Atpratinti žodžio reikšmė

Atpratinti - prãtinti(-yti), -ina, -ino 1. prasti 1;ugdyti įgūdžius:Mažą mokiau vaikščioti, o suaugusį pratinu gyventi Rėkia kiek tik galėdamas, prãtina vaiką dainuot Nuo dviejų savaičių amžiaus veršelis pratinamas ėsti šieną Prãtink jį ant gerą Pratinti pri mokslo Pratinti kūną pri sunkių vargų Pačią pagal savo valę prãtinti Mokytas, pratintas Motinos dukteris savas ... teprãtini visokioje čystatoje, šventybėje | Tegu važiuoja ir tas vaikas su manim pratytis prekystės To pratinuosi Pratinuosi gražioj ižkalboj Eik namolei, mielas vaike, pratintis prie darbo reikia Dabar jau reikia prãtintis an šaltumą Su paaugusiais į sunkius ir paojus darbus pratinos ir mokės Visi iš mažo į vargus ir kantrybę pratinos Gerai daryt ir pratintis darbuose geruose Prãtinas pagal valią jo Teprãtinies stengtis prieš pagundas Pratinąsis kareivis 2. stengtis nuprasti:Pratinas ponia nuo valgymo 3. prasti 5: Augint augino, mokyt mokino, razumėlio pratino, darbelio išmokino atprasti 1: Kai papranta, sunku atprãtint Aš tave atpratysiu nuog šito prūdelio Niekaip negalėjo atpratinti girtuoklius gerti | įprasti 1: Ilgaamžė girių glūduma liaudies žmogų įpratino gyventi sukauptą vidinį gyvenimą Šventieji ... tūlus impratina teisybėsp | Kap insiprãtys, kitus metus rašys Reik įsipratint neduot sau valios Į ką jie įsipratino, tą jie ir tegali kartoti Jeng žmonės ... nobažnystėsp įsipratintų išprasti.1. pripratinti, išmokyti:Išprãtinai vaiką naktį an saũ pasiimt, ir nebenori gulėt lopšy Ji išprãtino katę po patalais gulėt Išprãtinta – ką nora, tą dirba Išprãtino barties Mat anas teip išprãtintas, užtat jam toks džiaugsmas Tatai penas priaugusių, kurie jau turi pajautimus, rašte ižprãtintus Nemokytas, neižpratintas | Ką gi čia išsiprãtinai vis pirštą burnon kišt! 2.atpratinti:Kad jis iš mažumės per daug išprãtytas nuo darbo Seną žmogų kur čionai beišprãtinsi kaimiškai kalbėt! Išprãtinsiu aš jį iš sodo, iš savo namų nuprasti 1: Reikia ją nupratinti nuo vagystės Nuprãtino ir nuo degtinės Bandžiau ir nuprãtint nuo gėrimo Įprotį nenūprãtysi Nūprãtysi jau jūsius rūkyti! | Nusiprãtinau tą madą – nebrūkau Norėdami nusipratinti nuo daug gėrimo, nevalgykim stipriai sūdytų valgių Nūsiprãtyk visai keikti paprasti 2: Jis jį paprãtino dirbti Oi, kas mane papratino, kad ne tu, berneli | Kiaulės į dobilus pasiprãtino, tai dabar vejo[je] neberimsta Besimokydamas neturėjo išgalės pasipratinti prie ūkiško darbo Kitas pasiprãtina gert ir geria Jis pasiprãtinęs ilgai miegoti Jis didei meluoti pasiprãtinęs Katinas pasiprãtino smailauti Daug tarp mūs yra, kurie, durnai prisiriję, vokiškas dainas dainuot ir keikt pasiprãtin 1. priprasti 1: Priprãtinom vištas [namie būti] Jau tu jį priprãtinai čystai | Prisprãtinsi miegot su vaistais 2. prijaukinti:Par man buvo až ežero priprãtinta lapė | Jis turėjo prisipratinęs rainą katiną O ar aš galėčiau prisipratint bites, kad negeltų? Iš karto bijojo manęs [vaikas], bet paskui prisiprãtinau Kūdikis prie auklės prisiprãtinęs 1. suprasti 8: Sunku suprãtinti avis, kad vieno[je] vieto[je] ėdinėtų Niekaip negaliu arklių poroj eit suprãtint Ką su kuomi suprãtinti 2. visus pramokyti, pralavinti:Vis jau suprãtinti, prašviesti pareita vaikiai iš kariūmenės

Žodžio atpratinti sinonimai

Atgudinti, atjunkyti, Atgrisinti, nupratinti, Nugudinti, nujunkyti, Nugrisinti
Žodžio atpratinti sinonimai

Žodis atpratinti kitomis kalbomis

Rusiškai: отвыкать
Angliškai: wean
Estiškai: destetar
Lenkiškai: oduczać
Latviškai: atradināt
Lietuviškai: atpratinti
2013-03-21 21:01:47
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž