Asaroti žodžio reikšmė

Asaroti - ãšaroti,-oja, -ojo ašaróti, -ója, -ójo1.tekėti, plūsti ašaromis:Vėjas supūtė, ir pradėjo akys ãšarot Akys ašarója (ãšaroja) prieš vėją einant | Akys ãšarojos man vakar Akys nesveikos, ašarójasi 2.lieti ašaras, verkti:Jau jis vėl ima ãšaroti Seniai aš ãšaroju, t. y. ašaras lieju Ji ãšarodama (ašaródama) prašė Ko tu taip verki, ko ašaróji? | Ko tu ãšarojys? 3. rasoti:Kvarba nelypsta, ãšaroja 1. apsilieti ašaromis:Akys apsiašaroj Karvė vis apsiãšarojus 2. apsiverkti:Net apsiãšarojo vaikas iš džiaugsmo, atradęs peiliuką Murzina, visa apsiašarójus (apsiãšarojus) | Apsiašaroję medžiai sunkiai galvojo, nė vienos šakelės nepajudindami ^ Apsiašarojęs kaip vilkas, avį papjovęs 3. aprasoti:Langai apašaróję, bus giedra | Langai apsiašaroję 1.daug verkti:Atėjo atsverkus, atsiašarójus 2.aprasoti:Langai atsiašaroję ir atsiašaroję, pažinsi, kad ruduo išverkti:Po sūnuo išãšarojo senė akis | Kai išsiãšarosi (išsiašarósi), bus lengviau nusiverkti:Ko tu toks nusiašarojęs? 1.ašaromis pasrūti:Iš džiaugsmo net akys paašaróję 2.kiek paverkti:Paašarõs kiek, i vė bus gerai priverkti daug:Gana priverkiau, priašarójau Jūs mano kovotosios ir priašarotosios vietos! 1. ašaromis sulieti:Beverkdama visą skarelę suašarójo 2. apsiverkti:Kartais našlaitis suašaroja | Piktas, net susiašarojęs, ėjo Petriukas dabar į daržus, rinko kiaulei akmenis ir krovė kišeniun užsiverkti:Merga sėdėjo dabar užsiašarojusi

Žodžio asaroti sinonimai

Žodžio asaroti sinonimai

Žodis asaroti kitomis kalbomis

Rusiškai: плакать
Angliškai: cry
Estiškai: llorar
Lenkiškai: płakać
Latviškai: raudāt
Lietuviškai: asaroti
2013-04-26 18:04:15
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž