Atvolioti žodžio reikšmė

Atvolioti - volióti,-iója, -iójo võlioti, -ioja, -iojo 1. verčiant risti, ritinti, ridenti:Statinę volióti Vyrai sušilę, dulkėti voliója rąstus Ir tu jau pristojai upėn medžių voliót? Jau akmens ant akmeno voliósiu, bet ganyt daugiau nebeisiu Uždeda šiaudų aba žabų uždeda, pask[ui] voliója akmenus i juos paskandina, tuos linus vanduo apsemia Vienas turi [riečiamą audeklą], kitas te tą velenėlį volióji, taisai ir audi Atatraukia, rykštes atatraukia ir skietą atatraukia, tai vėl voliója voliója [audeklą] Paimk viedrą iš telioko, zerletis, volios perdien Bijau, kad ravan karvė neansgrūstų, reiks voliót Pamačiau: kiškį veršis žolėj voliója Drėgną molį galima minkyti, spausti, volioti, tempti, lipdyti ir duoti jam norimą formą An kočėlo suvynioja ir an stalo voliója [lininius skalbinius], jiej pasdaro minkštesni ir lygesni Įkiša į maišą tą audeklą, tada į kubilą deda i voliója, i voliója Šitą milą suminkai, sušlapini, tada padirbi kočėlą storą par visą audeklą, vynioji šiteip ir volióji volióji ir kad suveli gražiai! Su ta, kur voliója – tai kultuvė Volió[ja]u volió[ja]u, nešio[ja]u nešioja]u cibulius, – lyja Antanas vėl pradėjo pirštų galais volioti ant stalo duonos trupinėlius Sėklines roputes reik miltkalkiais apbarstyti, arba tuose mažumą volioti Jie tuo ją išnešė ant kranto, pradėjo suptie, voliotie, ir išbėgo iš jos vanduo | Voliók voliók, bernužėli, ne tep sopa pilvužėlį | Volióji volióji tą vaiką, to juosta ilgiausia ║ ristis:Kreivas rąstas sunkiai voliójasi Voliotisi Atsigulė ant kranto i voliojas į upę Voliojosi voliojosi i prisivoliojo skruzdėlyną Metant audeklą, kamuoliai voliójas te kokiam tenai sykely[je] ar kokioj skrynelėj Tas bliukis voliójas, tas pagalys išdaužo [javus] Kulia su kūlokais, voliójas, o tie kūlokai ir daužo javus Pakilo kaip ripka ir voliójas, šviečias tokia ugnis Sako, kur kamuoliukas voliósis, ten eik i tu | Užkuria pečių, tai dūmai tik voliójasi toj troboj ║sergantį vartyti, prižiūrėti:Prisprašė ligą(nepasisaugojo), o dabar aną jau pusmetį po lovą volióji Vyras serga, nevaikšto, treti metai voliójam, vai, vai Kas gi mane nori voliót [sergančią]? ║sukant, raičiojant gaminti, daryti:Knatus volióji iš linų, sušlapini taukuos, – visom vakaruškom užtenka Galuose [lovio] du vėlikai basomis kojomis spardydavo ir voliodavo milą po šiltą vandenį iš vieno lovio galo į kitą, kol suveldavo Pakulas sudedam an stalo ir voliójam, kuodelius darom Aš voliótų kleckų negaliu valgyt Mes voliódavom ant blėtos tuos riešutėlius [iš saldžios tešlos], išsikepdavom Velykom pagardyt 2. vartant velti:Burnon [kąsnį] indedi: volióju volióju kaip ir kelmą kokį Šaukščiuką burnon indėjo, tai voliójo voliójo | Jis voliojo tuos pažįstamus žodžius burnoje lyg šiltus virtinius ^ Kad tavo vilkas mėsą voliótų | Sausa duona, nepralenda pro koserę: voliójasi voliójasi Jei aš ką suvalgau, tai man negerai, voliójas tę po pilvą kas | Sunki žemė, plūgu iškeli, voliójas, nelenda, ir tiek ║nešioti, dėvėti:Gerai, kad [drabužis] didelis, tegu voliója 3. risti į gubas, daryti pėdus:Avižas, miežius voliódavom, surišdavom į gubeles Dobilams apdžiūvus pradalgėse, voliodavome į pėdus Žirnius – paėmei viršūnę su pjautuvu – voliók ir voliók ║sunkiai vartyti kita puse:Vartai vartai, volióji volióji šlapius šituos miežius, kai paliūtė Nusbodo anas mum ir voliót, davėm davėm gal penkias dienas tą patį Nuo ryto šieną volióju, grebelioju Kad ne pagada, tai volióji tu jį, šitą šieną, volióji, kočioji kočioji 4. atsigulus raičiotis, vartytis:Nors voliókis po kluoną – didžiausias kluonas Dabar upelis išdžiūvęs, voliótis galima Ištaisyta keliai, tai koc voliókis Buvo pieva gražiausia, voliókis, kad nori In slenksčio nugriuvo, voliójas, rėkia [vaikas] Voliójas po padlagą, čipryną nuo galvos peša – nebegali kentėt Tei negražu, nesivõliok! An, Juzia rave voliójas i nepasikelia [iš silpnumo] Jai visai užtino [koja], jin voliójosi an kiemo, jau visai silpna buvo Aukščiausių ponų viens, prisiėdęs ir visokių rinčvynių svetimų prisikošęs, võliojos ant aslos ir prasikeikdamas rėkė Jūs teip darot, kad tik juokis ir voliókis Voliójas iž juoko, o žmonėm strokas Tokia pievutė buvo, atsigulė, tiek voliójasi, tiek voliójasi Diegliai būna labai stiprūs ir nuolatiniai, todėl arklys smarkiai daužosi, dreba, dairosi į šonus, voliojasi Kartą arklį teko matyt, nu tai bitės jį sukandžiojo, nu tai tiek voliójos tas arklys, tiek voliójos I skūra nusmuko [sergančiam arkliui], nebeatsikelia, voliójas Arklys voliójasi ažvertęs kojas An naujo sniego – tai šunes voliódavosi Kad ažuodžia valerjonus [katė], tai pradeda voliótis da neažgriaužus Kiaulės voliójas tvarte, nepasikelia in kojų(labai riebios) Parvažiavau – jau karvė voliójas an žemės priputus Jons nuvedęs pasijungė – negal paart: jautis pradėjo strapinėt, paskui voliotis Balandžiai labai kasdavo tuos spalius, voliódavos ant stogo Jeigu tvarte papili pjuvenų, tai ta kumelikė tur voliótis voliótis Jei arklys po tvora voliojas – vogs Jei šunes voliojas – bus sniego Vasarą ant rasų rytais voliotis [turint niežų] Pirmą kartą griaudžiant, liepia vaikam griūti ant žemės ir voliotis Katė voliójas prieš lietų Atvedė tada jį jop ir kad jį išvydo, perplėšė jį tuojaus dvasia ir parpuolęs and žemės voliojos vis putodams ^ Voliojasi lyg arklys po darbo Voliojas kaip šuo ant pusnyno Voliójas kai kiaulė Vaikai po smėlį voliójas kaip arkliai Ko voliojies kai drignių apsiėdęs?! Voliojasi kaip katė musmirėmis apsiėdusi Bepigu Lazdienei nesivolioti kaip pampuškai taukuose, kad jos vyras kaip šilta vilna, pati visą valią pagavo O, būdavo, bruknių nuvažiuodavom – voliókis(labai daug) Miške gimęs, miške augęs, išėjęs į lauką voliojasi Juoda karvė po padlagą voliojas Raudonas diedukas po pelkę voliojas ║ vartytis, raičiotis purve, dulkėse ir pan.:Griūna an kūdrą ir voliojas Po tą sniegą voliódavomės iki vakaro Nugriuvau pusnėj i voliójuos nugriuvus Voliójies po mėšlą – baltas nebūsi Smaks da gerą valandą savo kraujuos voliójos Nuo žirgo puoliau, purvynėly voliojaus Kiaulė võliojas purvuose Kiaulės po dumblą voliójas Krato paršam, krato, o paršas voliójas kai upėj Nu tai jau te kapstos, voliójas, vartosi kiaulės tose dulkėse [Varyklose] anos ilgai voliójas, o kaip lytus, tai blogai ganyt – bėga namo Prie pabalio kokio kiaulės insiknisa i voliójas Girtuoklis võliojasi purvuose Ogi šičia tai voliójas voliójas, kad maudos maudos [vištos] Va vištos voliójas po daržus – vyk bjaurybes! Kūginio pašalėj duosiu vištom voliótis Kiaulė po nuplukymo ( nuplaukymo) vėl voliojosi purvyne Kaukite nu jūs, piemenys, bei šaukite, voliokitės pelinuosu O voliotis purvuose su jomis | Visada voliojams grieke 5. sunkiai eiti:Voliójuos voliójuos in karvę ║ valkiotis.║ dirbti klupinėjant, ropojant:Gerai, kad anksčiau nusikasėm, dabar va pradėjo pilt – voliokis po dumblynę, da roblom Volio[ja]us volio[ja]us bulbose, paki nukasiau 6. gulint vartytis, gulėti, tvarsytis, ilsėtis:Nieko nėra dirbt, voliókis, ir visa, kap tinginys Nieko neveikia, tik ką po lovą voliójas Šiaudų ataneša kūlį, pakloja, voliójams Kur noriu, te voliójuos, niekas negina Kiaulioką susipeni, pavalgo i voliójas – niekur neina Ana mieguklė – kad tik lovoj voliótis Kada apyaušriu atsikeliu, pamaklinėju da teipom ir vėl voliójuos lovoj Mes su anūku ant lovukės vis voliójomės Galiu gyvent ir voliótis, gyvenu gerai ir be vyro Regis, ir koks te ramumas [Palangoje] – smėly voliótis Pavėsy parpietį voliójos Voliójasi bernai su mergšėm Sėjimo laikas, reikia sėt, reikia akėt, o jis voliójas negyvas(girtas)patvoriuos Menkiejai tura kariauti, didiejai – į lovą volióties Visos nakties nigdi neišmiegu, voliójuos voliójuos Voliójaus voliójaus ir negalėjau užmigt To[je] nelaimingo[je] gadynė[je], kunegams besivoliojant Varnių katedros bažnyčia pritrūko kanaunykų su giedotojais Pavėsiais didžiausi nupenėti šunys voliojasi Kai šilta, žvėrys suvargę, sušilę, voliojasi, o smirda… | Kad ne tas daktaras, būtau gulėjęs te, kapuose voliójęsis | Nor ir kvailas, bet piniguos voliójas ^ Nenorėk pats vienas po raškažiaus taukus voliotis, o kiti žemes graužtų ║sergant gulinėti:Negaliu atsigaut, atgaut dvasios, teip ir voliójuos Anas visus metus voliójosi lovoj Mama čielą savaitę voliójos, mislijom – po mamai! Žmona senai [patale guli], par visą žiemelę ir dabar voliójasi Du mėnesiu [ligonis] namie voliójos Aš voliójaus po ligonines Dabar viską ima(renka visokius grybus),paskui ligoninėse voliójasi Nei sirgo, nei voliójosi – jau anta lentos! Seniau nei sirgo tep, nei voliójosi Man tik pirkioj voliótis, jau nedrūta Kad tik an patalo nereikt voliótis Uždraudė jai [gydytojas] ir voliótis, ir stotis Man dabar visa bėda, kad kiaulė voliójasi(serga) Aš nenoriu to alaus, bo dėl to kad pasigeria i voliójas tris dienas ║girtam griuvinėti:Voliójas po žemę – nebepaeina [girtas] Kokia te veseilia, jei nesvoliója žemėsa Jis niekada girtas nesidaužė, nesivoliójo Plūdo jy – voliójiesi kap kiaulė Jo nematėm girto voliojantis ║vartaliotis, virtinėti:Iš pavasario [žvejodavau] su luotu, su tuo, kur voliójas 7. gulėti, stūksoti, riogsoti, mėtytis:Tokie medžiai voliójasi ant tako – niekas nenuverčia Nugi voliojos kaladė an skiedryno, po nakčiai – nėr Šipuliukai voliójas atšokę nuog medžiagos Akėčios va po žolynus voliójas Visi dirbtiniai [daiktai] lauke irsta, akmuo tai jau voliójas Akminai voliójas kaip kumelio galvos Būtų ji ant gatvės voliójusis, šita mėsa, nė šunys būtų jos neėdę Papjauna penimą, tai voliójas visur mėsos, o pabuvus nebėr Dar buvo išausta viena [juosta], kur voliójos Drobinis ryzas dabar mažai besvoliója Par mum obuolių alyvinių voliójas pilnas sodas Sako, ant lauko pelų maišas voliójasi, teip vaidindavosi te Kaip išórė, tai vėjas neša smėlį; kaip išnešė, tai kaulai ir voliójas Grašiai nesvoliója an kelio Joja toliaus, žiūri – ant kelio medis voliojasi purvyne Rado tris vištas, gaidys be kojos ir kiaura piesta prie durų voliojos ^ Miške gimęs, miške augęs, pareina namo voliotis 8. rangytis, raitytis, vyniotis:Anta viedro vandinio voliójasi liūliai – ir gyvi O kai ištrūksta [starkui] gyvatė, tai ir voliójas an kluono tenai Pamatysi, žaltys arba gyvatė voliójasi ant kiemo Anys, želekčiai, ateina in tvartą, prie slenksčiui voliójas Kirmėlės žalios voliójas [mėsoje] Piene voliójasi kirmėlės Kirmėlės voliójas kap botagai Ir voliójas kaip lydekis an rasos Tokie dideli lydžiai! Tai voliójas po tą griovį, vanduo nusekęs, tartum ranka imtum ir paimtum, gulia pakrašty Nueinu – bučiuj voliójas baisiausi du lydakaičiai Parodė jis jai – ant pieskų voliojosi lydeka dur̃nių volióti1. dėtis kvailu, kvailioti:Sakyk tiesiai, ka dur̃nių volióji, misliji, ka niekas nesupranta 2. nieko neveikti, tinginiauti:Jūs čia atvažiavot dirbt, ar dur̃nių voliót? Eik dirbt, užteks dur̃nių voliót! Užteks dur̃niai voliót, griebkis už darbo šónus voliótimušti, daužyti:Žmonom [vyrai] šónų nevoliójo i neskriaudė tìnginį voliótinieko neveikti, tinginiauti:Ona tìnginį voliója ir runkelių neravi voliójas kai (lygu ) ìnkstas taukuosè gerai gyvena. 1.voliojant, ritinant prislėgti:Linus apvoliójom akmenim 2.apriesti, apvynioti:Kai reikia aust, tai tada sudžiūvę esti tos balanos, tai apvoliójai kartą, pusę karto apvoliójai veleną ir veleną įdedi staklė̃s 3.voliojant, ritinant aplipdyti:Kumpį intrini ir duona šita apvolióji(kepamą Velykoms aplipdo duonos tešla) Žuvis apibarstoma druska, pipirais, apvoliojama miltais arba džiūvėsėliais Daromi kaštono dydžio kukulaičiai, apvoliojami miltuose ║ kiek pamokyti, palavinti:Pasižiūriu aš į tuos kiek pamokytus, gal nė neišmokytus, o tik apvoliotus moksle, – o jau nosis užrietę šaipos iš paprastų žmonių 4.kiek apkramtyti, apvelti burnoje:Nesukramtau be dantų, kiek apvolióju, ir viskas Apvolióju da ben kiek [maistą burnoje] 5. apterlioti, sutepti:Duoda apvoliótos mėsos gabaluką ubagu[i], tas meldžias už dūšias 6. apsiversti:Duok, kad net apsvoliótų! Jeigu būtų stulpan, tai nebebūtų gyvi, tik mašina kelius kartus apsivoliójo Kad eičia be lazdos, tai apsivolióčia ben kelius kartus 1. voliojant atristi, atridenti:Atvolióti rąstą, statinę Tokią kaladę atvoliójo, nereikia nė kapot | Ką čia atsivolióji? – Matgi – siūlelius(siūlų ritę) ║ atriedėti:Apie vidurį nakties i atsivolioja prie jo arklio galva, šnekėdama storu balsu 2. sunkiai ateiti, atvažiuoti (ppr. blogu keliu):Nors ir labai sunkiai, bet šiaip taip atsivoliojom Iki atsivoliójom, ir vakaras atėjo 3. daugeliui ateiti, atvirsti, atplūsti:Neprieteliai lyg upė tvani; nugi ant mūsų atsivoliojasi 4. atsiriekti:Riekę atsivoliójau 1. voliojant įristi, įridenti, įversti:Momą involiójom paklodėn ir keturiuos nešėm pirtin Gyva negyva [karvė], inverčia, involiója mašinon ir veža [į mėsos kombinatą] Žmogus šiaip taip įvoliojo mešką į ratus ir nuejęs vėl aria | Kubilą jau senis insivoliójo daržinėn – alaus daris Insivoliójo tą akmenį, nuvežė in tą lieptą Pelytė gabalą tašlos insivoliójo urvelin ║ įriedėti:Ana insikočiojo, insivoliójo balon Kaip medžias [lydys] voliojas ant smėlio, negali insvolioti marios 2.voliojant, ritinant aplipdyti:Intvoliója int miltus [žuvį] ir pakepa, gardžiau 3. išterlioti, ištepti:Kur tu involiójai marškinius? Paėmė vieną kamašį, kad involioj[o] mėšle ir metė an kelio, kur ponia turėj[o] važiuot | Neįsivoliók, vaike, purvynėn An dirvono vaikai pagano [ištrinktas] aveles, kad neinsvoliotų pieske, kad nebūtų žemių josa šlapiosa Paleido žirgą, kamanas padėjo epušėn, pats parėjo namo, įsivoliojo pelenuose ir renka aguonas 4. įkrėsti rykščių:Įvoliójo dvidešimt penkias [rykštes]! Neškis! 1. išridenti, išristi:Tą bačką reiks išvolióti ar į priengį | Į stubą patalai išversti, štūlės išvoliótos ║ voliojantis išgriūti, išvirsti iš ko:Su visais rūbais, su kaldra, su marška jau iš lovos išsivolióta, žemėj jau guli [ligonis] ║ voliojantis išlipti:Led iš lovos išsivolióju – teip sopa kojas 2.suritinti, surinkti (vasarojų) į pėdus:Vieno[je] ranko[je] dalgė, antro[je] grėblys, i teip, būdavo, išvolióji pėdą Išriti, išvolióji tą pėdą, suriši ║ritinant išvynioti:Išvolióji tą rutulį didžiausį: supelėję šmotais [šiaudai], supelėję… 3. atsigulus pasiraičioti, pasivartyti:Pabuvau paslenkus, nugriuvau, braškėse išsivoliójau, ir gatava Ji tuo[j] į vandenį, teip kai kiaulė išsivolió[ja], išsivolió[ja], išbridus tuo[j] pasipurto i eina namo Karalius sako kumelei: – Upe eisi, išsimaudyk, dobilų pievoj išsivoliok ^ Pievukė geram vilkui išsivoliot(labai maža) 4. ppr. voliojantis išgulėti, sumaigyti; išminti:Bernai su mergomis išvoliójo pievą, rugius Tie rugiai kaiminkos išvolióti, antai brydžių brydės Pievą išvoliójo, eina ne taku in vandenį Tie kalniukai tę išvolióti [tarnaujant kariuomenėj] Vakarais iš tos draugijos pareinant, tampa javų laukai išvolióti Išvolióta sniegas aukštielnioko [briedžio] Laukus išvoliója šernai, javus Miežiuos tai gal vištų būta, kad išvolióti Besaugant išvoliójo [vištos miežius], jau liūgės vien Te kaimynystė[je] išplėšė, išvoliójo uogas Išvoliójo kopūstus Išvoliójo, išguldė kvietkus Kaip lūžo tvora, visas rūtas išvoliójo Ruja [kryžiokų] viską išteriojo, bitis išplėšė, javus išvoliojo Viens gaspadorius užtėmijo, kad po kiekvienai nakčiai avižos, pasėtos apie vieną medį, labai išvoliotos | Išgėriau stiklelį už save mažesnį, išvoliójau purvynėlį už save didesnį Ažu savo grivinėlę išvoliójau purvynėlį Aš pareisiu išmiegojęs, visus griovius išvoliójęs 5. voliojant, ritinant aplipinti:Išvoliójame [miltų] lamantį po aguonas Duonos riekę užsitepu, druska išvolióju ir valgau [Margučius] vašku išvoliója išvoliója ir apdažo Išvoliója išvoliója ir kepa kleckus supjaustę Kap kepsi žuvį, išvoliók miltuose Tokį va blynelį padaro, miltuosna išvoliója, indeda žalių bulvių ir kepa 6. voliojant išterlioti, ištepti:Pirk jam [drapanas], pataisyk, pasiūk – kaip išvoliódavo, teip išvoliõs Persirengėlius vaišindavo leistiniais ir elgėsi su jais gerai, nes supykdyti jie išpertų ar išvoliotų sniege ar purvyne | Kažkur išsivoliójo švarką, visa nugara nešvari Kur tu teip išsivoliójai, kaip kiaulė purvyne? Vilkas nueina balon, išsivolioja, tada ateina ant ugnies i gesina ugnį Buvo priėdę [briedžiai], tai tik kelias šakeles pakramtė, išsivoliojo po sniegą Pradėjo vėjas didesnis darytis ir pradėjo smirdėt, lyg būtų vėjas į ką išsivoliojęs Išsivoliojau molin(molyje) Važiuot nelabai tesugeba, griovin įvažiavo, išsivoliójo visas Šūdus pametu [tolyn], kad karvė neišsivoliót, tešmuo neišsitept 7. gulint, voliojantis kurį laiką ką dirbti:Išsivoliójo po mašina visą dieną 8. sergant gulėti kurį laiką lovoje, išsivartyti:Penkias dienas išsivoliójau an patalo Sirgau – perdien išsivoliójau Jegu jam įkąsdavo bitė, tai jis bent dvi paras išsivoliója ligonis Septynias savaites išsivoliójo(sirgo šiltine) 9. išsirangyti, išlįsti:Išsivoliójo iš po kojų gyvatė didžiausia, ruda ║ sėkmingai ką padaryti, išsisukti iš pavojaus:Ledva su tuoj savo mergše išsivoliójau , ba po aperacijos nėščia buvau Jie, kaip mokėjo, mėgino išsivolioti iš to politikos liūno dur̃nių išvoliótidėtis kvailu, nieko nesuprantančiu:Išvoliójau dur̃nių visą čėsą 1.nuristi, nuridenti tolyn ar žemyn:Jis nuvilko šalin pilną maišą, kurį Levukas būtų įstengęs tik šonais nuvolioti | Nusivoliójo kubilą nuo to klojimo ir blaško, kulia ║ nuriedėti tolyn ar žemyn:Kad teškė bernioką ant žemės, tas ir nusivoliójo pagal jaujos duris Pakalnėn lėkė stirniokas, kūlio kūlio nusivoliójo ir gulia išsitiesęs ║ voliojantis nugriūti, nuvirsti nuo ko:Žiūrėk, kad žemėn vaikas nenusivoliót Viena nusivoliójo su visu motociklu nuo kalno Toks staigus iš vienos pusės buvo [kalnas], tai kamuoliukais gali nusivoliot 2. atsigulus pasiraičioti:Tada broliai sakė kumelei: – Vyno upėje nusimazgot, šilko pievoj nusivoliot ir pagrįžt namo 3.voliojantis išguldyti, numynioti:Vaikai nuvoliojo žolę 4.voliojant, ritinant aplipinti:Nuvolióji nuvolióji spirgučius lęšiuosa, tokius vokus padarai su tuoj koše ir kepi | Jie, matos, nuo kaip daug griekų ir gėdų jaunystės, kuriuose kiti nusivolioję yra, valni pasilikę 1. kiek paritinti, paraičioti:Teip ir deda [skilandį], išplauna, ištampo, teip pavoliója, kad jy išsitampytų Ejo svotas per miestelį ir parpuolė vidur kelio, o toj kiaulė, toj degloji, ėmė jį ir pavoliójo ║ pasiristi po kuo:Brolis pasvoliójo po daržine, o sūnų sušaudė 2. voliojant, ritinant aplipinti:Žuvį pavoliojo miltuose, indėjo, pakepė ir skanu buvo Silkę pavoliót reikia į miltus Sušutindavo bulbas, miltais pavoliója ir patelnion Mėsą pavolióji in druską – ir vėdaran O kap jos atpuola, tai pelenuos pavoliója ir deda bonkon | Pasvoliójus iš miltų kleckiukų pasdarau ║ pariedėti:Ale biškį pasivoliójau [pakalnėn], ne kiek te aš, ale susiturėjau, o viedrai nulėkė ir nulėkė 3. atsigulus pasiraičioti, pasivartyti:Aš mėgstu šiene pasivolióti Kai pasvoliõs po slenksčiu susmyžę, tai bus sveiki [vaikai] Jauniesiems lovą klodavo kraitvežiai, prieš tai joje pasivolioję – išmėginę jos stiprumą Bėrasiai kožną kartą po iškinkymo gula pasivoliót Senė kumelė, apiplaukus porą kartų ežero atsiautą, išlipo krantan ir pavirto pasivolioti smėlyje Pasivoliójo į plunksneles ir, pavirtusi į žąselę, išlėkė pro atdarą langą Kai linus pakloji – reikia klojikiums ant jų pasivolioti, tai vėjas linų nenešios Jei šoną skauda, tai reikia pirmą kartą griaustiniui sugriaudus pasivolioti po žemę, nustos skaudėję Jei par Naujus metus saulė pasirodo tiek, kol arklys gali pasvoliót, bus geri metai Suknapsi, parvirsta, pasvoliója [girtas], ir nieko ^ Kur arklys pasivoliója, te plaukų palieka Savo pievos neturi ir arkliui pasvoliót(visai neturi) Arkliui pasvoliót prišienavo(nedaug) Kiek tų aktariukų, tik šuniui pasivoliót 4. kiek pagulėti, pailsėti:Privargai – eik pasvoliók Anas ir pasvoliót liūbija Gera po pietų pasivoliót Pagulėk, nors teip pasivoliók, kad ir nemiegos[i] Kas man iš jų: atvažiuoja, čia suvirtę pasvoliója ir vėl išvažiuoja In saulės pasvoliójau i aš, gana, eit reikia Jis pasvoliója te po šiaudus kokias penkias minutes In palų(plautų)pasvoliójam tada Su visais svečiais ragana išėjo į dirvoną pasivolioti | Stebuklingų vonių nenorėk, pasivolójęs vonioj niekas neišgijo 5. kurį laiką pabūti, pasistovėti:Jau jis pasvoliójęs, lyg rusvas jau Kiek šienas pasvoliójo, bet da nesupuvo 6.panešioti, padėvėti (drabužį):Gerai, kad [drabužis] didelis, biskį pavoliõs 7.kiek pakramtyti, pavelti burnoje:Atsikando duonos ir dešros ir pavoliójęs gurkšt – ažna valgis stojos kakle(užspringo) ║patrinti:Paims, būdavo, saują pakulų, pavolioja, patrina terpu delnų – paleidžia, tai ir lekia koks paukštukas aba pelė 8. įveikti, nugalėti, paguldyti, pavarginti:Ažėjo slañktas, gripas ir pavoliójo mane Jį liga pavoliójo 9.kurį laiką laikyti gulintį Pavoliójo mane po ligonines, ir kas iš to? sunkiai pareiti:Namo tik švintant parsivoliójau Pareis, lig pietų gal parsivoliõs pervolióti1.perristi, perridenti iš vienos vietos į kitą:Susigatavokium virves ir pervoliósma ritinį ║ persiristi, persiridenti per ką:Išbėk iš urvo, parsivoliók par manęs, ir pasiliksi vėl žmogus 2. sunkiai perbristi, perplaukti:Lig pažastų sušlapus persivoliójo [per Pyvesą] Persivoliojęs [per upę] pamatė, kad bitę pjauna penki vilkai 3.užduoti, permušti:Parvoliójo su trinukliu praleisti laiką gulint, pragulėti:Septynių atsiguliau, nemiegojau, bet prasvoliójau Dabar tai neiškentėtum, o tada beveik va tokiu apsivilkimu prasvolióji, būdavo, an pievos [naktį] Seniau, būdavo, nueini, tai dirbi išsižiojęs, o dabar prasivolióji, prasikočioji ║pragulėti sergant, prasivartyti:Prasivoliójau tris nedėlias po lovą – eisiu aš ant kapų, kad aš po gryčią led vaikštau! dur̃nių pravoliótinieko neveikiant, tinginiaujant praleisti laiką:Nuejo, dur̃nių pravoliójo, o jai užmokėk dešimt rublių už dieną 1.ritinant privilkti, pritempti, priversti:Kiek ten rąstų privoliójom | Akmenų prisivoliójęs į tą traktoriuką i važiuoja sau 2. voliojant prikamuoti, privarginti:Ne kiek jį primušė, kiek teip privoliójo Jeg privoliotas tas zekis ateina, tai močia ir sako: – Duok atgalio! Ją gi karvė privoliójo, paki ištrūko O kai man pasigavo tas žvėris, tai va privoliójo, prikamavo ir vos gyvas išlikau ║ sergant privarginti:Kiek tada privoliójo [gripas], tik išsikasiau 3. sunkiai prieiti, prisislinkti:Mes prisivoliósma prie pat dvaro ir tęnaita tada par langą įlindę pavogsma 4.voliojant gausiai prigaminti, pridėti:Aš gi viriau visai šeimynai, privoliójau kleckų čielą bliūdą Ir vagi privoliójo [valgio], davė davė – mylia razsivolióti aptriušti:Maža kokis kamorius yr razsivolióję 1. suritinti, suridenti (į krūvą):Suvoliók rąstus į krūvą | Patys susikerta, susivoliót [rąstus] reikė, patys susiveža 2.ritinant sudaryti, suimti (pėdą):Pjaudavom rugius su trumpakote [dalgele], pėdus suvolióji su grėbleliu Yra dalgelės tokios, grėbliukai, pėdus kerta, suvoliója suvoliója [javus] Ir grėbia [šieną], ir an pėdus suvoliója [vasarojų] Su ta vienarankėle muši muši, pask suvolióji pėdą Kūliais linus suvoliódavo ir veždavo į jaują 3. voliojant sulipinti, suformuoti:Virtinukai – suvoliojai tešlą miltuos, miltais tešlą apisukei, indedi vidun varškę Žiūria tik, kad būtų permirkę tie [šustinio] miltai; suvolióji rutuliukais ir valgai Šiek tiek sutrina kanapes ir deda į tuos brazdus, suglaudžia, suvoliója, apverda – tep kap cepelinai dar̃ Kūčiukus tokiuos kepdavom su aguonom: supjaustai [tešlą], tokiuos nedidelius suvolióji [ir kepi] | Košė tiršta, paemi, gurvolas toks susivoliója [darant šustinį] ║voliojant susukti, sulankstyti:Blynų pakepiau plonų, įdėjau [spirginių], suvoliojau, suspaudžiau, ir kad gerai! ║ voliojant susukti ant ko Kočėlu suvoliója, tai jiej būna kieti an kočėlo 4. suvelti, suglamžyti, sutepti, suteršti:[Reikia] sergėti, idant vištos, žąsys ir kiti neužeitų paukščiai ir nesuvoliotų [drobės] Suvoliósi drabužius, jei čia ant žemės atsigulsi, atsisėsi Suvolióti purve Kur tu savo drapanas teip suvoliójai? Parėjo rytą purvina, šlapia, suvolióta Du senus laikraščius atnešė iš kaži kur tokius suvoliótus Ta purvynė, ta bjaurioji, kožną girtą suvolioja | Negulk ant žemės – susivoliósi Parėjau, radau vaiką susivoliójusį kaip paršiuką Kažin kur susivoliójau pūkais Avis apsibarbaliavus, t. y. susivoliójus Meitėlis toks susivoliójęs Kurgi kiaulė bus graži – šūdina, susivoliójus Kadgi šoko šernai susivolióję iš to [v]andenio, iš tos valkos! Žiurkė susivoliojo po purvyną ir uodegą pasimirkė gan į tirštą purvyną Susvoliójo šit mano sijonas Tas žiuponas jau susvoliojęs, susvalakojęs Vilnos buvo su kaltūnais, riebios, susivoliojusios, prisivėlusios usnių ir dagių 5.sumindyti, sutrypti:Parveš tą šieną ir suvoliõs tą [kieme augančią] žolę Dabar žemė visa sumaigyta, suvolióta, sugadinta – kas iš jos Voliota suvolióta šernų avižos Čiupt už vaiko – žiūri, kad jos vaikas sukočiotas suvoliotas, visas mėlynas, sugnaibytas ir negyvas Pasivijo ją, jin nukrito nuo to arklio, sumirkė ją teip, suvoliójo ║ sergant suvarginti:Šiteip mane to liga suvoliójo, atsigaut niekaip negaliu 6.sudėvėti, sunešioti, sutrinti:Apsidažė, nebegraži [išskalbta lovatiesė], tai teip ir suvoliójau ║ nusimėtyti nenaudojamam, nueiti niekais:Nieks nevalgo, tep ir susvoliója [valgis] 1. užritinti, užridenti, sunkiai užkelti:Užvoliók maišą ant pečių, t. y. užkelk Naštą suriši, užvolióji an ratelių Sudedi linus [markon], akmenais užvoliójai, kad nesikeltų į viršų Rado kaladę užvoliótą – ir nepraeina vanduo Ažvoliójom senį an tų neštuvų Tada užvoliójam an kai kokių durų ją jau, kad būtų naraviau Jonas, išlipęs iš medžio, ištraukė levus [iš upės] ir užvoliojo ant galvų akmenus, kad matytų, jog jis užmušė | Senis apakęs tuoj užsivoliojo ant slenksčio ║
2013-04-11 00:48:10
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž