Atsiderinti žodžio reikšmė

Atsiderinti - dẽrinti(-yti), -ina, -ino, derìnti, -ìna, -ìno1.daryti tinkamą, taikyti:Rakto dar nedẽrinau Dẽrinti langą, lentą (žiūrėti, ar tinka staktose, prie kitos lentos) Su laikrodžiu jos visą savo darbą dẽrina Derintas(iš dviejų rūšių medžiagos kombinuotas)kostiumėlis | Kadai ji dẽrinas(visaip raišiojasi, žiūri, ar dera)tą naująją skarelę! Marti kiek galėdama prie visų derinasi ║ Būdvardžius su daiktavardžiais dẽriname gimine, skaičium ir linksniu Derinamasis pažyminys ║ taikstytis:Jis išlaužė iš krūmo šaką ir derinos tą paukštį užmušti ║ mergintis:Anas in Tapilę dẽrinas ║ ketinti, ruoštis:Šeštadienį gi aš dẽrinu išvažiuot Šitą vištą dẽrinam pjaut Dievas dẽrina sušaldyt visus 2.balsus ar stygas taikyti:Smuiką dẽrinti Kiškis striūnas dẽrina | Gražiai gieda – kaip dẽrinas balsai! 3. lygti, derėti (perkant ar parduodant):Jis tik tep sau dẽrina, bet nepirks Derino ir sulygo Skerdžių dẽrina(samdo ganyti) Žydas dẽrina nuo jo jautį ^ Tavo arklį varnos dẽrina(greit dvės) | Ką čia daug dẽrinsies! Nederinkis, eik pri darbo pasakytas 4. daryti taiką, vienybę; taikyti:Vienybėn ragintų, vienus su kitais derintų Palaiminti ..., kurie ... nerimasčius dẽrina ... ir visus suderėjimop ... privadžioja | O tu su mani dẽrinkis stygàs (striūnàs) dẽrintitaisytis, pradėti verkti:Jis, žinoma, verks, o aš juoksiuos, kad jis stygas derina Jau striūnas derina atsidẽrintipasidaryti nebedarniam:Atsiderinęs pianinas Atsiderino(atsistygavo)smuiko stygos – tu suderink įdẽrinti įtaikyti, įtinkinti:Leidė [akmenį] stačiai akin – kaip indẽrinęs Paskiras asmuo įderinamas į šeimos ir visuomenės gyvenimą Priepuolybes sau priešingas pagadins ir sau priderančias inderins išdẽrinti1. padaryti nebedarnų:Išdẽrintos stygos Išdẽrinti smuiką | Buvo grojama tik senu išsiderinusiu fortepijonu 2. išlygti, išderėti:Išdẽrinta bulbių buvo pasodinti dėl bandininko nudẽrinti sutaikyti stygas, sustyguoti:Negerai skripką nudẽrinai, tai negražiai ir grajina padẽrinti1. pataikyti, patinkinti:Padẽrink tuos du akmenis, gal geriau gulės Geresnius paršiokus padẽrink saviemsiem | Važiuoja kupčius ir nagaiką gerą gerą turi pasderinęs Pasderino(pasirūpino)anas deguto bačką, kitą arielkos ║ pritykoti, prisitaikstyti:Šitas padẽrinęs kai šmakštelėjo kūlį, diedas ir sukniužo an daikto ║pamerginti:Jis, matyt, ka padẽrina tą mergučę 2. palygti, paderėti:Padẽrinkim tą arklį Tas arklys padẽrintas Padẽrinau, ir nuleido pridẽrinti pritaikyti, pritinkinti:Pridẽrinau lopinį Duok, aš tau priderinsiu kepurę Priderino vieną rakčiuką, ir ... atsidarė sienoj durys | Skarelės niekaip neprisdẽrino – vis negerai Prisidẽrino šaut Niekaip negalim prisdẽrint kult, vis kiti darbai trukdo Kiekviena tauta savotiškai prisiderina prie vietos sąlygų ^ Neprisdẽrina kap višta kiaušinio dėt Ne to rūbo lopinys – neprisdẽrinsi(netiksi prie kompanijos) ║ prisitaikstyti, prisigretinti, prisigerinti:Bernas prie mergos prisdẽrino Pusbernis ant vaikus prisidẽrino(prisidėjo),laksto kartu sudẽrinti 1.padaryti darnų, sutaikyti:Lentą su lenta galima sudẽryt Sudẽrink akmenis, bus lygiau vaikščiot Vykusiai suderintos atskiros spalvos atrodo dar gražesnės Negalima visų nuomones suderinti ║ Tariniai sakiniuose suderinti su veiksniais ║ Suderinkit šias trupmenas vienu bendru vardikliu 2.sutaikyti (balsus ar stygas):Gražiai dainiúo[ja], taip gerai sudẽrinti balsai Sudẽrink skripkos striūnas 3. suderėti 1: Tarpininkas sudẽrina perkantį su parduodančiu Sudẽrinau du žmogu, arklį lygstančiu 4. taiką padaryti, sutaikyti, sugerinti:Kas juos gali sudẽrinti: kap mušėsi, tep ir mušasi Tegul ciesorius, karalius ir ponus tikroj zgadoj suderina Suderinkig su sūnumi tavu Dievs mane apteisino, Kristus sumiderino | Aš su juomi jau ... susidẽrinau Ka jūs pykstat be reikalo, susdẽrinkit, ir bus gerai Eik susiderink pirm su broliu tavo Geresn kuo greičiaus su juo suderintis | Nori terpu savęs [vyras ir moteris] susiderinti mazgan moterystės(susituokti) užsidẽrinti iš anksto susitarti, sulygti, suderėti:Buvau užsidẽrinus tą mergą, bet paskui neėmiau
2013-03-23 12:19:14
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž