Apraizgyti žodžio reikšmė

Apraizgyti - raizgýti,raĩzgo, raĩzgė1. pinti, painioti, narplioti:Kareiviai kasė apkasus, raizgė juos spygliuota viela Jau tas kelias užutvertas, žagarais raizgytas Ant žaliųjų šakytėlių kasnykai raizgyti Raizgýta tvora pinta iš šakų Kasas į bizas pynė ir jas kaip tinkamos ant galvomis raizgė | Gatvės vis labiau raizgėsi dygiomis vielomis ║ rengtis:Raĩzgosi, raĩzgosi visokiais ryzais 2. vyniotis:Kiekvieną dieną žirnio virkštelė kilo ir raizgėsi aplink ištiestą siūlelį ║ kabintis, veltis:Raĩzgės varnalėžai į kartis arklio 3. sukiotis, painiotis:Šarkos raizgosi apie triobas, bus lietaus Nesraizgýk čia, apseisim ir be tavęs! 4. vingiuoti:Upė raizgėsi per lygumas Eidavau eidavau, raizgýdavaus raizgýdavaus gatvelėmis ir ateidavau pas jus 5. pinant gaminti, daryti:Tvorą iš šakų raĩzgo | Imperialistai raizgo tarptautinių intrigų tinklą Patraukęs važiuojančių dėmesį, drąsiau mezgu, raizgau savo minčių tinklą ^ Kuprotas senis tinklą raizgo 6. menkai mokėti, grabalioti:Bet tiktai raĩzgo, gerai da nemoka [skaityti] 7. maišytis:Po galvą visokios mintys painiojos, raizgės Audrės mintys ima painiotis, raizgytis, akys limpa apipinti, apipainioti, apnarplioti:Namo siena vijokliais apraizgyta Žmonės bėgo nuo kapų, atsivėrusių pamiškėse, nuo spygliuotų vielų, apraizgančių žmones | Išorinės architektūros formos buvo pertaisinėjamos ir apraizgomos prašmatniomis detalėmis | Tebūnie prakeikti visi prietarai, apraizgę žmonių smegenis! O Jurkevičius, matot, savo aukas kaip voras apraizgė Dvarai apraizgė, apipynė voratinkliais mažus sklypus ^ Visas laukas virvėm apraizgytas | Apsraĩzgė blauzdas virvelėm Vištos siūlais apsraizgýta, ir guli pastalėj 1. atnarplioti, atpainioti:Taip susipynė siūlai, niekaip negaliu atraizgýt | 2. atspurti, atbrigzti:Jau kai tik rūbas iš apačios atsiraĩzgo, tai irs ir toliau 3. ateiti, atklysti:Jie pas mus tai dažnai atsiraĩzgo Atsiraĩzgė iš kažin kur ir pririšė arklį prie mano ratų įpinti, įpainioti:Įraizgýk virvę į rezgines Ir išvydo aviną užupakalyje savo krūmuose ragais įraizgytą | Tinklais mus nuodėmių įraizgyt stengias Įraizgyt žabanguose… turtą | Eidama įsiraizgiaũ į siūlus Radau kiškį, kilpon insiraĩzgiusį Tinklan insiraĩzgė pagalys ir praplėšė Šuo įsiraizgė į žoles ir nebegalėjo pabėgti 1. įvairiausiomis kryptimis išpinti:Galus ratų, kad šiaudai nebirtum, išraizgýk Vaismedžiai, išraizgydami savo šaknimis dirvą, sugeba pasinaudoti daugiamečių lubinų šaknų sukauptu azotu Išėjusios iš širdies arterijos išsišakoja, išraizgo visus kūno audinius Drūkšių ežeras įdomus – įlankų išraizgyti, išvagoti krantai | Danguje blykčioja ilgi išsiraizgę žaibai 2. ištaisyti ką supainiotą, išnarplioti:Surizgo siūlai, nebegaliu jų išraizgýti | Kada tu iš visų skolų skolelių išsiraizgýsi, kai tokie netikę metai ║išardyti:Išraĩzgė audeklą (ištraukė ataudus, ir išrizgo audeklas) 1. nuraišioti.2. nusidriekti:Vaiskią rudens dieną dangaus mėlynėje nusiraizgo balsvi voratinkliai 3. pajėgti, sugebėti įskaityti:Matau, kad čia raidės, bet negaliu nuraizgyt rašto, neinžiūriu Kelias dienas prakaitavom, kolei jo visas natas nuraĩzgėm 1. paadyti:Paluodyk, paraizgyk karnom valiuškas 2. pavingiuoti:Parašas paraizgýtas, nesuprasi kieno 3. pakalbėti:Ana šiek tiek mokėjo rusiškai paraizgýt perraišioti. pripinti, pripainioti:Jis visaip priraizgė, primakaravo gabalą siūlų ir padavė tai panai išraizgyti Kur tik eisi, visur priraizgyta spygliuotų vielų Tarp priraizgytų plonyčių voratinklių pastebimos gelsvos ar rusvos erkutės | Visur [kiškio] pėdsakų kilpų prinarpliota, priraizgyta | Kaip nereikia, tai visokių dainų priraizgaĩ, pridainuoji | Nubrauk nuo lubų voratinklius, matai, visur prisiraĩzgė 1. supinti, supainioti, sunarplioti:Nuo stulpo lig stulpui dratai suraizgýti visų viseip Kas čia tuos siūlus taip suraĩzgė, sunarpliojo? Sankrytos gulėjo ant kita kita suraizgytos Nepadabniai numegzta: bet suraizgýtas [tinklas] | Tave taip suraizgys, taip apipins, kad galva sukasi Dievas gal juos suraizgyti ir mislį jų ardyti Šis klausimas suraizgytas, sumazgytas ^ Suraizgyta, sumazgyta, gale lauko pastatyta Suraizgýtas sumazgytas eina keliu baubdamas Suraizgytas sumazgytas ir ant sienos pakabytas | Sukriai suverpti siūlai taip susiraĩzgo, ka net iš matko išvyniot nemožna Arklys susiraĩzgė [, pakinkytas į akėčias] Jo kilpos teip intaisytos, kad, kuo lapė labiau spurda, tuo labiau susraĩzgo Susiraizgiusios šakos Plaskaniai susiraizgę po kanapius Kur dar prieš mėnesį plytėjo švarūs vandenys, dabar ten storas susiraizgiusių povandeninių augalų patalas | Mintys susiraizgė, akys aptemo Jo jausmai susiraizgė, susipainiojo Kaimynas susiraizgė bėdose ║ supainioti, suklaidinti:Dievo nesibijąs suraizgo gerus prietelius ir susiundo pakajuj gyvenančius 2.pinant, raizgant sunaudoti:Visus šniūrus suraizgiaũ in tuos rezginius priversti pamilti:Kitam širdį suraizgo tylutė, švelnutė [mergaitė] išpinti, užpinti:Galą vežimo su virve užraizgýk, kad šiaudai nekristų Valint im(imk)košiką, ažraĩzgai – bulbų neturėsme kur pilt Ažraizgyk pančeką Tvora kuoleliais ažuraizgýta Langai voratinkliais užraizgyti

Žodis apraizgyti kitomis kalbomis

Rusiškai: сетки
Angliškai: mesh
Estiškai: malla
Lenkiškai: zazębiać
Latviškai: acs
Lietuviškai: apraizgyti
2013-04-21 02:43:22
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž