Apsvarstyti žodžio reikšmė

Apsvarstyti - svarstýti,svar̃sto, svar̃stė1. . sverti 1: Ką čia sveri, svarstai? Svar̃sto, svar̃sto kaip aptieko[je] – tokie titnagai Prireikus dalytis, norime tą [žemę] svarais svarstyti, nebe matais matuoti [Pinigus] skaitė nebsvarstę | Kruopus ka svar̃stės čia, miltus su svarais, meisas | Neperstoju niekad svarstytis ant svarčių giminės žmonių 2. sverti 4: Svarstyk kelmus, akmenis su dalba visą dieną iš duobių | Vyriškiejai vieni dieną ir naktį medė[je] brūzdė, keres svarstydamys 3. sverti 5: Ana svar̃sto drabužius ant tvoros Lankė tokį medį Prūsūse lietuviai, žemaičiai, lečiai, an kurio šakomis drobes, drabužius brangius brangesnius svarstė 4. supti, linguoti, vartyti:Senė išejo pilvą svarstýdama kaip karvė | Ant vieno galo lentos vienas sto[ja], ant kito – kitas, ir svar̃stos Svar̃stės, krastę ir sulaužė besvarstydamos Daug nereikia pjaut [permėtės], reikia, kad svarstýtųs [per šulinio pėdžią] Mesiu žemėn , kad teip svarstaĩsi Laivelis greičiau ir ūmiau svarstės, neg Mendelis galėjo suskubti atsisverti Dantis svar̃stos po burną(labai kliba) | Laikai svar̃stos(keičiasi) Svar̃stos svar̃stos oras(tai lietus, tai giedra) Kažna, ar jis beišgis: kai dabar, tai ir šiaip, ir teip svar̃stos . Labai yra bloga, kaip ligonis svar̃stos(pagijęs ir vėl atkrinta) Karvė svarstos, gal blogos akys ją apžiūrėjo Po tam per visus vėlesnius metus numarų skaitlius tarp trijų ir keturių svarstėsi 5. tariantis vertinti turimus duomenis, siekiant padaryti išvadą, nagrinėti:Svarstýti straipsnį, disertaciją Svarstýti padėtį, naujieną, problemą, klausimą Man pasakė, kad mano prašymas bus svar̃stomas Visi tie klausimai buvo nuolat svarstomi spaudoje Vienuoliai pradėjo svarstyti, kuriuo būdu išgelbėti iš prapulties Gruziją . ^ Savo ydas svarstyk, o artimo pamiršk . | Svar̃stės komitetai, ar ąžuolo trinkoms grįsti bažnyčią, ar plytoms 6. apgalvoti, mąstyti:Mąstau, svarstau širdyj Ižmoniu ką, svarstau, dabojuosi Kad ir svarstantis tamsta, bet jau turbūt ne toks, kad nuo saldumų bėgtum prie kartumų? Ponas, nė valandėlės nesvarstęs, godulio suimtas, pašoko ir apkabino aukso maišą Svarstysiu širdžia mana tavo amžiną išmintį Svarstyk tai savimp ir visad sau minėk . Idant su juo būtų svarstęs | Nusisveriu, svarstausi Svarstáus,ar eiti, ar važiuoti Svarstaũs svarstaũs, nežinau, kas daryt 7. remtis, laikytis:Pasaulyje nėr nieko patenkančio ..., ant ko žmogus nuleistis turėtų ir ant ko svarstýtis ir pagult turėtų užsvarstyti: Kunegai apsimaustė kamžomis ir raudonas stulas ant savo sprandų antsvarstė tr.1. kabinėti persveriant:Apsvarstýk tvorą drabužiais | Susitiko priešais ateinantį seną ubagėlį, labai su tuščiums terbums apsisvarsčiusį 2.tariantis įvertinti duomenis, aptarti:Aktas apsvarstomas komiteto posėdyje Vyko susirinkimas sėjos klausimams apsvarstyti 3. apgalvoti, išnagrinėti aplinkybes, aiškinantis, ką daryti:Tu visados ir viską gerai apsvarstai! Skubiai jis apsvarsto širdyje, ką pasakęs Apsvarstýk žodį, nemeluok! Tavo tėvas buvo senas, bet neapsvarstęs, mūsų neatsiklausęs, ir medžioti nejodavo, ne tik karo žygin Reikėjo apsvarstyti, kaip čia bėdą nuvaryti | Žmogus neapsisvarstęs, ką kalbąs Marcė apsisvarstė, kad pačiai reikia eiti Pats apsisvarstýk, tai kitam bėdos nebus . Tas daužės, daužės i neapsisvar̃stė sau gyvenimo Boba apsisvar̃stė, apsisvar̃stė, kam čia beit pjaut rugių atsverti 1. | įsverti 1. | išsverti:1. Išsvarstýti dalimis Išsvar̃stė [miltus] po kilogramą | Duok mums tik patį jautį, mes aną pasipjausma, sukaposma ir išsisvarstýsma 2. Išsvar̃stė visus kerus Davė ir gruntinius akmenius išsvarstyti ir sulyginti 3. išdžiaustyti sveriant ant ko:Ant tvoros drabužius išsvarstýk (išdžiaustyk) Saujas nešukuotų linų virina pelenūse ir išsvarsto torose Lynant ar naktie atejus, apdenk ta drobe išsvarstytus lauke tabokus | Švarkai(drabužiai)išsisvarstìs i išdžius da lig vakaro Apyniai, alksnių ir karklų šakose vydamies, pa[v]andiniais išsisvarstė 4. siūbuojant išplaukti:Svarstės ir išsisvarstė laivelis par vilnis 5. apsvarstyti 2: Daug vietos skirta psichinių ligų priežastims išsvarstyti 6. apsvarstyti 3: Kunigas Vasaris šį klausimą buvo išsvarstęs ir nutaręs laikytis vidurio 1. nusverti 1: Teisingai nusvar̃sto, neša visi uogas anai | Jeigu aš po gramą kiekvienam perduoč, ir tai kiek per daugumą nusisvarstýtų! 2.pridžiaustyti, prikabinėti:Kad būčia žinojus, kur mano motulė, būčia nuklojus kelelius drobelėm, būčia nusvar̃sčius vartelius juostelėm | Rugsėjis vaisiais nusvarstė obelų šakas 3. nutraukyti ką pasvertą.4.apgalvoti:Žodžius nusvarstýti 5.svarstant nuspręsti:Susirinkimas nusvar̃stė, ką reikės toliau daryti Gal tom dienom jau nusvar̃stė [pensiją] Vienas tep pasako, kitas tep pasako, o tu nusvarstýk, kap gerai 6. apsvarstyti 3 Ar dar vis nenusisvarstei? 1. pasverti 1: Ten duonelė pasvarstyta, vogomis atvožyta 2. pasivartyti:Dangtis [statinės] buvo pasisvarstomas, pelė kiverst, pliumpt į [v]andenį 3. kiek svarstyti, spręsti:Pasvarstýti klausimą Ir vyrai pakalbėję, pasvarstę numodavo ranka – išgyvensim savo amžių po senovei Pasvarstykite, ką jūs turite daryti su šitais žmonėmis 4.kiek pagalvoti:Bėgs metai, kiekvienas iš mūsų atsigrįš, pažiūrės į praeitį, pasvarstys, ką padarė, kaip gyveno Gintautas buvo ne tik gerai mokytas, dar ir šiaipjau rimtas žmogus, pratęs visa ką gerai pasvarstyti | Aš pats vienas pasisvarstaũ, kap reikia gyvent 1. persverti 1: Pársvarstyti 2. iš naujo apsvarstyti:Reikės pérsvarstyti priimtą nutarimą Čia visos detalės yra daug kartų svarstytos persvarstytos 3.iš naujo apgalvoti:Vakarais persvarstau, kas tą dieną gerai padaryta, kas negerai Kiek jau kartų teko jam tą brolio priekaištą prisiminti ir persvarstyti! prasverti.1.kiek laiko praleisti svarstant, nustatinėjant svorį.2.kiek laiko praleisti, ką svarstant, nagrinėjant, sprendžiant. 1. prisverti 3: Prisvarstýta cukraus po kilogramą 2. ilgai, daug svarstyti, galvoti.| 1. susverti 1: Jis jau susvar̃stė linus Dar aš čia turėsu darbo, kol po kilogramelį [lašinius] susvarstýsu Sviestą susvar̃stė taip, kaip aptieko[je] – nė kruopelio neuždėjo Susvarsčiau vilnas kilogramais Reikia ... pripratimo greit susvarstyti ... ir pirkėją aprūpinus paleisti | Susisvar̃stę atneša, nereik čia svarstyti 2. susverti 3: Susvarstýkiat, susverkiat drabužius an lovos galo Rytoj galėste abidvi žlugtą susvarstýt(išdžiaustyti) Ir teip rankoves savo koboto parskėlę[si], ant pečiais susvarstė Senus maišus ant asilų susvarstę, nuoejo pas Jozuą | užsverti 2: Jos tus linus išskleidusios ant tų rorų(vamzdžių)užsvarsčiusios bei tus pečiukus apkabinėjusios

Žodžio apsvarstyti sinonimai

Žodžio apsvarstyti sinonimai

Žodis apsvarstyti kitomis kalbomis

Rusiškai: считать
Angliškai: consider
Estiškai: considerar
Lenkiškai: rozważać
Latviškai: apsvērt
Lietuviškai: apsvarstyti
2013-04-21 01:13:46
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž