Apsunkinti žodžio reikšmė

Apsunkinti - suñkinti(-yti), -ina, -ino sunkìnti, -ìna, -ìno; 1. daryti sunkų, sunkesnį, didinti svorį:Kerėpla spėriai batus nuspyrė, sermėgą numetė, kad jo nesunkintų, ir krito gelmėn . ║ slėgti, spausti:Nuims vainikėlį, uždės gobtūrėlį, suñkins tavo galvelę Lenciūgu pečius sunkino .2. daryti varginantį, sunkiau atliekamą, įveikiamą, pakeliamą:Suñkinti darbą, dalią, gyvenimą, padėtį, pažangą, reikalą Muitai sunkina tranzitą Kam dabar tau meluosiu, tavo skausmą didinsiu, didį vargelį tavo sunkinsiu?! Šitie akiniai nesunkina regėjimo Tai ji kalbėjo graudus žodelius, tai ji suñkino sunkus darbelius Ji vien tesunkina naujai kartai išmokti rašyti bei skaityti 3.teikti vargo, rūpesčių, varginti:Nors buvau menkai laikomas, bet ir tas labai sunkino neturtingą tėvą Šeimynos darbais nesuñkink Darbas žmogų ne teip suñkina kaip gulėjimas . Suñkina savo šeimas pijokai . Kam suñkyt žmogus? . Nuo suñkinančio žmogaus atsivalnyti Ir pačius prūsus sukėlė, kurius kryžeiviai didžiai nemeilingai sunkino . Žmonės atsiliepė, jog nė vienam nevergaus, nei tokios vyresnybės klausys, kuri jus veltuo sunkinsai Nesunkysi teipag našlės nei siratos Nei šaltis, neigi šiluma tavę nesunkys niekada | Troškulys(dusulys)sunkìna žemėn | Ką tu čia tei[p] suñkysys dėl tų obūlių Paravėt dar galiu – nesisuñkinu(nelaikau, kad sunku) .4. daryti neaiškų, sunkiai suprantamą:Sakinių išdėstymas kartais nepateisinamas sintaksiškai, jis sunkina stilių ir temdo mintį . Visos tos savybės sunkina žanrinį šių kūrinių apibūdinimą 5. neduoti ramybės, kelti rūpestį:Tep mane sunkina, kad negali, su tokiu pasielgimu Mane sunkina ta našlė, atkeršysu abydą jos ║ jaustis prislėgtam, nepatenkintam, bodėtis:Jis tuomi klapatyjas, tuomi suñkinas Aš mačiau, kad ji suñkinasi, tai tuoj ir nutilau Tinginys kožnu darbu suñkinas Anyta sa[vo] martele suñkinas 6. stiprinti, didinti:Tu ... ligą sunkini 7. daryti griežtesnį:Girtumas nusikalstant – ne lengvinanti, o sunkinanti aplinkybė 8.daryti sudėtingesnį, komplikuoti:Askaridžių invazija sunkina ir kitų užkrečiamųjų ligų eigą 1. kelti nerimą, rūpestį:Meisteris perkrato viską, kas galvoj užsigulėjo, kas širdį sunkino . Kas iš to, kad būras tūls, per daug bėginėdams ir permier besirūpindams, savo suñkina šìrdį! Atstok šalin, dukrele, nesunkyk ma[n] širdelę Ai, atstok, atstok, mano dukružėlė, neskudulk ma[n] galvužėlės, nesuñkink ma[n] širdelės 2.rūstauti, kerštauti:Bet farao sunkino širdį savo ... ir n’ižleidė žmonių apsuñkinti 1. apdėti, apkrauti kokiu svoriu:Kiek apsuñkinti medžiai šitais lapais! Tas daržas buvo prižėlęs gražiausiais medžiais, apsunkintais daugybe skanesnių obulų Asilas ejęs su druska apsunkintas Tinklas didumu negerų žuvų apsuñkintas . [Jėzus,] apsunkintas kryžiumi, ejo par miestą Jeruzalimą O kaip jūs rieste tuos kaspinėlius, neapsuñkinkit mano galvelės | Bitės medum apsisuñkinę ir neskapoja Bobos, apsisunkinusios puodais, rėčiais ir kitokiais pirkiniais, traukė vyrus už rankovių ║užgulti, užimti:Vaikams kad jau apsuñkina kartais krūtinę, vasilkai labai gerai yra 2.nuvarginti, nuilsinti:Visi užtektinai jau buvo priviešėję, net kojos ir galvos apsunkintos Buvo akys jų apsuñkintos(mieguistos) O atejęs (jump) rado juos vėl bemiegant, apsunkintos nes buvo akys ║padaryti nerangų, sustingusį, apsnūdusį:Mane apsunkino miegas Todėl mes sergėkim, nei vėl apsunkinkim širdžių mūsų valgymu Nopsunkykite širdų jūsų apsirijimu ir girtavimu 3. padaryti sunkumų, rūpesčių, vargo:Nevažiuoja – bijo, kad apsuñkis Susivėlinai ne vienais meteliais, apsunkinai sau ne vieną dienelę! Savo tėviškus turtus, nė kokiais užrašais neapsunkintus, duodu, dovenoju, suteiku ir užrašau Dideliai palikau apsuñkinta mokesniais Skolomis apsunkintas Bijau, kad ... neapsuñkinčiau Tamstos savo prašymu | Ir pats apsisuñkini, ir žmones apsuñkini [karšdamas] Pats apsisuñkino tais darbais Apsisuñkinau, tą vaiką apsiėmusi auginti Norėjo apsisuñkinti visokiomis žmonių nelaimėmis ║ engti, spausti:Apsuñkina jis labai šeimyną savo Darbu neapsuñkinti buvom [prie tėvo] Jiej visur apsuñkina žmones . Mūs kaime nebuvo kitos tokios, kad tep apsuñkyta darbais būtų Ką norėsiu – apsunkinsiu, ką [norėsiu] – palengvinsiu Po savo valdžios esančiūsius apsunkina Faraonas ... apsunkindavo žmones Izraelio ║padaryti neramų, suteikti nerimo, prislėgti:Slauni mano panytėlė, kalbom apsunkinta(apkalbėta) . Apsunkintos sąžinės nenutildysi Pradžioj ji negalėjo suprasti, kodėl jai taip sunku ant širdies, kodėl taip nesmagu, lyg jinai būtų kažkuo apsunkinusi savo sąžinę Eikite manęsp visi, kurie apsunkinti este, ir aš jus atvėsysiu Dūsaujame, būdami apsunkyti Apsunkysi dukteris mano Žemės melu apsunkinate širdis jūsų [Siela] didėmis nuodėmėmis apsuñkinta ir užslėgta Apsunkintas būtų žmogus kokiuo nupuolimu Neteisybių našta apsunkintas | Apsisunkinti mislimis Jis sapnavo tą sapną i pabudęs apsisuñkino(susimąstė, sunerimo),kas tas par sapnas?! 4. padaryti sunkiau atliekamą, sunkiau įveikiamą, pakeliamą, labiau varginantį:Kam darbą apsuñkinti Pakaitomis sniegas ir lietus su žvarbiu vėju apsunkino [sukilėlių] judėjimą, kliudė matomumą Bus pabandyta nustatyti mūsų rašomosios kalbos kirčiavimas, kurs itin apsunkina kalbos mokymą Susisiekimas buvo sustabdytas arba labai apsunkintas Tai apsunkina mūsų reikalą Palaiminti neinžagtos širdies ..., šitos gyvatos apsunkintos sukelti nerimą, rūpestį:Nevertėjo jam čia ateiti. Be reikalo tik sau ir kitiems apsunkino širdį O, tu mano sūneli, palengvinai rankeles, širdelę apsuñkinai įsuñkinti padaryti labai sunkų. nusuñkinti 1. per sunkiai apkrauti kokiu svoriu:Nusuñkinsi vaiką, induodama tokį maišą kelionei | Dariau, dariau glėbį šiaudų ir pats saũ nusisuñkinau 2.suteikti sunkumų, vargo:Šįmet mus nusuñkino(per daug paėmė mokesčių) pasuñkinti 1. padaryti sunkesnį,padidinti svorį:Pasuñkinau kiek vežimą – kumelaitė prieš kalniuką ir nebeveža ║uždėti kokią sunkenybę. | Piktenybės mano užejo ant galvos mano ir kaipo našta sunki pasunkintos yra ant manęs 2.padaryti sunkiau atliekamą, įveikiamą, pakeliamą:Darbą pasuñkinti . Kliūtys pasuñkina žygį Sunkiuosius darbelius tai dar pasunkins . Paukščiai deda labai didelius kiaušinius, o veisimasis pasunkintas ilgo perėjimo ir vaikų auginimo Tyrinėtojo darbą tos kliūtys gerokai pasunkino Tėvas tavo pasunkino jungą mūsų | Ale ir pasisuñkina ilga kelionė 3.padaryti vargingesnį:Numirė tėvas, sūnus vedė, tai da labiau pasuñkino gyvenimą Ir pasunkino jiemus jų gyvenimą sunkumi darbu molio | Dien iš dienos būrų padėjimas pasisunkino ║suteikti sunkumų, prislėgti, prispausti:Didį palengvina, mažą pasunkina vokytis 4. pakilnoti, norint nustatyti svorį:Te, pasuñkyk mano našulį, koks sunkus Pasuñkyk tą paltą – kap pūkas lengvas Nagi duok pasuñkyt. O, vaike, čia koki keturi kilai! Še, pasuñkyk [vištą] – žąsis(labai sunki)! Ana vištą pasuñkino pasuñkino ir nepirko Tik pasuñkino ir padėjo, matyt, ne anam panešti 5. užsigulti visu svoriu, pasisvarinti (ką spaudžiant):Pasisunkìnk suopuodamas, juo aukščiau išlakinsi, paspausk gerai 6. persitempti, patrūkti (paėmus nešti per sunkų svorį):Pasisuñkinau nešt maišą rugių – šoną diegia Tik medžius veždamas galėjo pasisunkytie 7. pasmarkinti, paaštrinti (ligą). pérsisunkintiper sunkiai ką daryti:Darbas sveikatai nekenkia, tik nepérsisunkink susuñkinti 1. padaryti vargingą, varginantį:Tai susunkino tą mūsų gyvenimą 2. užsigulti visu svoriu, pasisvarinti (ką spaudžiant):Susisunkink suopuodamas – juo aukščiau išlakinsi užsuñkinti nuvarginti sunkiu darbu:Iš mažumo užsuñkino vaiką, ir išaugo toks blogutis

Žodis apsunkinti kitomis kalbomis

Rusiškai: усугублять
Angliškai: aggravate
Estiškai: agravar
Lenkiškai: pogarszać
Latviškai: saasināt
Lietuviškai: apsunkinti
2013-03-16 23:38:16
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž