Atsibodėti žodžio reikšmė

Atsibodėti - bodė́ti,bõdi (bódi, -ė́ja), -ė́jo 1. jausti kam priešišką jausmą, nemėgti, nekęsti, vengti:Bodė́ti savim pačiu Vai bõdit, bõdit manim, broleliai, mano margom skrynelėm Pastatyk, tėvuli, dėl manęs krėslelį, sodinki, tėvuli, bõdimą dukrelę O gal, tėvuli, gal bõdžiama dukrelė buvau Mylimą svečią tai pavasarį medum o bõdžiamą pienu o rudenį mylimą svečią pienu, o bõdžiamą medum [priima] | : Manęs visi bõdis, nor gyvas žemėn lįsk . Jis nesìbodi i namie išgert Aš bodžiúos skausmo akių, t. y. bijaus Aš bódžiuos to valgio . Negražu seno tėvo bodė́tis Bodžias tetušis savo dukrelės Vai kodėl dėl ko, mano dukružėle, bodiesi tų svetelių Mėsos jų nevalgysit ir stervų jų bodėsitės Juomi aš bodė́jaus Kai jisai sirgo, visi juo bodė́jos Ko tu mudviem bodė́tumeis, juk mudu dar padedava šį tą prie gyvenimo Nesibodė́k tu manimi: tuoj jau aš išeisiu Ai, nesibodėk, mano mergužėlė, mano jaunais broleliais Nesibodė́ki, mano motule, aš jauna išvažiuosiu Aš pradėjau juo bodė́tis Anais dėl jų didės puikės bodisi Medžiai, kad ateit metas žiemos, obuolimis bodis ir lakštus numeta ^ Svečias svečio bodis, o gaspadorius abiejų 2. ilgėtis:Oi bõdis bõdis senas tėvelis mano šyvo žirgelio ^ Bodėjasi kaip paukštis girion lėkti 1. atgristi, įkyrėti:Mėsos atsibodė́jo Atsibodė́jau jum, reikia namo eit 2. atsikratyti kuo, išvengti:Bent rozą aš juo atsibodė́jau, pirma lindo ir lindo į akis Ar jau išleidote svečius? – Jau atsibodė́jome šiaip taip Kad priskreto tas bernas, vos atsibodė́jau Nors kartą šį darbą aš atsibodė́jau Atsibodė́sit manęs, broleliai, šį mielą vakarėlį Jis lenda ir lenda – negaliu atsibodė́ti įgristi, įkyrėti:Jau tu man įsibodė́jai, eik kur nors kitur 1. atsikratyti, išvengti:Išbodė́jo nekviestą svečią | Išsibodė́si tu mane, kad taip nekenti, t. y. mirsiu aš Led išsibodė́jau nuo to nedoro žmogaus, t. y. vos jį nustūmiau nuo savęs Vos svečių išsibodė́jau Užvažiavo jau užsigėrę, mala mala vis tą patį, vos aš juos išsibodė́jau Nuo pernai metų jau aš nuo skolų išsibodė́jau Ot amžina sloga – negali išsibodė́t jo(ateina jis ir sėdi) Vieną sykį priėmėm nakvynės, tai dabar eis ir eis, nebeišsibodėsim Dėl kogi, tėveli, teip greit išsibodė́jai mano aukštų kraitelių? 2. pasidaryti nuobodžiam, įkyrėti:Išsibodėjau mano broliukui per vieną rudenėlį 1.pasidaryti nuobodu, nuobodžiauti:Pridūriau prie jų eiles, kurias, kad nubodės, perskaityk | Aš, tavęs belaukdamas, didžiai nusibodė́jau ║ įkyrėti, nusibosti:Pradėjo surkuoti nusibodėjusią iki ausų dainušką 2. atsikratyti kuo įkyriu:Visas jėgas sunaudosiu, o jų nusibodėsiu! Negaliu aš juo nusibodė́ti Prikibo, ir negalima nėkap nusibodė́ti
2013-04-05 06:15:51
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž