Apzulinti žodžio reikšmė

Apzulinti - zùlinti(-yti ), -ina, -ino1. pjauti neaštriu peiliu ar pjūklu:Zùlina zùlina su tuo peiliu ir nenupjauna [virvės] Piela neaštri, sienojai šakoti, tai zùlini zùlini, net nusibosta Tu tą pagalį perdien zùlysi Nėr čia ko zùlyt su atšipusiu peiliu, pirm išsigaląsk, tada atsipjausi kaip žmogus Kieti pjaut uosiukai kai akmenys – zùlyk zùlyk! Grikiai mažučiai, tai ant kelių ir zùlini pjautuvu | Tą žolę zùlina, kad ji neužaugtų, kad trumpa būtų ║kirpti:Ir man prisėjo aveles zùlint 2. trinti, brūžinti:Žiūrėk, karvė in medelį kaklą zùlina, nuvaryk, ba nulauš Apvertus galvą [karvė] kad zùlina, kad zùlina! Jaunas veršiukas pribėga štai prie varčios ir zulina dygstančius ragelius Tekis kap zùlina dantis, pasdaro kap žirklių ašmenys Jei tep šitą pagalaitį in aną zùlytai ir zùlytai, tai užsidegt[ų] An stalo atsistojęs i zùlyk, šveisk tuos suolus, sienas tas Nezùlyk tiek daug vienoj vietoj Onyte, nezùlink su pirštais stiklo, išspausi Zùlina i zùlina tą pasturgalį į suolą, kol pratrina Sėdi par dienas i alkūnėms zùlina į stalą Tie viržiai labai zùlina arkliui šonus Susuki kaip kočėlą, zùlini ir zùlini, niurkai ant visas puses [veliamus veltinius] Tvoras zùlina nugarom, o bažnyčion neina Pirtė[je] nebuvęs, tik nugarą zùlinsi Tokia maža burnytė, da aš zùlinsiu(prausiu) Nezùlyk visų rankų, tik pirštus Juk megztinio kasdie neplausi, nezùlysi | Vėžys vėl pradeda muštis, zulintis į žemę ir pagaliau nusilupa seną odą nuo letenučių kaip autes Bonė[je] zulinas tarp savęs žvakutės Zùlinasis [į baltas sienas], kad būt baltas Vaikas unkšdamas zulinosi nosį ir tiesiai žiūrėjo močiutei į akis Jo didelis maišas kėpso ant sunkių pečių, ilgos kojos drėbtinai žengdamos keliais zulinasi ║ gludinti, svidinti:Zùlinau zùlinau tas lentas, kol nudailinau Sėdėjo susirangęs prie keltuvo ir dilde zulino kažkokį varžtą Parodė [velnias], su kuo tą auksą zùlint Sėdi ant sopos, siūbuoja ir nagus zùlina | Laikas zulina kietus akmenis | Visą naktį prasivartė lovoje, visaip dėliodama, pešiodama ir zulindama žodžius, kuriuos turės pasakyti klebonui ║galąsti:Jis nuo pat ryto zulina kirvį ant tekėlo ║sunkiai malti, smulkinti:Iš ryto zùlina duonai Girnelės nemala, tik zulina Eikit malt, ba paskui nakčia zùlysit! ║brazduoti:Ar tu atsimeni, kap iš vakaro zùlinai bulbes 3. kasytis:Zulinas kiaulė, t. y. kasos Tiek zùlinasi į tą stubelę, tiek zùlinasi! Arklys užsikrėtė parkais ir neturi atilsio: zùlinasi ir zùlinasi Statė pirtį. Kumelė zùlinos ir nugriovė kampą Kap pamatai krintant žvaigždę, tai reikia karpa patrint in sąsparą, kur kiaulės zulinas, ir karpa išnyks ^ Nesizulyk kap tekis apie sienas Zulinas kaip kiaulė an sąsparą 4. slampinėti, šlaistytis:Malas ir malas, zùlinas ir zùlinas po namus Tinginė: neíeškos darbo, zùlinas pakerčiais Tiek mėlennosių zùlinas aple krautuves, tyko lašo Kokis žmogus aplink kampus zulinas, ar ne vogt ko taikos? Nesizùlink čia aplink kojas Ko čia zùliniesi, eik padėsi tėvui gyvulių pašert Jauni kvaišeliai zùlinas zùlinas – vėjai galvo[je] ║gretintis, taikstytis, meilintis:Zùlinasi apie jį ir traukia pinigus Zùlinosi zùlinosi tę ir nukniso(pavogė) Kūmulė aplink mane zùlinies ir zùlinies, kap agurkas apie virkščias ║būti nieko neveikiant, veltui leisti laiką:Tu, Simanėli, zulinies ant pečiaus, o aš, matai, kokias žuvis žvejoju! Zùlinasi be darbo, lyg nebūtų ką veikt Ką jiej dirba, tik zùlinas apie sąsparas, daugiau nieko Namo tik zùlinies aplink pečių ir daugiau nieko Kas senam ką padės, zùlysies kap kokis ratas, ir tiek Tiek metų nedirbo, o zùlinos apsukuo 5. barant, priekaištaujant varginti, uiti:Zùlina ir zùlina tave, kas pagali Tu čysta piela medinė: visą čėsą zulini ir zulini, pielavoji ir pielavoji mane Ji vis zulino, pjovė: „Atitverk kambarėlį vaikams“ kaulyti:Tol lindo tas Benys prie tėvo, tol zulino ausis, kol visiškai užnuodijo gyvenimą ir teko nusileisti 1. aptrinti, apgludinti:Apzùlintas lauko akmuo Pelenų gurvoliai buvo pilki, smarkiai apzulintu paviršiumi, gana stiprūs Jau gerai apzulino kelią Kiaulės apzùlino trobos kampus Aplink stalą, aptrupintą, alkūnėmis apzulintą, buvo penkiese | Krintančio vandens sūkuryje akmenys apsizulino Karvė apsizùlino ragus | Pabus su žmonėm, tai, žiūrėk, kaip greit apsizùlins 2. dėvint, nešiojant aptrinti:Naujas žiponas, o jau alkūnės apzùlytos Apzùlyta kepurė Permiegojusiai reikės vėl eiti į prieškambarį, apsivilkti juodą, apzulintą apsiaustėlį | Mano rankovės labai apsizùlinę 3. apvaikščioti, apslampinėti:Galas tave žino, tu tai visur apzùlini 1.nutrinti:Ji man atzùlino bambą, šitoj banda pyrago nešamo 2.zulinant atpjauti:Nei peilio nupjaut, nei kaip to virvagalio nutraukt: su aštriu akmenioku zulinau zulinau ir atzulinau 1. įtrinti:Pjuvenos pašoka ir limpa prie įzulintos smalkos 2. įsiūlyti:Da duok i da įzùlyk | Džiaugiaus įsizùlinusi [į mašiną], būčiu pėsčia pylusi numie 3. įsipykti, įkyrėti:Ana zulinte įsizùlina kaimynams, t. y. daug šneka 1. ištrinti:Kuo tu šitą skylę išzùlinai? Mūsų degloji tvarto sieną kiaurai išzùlino Zulindamas kolgi neišzùlinsi? | Prigimtas ydas, kaip neišzulintum, visados sugrįš | Jau išsizùlino milinys 2. dėvint, nešiojant išsitrinti, išdilti:Išsizùlino klupstis, reikia lopas dėt 1. nupjauti neaštriu įrankiu:Su tokia piela tai perdien nenuzùlysi tokios pušelės Tai, sakai, neiškentei nenuzùlinęs: toks gražus beržiukas buvo Su tokiu pjūklu koleik nuzulinsi! 2. nutrinti, nudilinti, nubrūžinti:Batas man koją nuzùlino Viržiai nuzùlino arkliams šlaunis važiuojant Niekočiosa gniaužai gniaužai [skalbinius], tai net krumplius nuzùlini Jam nugara kruvinai nuzulinta tokiais pašukiniais Stovėjo Mykoliukas su nuzulintu peileliu Priemenėje subarškėjo kibirai, o plyšyje pasirodė nuzulintos klumpės galas | Silpni moterėlės dirgsniai, mieste nuzulinti | Karvės nusizùlino šonus – visi pliki Kažin kur bėris šoną tep nusizùlino Kaip tos bobos nenusizùlina liežuvių taip tratėdamos Na, ar jau nusizùlinai(nusiskutai)? ║dilinant pašalinti:Su savo nugara nuzùlinsi visą pečių(jo dažus) | Žvėris atkakliai stengėsi nusizulinti pernykščius šerius ║nugludinti:Aš nuzùlinu [virbalus], pasdarysiu, kad smaili būtų, gražūs Ir iš elnio ragų dirbiniai yra dailiau padaryti, nuzulinti, apibrūžinti Juodas nuzulintas akmens gabaliukas vadinamas perkūno kirveliu Atsisėsti ąžuolinėje klaupykloje ir patogiai pasiremti ant nuzulinto priestalio | Verpstė jau nusizulinus, reiks naujos Jau girnų akmuo visai nusizùlino 3. nuvargti, nusikamuoti:Nusizùlinęs kai tekis rudenį 4. dėvint, nešiojant nutrinti, nubrizginti:Anupro apdaras nudėvėtas, nuzulintas Alkūnės nuzùlytos i žiba – vis iš neturėjimo ką veikt Kap matai kojinę nuzùlina Nuzùlinau skvernus prie puodų | Nusizùlinęs švarkelį, nėkas neduoda piningų Nusizùlino rankovės Krepšys buvo odinis, kepurė iš kailio, bet tiek nusizulinusio, kad plaukų joje liko tik poroj vietų 5. nueiti, nusliūkinti:Nuzùlino namo – gal girtas 1. patrinti:Brudni padai, reikia gerai pazùlyt Terpu rankų pazùlini ir mašinon dedi – tep ir išvelėji Pazùlini pazùlini petelnę [lašiniais], nereikia taukų ║pamalti:Na, bėk sau, aš pati kiek pazulinsiu 2. pasikasyti:Tai kad niežti [nugara], tai šiteip pasizùlini [į drobinius marškinius] Jis pasizùlino nugarą į medį ir nuėjo 3. pasivalkioti, pasitrainioti:E ką ten veiksi neprašytas, gal kad pasieniais pasizùlinsi Nešoks, tik pasizulys apie kampus 1.prapjauti:Senis malkos prakapoja, prazùlina 2. kiaurai pratrinti:Prazùlino užpentį batas, ir tiek Jau tu skylę prazùlinai | Kelkis, Beniau! Prazùlinsi krosnį pilvu! | Maniau ir šonus pernakt ant pečiaus prasizùlinsiu Iki kraujo šoną prasizùlino 3. prabūti, prasitrinti:Metus prasizùlino to[je] mokyklė[je] i nieko gero neišmoko Prasizùlina [girtuokliai darbininkai] valandą, kišk jiemi pinigus A mažu viena prasizùlysiu gyvęt iki mirties 1. primalti:Prizùlino pilną maišą miltų 2. prisitrainioti:Jaugi gana prisizùlinai pasieniais 1.supjauti:Par mėnasį vis suzùlinsiu [malkas] 2. sudilinti, sunešioti:Jis klumpes jau visai suzùlino 3.sunkiai sumalti:Šituos grūdus kaip nors suzùlink | Susizùlys i duonelei [miltų] vakarais 4. sudaryti, surinkti, sutvarkyti:Tik pavirš suimkit [šieną], apačią paskui suzùlinsit sutrinti:Papultum po tokia mašina, tai tave į milteliùs suzùlintų snùkį suzùlintisuknežinti, sužaloti:Nesikabinėk, o snùkį suzùlysiu! dėvint išsitepti, išsipurvinti:Užsizùlino tavo marškiniai, nemožna ir išvelėt

Žodžio apzulinti sinonimai

Žodžio apzulinti sinonimai

Žodis apzulinti kitomis kalbomis

Rusiškai: катить
Angliškai: roll
Estiškai: rodar
Lenkiškai: toczyć
Latviškai: rullis
Lietuviškai: apzulinti
2013-03-15 12:18:15
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž