Apsupti žodžio reikšmė

Apsupti - sùpti,-a, -o (-ė ) 1.siausti, gaubti:Sùpk jąją su užsupalu, su skepeta, kolei apsupsi Sùpa skara, dvikarte, drobule | Kauno gatves jau supo vasaros prieblanda Mane supa iš visų pusių šilta ir jauki balandžio pabaigos migla . | Sùpės moteros skepetom Nenoriu sùpties tuo skarele Supúos, supúos paltelin – šaltis krečia Prijuostėlę supiaus(juosiausi), leliuma, balanėlę pūčiaus, leliuma | Vakaru supas balta pilis 2.einant iš visų pusių,siausti:Sąjungininkai supo miestą iš visų pusių Aš veizu, kad kareiviai vienas iš vienos pusės, kitas iš kitos pusės sùpa, sùpa . Bėkiam, sako, vyrai, mumis, jau pradeda sùpti ║stoti aplink:Pradėjo žmonės supti mane ratu 3.tęsiantis aplink ką juosti, riesti:Iškerojusios, išlapojusios liepos supa sodą ir trobesius Didelį kiemą supo keturi namai Lietuvoje yra nemaža parkų, kurių grožį didina juos supantys vandens baseinai Iš kitų pusių pilę šitą supo klampi pelkė ║ sudaryti kam aplinką:Žmogų turi iš visų pusių supti grožis ir menas Jis ją supo savo globa 4. judinti (lopšį, sūpuokles ir pan.) į vieną ir kitą pusę ar aukštyn ir žemyn, kad ritmiškai linguotų:Sùpk kūdikį, jau akis blaudo, pusmirkos akys, tuo užmigs Ir išvydau savo dukrelę, mažą sūnelį besupančią Lopšin gulėj[o], aš ją supiaũ Per naktelę nemigau ir vis tep supiau Vaiką supì viena koja, ė kita kalvaratą suki . Tai boba: su ta koja vaiką sùpa, o su kita tak tak tak verpia Kojužėms vygužę supaũ, akužėms jautelius ganiau Bulves skusiu, ropes lupsiu ir mažiuką vygėj supsiu Tegul juos sùpa šiaurus vėjelis, tegul juos prausia skaudus lietulis Supdams tave, giedosiu saldžią giesmę In tos lingelės panelę supsiu Supkit, meskit mane jauną, kad išvysčia aukštą kalną Prigėrusį ant palų supa Tą vandenį išbėgdino ir sùpė sùpė, kol atsigavo vaikelis Mineikis sėdi supamojoj kėdėj, skaito laikraštį . Laibas supa mus laivelis tarp siūbuojančių meldų Sùpti varpus Nesùpk luoto, vežimo Garlaivis ir į šalis, ir į galus supa kaip pasiutęs Vežimas nekrato, tik supa Dunda barška brička ir palengva supa Mane vėjas, perkūnija ir lietus migdo, rodos, suptè sùpa Vienas žmogus turėjęs paprotį vis kojas supti, sėdėdamas ant suolo Koja stora paliko(sutino):kai supù, ir liunga | Paėmė [vilkui] už uodegos i ėmė aplinku save sùpt(siūbuodamas sukti) | Ar sùpa dikčiai [garlaiviu plaukiant]? Sveikatos gal netekti, ka teip ant vandens sùpa i sùpa | Grajys kaimynas, an kiemo išejęs, tai kaimą suptè sùpdavo, kaip būdavo smagu gyventi ^ Kad kalba, man kaip suptè sùpa Šoka – kai suptè sùpa(lengvai) Bagotam velnias vaikus sùpa(jam visada sekasi) Nesupk velnio ant kojų Kas po stalu koją supa, tai tasai velnią supa Kam velniuką supì?! Pasėtas nedygsta, supamas nemiega | Paprotys suptis sūpuoklėmis per Velykas yra labai senas In stulpų pastatis sūpuokles, tada virves pakabins – ir sùpas kap mažūs vaikai Kap jaunas buvau, sūplaukėsa noaukščiausiai supiaũs, ka tik linai ma[no] būt ilgi Par juos sūplaukos yr, tai te vaikai eina sùptis Tai dabar jau sėdõm supsmė̃s | Tu tik bejėgė plaštakė, supkis ant pievų gėlės Tenai toli kaip plunksna laivas supasi Jie skrido taip aukštai, jog didžiausias laivas rodėsi didumo kaip kokia supantisi vilnyse balta žuvėdra Lengvai suposi ir vartėsi jie pilkame rudens danguje ^ Gyva būdama ant vandenio supiaus, numirus po galva guliau Daug panelių vienam lopšy supas 5. versti svyruoti, siūbuoti, linguoti:Vėjas sùpa itą berželį Gandruo turia būti tvirtesnis medis, ka lizą vėjas nesùptų Ko išėjote į dykumą pažiūrėt? Ar vėjo supamos nendrės? | Pradeda vėjas sùpt(pūsti) –ar užvaris lietaus, ar išsklaidis | Vejas pučia, supas putinelis Dzūkų smiltynuose suposi menki javeliai Supasi ant liaunų lazdynų šakų žirginėliai, panašūs į auskarėlius Tik keli obuoliukai da sùpas ant šakų Už langų, vėjo siūbuojami, suposi gatvės žibintai Šiandien vėliavos supasi alėjose Kai pėsčias ėjo – medeliai drebėjo, geltoni plaukai supės ant vėjo | A jie šokt moka – sùpasi, sùpasi vienodai | Kai atejo dėdė peršalęs iš karo, tai visi dantys sùpės(klibėjo) ║ banguoti, vilnyti:Neramios bangos jūroje supas | Plaka širdis, kraujas jaunas, karštos supasi krūtinės 6. paviršiui siūbuoti, liumpsėti:Sùpas, kap užsistoji [ant liūno] Sùpėse žemė Marko[je] gal buvo prakeikimas: įeiti negalėjai – sùpos, o daba sausà, gali jau dirbti Sùpos [liūnas], kap per patalą eini 7. liulėti, dribsėti (iš riebumo):Tik sùpas [nutukusi moteriškė] – nei pasvarto, nei paguli, nei pasėdi Karvės net sùpasi, kaip riebios Kiaulės gražios, tik sùpasi kai supynės 8. einant svirduliuoti, siūbuoti:Sùpas, in kojų nepastovi(girtas) Tiek sùpdavaus, kad koja viena veda ant šę, kita ant tę Arkliai išbadėję, sùpasi kai sūpuoklės į šalis àpsupa, -o (àpsupė ) 1. apdengti kuo aplink, apgaubti, apvynioti:Su raiščiu apsùpk galvą, kad neparšaltum, t. y. apkurmuok, apsiaupk, apgaubk Àpsupi lopšį paklode ir neši į lauką su savim [prie darbo] Kasant obeliotes apìsupa su maišu, kad nenutrint stiebo Kas mane, motule, nuometu apsups? Tau puikūs pečių neapsupo šilkai | Anojig ... jūsų kūnus ... antyje savame apsups ir pelenuosn ... apgręš | Apsisùpk su drobule ir susiglamžyk nuo šalčio, t. y. apsigobk Kalniais buvau apsivilkus, skarele gražia apsisùpus . Apsisùp' skarele, nej(neik)gryna galva, aba sušalsi Lopinys(skara)apsisùpt, kap šalta Atsisėdo ir apsisupo tuo miglų apsiaustu Kailiniais apsisupaũ, an ežios atsiguliau ir guliu . Žmogų sustikau – tokia skepata didžiule apsisùpęs galvą . ^ Kad tau baisu, tai apsisupsì maišu 2. iš visų pusių einant, apsiausti,apgulti:Atvažiavo daug milicijos, apsùpo tus numus . Àpsupė visus Pirčiupius . Apìsupė mišką ir išvalė(išgaudė banditus) Apsùpę buvo, norėjo sudegint Apsupė, apklojo Merkinę kryžeiviai An balų àpsupė ir pamušė dvylika žmonių ║ apstoti ratu:Ji visuomet būdavo apsupta draugių 3. apjuosti, apriesti:Apsùpę ežerai mum turi Barzdotų eglių apsuptame pagiryje mėlynuoja senovinių kluonų stogai Miestas buvo apsuptas žaliomis pievomis ir medžiais . Aplink apìsupta medžiais, ažuvėja, labai šilta Gryno akmens rūmai iki padangių! Akmens sienomis apsupti! . Nakties šešėlių apsupta, aš klaidžioju viena . ║ sudaryti kokią aplinką:Apsuptas visos šeimos meile ir rūpesčiu, ligonis apsigyveno su žmona pirmuosiuose nameliuose . Visus apsùpus mintim turiu, visi mano vaikai(visais rūpinuosi) àtsupa, -o (àtsupė ) 1. atvynioti susuptą.| 2.supant, liūliuojant nuvarginti:Kap tu mažas buvai, àtsupiau an tavę rankeles 3. ligi valios prisisupti:Nebenoriu daugiau suptis, jau atsìsupiau 4. supant atgaivinti:Skendusį gal kartais atsùpti Atàsupė an paklodžių Ažtirpę po nakčiai rankos – paki atàsupu ryto dasùpti,dàsupa, -o pasupti, kiek dar trūksta:Jei tu nedasupta ir per tat pikta, tai aš tave liepsiu dasupti | Amžinatilsį mūso senutis an pasiutusių mergų sakydavo: nedesuptà(apykvailė) –supk, kol desùpsi(atvesi į protą) ^ Ko duodys kaip nedesuptà? į̃supa, -o (į̃supė 1. įvynioti, įsukti:Pasamdė mane Bataičių vyresnėlis Stanislovas, parvežė įsuptą kailiniuose Jeigu aš jos (kojos) neinsupsiù, tai negulėsiu – tep sopa Vyžais añsupu kojas | Pro šalį praėjo į šviesius kailius įsisupusi moteriškė Rankšluostis buvo didelis, beveik įsisupamas(kuriuo galima apsisupti) Kad neturi kur, tai nors skvernan įsisùpk knygas, kad nesulytų | Įsisupusi į debesis, saulė dažė pušų kamienus Ruduo atėjo, įsisupęs į melsvą rūką 2. įsiūbuoti, įlinguoti (lopšį, sūpuokles ir pan.):Įsùpk, įlinguok lopšį . Ir vieni už kojų, kiti už galvos – įsupo, kaip mes per aukštą statinių tvorą! | Būdavo, an sūplaukų insìsupa teip, kad kojos lig volo ir aukščiau pasikelia Įsisupaĩ kai priūso varpas i tabaluoji 3. priversti įsisvyruoti, įsisiūbuoti:Tokio ūgio žmonės, nelyginant kerplėšos šimtamečiai ąžuolai, neveikiai įsupami vėjų | Blaškėsi vėjo įsupta(nuo pūtimo įsigavusi)ugnis | .: Gyvenimas – niekis, ir niekis – garbė, jei širdį neįsupa meilės giesmė . ║ įsibanguoti:Įsisùpusios jūros bangos ritosi per molą išsupa, -o (ìšsupė ) 1. išvynioti, nusiausti:Kamgi jau susupei ryšulį – išsùpk, dar ne visa sudėta | Jie greit išsirėdė, išsisupė ir pūkštelėjo upėn 2.įsiūbuoti, įlaiduoti:Paėmė tą maišą dviese, ìšsupė ir užmetė ant užlų .3. praleisti kurį laiką supant:Visą naktį išsupiau kūdikį .4. supant išauginti:Savo visus vaikus su linge ìšsupiau 5. iki valios prisisupti:Liuob išsisùpsma po sūpynes, išsiduosma 6.supant ar supantis pasiekti, kad kas atsirastų, pasidarytų (ppr. pasakose):Diedelis nusikirto nykštį, įdėjęs į lopšį, supo, supo, išsupo vaiką Boba supė, supė [aptašytą pagalį] ir ìšsupė vaiką | Supkies, meskies, Paulinute, išsisùpkie sau bernelį 9. įsibanguoti:Išsisupus plačiai vakarų vilnimis, man krūtinę užliek savo šalta banga nùsupa, -o (nùsupė ) 1. nusiausti,nugaubti:Nusùpk ploščių nuo svečio | . Nusisupo brolis tą apsiaustą ir priėjo .2. supant, linguojant apsirgdinti, numarinti:Nusupsì tu tą vaiką šiteip betrankydama, bedaužydama 3.sūpuojant nunešti, nuvaryti, nustumti:Srovė nunešė, nusupo sielius tolyn Ir marių baisu. Ne ežeras, ne valka, plaukti ilgai reikia ir supa iki vidurių išvėmimo, kartais ir dugnan nusupa 4. lėtai, sūpuojantis nueiti, nulinguoti:Karvė nùssupė rugiuosna Kol anas nussùps, tai ir vakaras ateis pàsupa, -o (pàsupė ) 1. kiek supti, palinguoti, paliūliuoti:Pasùpk lopišį, t. y. palinguok Kitas [vaikas] verkia, pasùpt reikia, trečias verkia, pačios reikia Kadgi papūstų šiūrus vėjelis, mažgi pasuptų̃ mažą vaikelį . Pasùpti varpus | Kas pagriebęs už rankų, kas už kojų, pasups, pasups gerai ore ir blokšt atgal . | Smagiai pasisupaũ, sėdėdamas ant medžio šakos Oi, eikšę, eikšę, dukrele, tai pasisùpsim, jaunoji Išplėtę sparnus pasisupdami prieš vėją, lydi mus balti šiaurės paukščiai ^ Du bėkim, du pastovėkim, du pasisupkim 2. pajėgti supti:Jau jis nepàsupa Jo bile kas nepasùps 3.truputį įsupti, pasiausti:Pasùpti į skepetą, po skepeta 1.iš naujo įsupti, susupti, apsiausti.| .2.per stipriai susupti, suvynioti.3. per smarkiai pasisupti (sūpuoklėse ir pan.). pràsupa, -o (pràsupė) 1. kurį laiką supti, linguoti:Ragana jį ir pràsupė visą naktį | 2. .prasisiausti, prasiskleisti:Prassùpk skepetą ir sėskis prìsupa, -o (prìsupė) 1. prijuosti, pririšti:Anytą prisùpo [skara] – anyta suklupo | Nusitaisė plika, prisìsupė kvartūką Negražium [žiurstu] prie pečiaus darbuidamos prisìsupa Su prisìsupama(padėvėta)prijuoste nuejau į bažnyčią ║pridengti:Prisupk vaikui burną skarele 2. pakankamai, gerokai pasupti:Gana jau prìsupiau tavo vaiką Tiek prisùpo tos bangos | Prisisùpome sūpynėse 3.po truputį vis pasupti:Neduok nubust [vaikui], prisùpk: da nesenai užmigo 4.supant, apeinant ratu prispausti prie ko:Priešą prie upės prisùpti razsisùpti,razsìsupa, -o (razsìsupė) įsisupti, įsilinguoti:Tai kad jau razsisùps, tai jau baisu! sùsupa, -o (sùsupė)1. suvynioti, susiausti, suvystyti:Susùpk vaiką švarion palelėn Neturiu vaiko kuo susupt Šiltu šaltu nuprausė, storu plonu sùsupė mano miela motutė Baltai nuprausė, plonai susùpo, ant rankelių nešiojo | Naktis susupo juos į savo pilką šaltą skarą | Susìsupiau skepata, šilta Skaron tokion veltinėn susìsupa, susivynioja ir važiuoja Susìsupė kailiniais ir sėdėjo prie pečiaus Tėvas lyg drugio krečiamas susisupo kailiniais Susisùpo vaiką į drobulę ir išsinešė ^ Pana raudonskruostė su devyniom skarom susisupus; kas tą paną pabučiuos, tas verks 2. ilgu supimu ar supimusi pakenkti, sutrikdyti, nuvarginti:Ne teip kaip visos buvo – par daug susùpo [jas mažas lopšyje] Anas visą razumą sùsupė [sūpuoklėse] | Autobusu važiuojant, sùsupa galvą ir darosi negera | 3. susvyruoti, susiūbuoti:Kap pūsterė[jo] vėjas, tai čigonas tik susìsupė ąžuole, bet nenusgrūdo nuog medžio . Kap davė [bomba], namas tik susìsupė! 4. subanguoti:Vanduo aukštai sùsupa, būtų visas jūres apsėmę 5. sukelti: Man votis susùpdavo an klupsčių ùžsupa, -o (ùžsupė ) 1. užsiausti, užgaubti:Užsùpk skarą ant galvos! Skariukę užsupaũ i pastačiau [baidyklę] Juozuk, užsùpk vaiką – sušals | Vilnonėmis skaromis buvo užsisupama rudenį ir žiemą, lininėmis bei šilkinėmis – vasarą Lukterėkit truputį: aš tik skarelę an galvos užsisupsiu ir eisim Janulis užsìsupė kailinaičiais Užsisupti maišu 2. einant iš visų pusių apgulti, apsupti:Rusai užsùpo, i negalėjo vokiečiai išbėgt Juos balosna kap suleidė ir žùsupė 3. supant užmigdyti, užliūliuoti:Supu kadai kas ir vis užsùpt negaliu Tai vaikas: tik ažùsupei, ir vėl, dabok, rėkia Tas vis užsibovija, Marelė vis verkia; gavo pats užsupti Lylia lylia, kada aš tave užsupsiu, lylia lylia, kada išlyliuosiu 4.supant išauginti:Aš ant karties(prie lingės pririštame lopšyje)visus vaikus ùžsupiau | Kai jis užsisups sau vaiką, tai ir dūšia jam kliūs 5. aukštai išsupti (sūpuokles).| 6.ilgu supimu pakenkti:Dyzely mane tuo ùžsupa (ima pykinti) – negaliu važiuot Jie jį negyvai užsups | 7.įsiūbuoti bangas:Vandenynas buvo ùžsuptas |

Žodžio apsupti sinonimai

apsiausti, apgulti, apstoti, Apsipiesti, apgaubti, apgobti, Apklėsti
Žodžio apsupti sinonimai

Žodis apsupti kitomis kalbomis

Rusiškai: окружать
Angliškai: surround
Estiškai: rodear
Lenkiškai: otaczać
Latviškai: apņemt
Lietuviškai: apsupti
2013-04-21 04:39:36
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž