║daryti, kad neskleistų šviesos, užstoti kieno šviesą:Mėnuo ir saulę kartais temdo Mėnulis netemdo žvaizdžių šviesumo Aukšti rūm...
apsūdyti - sū́dyti,-o (sū́džia -ija ), -ė (-ijo ) 1. berti druskos,daryti sūrų, konservuoti druska:Mėsą sū́dau su druska Mėsą niekočion didelėn sū́džiam Mėsai sū́dyt niekočios buvo Kur didelė niekočia, tai meitėlį sū́džia Sū́dyti lašiniai prieš lietų jau kaip ir rasa [apsipila] Vienas sviestą sū0...
aprūdyti - rūdýti,-ìja (-ỹja rū̃di rūda), -ìjo 1. trauktis rūdimis:Paprastoji geležis rūdija ore tik todėl, kad turi kitų metalų priemaišų Mano žiedeliai, o auksinėliai, skrynioj gulėste ir berūdyste Nerūdijantis plienas Sidabras su auksu ore niekuomet nerūdija Padėk dalges, tegu nerūdỹja per žiemą Ei mergyte nė...
apnuodyti - nuõdyti,-ija, -ijo 1.nuodais kenkti, marinti, naikinti:Užterštas oras nuodija mūsų sveikatą, gali ją ir visai palaužti 2. veikti, kenkti žalingomis idėjomis:Buržuaziniai nacionalistai nuodijo mūsų krašto darbo žmonių sąmonę apnuõdyti apnúodyti 1.nuodais pakenkti, apmarinti:Amoniakas patenka į kraują ir apnuodija gyvulio organiz...
atplukdyti - plukdýti,plùkdo, plùkdė 1.vandeniu gabenti:Aužuolo plukdýti negalì – tas skęsta Trioptais(sieliais)plùkdė į aukštesnes vietas gyvolius Iš Almajo, iš Baluošo plukdýdavo sielius Vyrai upe sielius plukdė | Konrade, liautum savo mintis plukdęs ant tos vilnelės, kuri tuoj pranyks juk 2.nešti (vandens ...
atkniedyti - kniẽdyti,-ija, -ijo kniedėmis jungti, nituoti:Vinim kniedija duris Negaišk, kniẽdyk lanką Šaltkalvių skyriuje jau nebekniedijo žiebtuvėlių išmušti kniedę. kniede prijungti, sujungti:Žagrė prie plūgo reikia varžteliais prisukti, ne kniedėmis prikniedyti | Aš stovėjau prikniedytas prie grindų, stovėjau ilgai kniede sujungti:In...
apšaudyti - šáudyti,-o (šáudžia), -ė šauti.1. leisti kulkas iš šaunamojo ginklo:Vakar visą dieną jie šaudė Šáudyti aukštyn, į orą Šáudomasis laukas Šaudomasis langas, skylė Šáudyti iš lanko Strėlėmis šáudyti Sprogyklomis šaudyti, sprogyklas mesti, laidyti Apstojo šáudę – tyku, ramu Prisak...
apšaldyti - sáldyti,-o (sáldžia ), -ė 1. saldinti 1: Duonos trupiniukų prispjaustė, apspylė sáldytu [v]andeniu | Cukraus nusipirkt šykščia, tai cukreliu sáldos Aš nė nesisáldžiu kavos, tik tėvelis Su sakarinu niekas nebsáldos 2. daryti, kad saltų:Sáldai kitam kubile tuos miltus(sumaltą salyklą) Sáldoma...
aptvindyti - tvìndyti,-o (tvìndžia ), -ė tvindýti, tviñdo, tviñdė tvinti:1. Aš prūdą tvìndžiau, kol pritvindžiau Mieruoja, mat Pyvesą tvìndis Vebrai tvìndžia pavasarį [upelį] 2.║ Stovi ir ūžauja [pušaitės], tvindo orą sakų kvepėjimu Prieblanda ima skubiai tvindyti miestą tirštais šešėliais...
apstumdyti - stùmdyti,-o, -ė stumdýti, stum̃do, stum̃dė; stumti.1.stumiant judinti, perkėlinėti iš vienos vietos į kitą:Pelus stùmdo į krūvą [Uršulė] metė stumdžiusi puodus prie židinio Kiek pelų – stumdýt net nusbodo! Stumdyt mėšlam reikia geros stūmos Stùmdė šiaudus su grėbliu ir nulaužė grėbla...
apspardyti - spárdyti,-o, -ė spirti.1. sudavinėti koja ar kojomis, smogti spyriais:Tada mane atsitęsė anys pirkion, kojom spárdydami Hitlerininkai spárdė mani su kojims ir mušo su šautuvu Žmogum nenori mane vadinti, niekin ir spardo lyg šunį kokį Ašvienis bėgdamas spárdo su kojomis Bet ožiai … spárdo, ragais bado | Tamsta ...
apskaldyti - skáldyti,-o (-ija -yja ), -ė (-ijo ) skelti.1. daug kartų skeliant, smulkinti į dalis, į gabalus:Skáldau medžius, akmenis Malkos skáldyt – sunkus darbas senam Skali beržo malka: gerai skáldyt Žiemą liuobam kapoti medžius, kerus skáldyti Skáldytų karčių tvora Jekė su Maguže džiovytą pagalį ska...
atitirpdyti - tirpdýti,tir̃pdo (tir̃pdžia), tir̃pdė tìrpdyti, -o, -ė tirpti:1.Tirpdanti medžiaga Tir̃pdo, ale jei neištirpdìs [akmenų], tai reiks oparuot 2. Jį įmetę į tirpdomą krosnį ir išlieję gražią angelo pavidalo geležinę žvakidę Sniegą tuoj šildžia, tir̃pdžia, naikina 3.Aš rankos prisdėjimu ant...
apspjaudyti - spjáudyti,-o (spjáudžia), -ė1. spjauti 1: Širdis susibridijo, ir todėl spjaudo Kol kas mes sveiki esam, tik aš čia spjáudžiau kraujais Kosėjo kosėjo, kraujais spjáudė – plaučiai nesveiki Spjáudyti ant grindų draudžiama Nespjáudai an žmogų! Jeigu ant žarijų arba ant ugnies spjaudysi, tai nupleinės...
apskraidyti - skraidýti,skraĩdo, skraĩdė skristi:1. Paukščiai skraĩdo po laukus Bus lietaus – kregždės skraĩdo pažeme Aukštai danguje jis pamatė skraidantį vanagą Vanagas skraĩdo aple vištas Balti ir mėlyni balandžiai skraidė ties plačia medžiais apaugusia sodyba Jau patys skraĩdo busiliukai Raiba gegelė ...
apsinuodyti - aa medžiaga, kuri per savo cheminis veikimas paprastai žudo, Sužeidimai, arba susilpnina organizmo B (1) kažkas destruktyvus arba kenksmingos (2), antipatijos ar neapkentimas objektas yra medžiaga, kuri slopina veiklą kitos medžiagos ar reakcija ar proceso metu
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž