Geidimas žodžio reikšmė

Geidimas - geidìmas geĩdimas → geisti: Kad ne tamstos geidìmas, tai aš suvisu nebūč nieko rašęs Ligonius, sako, dažnai užeiną kažin kokie nesuprantami geidimai Jų akyse žibėjo nedori geidimai Su didžiu geidimù geidžiau ... valgyt su jumis Ketveriopai bara, atvadžiodamas mus visus nuog geĩdimo → įgeisti: Idant piktais geiduliais arba įgeidimais neteptumbime dūmų ir širdų mūsų | Ūmus jo įsigeidimas dar su kai kuo susipažinti nebuvo keistas Durna būtum kožno vaiko insigeidìmo žiūrėdama Juo žmogus daugiau galėjo, juo augo didėjo jo įsigeidimai Šie žodžiai nurodė jam, kaip pasotinti savo įsigeidimą → pageisti: Teip su didžiu pageidimu bitys medų renka Žmogaus pageidimams nėra galo Ką tai daro pikti pageidimai žmogui, jei kas teip apseina, kaip užsimano! Seną žmogų su jo piktais pageidimais marina → užgeisti Kožno ... kitoks užsigeidimas Jei nėra užsigeidimų, nebus ir siekimų

Žodis geidimas kitomis kalbomis

Rusiškai: похоть
Angliškai: lust
Estiškai: lujuria
Lenkiškai: żądza
Latviškai: iekāre
Lietuviškai: geidimas
2013-04-21 07:53:51