Žodžių Sky reikšmės

dangus - dang|us 1. virš žemės matoma skliauto pavidalo erdvė: Giedras, apsiniaukęs dangus Žvaigždės spindi danguje. Tiesiai į dangų kyla dūmai. 2. bažn. antgamtinių būtybių buveinė, dausos. 3. tarm. krosnies vidaus viršus. dangaus ašarėlės (neužmirštuolė). dangaus juosta (vaivorykštė). dangumi dengtas (be stogo). Dangų remia (labai aukštas). dangų su žeme ...
agility - kokybės arba būklė yra judrus Fertyczność, vikrumas
apnikti - nìkti,niñka, -o nỹkti, -sta, -o1. smarkiai, skubiai imtis, kibti ką daryti:Ninkù į darbą pasilikęs, t. y. skumbu Vaikai ninka tėvą veltai gaivinti Ans nìko rašyti 2.neduoti ramybės, pulti:Ninka į tą vaikį mergos, t. y. puola antnìkti užsipulti, prispirti:Antnìko seniūnas, ir gavau pristoti pri gaspado...
aiksteti - aikštė́ti,-ė́ja, -ė́jo 1.kyšoti aikštėje, būti matomam:Iš kiečių ir dilgėlių aikštė́jo išstypę smailūs tamsiai žalių kanapių stiebai Jis visas buvo vandeny, tik galva aikštėjo 2.iškilti į aikštę, aiškėti:Jau jo gudrybės aikštėja
skiautė - skiau|tė 1. audeklo, popieriaus ar ko kito gabalas: Prikarpė audeklo skiaučių. Laikraštį skiauį skiautes suplėšė. Atnešė lašinių skiautelę. 2. sklypelis: skiautę žemės teturėjo. Matyti mėlyno dangaus skiautelė.
skiaurė - skiaurė dėžė su skylutėmis ar gardelis sugautoms gyvoms žuvims laikyti vandenyje.
apniaukti - niáukti,-ia, -ė niaũkti 1. debesimis supti, dengti, temdyti:Kaip tamsūs debesiai niaukia giedrąją dienelę, apsupė apklojo Merkinę kryžeiviai Karšti garai ėmė kilti iš žemės ir niaukti mėnulio šviesą | Visas dangus niáukias, bus dargana Dangus pradėjo niaũktis Kaip ir niáukias – gali ir lyt Iš vakarų nia...
apmėtyti - mė́tyti,-o, -ė mesti.1. svaidyti, mėčioti (šalin, žemėn, į ką):Niekas pinigų an kelio nemėto Akmenimis mėtau, žudau, užmušu Ei, mė́tė, baidė mane motynėlė raudonais obuolėliais Kad jau gerai išgerdavo, mėtydavo vienas į kitą raginiais kieliškėliais | Svočia! svočia! skubėkit! – girdėti mėtomi žodžiai Niekas tavę ne...
apmūryti - mū́ryti,-ija, -ijo1. iš akmenų ar plytų statyti:O kai kertinis akmuo buvo padėtas, sumanusis ūkininkas ėmė mūryti pamatus ir kloti plytas Naują pečių reikia mū́ryti Bažnyčias, rūmus, klioštorius turėjo mūryti Mū́rijau mū́rijau savo aukštą dvarelį | Kregždės gūžtas mūrija(lipdo) ^ Ką te anas mū́rija, kad tei...
skiaskopas - skiaskòpas [skia + ↗ ...skopas], med. veidrodis akių refrakcijai tirti.
skiagrafas - skiagrãfas [gr. skia — šešėlis + ↗ ...grafas], prietaisas rentgeno spindulių stiprumui matuoti.
skiauterė - skiauterė 1. gaidžio ar vištos išauga kaktoje: Gaidžio skiauterė nulėpusi. Vištų skiauterės pradėjo raudonuoti - ims dėti. 2. prk. kas panašu į tokią išaugą: Šalmo skiauterė Kalno skiauterė (ketera). Laivo s. (priekis). Bangų skiauterės (viršūnės). 3. bot. vidurinės lapo gyslos išilginis iškilimas (crista). Skiauterę kelti (rodyti) (didžiuotis) sk...
skiautelė - skiautẽlė 1. antsėklio dalis(crista).2. smulki antros eilės dalelė stambių lapo skiaučių sudėtyje(lobulus): Visų skėtinių augalų lapai sudėti iš smulkių skiautelių 3.vainiklapis(petalum): Karūnos skiautelė
apnakvinti - nãkvinti,-ina, -ino1. duoti nakvynę; prašyti nakvoti:Keleivį, svetį nãkvink pas save Mes juos nãkvinom ištisą savaitę Nãkvykit jūs mane, neinu namo Jie namo neleis, nãkvins Pradėjo nãkvinti, kaip atvažiavom, i pasilikom Močiute, širdužėle, vai nakvink, priimk jaunus svetelius | Savo pačią tris naktis na...
apnaikinti - naikìnti,-ìna, -ìno náikinti, -ina, -ino 1.daryti, kad žūtų, išnyktų, nebebūtų:Tą turtą, kurio negalėjo pasiimti su savimi, degino ir naikino Ugnis naikino viso paežerio namus Musių jagu nenaikintum, tai ir akis išdraskytų Náikina briedžius Šarkos kiaušius gera – reik naikìnti Organizavos naikinamiej...
apmąstyti - mastýti,mãsto, mãstė1. pinti (kasą):Argi šitep kasas mãsto?! Jos kasos nemastytos Jaunoji mergelė už skomelių sėdi, kaselę masto Bau ji ne dovanai verkia: broliai kaselę masto, žalią rūtelę barsto 2. daryti ką pinant, raišiojant iš atskirų pluoštelių, sluoksnų:Aš mastaũ matinį iš šiaudų dėl langų, o ana ma...
skiaskopija - skiaskòpija [skia + ↗ ...skopija], akių refrakcijos tyrimas šešėliais, praslenkančiais pro vyzdį.
abstrakciai - naudojamas kaip funkcija žodžio, rodo, kad po daiktavardžio arba daiktavardis ekvivalentas yra neabejotinas arba anksčiau buvo nurodyta ar dėl šios aplinkybės
skiautėtas - skiautėt|as, skiautėta kuris su karpytais kraštais: Skiautėtas lapas.
apmąstymai - ypač atspindėti pavyzdys; šviesos arba garso bangų grąža nuo paviršiaus iš paveikslėlio gamybos arba tarsi veidrodį ieškinys lenkimo ar lankstymas atgal ba atsispindi dalis kartus kažką gaunamą svarstyti kaip paveikslėlio atgal atspindinčiosios paviršiaus b poveikis gaminamas įtakos
skiauterėtas - skiauterėt|as, skiauterėta kuris su skiautere: Skiauterėtas gaidys.
skiautalūpis - skiautalūpis bot. gegužraibinių šeimos miškų augalas (Epipactis): Pelkinis s. (E. palustris).
apnešti - nèšti,nẽša, nẽšė1. einant gabenti iš vienos vietos į kitą paėmus, užsidėjus:Kitąsyk neštè nèšdavo gromatas Neš(nešk)greičiau rezgines su šienu Nešk arkliam [ėsti] Nẽšam ant žolės audeklą Rokuo[ja], ka ans didelius maišus nešą̃s Ano pati nė virbelio nènešanti, viską pats nudirba Ne...
apnešioti - nešióti,-iója, -iójo nešti.1. per kelis kartus, kartkarčiais nešti iš vienos vietos į kitą paėmus, užsidėjus:Laiškus nešte nešiódavo Ir eičiau, nešiočiau bernužiui pusrytelį Nebeturiu kojų, nebegaliu vis nešiót Kaziukui valgyt Nešiojo numon kaulus sudegintųjų ant garbės dievų gyvolių, vildamos, jog tie kaula...
apnarplioti - nárplioti,-ioja, -iojo 1.daryti narples:Ans nárplioja botagą bevažiuojant, t. y. mezga kelius kartus 2.vargingai knibinėjant rišti, mazgyti:Ką tu ten nárplioji lyg atbulom rankom – duok, aš užrišiu Teip kietai sumegzta mazgas, kad nusbodo nárpliot, kol atarišiau Ką tu teip ilgai nárplioji – duokš man, aš atme...
apmėžti - mė́žti,-ia, -ė1. kabinti, kuopti mėšlą, krauti į vežimą, vežti į dirvą:Mė́žk mėžinį ant vežimo, ant dirvos, t. y. dėk Vyrai taisosi keturražes šakes – ryt eis mėšlą mė́žti Pamėgintum bent dieną mė́žt mėšlą, tai kitaip kalbėtum Vakar visą dieną mė́žiau Jų buvo jau mėšlas mėžiamas Kur padė...
apmušti - mùsti,muñda, mùdo svaigti. apmùsti netekti sąmonės, apsvaigti.
apmušalai - dekoratyvinis popierius iš kambario sienų
apmuturiuoti - mùturiuoti,-iuoja, -iavo mū̃turiuoti, muturiúoti, -iúoja, -iãvovynioti, sukti (apie ką):Tokia šilta, ir jis dar šaliką mū̃turiuoja ant kaklo apvynioti, apsukti:Vaiką apmū̃turiavo visą kaip viduržiemy Visą galvą taip apmuturiãvo, tik nosis tematyti Apmuturiãvo vaiką kailiniais ir išvažiav...
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž