Apsusti žodžio reikšmė

Apsusti - sùsti,sū̃sta (sų̃sta sū̃sa suñsa suñsta sunta ), -o 1. aptekti niežais; plikti nuo suso:Šuva, ožka suñsa, t. y. plinka nuo suskio Paršeliai suñsa, i pati nežinau nū ko 2. džiūti, nykti, skursti Obelės da nieko, tik jaunos – tai suñsa . Labai augo tas mūsų sodnelis, o tik va nežinau dabar – keli metai pradejo sùst, medžiai mūsų baigia džiūt Kvietkas nebeauga, o sū̃sta Burokai tavo gi sū̃sta – nežiūrì 3.liesėti, menkėti:Alkanas gyvuolis sùsti pradeda Ka kiauradantis veršiukas, sū̃sta sū̃sta – susna toks i yra Diena nuo dienos sunsta mergaitė ^ Bėga vilkas – tunka vilkas, gulia vilkas – suñsa vilkas 4. blukti:Kepurę neseniai pirkau, o jau pradėjo sùsti Iš naujo pardažiau, i nebsuñsa daugiau 5. prastai gyventi, skursti:Gerai gyveno, o sùso, sùso i nususo Aš tep nesùsčia, kap jis sū̃sta Žydai sustie pradėjo ir ieškojo kitoniškų uždarbių Sūstì sūstì(vargsti, kamuojiesi)po tą girią – kad nors galą matytum 6.džiūti, sausėti:Purvynai nieko nebesūsa Keliukai pradėjo sùsti Saulėtą dieną viskas gerai suñsa 1. aptekti niežais, susu:Kajina ko(kažin ko)tie mūso paršeliai taip apsùso, musėk nebdaėda 2. apdžiūti, sumenkti:Už Raseinių nuo Eržvilko pusės stovi ąžuolas senas, apsusęs Tos obelies lapai tokie apsùsę Kokie gi ten kukurūzai – reti, apsùsę Koki obelytė buvo, ir to apsùsus viškum Apsùsę rūtelės Jei apsuñsa(apšąšta, apvysta)obūliai, anie nė[ra] geri 3. apiblogti, paliesėti:Mūs šįmet visi paršai apsuso Sustiko šunį apsùsusį Apsùsęs arklys Iš mokslo toks buvo apsùsęs 4.apskurti, apiplyšti:Gavęs nu kapitono drabuželius tokius apsususius su šlipelėms Pirma tai apsùsus buvo, dabar tai apsitaisius viškum ║aptriušti:Gražios kasos buvo, o kap senõs – jau viskas apsùso Apsùsęs kaip lapės uodega Apsùsę visi plaukai kai pelės uodega 5.apiblukti:O dėlto šarkas apsùso, ka i gerai dažytas | Patelės yra apsususios, be jokių pažibų 6. nusigyventi, nuskursti:Apsùsti – dyku, grynu palikti, apsikrauti skola Čia aplinkui tep visi apsùsę 7. apdžiūti, apsausti:Vingių kiemelyje purvynai truputį apsusę Išeik pažiūrėk, gal jau apsùso skurliai Šienas šiandien apsùs – galėsiam vežti 1. aptekti niežais, susu:Vaikas įsùsęs, t. y. įnižęs Teip esu įsùsusi Įsūsu Įsūstu Arkliai įsùsę 2.sublogti, suliesėti:Gyvuliai per ilgą pavasarį tvartuose teip įsū̃sta, kad sunkiai per vasarą beatsigriebia 3.nuskursti, nusigyventi:Tiek jis nuvargo, tiek įsùso! 1. visiems išdžiūti, sunykti:Visi medžiai išsùsę Teip išsùsę ir jūsų bulbienokai, kad ojojoj! 2.suskurdus visiems išnykti, išgaišti:Jo visi gyvuliai nuo to laiko išsùso 1. aptekti niežais, susu; nuplikti nuo niežų, suso:Ožka rėkia, kaip nusunsa, t. y. plika paliekta, aptenka suskiais ║aptekti spuogais:Nusùsęs kaip nuskurdęs paršiukas 2. pasidaryti sunykusiam, suskurdusiam, apdžiūti:Vienog pačių medžių kame ne kame ir teip didžiai retai ir tų pačių nusususių tegal regėti Kelios obelikės tokios nusùsusios bė[ra], visą sodną išpjovė Kodėl medeliai tep nusùsę? Keli čia obuoliukai, ir tie nusùsę(menki, susitraukę) Riešutai nusùsę 3. suliesėti, sumenkti:Obulotas arklys nusùso prastu pašaru šeramas, nebobuluo[ja] Nusùsęs, biednas gyvolys, nepaeina Nusùsęs tas veršaitis gatavai – pradėm stati plaukai stova Šiamečiai paršeliai visai nususo Veršiai pieno negauna, i nusùso Kad ir gerai šerami paršeliai, nusùso – matyt, prastos veislės Jų gyvuliai visada nusùsę 4. nuplyšti, apskurti, nusitrinti:Kaipgi nematysiu, mačiau, par Dievą kiaules gano; visas apiplyšęs ir nususęs Turėjo nusususią sermėgą i kiauras nagines . Ano buvo tokie nususę pavalkai, nuplyšę, apsmukę ║nutriušti:[Ūseliai] dygo, dygo ir nususo Mano plaukai visai nusùso Kailis nususęs, spalva purvina 5.nublukti:Naujas audeklas, o jau nusùsęs nu saulės Vilko spalva mainos: žiemą yra šviesiai pilkas, o vasarą nususęs 6. nusigyventi, nuskursti:Užejo tokie sunkūs laikai, kad likau visai nusùsęs Ans teip nusùso, kad ir duonos kąsnelio nebetura už lūpos užkišti Anas dabar visai nusùso, liko be arklio Ir mano tėvelis visą gyvenimą vyžom nešiojo – nebuvo gi toks nusùsęs Čia prasta žemė, ir visi nusùsę Nusùso žmogelis visai: nei pavalgyt, nei apsirengt neturi Kad šitokis svietavas bernas, o imtų kokią nusùsusią! Nejaugi aš tokia nusususi, kad manęs niekas nepanorėtų? | Nusususi smuklė ^ Nususo kaip Pavarčio bajorai Nususęs kai virkščia, o kokiu ponu statos! Ka i nususęs, bile ponas Juo nususesnis, juo didesniu ponu statos Kaip tik nusùsęs, teip ir pasiutęs nusùsusiai Jis visai nusususiai gyvena: žemę neišdirba, gyvolių maž tetura, ir tie patys kaip par sieną ištraukti yr | Nusisùsę žmonys tie ║būti niekam nevertam, nusmukti, suprastėti:Kiekvienas nususęs valdininkiūkštis daužė jam snukį Aš nenoriu pasakyti, kad vertimo kalba turėtų būti nusususi 1.kiek nunižti.2.padžiūti, pasausti.3.kiek nuskursti, nusigyventi. 1. vietomis arba visiškai aptekti niežais,susu; praplikti nuo suso.2. kurį laiką susti, vargingai gyventi.3. nuskursti, nusigyventi.4. apdžiūti, prasausti:Jau šienas prasùsęs, galėsma grėbti Saulė gerickai šutina: žlugtus tik pakoriau, ir prasùso 1.aptekti niežais, susu:Jei susuñsa, ta i be tamstos lėmimo susuñsa, nieko nepadarysi ^ Ka tu kur susùstumi! 2.sumenkti, nudžiūti:Ko teip susùso šitas medelis? 3.suliesėti, suprastėti, suvargti:Matai, Maryte, tu dabar sususus, o pas mus buvai graži O tas vargšelis toks susùsęs! 4. nusigyventi, nuskursti. 1.visam aptekti susu:Darbas tai baika, ale aš baigiu ažusùst – gniūsas apstojo 2.nusigyventi, nuskursti:Nusipirko kokį užsususį dvarelį

Žodis apsusti kitomis kalbomis

Rusiškai: стать болезненным
Angliškai: become sickly
Estiškai: llegar a ser enfermizo
Lenkiškai: stać chorowity
Latviškai: kļūst slimīgs
Lietuviškai: apsusti
2013-04-21 08:31:37
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž