Atsibastyti žodžio reikšmė

Atsibastyti - bastýtis,bãstosi, bãstėsi1.šen ten eiti, klajoti, trankytis, valkiotis:Ko tu čia bastaĩsi be darbo, lyg neturėtum ką veikt! Pas mumi vilkai bãstosi Žąsinas bãstos po daržą Šen lįs, ten lįs – ir bãstos kampas nuo kampo slinkis Bãstosi kap koki čigonai – negalėtų vienoj vietoj gyvent Ir stojos, kad liepė mi Dievas bastytis iš namų tėvo mano Bãstosi kap velnias po raistus Bãstos kai akis išdegęs 2.rodytis, vaidentis; bostytis 1: Ką jis žino, jam tik akyse taip bãstos atklysti, atvykti bastantis:Šuo žino, iš kur jis čia atsibãstė Taip visiems besiskundžiant, vakmistras atsibãstė Jis atėjūnas, atsibãstęs iš svieto pagairės išklaidžioti, apkeliauti:Per trejus metus jis išsibãstė po visus pasaulio užkampius nuklysti, nusitrenkti:Jis nusibãstė į miško gilumą paklaidžioti, pasivalkioti:Pasibãstė pusę metų po žmones i vė sugrįžo pas tėvus – kur dings! Kad kas tik pasibastýtų, tai ažkart jį praryčiau parklysti, parvykti bastantis:Namon išaušus jau vos vos parsibãstė Visą savaitę nebuvo namie, dabar iš kažin kur parsibãstė prasivalkioti, praklaidžioti:Prasibasčiaũ pusę dienos po girią prisitrankyti, prisivalkioti:Prisibãstė lig soties po svietą 1.atklysti, susirinkti bastantis:Žmonės ten gyvenantieji yra iš visų kampų susibastę 2.susivalkioti, susitrankyti:Nekokis bernas, ale jau ir mergina susibãsčius Susibãstęs žmogus kai senas pinigas užklysti, užsukti:Pakeliui ... jis užsibastęs dar ir prie pono

Žodžio atsibastyti sinonimai

atklysti, Atsiplaukti, atsibelsti, Atsibaldyti, Atsidaužyti, Atsikulti, atsitrenkti, Atsivelti, atsikrapštyti, Atvykti
Žodžio atsibastyti sinonimai
2013-04-22 01:03:54
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž