Apsmeizti žodžio reikšmė

Apsmeizti - šmeĩžti,-ia, -ė šméižti 1. teršti, šiukšlinti, šnerkšti:Katė šmeižte prišmeižė bliūdą, t. y. priteršė Šmeižì kiemą Tas žmogus tik girnas šméižia su tokiais grūdais | Aš tokių bjaurių žodžių nevartoju – savo burnos nešméižiu(nebjauroju) 2.vartojant plėšyti, dremžti:Tuos dekius tei šmeĩžia, lapus nešio[ja] su jais 3. sąmoningai juodinti, plėšti garbę:Šmeižti kieno gerą vardą Jo visų šmeižiamà galva Šmeĩžiamasis raštas Šmeižiama paprastai dėl egoistinių interesų arba kokių žemų motyvų Mes nenoriam šmeĩžti savo senovę O kam mums reik šmeĩžti – reik teisybę sakyti Be reikalo mane šméižiate Šméižk, šméižk, vis kas nors prilips! Lietuvininkai į Klaipėdos kraštą tapė šmeižtì, kad viskuo kalti, kas krašte negerai prasidėti su kuo nedoru, kištis į kieno netinkamą elgesį:Nenoriu šméižtis sau rañkų – nieko aš jam nesakau, tesižino! apšmeĩžti,-ia, àpšmeižė 1. apteršti, sutepti:Šiaudais apšméižė kiemą Kas čia stalą apšméižė? Užaugusio dobilo karvės nenori ėst, tik apšméižia ir stovi neėdę Saugotis gi reikia visokių mosčių, kurios roną tik apšmeižia | Apsišmeĩžia(apsidrebia kulnus mėšlu)kita karvė 2. sąmoningai nuplėšti garbę, apjuodinti:Jie mane iki kaklo(labai)apšméižė Àpšmeižė mūs vaikus ir visus žmonis pletkinykė toj Apìšmeižiau – anas to nepadirbo Apšauks, apšmeiš tave, sakys, kad žuvęs negarbingai bėgdamas Aš jau matau, kas čia kaltas; mus bus apšmeižusi piktoji teta! Riteriai piktai yra jį apšmeižę viso pasaulio akyse atšmeĩžti,-ia, àtšmeižė atšaukti, paneigti šmeižtą. įšmeĩžti,-ia, į̃šmeižė 1. įjuodinti, įtepti nešvarumais.2. labai apjuodinti, apšmeižti.| Įsišmeĩžę, įsišmeĩžę vienas antrą laikraščiuose, dabar, kad ir labai norėtų, nebegali susitaikyti iššmeĩžti,-ia, ìššmeižė apšmeižti, išjuodinti:Ìššmeižiau, nevertai išdirbau nušmeĩžti,-ia, nùšmeižė 1.nuteršti, ištepti:Nušméižė visas sienas, visą stalą tos musės 2.nelygiai, prastai nupjauti:Su mašina nùšmeižė dobilus, paliko didžiausi stagarai 3.apšmeižti, apjuodinti:Mani nùšmeižė nùšmeižė – tokių dalykų visai nebuvo Tos mergos būs nùšmeižtos, nujuoktos Nušméižė visiem, kad aš vagiu pašmeĩžti,-ia, pàšmeižė1. kiek suteršti, pašiukšlinti.2. kiek apjuodinti, apšmeižti:Išsipūtę anys, bagoti, ir pašmeĩžia, pajuokia biednesnį Jiem kad tik kitus pašmeĩžt 3. kurį laiką šmeižti. prišmeĩžti,-ia, prìšmeižė prišmeižti 1. prišiukšlinti, priteršti:Prišméižė, prišméižė pilną kambarį ir paliko Pilną pirkią prišméižė Su skiedrom prìšmeižė kiemą Nėr kam prišmeĩžti – ne vaikai, ne kas Pryšmeižtà, prybūtà, kaip kiaulių kinis Pryšmeižtì pilni pakerčiai Prìšmeižė aslą, prikratė su šiaudais Katė šmeižte prìšmeižė bliūdą, t. y. snukį įkišo Katė prišméižė pieną Tas žmogus su savo dūmais tiktais gryčią prišméižė Grindys buvo prišmeižtos, primėtytos sudraskyto popieriaus Juk yra neparangu atgulti ant aslos, itin prišmeižtos 2. šmeižiamai prikalbėta (daug):Prìšmeižė jis ten mane tiek ir tiek sušmeĩžti,-ia, sùšmeižė sušméižti 1. sutepti, suteršti, subjauroti:Saugokis visokių tepalų pasigauti, kurie opą tiktai sušmeižia 2. tik truputį numigti, likti susnūdusiam, sušniurusiam:Ko tik susišméiži, gerai neišsimiegi, tai paskui visą dieną kai girtas 3. paleisti šmeižtą, apjuodinti:Sušmeižė mano gerą vardą 4. užtraukti nešlovę:Sùšmeižė mergelę jis(paliko laukiančią kūdikio) užšmeĩžti,-ia, ùžšmeižė užteršti, užšiukšlinti:Iš senobinės seklyčios nieko nebelikę: ji užšmeižta, dvokia prakaitu

Žodžio apsmeizti sinonimai

Žodžio apsmeizti sinonimai

Žodis apsmeizti kitomis kalbomis

Rusiškai: поносить
Angliškai: slander
Estiškai: calumnia
Lenkiškai: oszczerstwo
Latviškai: neslava
Lietuviškai: apsmeizti
2013-04-20 15:35:10
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž