Apskristi žodžio reikšmė

Apskristi - skrìsti,skreñda (skriñda skrýsta, skrañda, skrìda; ), skrìdo (skrỹdo ) 1.judėti oru, mosuojant sparnais:Rudenį paukščiai į dausas skrenda An, paukštė skreñda Skreñda vėl kitos trys paukštės ir kliauga Paukštis skrinda linguodamas Jei gervės žemai skreñda – trumpas ruduo Jeigu paukščiai skrenda languosna, tai bus kokia navyna Vanagas skrìda viršuj su sykiu Skreñdant geriausiai nušaunu antį Anys per lietų žemai skreñda Kai tokie orai, i tos bitys neskrýsta Kai leidžias spiečius, neduok skrìst Bitės skrañda ( skruñda) toli Skreñdme(skriskime),bitele, maž išvaduosim Skreñda bužiai(vabzdžiai)i vis žu akių Troboj tylu – musę skrendant girdėtum Par dūmus(dūmus leisdamas)skreñda [aitvaras] Skrenda gulbelė par ežerėlį Vai, aš gegule namo skristau, kad tik sparnelius turėtau . Skrido skrido du karveliai, nusileido ant berželio [Nepasidarykite atvaizdo] sparnuoto paukščio, kursai skrinda per dangų | Kaip paukštis budrus, taip iš anksto beskrysta žmogaus apgaulingi sapnai ^ Aukštai skrenda – žemai krenta Yra visokių vabalų: vieni aukštyn skrenda, kiti mėšlan lenda Ženytis reikia, koks čia dyvas: visi paukščiai skreñda iš lizdo Skrenda kap sakalas, sėdas kap ponas Nėra čia ko par marias skrìst vandenio ieškot Kepti karveliai patys burnon neskrenda Neskrisk padangėm, ba nulėksi patvorin Nežiopsok, kur varnos skreñda Sniegina purina aukštai skrenda dėt Be sparnų skrendu, be kojų brendu ║pajėgti judėti oru, mosuojant sparnais:Paukščiukai dar nèskrenda ║ lekiant persigauti:Skridaũ, skridaũ girelę, skrisiù ir kitą 2.judėti oru Orlaivis vis šituo daiktu(ta vieta)skreñda Šimtą aštuonias minutes skrido kosminis laivas apie mūsų planetą | Kaip šoksta [voverės] iš medžio į medį, taip oru skreñda ║keliauti, vykti (lėktuvu, raketa):Abu skrìdo lėktuvu, ekskursijo[je] buvo Inžinierius šypsojosi ir pasakojo, kaip žmonės iš Žemės į žvaigždes skris 3.lėkti oru, erdve (vėjo nešamam, paleistam ir pan.):Skrenda debesys Ir lapai skrenda kaip geltoni paukščiai . Sapnavau, ka tie arkliai oru skreñda Armotų kulkos kaip žąsys skrenda Stovi vaiskas kaipo sienelė, skrenda kulkos kaipo bitelės Tatai geros sūpuoklėlės: eina tiesiai kaip striūnelės, skrenda aukštai kaip paukštelės | Skrenda laiškelis nuo brolužėlio iš juodo karo lauko ║sklisti oru Ir skrenda žydraisiais padangių keliais tie [varpo] vario garsai su šviesos spinduliais O, žemė – plati! ir tas skundas žmogaus be atbalsio skris per platybę! Garsas laisvai kaip vasaros vėjelis skris Iš visų pusių į jį skrenda patyčios | Kunigo akys skrenda per bažnyčią, lyg jis ko ieškotų Vos pravėriau duris šventas, an man skrido akių šimtas 4.bėgti:Vaikai skreñda už šitą gaisrą I dienaut, i vakarot basos skreñda per sniegą, nėr kada makštus autis – pirkios kartum buvo Apsireikalauk ir skrìsk greičiau namo Valgyt pagamina [moterys] ir skreñda pjaut [rugių] Viena tę skreñda, kita tę, o aš sėdžiu rankas sukrovę(susidėjęs)ir nežinau, ką dirbt Blyno attraukia ir per ūlyčią skreñda svirnan dažytie Pasema košės – skrenda kamaron pieno semt Skreñda atstatę šautuvus Skreñda [vaikas] laukan Meška greitai skreñda Skreñda kap žvėrys, suvaldyt nemožna [bėgančių arklių] Arklys skrenda iš visų keturių kojų Tokis ir piemuva: kiaulės skreñda – anas verkia Karvė skreñda kap vėjas medin Avelės skreñda pavieniai Čia vilko skrìsta, čia avis tę̃sta Lape šnape, skrendìm(skriskime):dangus griūna ^ Tam ir vilkas, kad skristų į mišką 5. greitai bėgti, joti, važiuoti, plaukti, šokti:Ne bėgte jis bėgo, bet skriste skrido Kai buvau jaunesnis, skristè skrìsdavau Kap skridaũ, tai skridaũ kap skara Jug apsiplanuoti reik, kur jau skrìsti, į kokią pusę Kur teip skrendi ant arklio? Kad skrìdo, tai skrìdo, net ratai žemės nebesiekė Svotai važiuoja su barškuliais, skreñda per ūlyčią Vis pasispardydamas jis skrido [šokdamas] su Tautrimyte per kambarį Kad mane išvestų [šokti], tai aš skrìsčiau Ana skreñda po visą pirkią [šokdama], o aš an daikto sau trepsėju Skreñda katinas su pūsle Automobiliai tik skreñda ir skreñda Traukinys skriste skrido tolyn Laivas lyg žuvėdra ėmė skristi bangomis ║ilgai neišbūti vienoje vietoje:Bimbalais kumečius vadino, ka jie vieno[je] vieto[je] nestovia: skreñda i skreñda ║būti priverstam pasitraukti, pasišalinti:Laikraštė[je] buvo už jeibes – skrìs jau iš vietos 6. greit eiti, bėgti Dienos skreñda Dienos lėkė, savaitės vėju skrido, o aš nė nesuvokiau, kad jos skrenda Laikas skrido, jau buvo pirma valanda nakties 7. smarkiai kilti aukštyn, sklisti į šalis:Žiežirbos viršun skreñda Kaip tik velnias ažsikinkęs ėmė art dirvonus, verst kelmus ir akmenis, tai tik skrenda, tik skrenda kelmai ir akmenys Aukščiau ąžuolelio šiaudeliai skrenda 8.pulti žemyn, kristi:Nuo pečiaus skridaũ, nedaskridau savo laškelės ir griuvau in padlogo Skriste nuskrido, t. y. nusirito apskrìsti,àpskrenda (apskreñda ), apskrìdo1. skrendant aplėkti, apsukti ratu:Apskrindu Tris kartus apskridę ašigalį, nuskrido toliau 2. apibėgti:Ka surinkt viso dvaro raktus ir … apskrìst triskart ^ Mažukas, kreivukas, visus laukus apskrenda 3. greitai aplėkti, apsukti:Raitas apskridau laukus 4. užskristi daug ant ko:Àpskrenda jį viščiukai, o jis iš rankos duoda trupinių 5. greitai plintant, sklindant, pasidaryti žinomam, pasiekti visus:Naujiena, kurią ji sužinodavo, viesulo greitumu apskrisdavo visą Žaliojo kalno rajoną atskrìsti,àtskrenda (atskreñda), atskrìdo 1. skrendant prisiartinti, atlėkti:Atskrindu Toj paukštė atskrìdo ir lapsi prieg lango Tu paukštyte giesminyke, ko teip anksti atskridaĩ? Žiūrėk, vėl vanagas atàskrenda! Skrìdo atskrìdo trys pilkos gegiutės iš žaliosios girelės Būna skrynelė, iš pavasario ir atskrenda špokeliai, ciksi Ataskreñda anksti pempės Atskrìs busilas ir atneš kamašaičius raudonus Kad tik ataskrìst bitelės Kai atskrenda skregždė ir sulipdo gūžtelę, tai znokas, kad tie namai nedegs Paukštis … tuojaus atskrinda Atskrìdo musė nuo pietų pusės Vienon ūlyčion kitąkart atskrìsdavęs žaltys 2.atlėkti oru (vėjo nešamam, paleistam ir pan.):Žmonių padavimu, ežeras atskridęs, piemenaitė jį sulaikiusi, šaukdama tuo pačiu vardu vadinamą jautį Laukais atskridęs vėjas šiurens javus 3.atsklisti oru, erdve Smagus Jurgos juokas atskrido nuo šventoriaus Tik retkarčiais iš didžiojo kambario atskrenda ir praskrenda pro ausis vienas kitas sakinys Nuo miesto pusės atskrisdavo šūvių trenksmas 4. greit pasiekti ką, pasidaryti žinomam:Sakalu žinia atskrido Tuomi tarpu atskrenda idėja laisvės darbo ^ Blogos naujienos vėju atskrenda 5. atbėgti:Atskrìdo kap pamazgytas(labai greitai) Piktyba mane ima, ką atskridaĩ be kepurės Regi – arklys atskrìdęs avižosna Kieno čia šuva atskrìdo? Vilkas atskrìdę Àtskrenda čertas, pavilgo pirštu ir akį patrina 6. atidumti, atlėkti:Ana tik atskrìdo, apsdairė ir vėl nuskrido Iš kiemo atskrido, atkvepėjo ponia Gaidienė Abu atskrìdo miestelin be dvasios Jei sirgsi, nakčia dvylike atskrisiù 7. nuskilti, atplyšti:Kap stuktelė[ja]u, stalas atskrìdo Kai čiuptelė[jo] už rankovės, tai rankovė atskrìdo | Basas iš Vilniaus namo atskuodė, ale ausys ir pirštai atskrìdo(nušalo) papaàtskrenda, papaatskrìdo daugeliui iš visur atbėgti:Bernai zara papaatskrìs vitvisi ir vandenį paišlės daskrìsti,dàskrenda, daskrìdo 1. (krentant) patekti.2.pribėgti:Kap daskrìdo [vilkas] in arklį, kap stvėrė už pilvo, pilvą razdraskė įskrìsti,į̃skrenda (įskreñda ), įskrìdo 1. skrendant patekti į vidų:Įskrindu Įskrìdo žvirblys į priemenią Niaugi anos negali inskrìst – baisiausios skylės! ^ Tu manai, kepti karveliai patys tau į burną įskris? | Insiskridau, insipuoliau tėvulio sodelin Insiskrìdus sodelin, gailiai kukavau 2. įsismaginti skristi:Įsiskrìdęs kregždžiukas kad duos langan, ir užsimušė 3. užskristi, užlėkti aukštyn, į viršų:Kitos [varnos] įskrido medin ir susileido viršūnėn O vištytė negali anskrìst lazdon ^ Be kojų, be sparnų įskrido į medį 4.įlėkti (paleistam, pametėtam):Akmuo inskrìdo pro langą Kap davė kulpka ir inskrìdo pirkion 5.įbėgti:Įskrido svirnan ir pamatė maišus Lapė tada inskrìdo narion(urvan) | Iñskrenda žuvis tinklan išskrìsti,ìšskrenda (išskreñda ), išskrìdo 1. skrendant pasišalinti:Išlekiu, ižskrindu Išskrindu Išskrìdo paukštis iš lizdo, t. y. išlėkė Gervės išskrìdo toliau Tokia viena sportinykė višta: ìšskrenda i ìšskrenda iš gardo Ponas rytą atidarė skrynią, gaidžiukas purpt ir išskrìdo Rytą atsikėlė jos broliai ir vėl išskrido varnais Rauna linelius, pjauna žirnelius, išskrenda žąselės, pulkuoja gulbelės Manai su varnom išskrìst?! Aitivaras ažpykęs ir trobas sudeginęs, iš jaujos išskrisdamas | Širdis bilda taip, tarsi tuoj tuoj purptels ir išskris iš krūtinės Išskris dūšia kaip rudenį kregždė Žodis iš lūpų išskrido(išsprūdo) 2.išvykti lėktuvu:Jie išskrido nustatytu laiku 3.išlėkti, kokios jėgos nešamam:Tada bernas patepė tais tepalais katiną, ir jis taipgi pro kaminą išskrido 4.išbėgti:Sūnus užvalgė ir vėl išskrìdo Kad išskrìs motka iš pirkios su šluota! Šlapias kap ìšskrendi in vėjo, ir bėda(gali susirgti) Anas iš po vadžių išskrìdo(pabėgo) Karvės išskrìdo medžian 5. greitai išbėgti, išdumti:Tada anas jį iš vežimo i šuoliom išskrìdo Išskrìdo [supykusi] par duris kai kulka Tada šuva jau išvydo, kad ateina šeiminykai, i išskrido, o vilkas nusgėręs i liko pirty Velnias išskrido ir par visas veselijas daugiau nė akių neberodė ║pasitraukti kur, išvykti:Apsivogė ir išskrìdo iš to krašto Papykstu ant vaikų ir ìšskrendu Kai tik užauga, ìšskrenda iš savo lizdo kaip tie paukščiai Vaikai ne namuose – pasaulin išskrìdę Leonardas liko ir niekur neišskrido; atvirkščiai – tvirtai įsikūrė Sparną valgyk – greičiau išskrisì ( ištekėsi) 6.išretėti, iškristi Ale tai medžiai kad išskrìdo: kai katrie tai be lapų kaip tiktai neišlikti atmintyje:Giesmės išskrìdo iš galvõs paišskrìsti,paìšskrenda, paišskrìdo išbėgioti:Visi iš pirkios paišskrìdo medin nuskrìsti,nùskrenda (nuskreñda ), nuskrìdo 1. nulėkti, mosuojant sparnais:Nuskrindu Nuskrìdo paukštis, t. y. nulėkė Nemačiau – niekas, nei paukštukas nenuskrìdo Pabūgęs paukštelis purpt ir nuskrido tolyn Vištos nùskrenda nuo laktų Karvelis per valandą nuskrenda apie 50 mylių Karvelėli mielas, nuskrisk ton šalelėn, kur mano mergelė puikius kvietkus skina Aš nuskrisiu an kapelių, kur guli mano motinėlė | Jo mintys nuskrìdo kur kitur | Aš nusiskrisčia, ašiai nusileisčia in motulės svirnelio, in vyšnelių sodelio 2. nuvykti (lėktuvu, raketa ir pan.):Vilniun orlaiviu nuskreñda Medicinos požiūriu įmanoma nuskristi į Mėnulį ║ skrendant įveikti:Nùskristas kelias Nuskristų̃ kilometrų skaičius 3.nusklisti, nuaidėti oru Balsas nuskrido per upę, atsimušė į statų krantą ir sugrįžo išsekęs, netekęs jėgos Nuskrenda daina liūdna kaip kregždė į tolį 4. nubėgti:Vaikai ėgi jau nuskrìdo medžian Nuskrìdo anas itop senopjop ir paklausė Žiemą basos nùskrendam Nuskrìdo kap pasiutęs Ir vėl nùskrenda kap dūmas Karvė nuskrìdo avižosna, miežiuosna Užbėgom kalnan – nuskrìdo miškelin [briedis] Katinas aždyrė uodegą ir nuskrìdo ^ Kad tu nuskristái laukais! 5. greit nueiti, nulėkti, nudumti:Martynas buvo jas beužkalbinąs, bet jos, linksmai suklikusios ir nusijuokusios, nuskrido į salę . Kai vėjas nuskrìdo [motociklu] ║nuvažiuoti, nuvykti:Tik nuskrìdo biskį į miestą, tai tuoj susivėlus, susigarbužiavus 6. nukristi, nupulti:Žiūrėk, kad vaikas nenuskristų žemėn Lempa nuskrìdo nuog stalo Kepurė nuskrìdo Yra skylė, ka meti, toli nùskrenda [akmuo] Čia nupuolė, čia nuskrìdo rūtų vainikėlis Bačkon atsisėdo, loban paleidė – nuskrìdo(nusirito) Kaip daviaus(virtau),tai maišelis nuskrìdo 7. nuskilti, nulūžti:Kai užkliuvo koja ažu slenksčio, tai šito [naga] i nuskrìdo paskrìsti,pàskrenda (paskreñda), paskrìdo 1.truputį skristi, lėkti:Kiek paskrìdęs, paukštelis nutūpė 2. galėti, pajėgti skristi:Jaunikliai da nepàskrenda Kur kūdas žąsinas, suvis nepaskreñda 3.nuskristi šalin, tolyn:Paukštelis pabūgo, paskrido į šalį Paskrisiu į šilus, pagyvačiausiu, – sako gandras 4.skrendant patekti po kuo:Vienam uodui pavyko paskrìsti po skara 5.palėkėti oru:Plunksna paskrìdo kiek tiesiai ir nusileido žemėn padskrìsti,pàdskrenda, padskrìdo pabėgti:Aš negaliu šibkiau(greičiau)padskrìst parskrìsti,par̃skrenda (parskreñda ), parskrìdo 1. skrendant pargrįžti, parlėkti:Parskrindu Parskridę varnėnai ieškojo savo pernykščių inkilėlių Bitelės, kurios negali parskrìsti į avilius Dukrele, parskrìskie nor raiba gegule | ^ Tavo žodis išskrido muse, parskrìdo jaučiu 2.parvykti (lėktuvu):Kitą dieną be didelio vargo parskridau lėktuvu 3. parbėgti:Arkliai pasibaidė to vilko …, pamušė ragutes ir parskrìdo namo Ana, žiūrėk, telukas parskrìdo namopi 4. greitai parsirasti, pardumti:Petras iš krautuvės par̃skrenda Einu, žiūriu – koks diedas! Aždusus parskridaũ namo Pasibaidęs arklys perkūnu namo parskrido ║greitai grįžti:Buvo išlėkus miestan, al baisiai sunkiai reikia dirbti – i vėl parskrìdo pérskristi parskristi 1. skrendant persigauti, perlėkti:Perskrindu Per girelę pérskridau, per marelę perplaukiau Pérskrido kalnus Nedidelius nuotolius antys dažniausiai perskrenda netvarkingu būreliu Prašoko tatai visa kaip šešėlis … arba kaip paukštis, kuris pérskrinda, kurio taipajeg kelio nė vienos žymės nėr Jei gegutė kukuoja perskrisdama per namus, tai tiej namai sudegs Jei višta perskrenda per gulintį kūdikį, tai tą kūdikį užpuls nemiga ^ Musia neparskrìdo(menkiausia priežastis)– jau ir supyko 2. skrendant patekti iš vienos vietos į kitą.3. baigti skridimą kur:Paukščiai jau pérskrido 4. .perlėkti (pastūmėtam, paleistam):Vokietis iškėlė ranką mušti, pilkasermėgis mikliai pasilenkė, ir vokiečio ranka perskrido per orą Bombos nepapuolė an tų kareivių, o perlėkė, pérskrido ir an kiemo krito 5. sklindant apimti, pereiti per ką:Per klasę perskrido ūžesys Šauksmas perskrido per namą | Taškais ir brūkšneliais cypsėdama, vandenyną perskrido žinia Vėl perskrido maloni šypsena jo veidu 6. perbėgti:Ir anys sutarė, kas skaudžiau pérskris kraštan medžio ║ peršokti:Guly, i aš pérskrisiu Kad šoko anas …, pérskrido per upelę ir išgaišo 7. bėgant pralenkti:Sarna(stirna)ir kiškį pérskrenda praskrìsti,pràskrenda (praskreñda ), praskrìdo 1. skrendant pralėkti pro šalį:Praskrindu Paukštis pro šalį praskrìdo, t. y. pralėkė Ventės rage kai kuriais metais per mėnesį praskrenda daugiau kaip milijonas paukščių Bitins, sodą praskrisdamas, ryto ratutoj, lilio | Tūkstančiai minčių praskrido galvoje Toki sumetimai praskrìdo jam per galvą ^ Musė nepraskrìdo pro nosį(nebuvo rimtos priežasties) –pyksta dvi nedėli 2. judant oru pralėkti Praskrìdo lėktuvas 3. pralėkti (išmestam, paleistam):Rasutė trūktelėjo meškerę. Aukštai virš galvos praskrido mažas rainas ešeriukas 4. greitai prajoti, prabėgti:Praskrido raitelis ant žirgo, ir dalgis sutemoj sužvango Pro jį praskrìdo stambus arklys 5. greitai praslinkti, prabėgti Praskrido paukščiais mūsų dienos, ir jų nesugrąžinsim Nepajutau, kaip praskrido jaunystė priskrìsti,prìskrenda (priskreñda ), priskrìdo1. skrendant pasiekti, prisiartinti:Priskrindu Ėgi antys „pry! pry! pry!“ priskrìdę ant liūną Priskrìdo [žąsys] obelį i klausia: „Čia ejo merga su berniuku?“ Visi žvirbliai skrenda į vakarus, ir jis kartu priskrido prie tokio namelio priskristinaĩ 2. pribėgti:Priskrìdo, kap saulė patekėjo, stvėrė už vežimo ir nuvažiavo 3. daugeliui atskristi, prilėkti:Žiūri – ant dangčio tiek daug paukščių priskridę Ojojoi ąžuolas kad priskrìdo varnų! Nat juoda – varnų kiek priskrìdo Duris palikinėja – priskreñda musių 4. daugeliui susirinkti:Priskrìdo žmonių daug Kas čia per panos priskrìdę? suskrìsti,sùskrenda (suskreñda ), suskrìdo 1. daugeliui atskristi, sulėkti į vieną vietą:Sùskrenda strazdai ir nulesa vyšnias Suskrenda varnos ant apatinių medžių šakų – vėjo laukia Suskrìdo vištos in laktų Kur sakalelis, te geguželė – anys suskrìdo vienan sodelin Suskrido daug bičių ir parnakt pastatė bažnyčią [iš vaško] | 2. įstengti skristi, paskristi:Kvaras [gandras] liekti, nesùskrenda 3. subėgti:Visos suskrìdom priemenėj ir laukiam Suskrìdo visi žiūrėt, ale nieko nepamatė Bobos suskrìdo ir ažudaužė vilką ║susieiti, susitikti:Suskrìdo any[s] až kampo abudu ir ūtarina 4. daugeliui susirinkti, suvažiuoti:Mašinėlėm sùskrenda [grybautojai], pilni miškai Pats miestas Stokholmas pasistengė kuo puikiausiai priimti daugybę iš viso pasaulio čia suskridusių viešnių 5. pavyti, suvaikyti:Aš jom nieko nepadarau, nesuskrendù pasuskrìsti,pasùskrenda, pasuskrìdo daugeliui iš visur subėgti, susirinkti:Kur tu tę danešiosi to vandenio: kap pasuskrìdo, tai rijo paparijo visą viedrą! Tos lakmitkos pasuskrìdę užskrìsti,ùžskrenda (užskreñda), užskrìdo 1. skrendant užlėkti ant viršaus, aukštyn:Užskrindu Katinas atsigulė ant prieždos, arčiau šiltų pelenų, o gaidys užskrido ant kartelės Žiūrėk, tavo gaidžiokas jau gieda, ant tvoros užskrìdęs Višta an karties neužskrìdo, tai pataikė bačkelėn [su vandeniu] Užskrìsti į tokią aukštybę Užskrìdo vanagas ant vištos Genys … užskrìdęs arkliui ant kaktos ir ėmęs akis lest Pati ją dabojo, nedavė musei užskrìst | Viršūnėlė [ąžuolo] lai palieka, bus paukšteliam užsiskrist Varnas užsiskrido ant medžio ir plasnojo sparnais 2.skrendant patekti, užsukti kur:Užskrìdo būrys strazdų Kas jum čia atvijo, kur nei joks paukštis neužùskrenda, nei joks šuva neužbėga? ║ skrendant (lėktuvu) užlėkti ant ko:Ant Ėriškių užskrìdo šeši orlaiviai Užskrìdo vokiečių lėktuvas, ir nupaipijo 3.skrendant užlįsti už ko:Lėktuvas užskrìdo už debesų Paukštis ažuskrìdo až kalno 4.skrendant užlėkti į priekį:Ažuskreñda vis priekin paukštė, ažuskreñda – gal veda kitas 5.užbėgti į priekį, už akių, užkirsti kelią:Jiemu važiuojant, vilkas ažuskrìdo 6. užklupti, užpulti:Nedaugį anas žumigo, o tuom čėse kazokai an Narbuto ir žuskrìdo

Žodis apskristi kitomis kalbomis

Rusiškai: облететь
Angliškai: fly round
Estiškai: volar ronda
Lenkiškai: latać rundę
Latviškai: lidot kārta
Lietuviškai: apskristi
2013-03-15 12:20:24
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž