Atitolinti žodžio reikšmė

Atitolinti - tólinti(-yti ), -ina, -ino tõlinti; tolti.1.daryti tolimesnį Žiūronas pro vieną galą tólina, pro kitą artina [Senis] čia artino, čia tolino tabokinę po stalą Neduoki dukrelės, netolyki | Pamažu vis tólinosi nuo namų Lesindamas [fazaniukus] aš iš pradžių šaukdavau kaip viščiukus, bet vėliau, kai jie ėmė per daug tolintis, aš įsigijau skardų švilpuką Garvežio švilpimas baidė tigrus, lokius ir vilkus, kurie staugdami tolinosi nuo kelio Bet juo labiau nuo namų tolinovos, juo menkyn mano drąsa ėjo Lygia dalia motriškosios, suglemžusios artimame paupalė[je] ar paprūdė[je] [v]andens sąnašas, deda į lizdą perėsiančių žąsų, kad išperėjusios netolintumias su žąsyčiais nu to [v]andens | Dėl susidariusių tėviškėj aplinkybių tuo tarpu negaliu labai tolintis nuo saviškių ║ šalintis, vengti:Raulas dabar tai labai gerai suprato ir pats tolinosi nuo jų Anksčiau tu buvai nepaliečiama ir visa savo neapykanta tolinais manęs Sesel, tu ne tokia kaip visos kitos. Ir nuo manęs dar tolinies labiau Visi nu jo tolinos Dėl ko tai nuo munęs tolinys, dėl ko šalinys? Kiek galįs tolinkias nu didžio susirinkimo Kurie nuog tavęs tólinas, prapuls ^ Nuo nelaimingo visi tolinas Tolinkias nu tų, kurie baras ar piningus skaito 2. daryti tolimesnį Nesibaigiantys keliai tolina juos nuo praeities, bet ne visada veda į ateitį Nelabai tikiu, jog įstatymų, straipsnių ar ištisų kodeksų žinojimas tolina nuo klaidos, o juo labiau – nuo nusikaltimo ^ Geras gyvenimas smertį tólina, blogas – greitina 3. daryti svetimesnį, tolimų pažiūrų, interesų:Pusantrų metų, kuriuos jiedu praleido po vienu stogu, menkai juos tesuartino; atvirkščiai, kiekviena diena tolino vieną nuo kito ║daryti skirtingą nuo ko, nepanašų:Bene labiausiai jį tolina nuo K. Hamsuno meilės vaizdavimas bei vertinimas Upės, ypač didelės upės, per kurias sunku buvo susisiekti, negalėjo tarmių artinti, bet turėjo jas tolinti attólinti (-yti atatólinti (-yti ), atitõlinti atatõlinti 1.padaryti tolesnį Atitólinti šviesos šaltinį Attolinu, šalin atmetu Attolintas Lapai pjūkliniai su attolintais trumpais danteliais Nori tėtis savo sūnų atatólinti nuo savęs Išėjo ing atatolintą šalį Pirm daug šimtų metų gyveno viename attolintame žemės kampe … viernas ir Dievo bijąs vyras Sala, didžiausiai attolinta nuog saulėlydiškos Indijos Nuog visų žmonių attolintas ant girės augai | Prisakė melsties, kad Dievas atitolintum neprietelius Attolink nuog manęs tą kyliką Dievas nė vieno žmogaus nottólina O neattolink toliaus savo ponavonios(karalystės) Ne tiktai kojas ir rankas, bet ir galvą apmazgoki, nuog karalystės nottolinki Atitolink nu savęs visas nereikalingas misles Jei nori sugraudinti širdį, eik į gultą tavo, bruzdesį svieto nu savęs atitolink Didžausios perkūnijos yra apie šventą Baltramiejų, tada prie jo reik melstis, kad jis atitolytų nuo žmonių tą nelaimę Idant … visus papiktinimus attolintumbi [Christus] turėjo atatólint nuodžias daugio žmonių [Marija] nuog veikalų svietiškų atatólinta gyveno per vienuoliką metų ant nep[a]liaubomos maldos Tasai vienu žodžiu gal giltinę attólint Nė vienas raupso mūsų atatólint ir mūsų ant dūšios nuog nuodėmių apvalyt negali Maldą mūsų attolinti Ubagystę, kuri teip sunkiai kitus vargina, nuo tavęs atatolino Jau ruduo nuog žmonių bėdas attolino Kas atitolys nuo manęs nelaimę? Medžiai … visokias ligas pravaro, atatólina Tu ligą atatólini Karojimą … attolink Apaštalai … tūleriopas ligas pasveikino ir attolino Geriaus yra ligas atitolinti, ne kaipo pagalbos ieškoti | Atsitólino frontas Atsitólina toliau Taip kalbėdamas atsitolino kelis žingsnius pirma Kuomet jis truputį atsitolino, išgirdo, kad kas tai sužvangėjo ir pranyko raiste Eina tiedvi eili taip dukart gilumon [scenos] ir grįžta priekin, atsitolindami viena nuo antros Atsitólins jis nuo tavęs ir neblįs Atsitolindamas prisakė Joabui ir kitims vadams Kiek jaunuomenės į niekus pavirto del to, kad iš savo gimtinės išejo, kad nu tų asabų, iš tų vietų atsitolino O pačią vedant, nu tėvų, brolių ir seserų atsitolinant, reik ir tų grožybių išsižadėti Aš dabar nuo jūsų atsitolinsiu ing savo aukštybę, kur buvau Nesa tokie kirminai tokio bildėjimo baidos ir atsitolina Nestokojo ir tokių, katrie, atsitolinus karaliui su Vytautu, ketino par kraujo praliejimą sugrąžinti seną garbę dievams savo Jaunė truputį atsitolino nuo kitų, ir kaip tik užėjo ant velėnų, tuoj šmurkš! ir inlėkė duobėn Jei galėsiam, atsitolinkiam nuo kitų žmonių, kad niekas nematytum Atsitolink, dukružėle, nuo pijoko bernelio atsitolinančiai Slaptelėmis atsitolinančiai [parsižiojančiomis] ║ mažėti, liautis Visai atsitolina nuo sąnarių skausmai ║atskirti:Laužimas paprastosios žemės, žaliosios, yra smėliuota ir visuomet su priemaišais, kuriuos, taisant maliavą, reikia atitolinti ║ apsaugoti:Ka atitõlintų tave [Dievas] nu visų ligų Atatólink, Viešpatie, gulėt patale, nebus kam žiūri Tokius skausmus turėjau, kad, Dieve, atatólink Atatólink, Dieve, šitokią nelaimę žmogui Dieve, tik atitolyk nuo kūdos ir perdžiūvusios! 2.daryti tolesnį, labiau nutolusį į ateitį ar praeitį:Atitólinti pavojų Algirdas Bičius kiek galėdamas stengėsi atitolinti savo išvykimo laiką 3. padaryti svetimą, tolimų pažiūrų, interesų:Dideli mokslai atitólina vaikus nuo tėvų namų | Dabar labai ir vaikai, ir visi atsitólina [vieni nuo kitų] ║daryti skirtingą nuo ko, nepanašų:J. Jablonskio ir K. Būgos indėlis į [A. Juškos] žodyną labai pakėlė jo kalbinę vertę, bet atitolino tekstą nuo autoriaus rankraščių 1.padaryti per tolimą, per daug nutolusį Labai jau nutólinai guziką įsiūt 2.padaryti tolesnį | Nutólink, Dieve, nuo mūsų nelaimes! | Tankaderė tą dieną nusitolino nuo kranto per penkias mylias Ji uogas berinkdama nusitolino nu Jokūbelio Kada ožka nusitólino, vilkas priejo prie durų ir prašos storu balsu 2.padaryti tolimesnį , atitolinti:Vyras ar moteris iš kailio nerdavos, kad tik gautų pinigų, kurie nutolintų viešą skandalą 1. padaryti tolesnį | Toliau pasitólino karvė nu mūso ║ pasišalinti, pasitraukti:Pasitólink iš numų, jei vokyčių bijai 2. padaryti tolimesnį, pavilkinti Patolintas Daktarai pagydo, patólina smertį 3.per toli ką padaryti:Kad ben kiek patólino uknolį įvaryt kojon , tai tuoj arklys šlubas

Žodis atitolinti kitomis kalbomis

Rusiškai: предотвращать
Angliškai: stave off
Estiškai: evitar
Lenkiškai: zażegnać
Latviškai: atvairīt
Lietuviškai: atitolinti
2013-03-18 08:59:02
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž