Apspisti žodžio reikšmė

Apspisti - spìsti,spiñta (spinsta spỹsta), spìto 1. leisti spiečių, spiesti:Oi, jau bitys spinta, neškiat vandens! Paskiaus vos ne visi gyventojai sukušo it bitys spisdamos 2. stoti, supti iš visų pusių, spiesti:Visi spiste apspito manę Jį ėmė spìsti smalsuoliai 3. sklisti, plisti, plūsti:Vartai visi atsidarė, pro juos ėmė spisti kareivos pėsti, važiuoti, raiti Atidarys langą, tai musios ir lenda, spiñta Spinta vanduo į platumą 4. važiuoti, keliauti, vykti:Aš pas jūsų baudžiuos spìsti ir atspisiu, t. y. atvažiuosiu, ateisiu 5. Aš spintu, t. y. smarkiai punlu ant ko 1. apgulti spiečiui, apspiesti:Sode kad apspìto bitės – vos pabėgau ║būti spiečiaus apspiestam:Jis apspìtęs visas bičių i stovia išsiskėtęs 2. apstoti iš visų pusių, apsupti, apspiesti:Visi mane apspito Visi spiste apspito mane, ir negalėjau ištrūkti Apspìto vaikai mane, t. y. apipuolė Įlipau į obelę obuolių krėst, ir apspito visi vaikai Senį vaikai iš visų pusių apspìto Stotyje buvo daugybė žmonių, apspitusių traukinį Gale sodžiaus susirinko kone visi gyventojai ir apspito lapę Tik apspìto [pirkėjai] i tuos kiaušinius iš manę išlupo tuojau Kap tikt žmogus nusivedė meitėlį į galą miesto, tuojaus pirkliai apspito Vištyčiai išalkę apspito Grėtę Ka kas ten nueina, penki šunys apspiñta Šunų atsivedė gaują, apspìto zuikelį iš visų šalių Išeita arti, išverta vagą – kiek paukščių aną apspiñta Laižydamas medų išsimedinau, dabar musys apspìto Visur mi vilkai apspito sutukę Kas palies kregždės kiaušinius, tą blusos apspis Apspito iš visų pusių lyg musės medų Vaikai apspìto kaip vapsvos ir ėmė graibstyt obuolius Apspìto kai bitės | Apspito juos vargeliai, pagavo rūpestėliai Vaizduotėje šmėstelėjo gimtojo vienkiemio beržai, ratu apspitę ajerų prižėlusią kūdrą ║ būti apstotam, apsuptam:Per bičkuopį jisai ne tik bitėmis, bet ir vaikais būdavo apspitęs Aš apspitau skolininkais, kaip piningų pasigavau 3. smarkiai apaugti, aptekti:Pasku runkuliai lapais apspỹsta, tai jau negali nieko daryti iki rudens, kol jie užauga 1. ateiti, atskristi spiečiui, atspiesti.2.sklindant, plintant į visas puses ateiti, pasiekti:Vanduo atspìto į pievas, dirvas par patvynį, t. y. skliundžiumis išėjo upis į platumą Tešla kildama atspiñta toli 3.atvykti:Aš pas jūsų baudžiuos spisti ir atspìsiu, t. y. atvažiuosiu, ateisiu išėjus iš kur išsklisti, pasipilti:Ko jie te išspìto kai žydo bitės?! suliesėti, sumenkti, nusilpti:Pyragą ėda, o tokia nuspìtus Menkas iš jo darbinykas – matai, kad nuspìtęs Seniau pasninkaudavom i ne tokie nuspìtę buvom 1. pasklisti, pakrikti, išsivaikščioti:Paspìsti po laukus Paspìto karvės, negaliu susigaudyti Visi paršai paspìto po kiemą 2.karštai ko imtis, sukrusti, suskasti:Jis paspìto dirbti spiečiant išskristi. 1.priskristi, prilėkti:Prispìto pilnas sodas bičių Padėjau medaus – kad prispìto bičių! Pilna bakava prispìto musėlių 2. daug prisirinkti, prieiti:Prispìto pilnas kiemas žmonių Vargšų būrelis prispito gausiai: daugiau žmonių kaip šakų buvo Prispìto iš visur merginos 1. spiečiui susimesti, suspiesti.2. susieiti į būrį, susiburti, susispiesti, susirinkti:Suspinta žmonių | Iš kur visos tos naujienos suspito šitame vertime? | Visos bėdos susispiñta, nebė[ra] gerų metų 3.smarkiai ko imtis, sukrusti, suskasti ką daryti:Norėjo jiejie suspìsti veseliją padaryti Visi suspìto klausti Raibosios ir žaliosios [varlės] – visos, krames iš vandens iškišusios, suspito kurkti Kiti miesčionys suspito kaip skruzdėlės išspardytame skruzdyne 4.supulti, sušokti:Suspìto visi mušti, t. y. supuolė užpulti:Užspìto jįjį vyrai, kam jis išganė pievas

Žodžio apspisti sinonimai

Žodžio apspisti sinonimai

Žodis apspisti kitomis kalbomis

Rusiškai: окружать
Angliškai: surround
Estiškai: rodear
Lenkiškai: otaczać
Latviškai: apņemt
Lietuviškai: apspisti
2013-03-24 06:39:31
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž