Atsijoti žodžio reikšmė

Atsijoti - sijóti,-ója, -ójo1. valyti, leidžiant per sietą:Miltus sijók su sietu, o javus siausk su rėčiu Tas rėtis jau nebgeras sijóti Nei sijójom, su ašakom i kepėm avižinį kakorą Sijoti kretilu Sijós par kretilą pirmiau, ka tus stambiūsius nuimtų, potam vėtys [grūdus] Su redele sijóti reikėjo Svočios pyragas nesijótas Ponai valgo duoną, da i pikliavotą, o mes, vargdienėliai, miltų nesijotų Ir pradėjo brolužėliai linelius sijoti Pelenus iš papečiaus išimsi i sijósi į tą katilą Mes žvyrą sijójom Sijojamoji mašina Smulkiai sijotas Lygiai, nei rėčiu sijojam Sijojant, kas nečysta yra, liektisi ^ [Lyja] smulkiai, kaip ir sijót sijója | 2. peržiūrėti, atrinkti:Priimdami į ministeriją, vadovai naujuosius tarnautojus kaip reikiant sijodavo Mūsų brolelius kardais sijoja(kapoja, retina) | Velinas jūsų įsigeidė, idant jus sijotų kaip kviečius Simone, Simone, štai šėtonas geidė jūsų, idant jus sijotų kaipo kviečius 3. barstyti:Žiemą pūga sijodavo ant patalų sniegą Pro pakraigę vėjas sijojo smulkias sniego adatėles ^ Sako pamokslą – kaip sijote sijo[ja], kaip skleiste skleida | Ta troba kaip vel[nia]s – tie pijokai sijójas su tais tabokais 4. smarkiai pūsti, gairinti:Pasidarė šilčiau, nes dabar vėjas sijojo tik blauzdas Pastatei arklį an atapūtos, ir sijója vėjas 5. smulkiai lyti ar snigti, purkšnoti:Lietus sijója kaip su rėčiu Lietus lyja! Ne taip jau smarkiai, bet sijoja kaip pro sietą visą dieną 6. kraipyti, mostaguoti, kratyti, mėtyti:Senukas senas, serga, rankom sijója Ana kap eina, tai zodu(užpakaliu)sijoja Vaikščioja, vaikščioja gaidžiai, tai paisyk – jau tik galvom sijója, sijója ║kraipytis:Girtuoklio kojos stripsi ir sijoja | Reiks parduot pasoginė, bo melžiant labai sijója(pieno čiurkšlės nebėga tiesiai) 7. mirgėti (akyse):Ilgai skaityt negaliu – sijója, sijója akyse | Man akys sijójas 8. judėti, lakstyti Ko to vaiko akytės sijója? Jei nėščia moteris sijos šventą dieną – vaiko akys sijos 9. smarkiai skraidyti šen ir ten:Mat, neseniai suleistas į avilį spiečius, už tai ir labai sijója bitės žvilgčioti:Kur padabos – visur akim̃ sijója čiul̃kinį sijótiskraidyti būriu aukštyn žemyn Mašaliukai eglių tarpušakyje čiulkinį sijoja mìltus kélnėse sijótiiš baimės drebėti:Tas vargšelis vaikinukas dantimis iš baimės kalė, miltus kelnėse sijojo pakìnkliai mìltus sijója dreba iš baimės.per(kieno)rė̃tį sijótilaikytis kokių pažiūrų:Dabar šelpimo komitete viena politika viešpataus, sijota per katalikystės rėtį sijẽlė sijója smulkiai lyja. 1.apsėti, apiberti:Pudu lubinų apsijójo visą lauką Mes ne tirštai beriam dirvon zuperį, tik kiek apsijójam | Ar nereikėjo patelkt saulutę su šilumos pilnais rėteliais, kad apsijotų medžius, žolynus su spinduliais? 2. apsitraukti plėvele rūgstant:Kurgi rūgs teip šaltai padėta gira – da nė neapsisijójus 3. paskleisti (žinias):Pasakyk ką tam pleperiui – jis po visą valsčių apsijos! 1. išvalyti, leidžiant per sietą:Reikia turėti sietų miltams atsijoti | Jis neatsijoj, savo sėklą į griekininko širdį įsėjęs 2. atrinkti, atskirti:Mes stengėmės atsijoti priešus nuo savų | Laikui bėgant, atsisijojo ir nuolatiniai prisiekę lankytojai, kurie pas ponią Utkienę jautėsi kaip namie sijojant įberti. 1. išvalyti, leidžiant per sietą:Išsijótas išsijas supilu aš kiaulėms į jovalą Girnom gražiai sumali [grikius], išsijóji Rugius kulia su spragilais, an sietų išsijója Avižų miltus išsijója, ašakas užraugia Išsijója ašakas Išsijós par rėtį tus pelenus, ka nebūtų anglių Pakol miltus išsijójo, kitą priviliojo | Nė viena giminė nėra išsijóta(be priekaištų) | 2. išsklaidyti:Ketvirtosios klasės būrelį gyvenimas per ilgus metus išskirstė, išsijojo 1. išvalyti su sietu, nusiausti:Nusijók miltus Nusijójau rugius, tai miltai geri Kruopas nusijójam, kur smulkūs, pamilčiai – teliukui | Kaip greit ir lengvai jis išlukštena faktus ir nusijoja žodžių kevalą! | Gerai, ką sietelį atavežei, bus miltam nusisijót 2. nubarstyti:Nežvyravojo, o tik nusijójo kelią Tą kelelį, kur atjojai, mirtums nusijosiu, kai išjosi iš kiemelio, ašareliums plūsiu pavalyti su sietu:Dabar Lietuvoje labiausiai paplitusi plikyta ruginė [duona] iš pasijotų ar sijotų miltų Da kiek pasijóju miltus Sumuša kanapes, pasijója, apšlaksto [v]andeniu, ištrina – net putos kelias pareiti griuvinėjant:Parsijója kai pirziukas, kiaulaitę an virvelės vesdamas 1. perleisti per sietą:Pársijok miltus Sietu pérsijosim grūdus Skiediniui žvyras turi būti persijotas | Iškasė duobę, žemes tuos(tas)parsijójo(perleido)par pirštus – nėra tų pinigų ^ Dulkė smulkus, tarytum pro rėtį persijotas lietus | 2. atrinkti, atskirti:Pamatysi, kaip jie dabar visus darbininkus persijos – nė pusės nepaliks niekam tikęs:Jo šnekos nė per rėtį nepersijotum 1. išvalyti, perleidžiant per sietą:Paskum tuos miltus prasijoji, tą degtienę apraugi, puodynę užriši, ir stovi | 2. kiek išvalyti su sietu:Paėmęs rėtį, prasijók miltų – šitie per stambūs privalyti, perleidžiant per sietą:Prisijójai paparčių saujelę, miltų i verdi košę Pelenų per sietą prisijójo 1. išvalyti per sietą:Avižas paims, apšutina – katilan, pečiun: išverda avižas, ė tada sumala, susijója – ir maltiniai 2. sijojant iškilti, susirinkti, susitelkti:Sijojant lengvosios priemaišos į paviršių susisijója užberti, užpustyti, užlyginti:Žengia žingsnį – sniegas pėdas užsijoja

Žodis atsijoti kitomis kalbomis

Rusiškai: просеять
Angliškai: sift
Estiškai: cribar
Lenkiškai: przesiać
Latviškai: uzbērt
Lietuviškai: atsijoti
2013-04-21 07:27:07
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž