Peralsinti žodžio reikšmė

Peralsinti - alsìnti(-ýti), -ìna, -ìno 1. ilsti: Nealsìnk arklių, ilgai važiuodamas be jokio atilsio Kam aš jus alsìnsiu prašydamas palydėti? Buvo ... žirgelio nealsìnti Senatvėje visi darbai alsìna alsìnamai Alsinamai karšta | Tik gaišti ir alsiniesi besitampydama 2. varginti:Šitie akiniai man netinka – kai paskaitau, tuoj alsìna akis Alsino savo jie vargais jo ausį apilsti: Beakėdamas apalsìno arklį | Tas kuočės nusidovijęs ir prisisrėbęs barščiais savo, atsigul apsialsìnęs ir su savim kalbėt pagavo nualinti:Žemę įalsìno, tai neauga nieks išvarginti:Išalsìna tie vaikai tą mokytoją 1. nuilsti: Besirisdamas nualsinaũ jį, kad nė dvasės negal atgauti Vijo vijo, tai greit nualsìno arklius Ai lydi lydi mane broleliai par lygius laukus, par aukštus kalnus ..., kol nualsino bėrus žirgelius | Mane nualsino didelis susijaudinimas | Ėmėmės ėmėmės, kol visai nusialsìnom 2. nuvarginti, nusilpninti:Septynios dešimtys metų gyvenimo nenualsino Martyno sveikatos 3. nualinti:Tabokas nualsina dirvą, paskui niekas nebeauga 1. pailsti: Lėčiau eikit, ka nepaalsỹtumėt tėvuko Paalsinaũ aš aną gerai, kol mane atnešė | Tik, žiūrėkit, nepasialsýkit belenktyniaudami Bebėgdamas pasialsinu, pailstu 2. privarginti:Paalsìna akis . perilsti: Bėgti, kol rikiuotėje pradės kristi peralsinę širdį rekrūtai? 1. priilsti: Arklį prialsinaĩ, ilsink nū Bevarydamas į kalną arklius prialsìno Aš ją teip prialsýsiu, kad ji ant rugių pradalgės pargrius Tolei lydėjau lygiais laukeliais, kol priálsinau bėrą žirgelį 2. privarginti:Manęs su miegu veikiai neprialsinsi: galiu nemiegoti tris naktis Kaip vėl ižg antros šalies kūnai ... alkinimais prialsinti buvo užilsti: Esu gainiotas ir užalsintas buvęs, karė[je] kad buvau Su savo avims ans muni labai užalsìno
2013-03-22 14:50:44
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž