Atriekti žodžio reikšmė

Atriekti - riẽkti,-ia, -ė1. pjauti nuo kepalo duonos ar pyrago riekę:Riẽk duonos riekę Riẽk duoną su peiliu Šitas peilis duoną ne riẽkia, o ardo Nereikia per daug duonos riẽkt – sudžius Riek duoną teip, kad kitam kartui liktų Neriẽk duonos dalge Juk i duoną riẽkdamys, paims kepalą i paržegnos, tuokart teriẽks Kur nukišai peilį duonos riekiamąjį? Duoną nutveria riẽkt, potam ir viralą srebia Riẽkiamas peilis Pilk barščių, riẽk duonos Kai su šaukštu duoną riẽks, o su peiliu sriubą srėbs, tai pas tave sugrįšiu ^ Neturtingas ir duoną plonai riẽkia Neskani duona, svetimu peiliu riekta Du kartu arsi – dvi rieki rieksi; tris kartus arsi – tris riekes rieksi 2. plėšti dirvoną; pirmą kartą arti:Aš riekiaũ, tu kartojai, ans trejojo dirvą miežiams Noragas riekia tokią lygią, vienodai storą, vienodai plačią velėną Šiemet bus sunku riẽkt pūdymas, ba mažai lyja Pūdymus riẽksi vėl su žambiu dum(dviem)nagais Dar visai dienai bus to dirvono riẽkti Indžiūvo pūdymas – sunku bus riẽkt, arkliai neištrauks Kai žemė atšils, tai tuoj reiks pradėt pūdymas riẽkt Pavasaris sausas, tai riẽkt bus kieta Jau pradėjome rugienas riẽkti Dirvos įžėlusios traškės arant, o dabar su plūgu riekte riẽka Tai gražiai eina bernelio palši jaučiai, tai gražiai riekia plienelio noragėliai Riekit sau riekimą ir nesėkit ant erškėčių | Ką anas kitimet valgis, kai pūdymą voversiai uodegom riẽkia Pavasarį tos pačios vežėčios riekdavo purvyną | Armotų ratai riekėsi ir grimzdo išdegintame smėlyje riektinaĩ Dobilienas riektinaĩ rieka 3. rykšte užkirsti, suduoti:Kaip aš tau riẽksiu, tai nieko nereiks! apriẽkti,-ia (àpriekia ), àpriekė 1. atpjauti nuo kepalo abišalę:Apriẽk aplink visą kepalą, aptepk sviestu, dar uždėk sūrio – ir nebesisakys norįs valgyti Apriẽk man, tik patį vidų palik | Apsìriekiau duonos griežiniuką ir valgau Apsiriẽk abyšalę [duonos], galėsi įsidėti pusdieniams Duonos apsìriekė aplink bakaną – kap kamantus riekę 2.aparti:Toks šmotas pūdymo apriẽkt – ne duonos bakanas suvalgyt Sunku būdavo įdžiūvusias dobilienas su arkliais apriẽkt Pirmąkart visiškai negiliai apìriekėm pūdymą Kitimet visus dirvonus aprieksiù Pražydusius vikus apriẽkia žagre Bernai išėjo į dirvą pūdymus apriẽkti atriẽkti,-ia (àtriekia ), àtriekė 1. atpjauti nuo kepalo riekę:Atàriekiau duonos, dabar valgysme Atriekiau abrakiuką – skani duonelė Atriẽkt duonos reikia Duonos atàriekė, apitepė Tavo tik šitas darbas – lustą atriẽkt piemeniu[i] Neaštriu peiliu duonos neatriẽksi Atriẽkit nuo bakano Nu ale ir àtriekiau tą duoną taip kaip popierių Boba riekė duoną ir àtriekė sa nykštį Atriekė riekelę kap klevo lapelį ir dargi paklausė: „Ar visą suvalgei?“ ^ Atriektà riekė nebeprilips Àtriekei riekę – jau neprilipdysi Atriekta riekė į kepalą neprilips, ištekėjusi duktė namo nesugrįš Danutė jau atriektà riekė(ištekėjo),ką daryt Kiek atrieksi, tiek ir valgysi Šaukštu duonos neatrieksi Šakaliu duonos neatriẽksi Duonos pirštu neatrieksi | Kitas atriekęsis duonos papentį leido į bobų būrį Atsiriekit mūsų duonos Lustą atsìrieki duonos, tai visai dienai gana Atsiriẽks duonos riekę, užsiteps sviesto ir pavalgys Ana paskėlė, sutaisė lovas, patalus, atsìriekė po riekelę [duonos] 2.ariant atrėžti, atversti:Priešplūgių atriektas sluoksnis patenka į vagos dugną įriẽkti,-ia (į̃riekia), į̃riekė 1.riekiant įpjauti:Duona kieta, negali įriẽkt Kažin, ar įriẽksi su tokiu peiliu? | Vaikas, beriekdamas duoną, insiriẽks da sau 2. riekiant įbesti:Įriekto peilio kepale nepalik 3.kiek nuriekti:Kaip į pusę įriekė, teip kepalas vėl čielas pastojo 4. įsitraukti, įprasti riekti:Kai įpranti, kai įsiriekì, gali gražiom riekelėm atriekti išriẽkti,-ia (ìšriekia), ìšriekė išpjauti:Reikia aštriu peiliu išriekti ploną medžio riekelę | Duok duonos, aš išsiriẽksiu minkštimą nuriẽkti,-ia (nùriekia ), nùriekė1. riekiant nupjauti:Nuriekiu duonos Nuriek jam kampelį duonos Apskebusią duoną nuriẽk, taip neduok dėl svečių Papentėlį nùriekiau Nuriẽk tą vietą duonos, kur žiurkės apgriaužė Kreivai nùriekei Nuarta tai kap nùriekta | Nuriẽksu i tau kokią plutą(gausi šio to) ^ Pirštu duonos nenurieksi | Še kur, nusiriẽk kriaukšlikės 2. išarti:Nurieks dvi vagas – žibės kaip sidabras 3. nueiti, nuvykti:Aš ten nuriekiù tankiai, t. y. nueinu pariẽkti,-ia, pàriekė 1. papjaustyti riekėmis:Pyragus negalėjo su peiliu pariẽkt Ka teip, aš pariẽksu anims, padėsu an stalo, anie kožnas valgys 2. paarti, suarti:Pariekiu žemę Pariẽkti lauką, t. y. pirmą kartą suarti Pūdymą jau pàriekiau Užsidėk plūgą ant ragių ir eik pūdymą pariekti Tai indžiūvo, negalima ir pariẽkt [pūdymo]! pérriekti parriekti perpjauti:Párriekiau kepalą duonos pusiau Duoną kaip párrieksi – marga | Pársiriek riekę, kad par storą atriekiau Aš tą pagrandėlį persiriẽksiu ir pusę tau duosiu prariẽkti,-ia (pràriekia ), pràriekė pradėti riekti, prapjauti:Prariẽk kepalą, padėdamas ant stalo Prariẽk ragaišį, ar geras Prariẽkt reik šitą kepalą, žiūrėsim, kokia ta duona Pràriekiau paskutinį bakanėlį duonos Duonos prariẽk! Namie prariekęs [duoną], atrado tuos pačius raudonuosius, kuriuos įdėt liepė Kaip svočiutė priėjo, karvojėlį prariekė Atnešė iš stancijos atšaldytą virtą kumpį, tik tik prariektu galu, rausvai baltu Naujo kepalo vakare neprariekia, ba greit suvalgo, ir toji duona greit genda Vakare prariektas bakanas esti neskalsus Vakare prariekus duonos bakaną, kampelis reikia mesti į maltuvės duris – duona bus skalsesnė Neprariek bakano vakare – šeimyna išbėgs Tik keptą duoną iki pusdienio galima prariekt Negalima riekti duonos, tik ką išimtos iš pečiaus, jei dar kita kepa – prariekus pečiuj esanti nustoja kepti ^ Pirma plutą prariek, paskui prie minkštimo prieisi | Šiltos duonos prasìriekėm, pavalgė šviežios ir pradėjo gulinėt Nebėra duonos, prasiriẽksiu šviežią bakanėlį Ragaišio yra, galit prasiriekt ║ pradėti:Aš prariekiau žėdną darbą, t. y. pamokiau pririẽkti,-ia (prìriekia ), prìriekė daug atriekti, pripjaustyti:Prìriekei duonos kaip talkai | Prisiriẽksiu duonos, ragaišio, kad užtektų visai dienai suriẽkti,-ia (sùriekia ), sùriekė1. supjaustyti (duoną), suraikyti:Sùriekei tokiais zavalakais duoną kaip džiovinti ar kaip ubagams dalyti | Susiriẽksiu plonom riekelėm ir apmerksiu karštam vandeny An stalo tura mašinelę tokią, suks teip, ir tos riekelės susìrieka 2. suarti:Tiek dailiai sùriekiau dobilieną, ka pradėm nė vagų neišmanyti Dobilienas jau pernai sùriekėm Dirvas jau sùriekėm, suraikėm ir iškartojom – reiks sėti Jau rugiams sùriekė dirvas Jokiu arkliu šitaip dailiai lauko nesurieksi [kaip traktoriumi] 3. suduoti, sudrožti:Kap sùriekiau lazda, tai net susisukė 4. sumušti:Prancūzų vaiskai … gyvatininkus ano kampo skaudingai suriekę užriẽkti,-ia (ùžriekia), ùžriekė 1. pradėti pjauti (riekę):Tu ùžriekei tokią storą riekę Paliko užriektą riekę duonos 2.pažymėti riekiant:Išvažiuodamas į turgų liuobuos užriekti duoną, kad vaikai neėstų | Užsiriẽksiu duoną, kad žinotum, kiek atnešti pietum

Žodžio atriekti sinonimai

Apjauti, atpjauti
Žodžio atriekti sinonimai

Žodis atriekti kitomis kalbomis

Rusiškai: отрезать
Angliškai: slice off
Estiškai: rebanar
Lenkiškai: kroić
Latviškai: šķēle off
Lietuviškai: atriekti
2013-04-09 17:23:52
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž