Apraižyti žodžio reikšmė

Apraižyti - ráižyti,-o, -ė raižýti, raĩžo, raĩžė rėžti.1. aštriu įnagiu negiliai pjaustyti:Norint pastorinti vyšnias, slyvas, raižoma žievė Su saidru ráižyk blakstieną, kad kraujis išsrustų Jį kankino skausmai, tartum vidurius raižė aštrus skustuvas | Tik kelios poros raižė pačiūžomis sudėtingus ornamentus 2.daryti metalo, medžio ar kt. reljefinį piešinį, graviruoti:Imasi vario ir raižo jį sausa adata 3.reljefiškai vaizduoti, ornamentuoti:Priešaky, kampe, ąžuolinis raižytom kojom stalas Imta kolonas raižyti hieroglifų tekstais bei reljefais Aš visą rytą raižiau tam savo angelui veidą 4.draskyti, braižyti:Marškiniai pakuliniai, pradeda ráižyti nugarą Vėjas raižė veidą, drėbdamas į jį sniego gniužulėlius 5.pjaustyti, karpyti į dalis:Jis raižo stiklus Tuo tarpu ateina turtinga ir gobši kaimynė ir randa ją audeklą beraižant O kam tu vožai skrynelę, o kam tu raižai drobelę? Neraižyk, sesele, tu savo drobelių, daugiau aš nebnešiosiu Žiedu švytruosiu, drobeles raižysiu, mylą vardą minavosiu Plonų drobių neraižýsiu Kam tu raižysi marškinius? Gyvims diržus raižė iš nugaros Sausa ir gryna šlyna čiupinėjama rodosi apyriebė, ją galima kaip muilą raižyti Bus pagaminta 700 metalo raižomųjų staklių | Daugiau kaip dvidešimt plieninių noragų negailestingai raižė nuo saulės parudavusią velėną ^ Meška girioj, o kailį jos jau raižo 6. kiaurai einant, judant per ką, skrosti:Mėlyname danguje linksmai raižė sparnais orą vikrutės kregždės Tvankią tamsą žaibas raižė – pašėlimui valios davė Saulė, prasijuokusi savo spinduliais, raižo šliaužiančio debesies skvernus Tamsų žiemos dangų raižo įvairiaspalvės raketos | Pelėdos šauksmas raižė orą ^ Baltas vabalėlis dangų raižo ║būti nusitiesusiam įvairiomis kryptimis:Priešakyje laukas, kurį raižo iš visų šalių balti takai 7. skersai ir išilgai vaikščioti, važinėti, plaukioti:Jau 20 metų kaip žvejų laiveliu raižau Baltiją Kryžiuočiai … labai dažnai kraugeriškais žygiais raižė Žemaitiją Per visą naktį kazokai ir žvalgai raižė apylinkės laukus ir sodybas 8.čaižyti, pliekti:Ráižyk jamui kailį su botagu Ratai bilda, mes kuinus raižome botagu, kad greičiau pasisektų pabėgti Pusbernis iš nekantrybės raižo tik ir raižo pavargusias kumeles Už ką gi dabar tą vaiką ráižai? Bauduos, ráižysu biesuką, ka mėnesį neprisės Tik pagrobiau lakatą, ka pasiutau ráižyti par tą kramę – par duris lauk! Sako, kamine su mazgote šliaukšt šliaukšt i ráižydavo par akis Muštasis, žiužį įgavęs, vėl pabrūkš kitam įdavė, o tas šalip stovintį taip pat šmiaukš šmiaukš raižė Verbų nedėlio[je] užvis jauni žmonys liuob kits kitą raižyti pašvęstai karklais, arba žilvičiais, linkėdamys tarsi laimingo sulaukimo atenčių Velykų | Nesiráižyk su tuo diržu! Vaikai ráižės, ráižės, pataikė par ranką 9. skausmui varstyti, labai skaudėti:Gal ko užvalgiau, ka taip vidurius ráižo Ką ráižė visus vidurius! Kumet grobus ráižo, reik gerti Dievo medžio arbatą – skausmas praeina Paširdžius ráižo, nedetūr[i] raižýtinai Vidurius raižýtinai sopa ║skaudinti:Ir po krūtine mažiau jai spaudžia, ir diegliai ne taip skaudžiai raižo Alkis ir troškulys raižė jų vidurius Šiandieną saulė ráižo akis Žėrįs sniegas raižė atpratusias akis Čia kiekvienas daiktas raižė jo širdį, primindamas motiną Baimė raižė žmogų pasidaryti niekam tikusiam:Eĩsi šunìms kudlàs ráižyti, kad nemokais! aprėžti.1. aplinkui raižyti, apibraižyti.2.apkarpyti, apmažinti:Jis padėjo apraižyti didžiažemių laukus 3.apčaižyti, apipliekti:Kad didesnis būtų, galėtų rykšte apraižyti, dabar mažas, nesupras, už ką plaki Apráižiau su vyte, rami Apráižė vaikus – i prisipažino Apraižyčiau už tokį prasimanymą Apraižys tau tėvas kailį, ir būs tau! atrėžti;atpjaustyti, nupjaustyti:Skūros pašalius atráižyk Aš jas visas atráižau įrėžti;įpjaustyti, įbraižyti:Tokius medžius tujau reik įraižyti iš keturių pusių išrėžti.1. išbraižyti, įpjaustinėti:Vaikai visas sienas su vinimi išraižė Reik išraižyti žievę medžio ║reljefiškai pavaizduoti:Paveikslai išraižyti akmeny Karietos atramos kartušuose išraižytas faraono vardas ir surištų belaisvių figūros | 2.supjaustyti į dalis, sukarpyti, išpjaustyti:Tuoj subadysiu, visas žarnas išraižysiu Atrakys skrynaitę, išraižys drobaites Ritinį išaudei ir išráižyk tą ritinį rankšluosčių dėl vien tų brolaičių Ir velnias išmintingiemsiems iš nugarų diržus išraižė | Senovės audeklus išsiraižėm į impilus 3. giliomis vėžėmis išsiklampoti:Mėšlo neina vežti, išsiráižys daržas, da šlapia, žemė gadinas 4. išvagoti, išraizgyti:Kitą dieną skridome per milžiniškus Sibiro plotus, išraižytus upių upelių Kitą metą melioracijos grioviai išraižys mūsų laukus Išraižė bėgių tinklas šalį visaip, skersai ir išilgai Mūsų šalis išraižyta naujais keliais | Vargas išraižo(suraukšlėja)veidą | Pamatysi, tavo sesers lūpos kurią dieną grabėmis išsiraižys 5. visomis kryptimis apeiti, išvažinėti:Žvejų ir medžiotojų laivai išraižė ligi tol jiems žinomas šiaurės jūras, bet nesurado jokio ekspedicijos ženklo 6. išpliekti, iščaižyti:Nesušaukęs [kalikės], išraižė kiaulę botagu Tas urėdas atjojo, išráižė nugarą, kam nejai į dvarą 7.raižant, pliekiant išvaryti:Išráižyk kates laukan | Su votegu pieną išraižo, dėl to gaspadinės leido piemenei turėti tik virbą nenuluptą 8.iš skausmo sugadinti, išgelti:Ožragį pakaišk ir įdėk į duoną: šuo suėdęs grobus išráižys ir padvės nurėžti.1.nubraižyti:Jo rankos šakų nuraižytos 2. nupjaustyti:Nuraižė peiliu viržes | Vienas skundėsi dėl atimto miško, antras dėl pievos, kuriai nuraižyti geriausieji gabalai 3. nupliekti, nučaižyti:Atlėkęs su botagu nuraižys, nušvaistys, nugainios visus gulti Šeimininkas mane su diržu labai skaudžiai nuraižė Prisibausu duoti, nuráižysu, ka neprisėsi mėnesį 4.nudiegti, imti skaudėti:Nuraižė mun staibius, karves bemelžant parėžti;pabraižyti:Kol išnešiodavai [naujus] marškinius, tai paráižydavo skūrą perrėžti. prarėžti. prirėžti.1. pripjaustyti.2. priplakti:Domininkienę dideliai, sako, nagaikomis priraižė Klausinės, kamantinės, o kaip nieko nesakysiu, pripers, priraižys, pames kraujuose kaip šunį 3.pribrūkšniuoti:An dangaus priraižýta dūmai [orlaivio] surėžti.1.subraižyti:Nepasidėjai lentelės – stalą suraižeĩ Gelbėdama valyti tavo namus, padėjau žiedą čia ant lango, kad nesuraižyčiau | Per krūmus lįsdamas, labai susiraižiaũ Susiráižiau bekrisdamas rankas ir kojas Įgavo vaikas peilį ir susiráižė nagus 2.sukarpyti, supjaustyti į dalis:Marškinius, audimo stukį suráižau Audeklą suraĩžė, supjaustė Stiklus ir jis moka suráižyti Peiliu velėna suraižoma reikiamo pločio juostomis, o kastuvėliu atskiriama nuo dirvožemio Marti cielą audeklą į stuomenis suráižė Visą odą suráižyk į diržus Karalius liepė daug plonos drobės suraižyti ir apkrikštytosioms mergaitėms išdalyti | O žaibai kad tviska, rodos, dangų į skiauteles suraižys Ežiomis suraižytose žemėse neįmanoma gerai pritaikyti mašinų | Marškinius susiráižiau Aš tuoj susiraižiau drapanas, pasidariau virvę ir leidausi žemyn 3. išvagoti:Tarpais žalios lankos upeliais, perkasais suraižytos | Raukšlėmis suraižyta kakta Rūpesčio suraižyta kakta Veidas daugiau suvyto, senatvės visiškai suraižytas 4.sučaižyti:Begėdi, kam taip kiaulės nugarą suráižei! užrėžti;užplakti, užkapoti:Du visiškai nebegyvus, užraižytus pametę į šalį Ale, sako, su votagu užráižėm [ungurį]
2014-03-07 16:37:46
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž