Atklysti žodžio reikšmė

Atklysti - klýsti,-ta, klýdo1. netikru keliu eiti, išsukti nejučiomis iš tikrojo kelio:Tolimas kelelis, žirgelis klýsta Niekaip negalėjo rasti [kelio] ir vis labiau klydo Aš klýdau kelią ir toli pėsčia ėjau 2. klaidingai ką daryti, apsirikti:Taip ir žmonės, jei neklystu, sako Mes visi klystam, bet kiekvienas kitaip Jei aš klystu, tai aš sau klystu Už suklydimą atsakingas klystantysis Kalbo[je] klystąs buvo Spaudžia širdelę be galo, kad klýsta mano panelė Oi, oi! pradedi tu, Juozeli, klysti, kaip aš matau ^ Kas klausia – neklýsta Kas nedirba, tas neklysta 3. vykti (ppr. į nežinomą vietą):Savo tėviškėj duonos netekę, žmonės klydo į užjūrius skursti | Ten mūsų akys klysta rytais ir vakarais 4. vaikščioti, klaidžioti:Juos tiktai miške augę žmones tepažįsta: daktarai ir žiniuonys, ką po miškus klýsta | Kur tik eičiau, visur spinduliai ir žiedai, merkias akys ir klysta apsvaigus mintis Ant jos veido tik retai klysdavo juokas 5. tolintis, skirtis:Sesuo mūsų nuo pulko klysta | Širdis mūsų tavęsp versk… Jeng neklys nuog tavęs 6. eiti iš proto, mišti:Bevaikščiodamas po svietą, subaigė klysti Ėmė klysti galva iš didelio mokslo paklysti:Ans apklýdo girioje 1. klaidžiojant ateiti, atsibastyti:Į Baltijos jūrą atklydo banginių Keleivis atklýdo be kelio Ir kaip jis čia atklydo! Netyčia svečias atklýdo Atklýdęs spiečius Jis yra pašalietis, iš kažkokio provincijos užkampio čia atklydęs | Pro vėtrą atklysta šauksmas Iš tiesų – šitai atklýsta laiškas 2. atsitolinti, nuklysti:Jau anas nuo mūs atklýdo, paliko senus įeiti kur paklydusiam:Kažin kieno avis įklýdo mūsų kieman Arkliai su sudaužytais ratais buvo užklupti toli Karališkoje girioje įklydę 1. išeiti, išsukti į šalį (iš tikro kelio):Važiuodami išklýdom iš kelio Išklysta į tuos pačius šunkelius Vingiuose jos išklysdavo iš srovės | Toli jau iš kelio teisybės išklydome Jis toli iš kalbos išklýsta Išklýsta iš natos [dainuodamas] 2.išsiskirstyti, išsisklaidyti:Vaikai išklydo, susimaišė, motynos pasimetė su vaikais Likusieji, išklýdusys giriose, vieni žvėrims teko, o kiti badu išstipo Išklys jūsų pulkelis, užaugs mano mergelė Mano visi vaikai išklýdo po visokius pašalius | Mokslinčius rinko krūvon savo išklydusias mintis 3.išvykti, išeiti:Dėl ko taip širdžiai neramu, išklydus iš tėvų namų? Keistutas ir Valteris su būreliu vyrų savo išklydo į kalnus | Išklydus ugniai iš pečiaus(išėjus liepsnai),reikia tylėti: jei tik sukalbėsi, tuoj užsidegs 4.ištvirkti; sekti klaidingu mokslu:Jei koks plėvė, tai žinoma, kad išklysta Moteriškė … išklys ir nečysta stosis | Jie taip didei buvo išklydę, kad ir galvijus … per dievaičius laikė 5.pamišti:Jis džiaugias kaip išklydęs Jis save myli kaip išklýdęs 1. nueiti netikru keliu; nukrypti kur:Palydėk mañ' per mišką, aš čia bijau, nepriprasti keliai, do kai kur nuklýsiu Kaip koks paukštis, nuklydęs nuo savo kelio, esmi sugauta Atsiliko Šviedrys ir nuklydo toli girion Kad gyvuliai nenuklystų arba nuklydusius būtų lengviau surasti, pakaklėn buvo pririšami metaliniai ir mediniai barškučiai | Prašom parvažiuot šventėm, nenuklýsk ir vėl kur kitur ^ Ėjo dangun, o peklon nuklydo 2.nueiti tolyn:Ėjo ėjo per laukus, per girias, nuklydo gana toli Jie, susikibę rankomis, nuklydo į miško tamsą Vai, toli nuklydo nuo aukštų kalnų Aras 3. nukrypti, pasisukti, įsmigti:Jos akys nuklydo į tolį, nors ir nieko nematė Jų akys nuklydo į jaunavedžius marčių kampe 1. pamesti kelią:Nežinomu keliu neik, nes paklysi Buvo tamsu, ir beeidamas paklydau Išėjo iš savo kelio ir paklydo Kartais ir dienos akia paklýsti Aš paklýdau girio[je], nebsuvoku namų Nei dieną, nei naktį, žvaigždėms danguje mirksint, Šarka nepaklysdavo miške Toksai yra būdas avies paklydusios | Kelią paklysti | Zvimbia paklydus kulka ^ Miško žmogus ir laukūse paklysta Iš miškų išejęs, krūme paklýdo Paklydusiam ir vilkas draugas | Gal pasiklydo kur. Neranda kelio Vaikščiojau vaikščiojau po mišką ir pasklydau | Pati pasiklystu per daugumą sąsiuvinių(negaliu surasti, kuriame sąsiuvinyje) ^ Alkanas pasklydęs giria nesgrožiuoja 2. klaidą padaryti, apsirikti:Ne kartą paklydo rašydami Rašiau ir paklýdau Dar tu vaikas ir galėjai paklysti Man rodosi, kad paklydai taip apie mane spręsdamas Mano atmintis paklýsta Tame atskalūnys labai paklydo | A paklýdo: lietus lyja su saule! | Aš norėjau sakyti, kad su kaire nemato, pasiklýdau 3. ištvirkti, pagesti, blogam pasidaryti:Paklýdęs žmogus, kad su pačia negyvena Žmogus paklysti, į kunigus beveizėdamas | Skaitydamas netinkamas knygas, [jaunuolis] pasiklydo būti mažam:Vaikas dar kelnėse pasiklysta, o jis jau apie pūdus už jį kalba 1.grįžti klaidžiojus:Parklydai (parėjai) namo 2.parvykti, parkeliauti, parsibastyti:Važiuok sau sveikas, iš kur parklydai! Tada ieškojo Zenonas užsimiršimo, dažnai parklysdavo namo tik anksti rytą nuklysti kur, paklysti:Jis párklydo (paklydo ), kad nebatsenka, nebsuvokia jau namų 1.atklydusiam prie ko pritapti:Prie manęs priklydo šuo Priklýdo svetimas gėrelis prie mūsų avių, nežinome iš kur Pas mus balandis priklýdo Čia, pri piemenų priklydęs, ganė gyvolius | Žodžiai … iš svečių liežuvių pas mūsų priklydo | Prisklýdo prie jos kokis bernapalaikis, ir susgyveno abudedu 2.daug prieiti, prisklisti:Jų buvo priklydę pilni krūmai 3. prisiplakti, prisidėti:Daug iš jūsų … prie liberalų priklydę buvot Beregint ir Arijus pri jo priklydo 1.pamesti kelią, paklysti:Jojo viens dvarponis per girią, suklydo ir injojo in tais kiaules ^ Eiti keliu – nesuklysti, eiti takeliu – atgal nepargrįžti 2.klaidą padaryti, apsirikti:Norint nesuklysti politikoje, reikia žiūrėti į priekį, o ne atgal Jijė, marginį metant [= mesdama], suklýdo Žinausi ir šiose knygose vienur kitur suklydęs | Tie kilometrai suklýdę(netiksliai nurodyti atstumai) 3. blogesniam pasidaryti, pagesti:Labai man rūpi, kad ji nesuklystų 4.pamišti:Ant proto suklydo 1.užeiti netyčia, netikėtai:Jau sutemo, todėl užklydau pas jus į svečius Sakosi, kad kelio nežinojęs, tai ir užklydęs čia Užklysta į prieangėlį nauji smalsuoliai | Danguje užklydo pora debesėlių Į galvą užklydo mintis Jos žvilgsnis užklydo ant manęs 2.netikėtai užtikti, rasti:Kur užklysdama mėsos, varškės ar smetonos, pasislėpdama valgiau 3.pamesti tiesos kelią, suklysti:Saugokis falšyvų pranašų …, jei nenori užklyst Vadina mus tėvop savop, neduost užklysti nei vienam

Žodžio atklysti sinonimai

Žodžio atklysti sinonimai

Žodis atklysti kitomis kalbomis

Rusiškai: туда заходят
Angliškai: happen to come
Estiškai: da con
Lenkiškai: stało się
Latviškai: notikt nākt
Lietuviškai: atklysti
2013-04-21 03:01:02
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž