Iškamšyti žodžio reikšmė

Iškamšyti - kamšýti,kam̃šo, kam̃šė kimšti.1. kaišyti:Su spaliais kamšýti skyles Šieną kamšýk į palėpes Kaip šoko alus, tėvas tik kam̃šo kam̃šo su rankom(stengiasi užkimšti skylę) Jie, mačiau, pakulom antruosius langus kam̃šė Kamšýk nekamšýk – vėjas vis kaip košias, taip košias Aš tada nebuvau gryčioj – kamšiau gurbe plyšius Ką tik pašalui išėjus, pradeda tvert tvoras: jas kamšyt, kaišiot | Vaikai kamšė(kurstė)žabeliais ugnį | Ėmė tuos tarpgirius pilėmis kamšyti | Tuos kluonuos tę kam̃šosi kam̃šosi(kluonai maži, prasti, sunku javus sutalpinti) Kamšės pinigus į kišenes 2. alkūnėmis, niuksėti, kumščiuoti, stumdytis:Ė kam tu vaiką kamšaĩ, ką gi jis tau padarė?! Ana man tik kam̃šo kam̃šo, kad pažiūrėč an jos kavalierių Kaip aš matau, tai didysai šitą kam̃šo ir kam̃šo | Anuodu kam̃šos su alkūnėmis, eidami pro viens kitą, ir nesisveikina Čion žmonės didžiai briaujas, kemšas, kam̃šos Aš nemėgstu lįsti į pačią žmonių spūstį ir alkūnėmis kamšytis Žmonės šūkavo, kamšėsi aplink mane Neik į vidų: žmonių pilna, kam̃šosi 3. slankioti, dykinėti:Darbų nėra, kamšaũsi po namus, ir gana Eitum prie darbo nesikam̃šęs! priekaištauti:Jis paskui man tik akis kamšys ir kamšys už tą auksiną Tėvas vagis, tai ir vaikam akis kamšo nósį (snùkį) kamšýtiįkyriai domėtis:Ką tu čia kamšai snukį (į puodynes)! Smalsūs kalviai kamšo nosis, teiraujasi apkimšti.1. apmurdyti:Žiemai reikia langus apkamšyti, kad šaltis nelįstų į vidų Apkamšýk visus langus ir sienas pakulomis, kad nepūstum vėjis stubon | Čia pagalvį pataisys, paklode apkamšys Apkamšyk man kojas Aš tave apkamšýsiu kaldra, kad ir plyšelio niekur neliks Gulk, aš tave apkamšysiu, kad nesušaltum | Apkamšė jį valgymais ir išleidė į kelionę | Kiekviena [boba], savo preke apsikamšiusi, kaip višta pereklė kiūtojo ratų gale Tėvas negalavo apsikamšęs ant pečiaus Apsikam̃šė patalą Be mano pagalbos gerai neapsikamšai Apsikam̃šo eidamas, rodos, ka žiemos speigas būtų | Išėjo apsikamšęs buteliais(kišenius butelių prisikišęs) 2. apsimokėti (skolas):Skolas jau buvom apsikam̃šę 3. apkaišioti:Jau visą vežimą apkamšiau(apkaišiojau šakomis, kad šienas nebyrėtų) Kelias apkamšytas(apsodintas)medeliais | Bernai kadugio šakutėmis apsikamšę kepures 4.apkumščiuoti, apstumdyti:Jį ten stipriai apkamšė | Kad ir apsikam̃šė, ale didelių muštynių nebuvo 5.apgrūsti:Tai buvo jėčiukai(bulvės)išvirti, cibulių, druskos įdėta, truputį apkamšýta, ir valgydavo su rūgusiu pienu prisivertęs:Srėbk širdį apkamšęs atkimšti.1.daugelį atkimšti, atkišti:Atkamšýk butelius | Kad negirdi, ausis atsikamšýk 2. atidavinėti, atkaišioti:Skolas jau atkamšiáu Žadėjo žirniais, bulvėmis atkamšyti(skolą atiduoti) Niekas tavęs neprašo visų pinigų – gali juos dalim atkamšýti 3.atbadyti, atkumščiuoti:Lig išsibrukiau, tai kad atkam̃šė pašones įkimšti;įmurdyti:Įkamšyk gerai į palėpius šieną, gal sutilps iškimšti.1.prikimšti (sienotarpius samanų):Tebebuvo pliki sienojai, iškamšyti kiminais 2.sunkiai kaišiojant ataudus, išausti:Nuo ryto atsisėdęs, vis kaip nors iškamšytum sieną [audeklo] 3. įdarinėti, įdaryti (valgį).4.iškaišioti:Po plyšius iškamšiaũ visas adatas, kai reik, nebesurandu 5.iškaišyti, apkaišyti:Iškamšyti reikėjo gerai [vežimą šieno] – kelias labai akmenuotas 6. išvaryti, išbrukti:Led iškamšau Ir iškam̃šė visus vaikus iš pirkios 7. išsikaišioti, išsibadyti:Baisu, kad išsibarė, tai ir špygom išsikamšė nukimšti.1.prikimšti:Dumbravą žabais nukamšė 2.nukaišioti, nukaišyti:Nukamšiau net apačią vežimo didelėm šakom 3.nustumdyti:Šitas menkesnis, tai jį ir nukam̃šo kiti paršeliai | Povaliai vis nukamšýsim(rugius nupjausim) pakimšti.1. pamurdyti:Senis pakamšė savo pypkę Da pakamšýk kamaros plyšius – vis ne taip vėjas eis Nenori – nevalgyk, aš pirštu negi pakamšýsiu 2. pasikaišyti:Mergos, pasikamšiusios viršutinius sijonus, švytravo raudonais apatiniais perkimšti.1.tarp sienojų įkimšti:Reikia pakulas ar samanas sienose perkamšyti, kad visi plyšiai tarp vainikų būtų užpildyti 2.padavinėti, pakaišioti:Visiem pérkamšiau po duonos griežinėlį, ir užteko prasistumdyti, praslankioti (be darbo):Čia lindęs, ten lindęs – taip ir prasikam̃šo be darbo prikimšti.1.primurdyti:Kišenės jau gerai pumpsojo prikamšytos Visus pašalius prikam̃šė linų Prikamšiaũ plyšius pakulų, ir nebepučia vėjas vidun Išleisdama giminaitį, prikamšiau ir ančius, ir kišenius visokių dovanų 2.prismaigstyti, prikaišioti:Sako, ant tų ežių prikamšyta medelių, o reikia išarti ežias | Balanų priskamšė plyšiuosan 3.prikumščiuoti, pristumdyti:Kad prikam̃šė vakarėly! 4. prižadinti, prikelti:Jis kap užmiega, tai jį vargu prikamšyt Ledva aš jį prikamšau Tu kap užmiegi, tai sunku ir prikamšyt iš miego 5. prikaišioti, priekaištauti:Tu man niekų neprikamšýk! sukimšti.1. sumurdyti:Sukamšýk atgal išbyrėjusias plunksnas ir užsiūk skylę Likusį šieną sukamšiaũ maišėn Sukamšýk į vežėčias šiaudus Šep tep sukam̃šė dobilus, šiaudų nėr kur krauti Ką tik turėjom, visa sukamšėm pasuoliuos, kad tik neitų vėjas Gero pastovo arklys, sutikęs, vienoks, kaip sukamšytas | Suskamšýk marškinius Maža vietos, kur mes susikamšýsim su šitais dobilais Susikamšęs vežimuką, jau išvažiuoja 2. susistumdyti, suniuksėti:Anuodu susikamšė alkūnėmis ir nieko viens antram nesakė 3. susigrūsti, susitrinti:Džiovintas kadugių uogas susikamšyti užkimšti.1.užkaišyti:Langai skarmalais užkamšyti Užkamšyk skyles, kad pelės nelandžiotų! Visus plyšius užkam̃šė Užkamšýk plyšius, kad vėjis nepūstum Užkamšýk kluono plyšius Kraudami šieną, palėpes gerai užkamšykit, tai nepripustys ant pašaro Aš įdėsiu dubultus, o tu pasimk pakulų ir užkamšyk Langus su pakuloms užkam̃šė, kad vėjai nevaikščiotų | Vladimiras kas rytas ausis užsikamšo 2.užstumdyti, užbadyti:Kad ir atleisčiau savo vaiką pas jus, vaikai tuoj užkamšytų Būt užkam̃šę(užbadę pirštais, išjuokę) padaryti daug priekaištų:Užkamšỹs jis man akìs!
2013-03-30 15:28:31
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž