Išvertimas žodžio reikšmė

Išvertimas - vertìmas vertìmasis 1.→ versti 2: Mėšlų kopimas yra sunkesnis darbas ne ko vertìmas Nebuvo skirtumo, a prie šiaudų, a prie galo vertìmo [dirbti] 2.→ versti 3: Aukštųjų pastatų kolonos užinkaruojamos į sunkius pamatus ar į uolos įžemį, kad atlaikytų vėjo vertimo jėgą ║ Už trobų vertìmą aš pakaltinu valdžią, – kam reikėjo? 3.→ versti 5. ║ Ka verta, ka verta ta kiaulė nognu vertimù tus šiaudus ║ Kur žemė lengva, tenai ir [bulvių] vertìmas geras 4. arimas, suarta žemė:Vertime karvė suklimpo 5.→ versti 11. ║ Baisus tims vaikams vertìmas, nė anie išėda, nė nėko 6.→ versti 12: Pustymas, vertìmas, [o] ieško šitos mergiotės [išėjusios iš namų] Toks vertìmas – pu pu pu didžiausiai lašai Ale tokiu vertimù verta, kad akių neatmerksi Viename šmote toks vertìmas, snigimas, kitame nė spago Vertimẽlis – kiaurą parą(didžiai lyja) Šitoks vertìmas – kur tu beisi Ale jau tokio vertìmo – kiaurai parlijau 7. → versti 14. | Prie tokio mūsų vertimo į kitataučius labiausiai prisideda mokyklos, kuriose visas mokslas išguldomas svetima kalba Čia jau paliaus vertimai dangaus, perskyrimai meto, gimimai visų daiktų 8. → versti 15: Vertìmas (meninis), kuria nors kalba parašyto grožinės literatūros kūrinio teksto kūrybiškas perteikimas kita kalba Vertimo mašina Pažodinis vertimas Jo vertimas konferencijų salėje buvo be priekaištų ║iš vienos kalbos į kitą ppr. raštu išdėstytas tekstas:J. Balčikonio vertimai iš tikro yra gražios, gyvos liaudies kalbos lobynas J. Bretkūnas mažai keitė B. Vilento vertimą Ar dar nėra antrojo mano vertimo tomo? Aptiktas nežinomas vertimas ar recenzija iškildavo kaip svarbus mokslinis atradimas Šiais laikais toks vertimėlis daug kieno bus, man rodos, ir laukiamas 9.→ versti 17: Vertìmas garais [kieto kūno] Girdėjom iš Evangelijų keturius stebuklingus darbus mūsų Viešpaties Kristaus: apie vertimą vandenio vynu … Matinių skaičių vertimas stambesniais (smulkesniais) Periodinės trupmenos vertimas paprastąja | A sušneko [kunigas] su kum, tujau prilyginimai, vertìmai į blogą 10. → versti 18: Ans pri caro vertìmo buvo Oho! Tik pasakyk apie vertìmą [pirmininko], tai – amen! 11.→ versti 22: Uždevė kumelės pieno [tymais sergančiam] – vertìmas begalinis! Nū tokio vertìmo – šašas pry šašo 12. → versti 25. | Vertimasis uždraustu verslu Vertìmasis advokatyste 13. → versti 26: Vertìmas, spyrimas, staigu varymas Vertimas pirkti Vertimas dukters tekėti už vyro Tėvelių klausysiu: neatmesiu jų vertìmo ir rūsčių žodelių | Prigimtas vertìmas, noras 14. kirtis (kortuojant):Tris vertimùs turu, nepaspruksi(neišeisi) 15.→ versti 28: Ale ir šitoks nevertìmas nė vieno [kiaušinio] užvertimas 4. | Tuo antsivertimù kliu kliu kliu išgėrė visą [butelį] 1. → apversti 1: Pagriovimas, apvertimas 2.→ apversti 3: Dirvos sluoksnio arba velėnos apvertimu siekiame nutraukti anksčiau toje vietoje augusių augalų vegetaciją 3.→ apversti 4: Galima mechanizuoti ir kai kuriuos kitus pirminio linų apdirbimo procesus – begulinčių linų apvertimą, pakėlimą | Intervalo apvertimas – bet koks intervalo garsų pakeitimas, apatinio – viršutiniu, o viršutinio – apatiniu | Žarnų apsivertimas 4. → apversti 10. ║ Ale apsivertìmas, prisipirkimas, kaip koks sandėlis tróbos 5. → apversti 11. | Neturėjau apsivertimo, rangiaus, rangiaus! 6.apyvarta:Parsiduoda Varniuose aptieka ir namai geromis sąlygomis. Apvertimo 5 tūkstan. | Tas kapitalas tarnaus tiktai apsivertimui 7.→ apversti 12: Ar tai nėra apvertimas visu geriausios liekarstės į tručyzną? Koks tai apvertimas švento daikto ant pikto! | Diena dantų bus griežimo, amžiaus plėnysn apvertimo iš pranašų apsakymo Dabar tai padarau, kad ateitų, idant būtumei apvertimop stiprų miestų didžiosna koposna 1.→ atversti 1. ║atversta, atlenkta vieta ar daikto dalis:Apie galvą apsigaubus skarelę, kerteles sumezga užpakaly galvos, ant kaktos atverčia „atvertimą“ ir už jo užkiša rūtų šakelę 2. → atversti 3 Už vieno atsivertimo išklekino litrą 3. → atversti 4. | Nuo saulės atsivertìmo, nuo Kalėdų kai pradėjo šalt 4.→ atversti 5: Gausi atvertimai, kurius š. Steponas suteikė, parvedė ant jo neapkantą | Žiemos viduriu, arba pusiaužiemiu, buvo laikoma Povilo atsivertimo šventė Vieni kenta didesnes pagundas pradžioje atsivertimo savo (pri Dievo), o kiti ant galo Kiti visi griekai teip atveda į prapultį, jog dar paliekta spasabus ant atsivertimo pri Dievo Nenuostabu, jog dabar kai kurių tokių veikėjų atsivertimas į Lietuvos patriotus mums irgi įtartinas 5.→ atversti 10: Žodžio atvertimas → įversti:1.Pačiam vėlyvajam vikių – varpinių mišiniui dirvos paruošimas pavasarį toks: akėjimas, kultivavimas, mėšlo įvertimas bei akėjimas ir sėja 2.Ne visos sėklos pakenčia įvertimą plūgu 3. apsukrumas:Mieste gyvent reikia didelio įsivertìmo 1. → išversti 2: Ižvertimas Jeigu žolei pervežti naudojami paprasti sunkvežimiai, jai iškrauti patogu naudoti išvertimo tinklus ║ Žadėjo da tą katiną pašvęsti už smetono išvertìmą 2. → išversti 4: Marcinkonių kryžiaus išvertimo byla galų gale buvo laimėta ║ Išvertimas Sodomos ir Gomoros liudijimu Petro š. duotas yra ant pavaizdo kančios amžinos Nes šarvai žalnierystės mūsų neyra kūniški, bet galytingi Dievui ant išvertimo tvirtybių 3. → išversti 7. | Laisvojo voko krašto išsivertimas į lauko pusę (Ectropium palpebrae) 4. → išversti 8.5. → išversti 9. ║ Bulvės podirvio išvertimo į paviršių mažiau bijo, kaip kiti augalai 6.→ išversti 10. ║ 7.→ išversti 11: Ir dėl ko gi kito būtų įtaisę Surdegio popai iškalą kaip ne dėl išvertimo „lietuvių katalikų“ į maskolius provaslavus 8.→ išversti 14. ║ Vaistų nū išvertìmo duoda , ka išverstų | Vočių ižsivertimas 9. → išversti 18: Laikytas inkvizicijos kalėjime už Giesmių giesmės išvertimą 10. → išversti 19 Išsivertìmas su kuo 11. → išversti 20: Ką jūs vertat iš tų laikraščių (skaitymo)? – Tu tik nori išvertìmo 1.→ nuversti 2: Už šieno galo nuvertìmą gausit, vaikai, bart | Nuo to nusivertìmo susimušė i mirė 2. → nuversti 3. ║ Už trobų nuvertìmą moka, i didelius piningus Toks namų nuvertìmas – ligi pat žemės 3. → nuversti 5: Įtakingiausi žmonės Švitrigailos aplinkoje iki pat jo nuvertimo buvo lietuviai kunigaikščiai ir didikai Po to caro nuvertìmo čia vokyčiai buvo 4.→ nuversti 8: Buvo didelis veido nuvertìmas, dabar jau praėjo 5.→ nuversti 11: Tikimės, jog žmonija turi tiek daug padoro jausmo, kad nereikalauja nei vieno žodžio nuvertimui šitų pažiūrų | → paversti:1. | 2. 3. ║ 4.→ paversti 8. ║ Kas čia tavo buvo per pavertìmas, kad, žiūrėk, jau vėl avys dobiluos 5. → paversti 9.6. → paversti 10: Pavertimas pievomis Pavertimas pelenais Cheminis žaliavų perdirbimas – tai vienų medžiagų pavertimas kitomis Tai buvo, anot Platono, paniekinimas pačių moterių ir jų pavertimas į verges ║ Apie pasivertimą žalčio žmogumi ir žmogaus medžiu kalba lietuviška pasaka 7. → paversti 12. pervertìmas 1. → perversti 1.2. → perversti 3.3.→ perversti 4. | Kartą per fizinio lavinimo pamoką, atlikdamas pratimą su persivertimu, tu žnektelėjai į grindis 4. → perversti 8: Kiekvienas lengvai supras, kad tasai pervertimas(trilaukės sistemos pakeitimas daugialauke)trumpu laiku negali įvykti | Didelis pársivertimas – viskas kitaip, kiti žmonės Dabar pats parsivertìmas: seni baigia mirt, jauni eina savais keliais Ne teip greitai tas pársivertimas Pársivertimo laikai yra sunkūs, reik iškęsti 5. → perversti 10. | Parsivertimu esybės vadina parsimainymą vyno ing kraujį Toksai persivertimas tinkasi tiktai prieš suminkštėjusius balsius 6. oro pervarta:Agurkus sodint reikia par parsivertìmą, tada gerai mezga 7.perversmas:Pérvertimas buvo baisus Kai pérvertimai buvo, anas Rosijon išbėgo | Čia buvo valdžios pársivertimas Par tokius pársivertimus nenorėk teisybės 1.→ priversti 3: Privertìmas sienojų | Visa ko prisivertìmas, trata spintos 2. atgaila:Prisivertimo kozonis Tiesa, kol nabaštininkas Šalteikis nebuvo parėjęs ant prisivertimo kelio, tol buvo jo veltui gyventa Dievas, gailėdamasi mūsų prapuolimo, mus pakūtospi alba prisivertimop vadina Christus tikrame prisivertime priskaito tikintiemus savo teisybę Prisivertimas ponop Dievop Jei tu ant prisivertimo ir išpažinimo savo griekų parėjęs, dėkavok Dievui už tai Aš atėjau vadinti griekininkus prisivertimop, o ne teisiuosius Ir davei jiems čėsą ant prisivertimo Tankiai an prisivertìmą ragina žydą lietuvininkas Vertingus pažymius tikro prisivertimo parodė Pabudimas dar ne prisivertimas 3. → priversti 8. | Vienas iš pagonų pradžią savo prisivertimo šitaip išpasakoja Tuojau po savo prisivertimo jis uždraudė savo karalystėj kupčystę su verginiais Prisivertimas Kristauspi Evang[elija] dienoj prisivertimo š. Povilo 4. → priversti 10: Privertimo nėr karšinčiams dirbti, bet dirba Iš privertìmo nėko daug neišmoksi Tatai darykim noriai ir su džiaugsmu, ne iž reikalo nei ižg privertìmo Kožnas pagal nudūmojimo savo širdies: ne iš gailėjimo nei iš privertimo. Nes linksmą davėją Dievas myl Idant geradėjystė tavo nebūtų kaipo iš privertimo, bet iš gero noro Per privertimą šventos dvasios Su didele ukvata puoli prie daiktų kūniškų, o teip su privertimu nenorėdamas eini prie dvasiškų Apžadai tinka Viešpačiam Dievui, kaipo apiera be privertimo jam padaryta Kitas, visą savo čėsą su gvoltu ant privertimo prie vokiškos kalbos vartodamas, labai menkai ištaiso Visų trijų kalbų: lietuvių, gudų ir lenkų teisių lygybė negi būtų privertimas visų jų mokėti, kaip dabar kai kurie neišmanėliai nugąstauja Kuomet sunkumas, vangumas arba forma draugijoj viršų turi, ji savo kalbą, tikybą bei dorą vartoja kaipo privertimo įrankį ^ Viso yr, tiktai nėra privertimo | Moksle reikia prisivertìmo Pats apsiprato, kad pats be prisivertimo negalės išvažiuoti 1. → suversti 2. | Gulėjo parankiausioje padėtyje ir leidosi į tokį gilų miegą, jog vargiai ir mokyklos sienų susivertimas bebūtų juos prikėlęs 2.→ suversti 3: Suvertimo darbai Pasilikusių šiaudų kuokštų suvertimas vagose – tai vis reiškiniai, kuriuos tenka matyti mūsų arimuose 3.→ suversti 6: Už patalo suvertìmą vaikus apibark 4.→ suversti 7: Dėl varsto suvertimo deda dalgiuo kampinelį Į tuštvagę suvertìmą padarė Tarp vagų suvertimo (sumetimo) būna dirva dažnai kaubrėta ║užlenkta vieta, klostė:Vienas audeklo kraštas buvo užsivertęs, ir į tą suvertimą jis įlindo 5.mėnulio fazės pasikeitimas, sąvarta:Norėjom pjauti meitėlį, bet dabar pats mėnesio suvertìmas(iš sengalio į jauną), nelabai gerai | Mėnesio susivertìmas 6.→ suversti 11: Reikia, adant priimtų dangus iki metamus suvertimo aba sugrąžinimo viso Prašau tą mano laišką išspausdinti, o tokiu būdu ir jezavitams jųjų šlovės suvertimas bus padarytas 1.→ užversti 3: Vagų užvertimas Kol daigai visai maži, prie kultivatoriaus noragėlių reikia pritaisyti apsauginius diskus, kurie apsaugo jaunus daigus nuo užvertimo žemėmis 2.→ užversti 8. ║ Indijos chirurgija … paliko mūsų laikams, pvz., žarnų užsivertimo operaciją 3.→ užversti 11. | Vienu užsivertimu išgėrė kavą Prisipylė stiklinę ir vienu užsivertimu išgėrė 4. → užversti 14 Jo užsivertìmas nematytas! Jeigu per savo puikybę, piktumą, užsivertimą prie visų juodųjų darbų pakurstei, tai jau pačios tavo širdis duos bausmę 5. nauda, pelnas.

Žodis išvertimas kitomis kalbomis

Rusiškai: Переводя
Angliškai: Dump
Estiškai: Arrojar
Lenkiškai: Zrzucać
Latviškai: Izgāzt
Lietuviškai: išvertimas
2013-04-21 02:25:12
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž