Saugojimas žodžio reikšmė

Saugojimas - sáugojimas saugójimas saugojimos → saugoti:1.Garbinu Dievą ažu sáugojimą manęs | Nesisaugojimas 2.Gamtos saugojimas 3. → saugoti 5 Daugybė tad žmonių neverti yra absaliucijos dėl nesaugojimos nuo tanciavojimo 4.→ saugoti 7: Nei meilė est be sáugojimo Viešpaties prisakymo, nei sáugojimas prisakymo jo gal būt be meilės Saugojimas Gavėnios 5.atsargumas:Kalinę, tiesa, radom užrakintą su visu saugojimu ir sargus ore pas vartus stovinčius → apsaugoti 1: Tai mergaitei aš esu daugiausia dėkingas už mano gyvybės apsaugojimą Susėdo viduryje suolo ir ėmė šnekėtis apie vištų perinimą, žąsiukų apsaugojimą, kad varnos jų nenešiotų Tautinių mažumų apsáugojimas Pridera sergėt akis ir vangstyt kitų priepuolių drin apsaugojimo širdies Giesmė dėkavojimo už maloningą apsaugojimą Dievo nuog visų iškadų ^ O duosena lytaus – apsaugojimėlis! | Až neapsisáugojimo – liga Akys turi ypatingą plėvę, kuri saugoja nuo vandens, o nosies skylės turi, sakytumei, sparnelius taiposgi apsisaugojimui nuo vandens Idant čia visados vaikštinėtų teisybėje …, atadavinėdamas kiekvienam, kas jo yra: Dievui meilę …, sau pačiam grausmę ir apsisáugojimą ^ Kaip mas ka augom, ta apsisáugojimelis! → išsaugoti:1. Pagyrėm, apdovanojom už išsaugojimą turto Kova už taikos išsaugojimą visame pasaulyje 2. 3.Tarybų Lietuvos vyriausybė rūpinasi lietuvių tautos kultūrinių paminklų išsaugojimu Sudarytas perspektyvinis ežerų išsaugojimo planas 4.laikymasis, vykdymas:Kas labai yra reikalinga … ir ant ižsáugojimo prisakymų jo → nusaugoti 3: Dėl nusaugojimo … visokios bjaurybės gyvena | Nusilenkimas, nusisaugojimas Daug padest vieta ant nusisaugojimo ir pergalėjimo pagundų Būtų trudnas nusisaugojimas mūsų Todrin ant nusaugojimos pikto tris daiktus mūsip veikia → pasaugoti 1: Nepasaugojimas Rūpinkimės su visokiu pasáugojimu, idant jame gyventumbime | Par silpnastis mūso, par nepasisaugojimus stojamos kaltininkais → persaugoti 1: Paminėtą pérsaugojimą ištarė šitais žodžiais Evangelija šventa paduoda mumis tą didelį parsaugojimą išsaugojimas 1: Gražus tai buvo [Marijos] paketinimas užsaugojimo mergystės

Žodis saugojimas kitomis kalbomis

Rusiškai: хранение
Angliškai: storage
Estiškai: almacenamiento
Lenkiškai: magazynowanie
Latviškai: glabāšana
Lietuviškai: saugojimas
2013-03-21 01:23:43
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž