Išzyzti žodžio reikšmė

Išzyzti - zỹzti,-ia, -ė 1. zirzti, zvimbti:Kita bitelė susivėlavusi zyzdama parlekia Tik zỹzia bitės Karvę aplips juodai bimbalai, zỹs, ūš, baimė Kitas ans zỹza, ka zỹza į rinkį, ale kuisį tuojau sugauni, tujau ans kur anttūpė, čia aną capt capt capt I pradėjo mun aplink ausis kuisys zỹzti Anos kame nors zỹzė sieno[je] Musės zỹzdamos ir kąsdamos neduoda pakajaus Girdu, zỹza, kauka, aš nepažinau, pradėjau vaišinti su musplakiu [bites] ^ Zyza kaip kuisis į akis lįsdamas Toj motka kap uodas zyziantỹs ║leisti panašų kaip vabzdžių garsą:Zyzą̃s dalgis yr skudrus, ašrus Šlaito įlankoje rūko tartoko kaminas ir zyzė pjūklas tarsi ledą pjaudamas Kai ganydavau veršius, aš prieš vienuolika i pradedu zỹzt: veršiai uodegas užriečia i namo – ma[n] gerai Zyzia telefonų vielos už lango | Aplinkui zyzė kulkos | Zenono žodžiai ausyse tebezyzė 2. verkšlenti:Vaikas kiaurą naktį zỹzė Biškį kas, tujau pradeda zỹzti Ar nenustosi zỹzęs! 3. įkyriai prašyti, kaulyti:Ana bezyzanti, t. y. beprašant šio to Aš zyzù ir zyzù, kol gaunu I ko čia zyzì kaip jei Barbė žirnių Užkietėsu i neduosu, zỹs nezỹs Zỹza [senas žmogus] kapeikų aluo, duok, i tiek Nezỹzk, vis tiek neduosiu tos butelkos Kiti galia zỹzti, o aš nereikalauju daug A gražu taip zỹzti tos pagelbos – visims įkyrėsma Sako, ko čia zyzì, jug aš užmokėsiu Ans zỹzė zyzė ir išzyzė tas pirštines Iš tinginumo daug zyzančių̃; tus ubagus į darbus varyti – miestas nešluotas Vaikas zỹzia nupirkt armonikėlės Tie vaikai zỹzia ir zỹzia valgyt Kaip i ne sarmata: zyzì i zyzì kaip užsukta Par dieną zỹzia i zỹzia, ka leisčiau vakare į nibrą Ans zỹza i zỹza važiuoti į Rygą Tol zỹzė, tol maldavo, kad eitumiam kartu, kol išejom Jug duok anam, ko ans nora, matai, ka nėkaip kiteip nebengs zỹzti O kada patsai pasimirė, paliko gaspadorystę vyresniui sūnui, bet jaunesnysis ėmė vis prašyti, kaulyti, vis zyzti, į akis lįsti be parstojimo, kad jam i ans pavestų savo gaspadorystę Zyzk, į akis lįsk, pakasyk, pabučiuok, ir duos | Tiek zỹzė lytaus, še kaip žliauga, verta zyztinaĩ Zyztinaĩ išzyziau iš brigadininko arklį: atvažiavo vaikai, bulbes išvagos 4. būti nepatenkintam, įkyriai kalbėti, bambėti, skųstis, priekaištauti:Nekantrus žmogus, kad anam kas netinka, zỹzia ir zỹzia Svietas zỹzė i zỹs, kada yr buvę gerai Zyzantì ana, negerai i negerai Zỹzė zỹzė: ne tep valgei, ne tep apsirišai Ana zỹza i zỹza, ir zỹza: tu čia rūkai, mun smirda Ir ana nebejo, o tas zyzą̃s zyzą̃s Teip ant tėvo kiaurai zyzė zyzė, teip i čia Zỹza i zỹza atejęs kaip koks kimgrauža Seni džiaugiams, ko turim, nezỹziam, nedejuojam Negal teip zỹzti visą laiką pristojus Ko čia giežys daba, ko eini zỹzdamas Zỹza zỹza [moterys] kaip musys, nervas parėda Zỹzti bobų mada – kaip vapsos Mun didlios bėdos nėr, aš negaliu zỹzti Nėr jokios bėdos, tik zỹza, badų šaukas Zỹza, verka, o kokius numus piškinas, kaip taisos! Ko tu į akis zyzì įsilindęs? Ko čia zyzi, kurį kirminą? Zyzi kaip uodas po ausia Pati vis zyzia: – Kelk, nusiprausk… Tu, veidmainy, čia nezyzk man, šalia prie manęs atsisėdęs ^ Ko zyzi kaip vokytis melžamas I zỹza lygu Berkis melžamas 5. negražiai, nevykusiai dainuoti:I zỹza kaip arklamusė -ia, àtzyzė ateiti bambant, burbant:Àtzyza: ėda vyrą kožname žingsnė[je] -ia, į̃zyzė1. įkalbėti, įprašyti:Į̃zyziau, ka tą lietpaltį vaikuo nupirktų Į̃zyzė parduoti trobikę ir piningus vaikams išdalyti | Buožės vaikas, niekur tu neineisi, neinsizysì mokslan, darban – niekur 2. įgelti:Bitė kap inzyzė ožkai, tai ožka tik striuokt i išbėgo 3. su garsu įpilti:Įzỹzk mun alaus įkyrėti:Iñzyzė gálvą mergiotė -ia, ìšzyzė išprašyti, išreikalauti zyzimu, įkyrumu:Ìšzyzė iš munęs penkioleka rublių, o ar atiduos? Zyzė ir ìšzyzė rublį nu tėvo Velnio sėkla: zyza zyza ir ìšzyza Julė zyzė zyzė ir ìšzyzė Zyzia zirzia [vaikai], ar atsilaikysi – duodi, išzỹzia ko Vandinio ir malkos vaikiščiai pritęsia, ìšzyziu įkyrėti:Visas ausìs man tie vaikai ìšzyzė Tos kalbos išzyzė motinai ausis smẽgenis išzỹztiišvarginti:Vyram i smẽgens išzyztì -ia, nùzyzė1. zirziant nuskristi:Pusiaukelėj musė pakilo ir nuzyzė 2. verkšlenant nueiti:Netrukus Romukas jau tyliau nuzyzia į tą kambarį, kuriame miega 3. bambant numirti:Zyza visą amžių, taip jau ana i nusizỹs 4. slapta pasisavinti:Nuzyziau vieną litą nu tų uogų -ia, pàzyzė 1.įkyriai paprašyti, pakaulyti:Pàzyza, i gauna ko nora 2.pabambėti, paniurnėti:Pazỹzk dar, bene šienas pats pareis į stoginę 3.nevykusiai padainuoti:Pàzyzė pats iš paskos -ia, pàzyzė pralėkti zirziant pro šalį:Pro ausis prazyzė pirmas [bičių] žvalgas įkyrėti:Pràzyzė ausès, zyzdama valandų valandas -ia, prìzyzė gauti įkyriu prašymu, kaulijimu:Zyza i prìzyza – gauna sklypą -ia, sùzyzė 1.imti zyzti:Musėlę pabaidei, ana y y y i sùzyzė Tik sùzyzė varmas, o jos ir lekia namo Dievui paklausus, uodas tik sùzyzė, ir niekas negalėjo suprasti, ką jis norėjo pasakyti ║imti birbti:Suzyzė dviračio dinama [Tekinamas] medis iš karto suzyzia visai kitu balsu 2.zyziančiu balsu suniurnėti:Viena Petrutė protarpiais kažką sušvagždėdavo, suzyzdavo proverksmiais -ia, ùžzyzė1. imti zyzti.2. užkankinti zyzimu:Lyg širšuolių užpulti visi, lyg uodų užzyzti [per paliūtę] įkyrėti:Visą dieną zyzia ir zyzia – ausìs ùžzyzė
2013-04-21 01:22:50
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž