Apnokti žodžio reikšmė

Apnokti - nókti,-sta, -o 1. bręsti Noksta vaisius Neskink obuolių, tegu dar nóksta Ak! Ir duona jau baigias, o rugiai dar nenóksta Šiemet vasarojus greit noko, tai ir grūdai bus nedideli Lineliai noko, laiškelis biro | Petniūnas nepasitikėjo jaunikiais ir nesiryžo imti užkurio, nors duktė noko noko, kol nepernoko ir neprarado jaunystės žavumo Laukuose noko vasara Jaunysta nóksta, o amžis dyla ^ Geras vaisius ilgai noksta 2.būnant kurį laiką tam tikromis sąlygomis įgauti reikiamų savybių:Kietieji sūriai noksta labai ilgai 3.netekti gaivumo, vysti:Nóko rūta, nóko mėta, nóko lelijėlė, nóko mano jaunos dienos kap žalia rūtelė Noksta darže rožė, noksta lelijėlė, noksta mano jaunystėlė pas šelmį bernelį 4.silpti, menkti:Krisdamas nuo stogo susìmušė ir pradėjo nuo to nokt Jis noks, noks be jokios ligos kaip obuolys ir nunoks Motina tebenoko ligos patale Šįmet tep nókstu nókstu(senstu) Nõks nõks i nunõks(numirs) Tiesiog noksta vaikas, taip nori į tuos mokslus 5.kęsti alkį, badmiriauti:Nóksta vaikas be pieno šlakelio Kad bulbų neturėtumėm, tai ir nókt priseitų Pati ir vaikai nóksta, o anas geria Jau tu visai baigi nókt(džiūti, liesėti),matyt, blogai šeria Arkliai noksta lauke, naktys šaltos, reiks vest gurban Karvės nóko be šiaudų Anas badu nóksta Vienur naikinte naikinamas gėrybių perteklius, o kitur žmonės badu noksta Dirbi, kad tik badu nenókt ^ Pelė ant aruodo nenoks Kas rugiapjūtėj guli, tas žiemą badu noksta 6.minkštėti suvilgytam, pamerktam, brinkti:Suvilgiau duoną, kad nóktų Pupos, sumerktos vandenin ant nakties, nóksta ║ mirkyti, brinkinti:Nóktos pupos būna minkštos apnókti 1. truputį subręsti:Palinkę bąlantys rugiai svėrė žemyn apnokusias varpas 2.apsitraukti, apmusyti, aptukti kuo:Altoriai nuo senumo apnókę, t. y. aptukę Apnókęs stiklas Kur gera šeimininkė, ten langai neapnokę Mūso visi geriejai peiliai apnóko Varinukas apnóko – buvo gražus, šviesus Apnoko skrynios kvietkos, nubluko Murzini tie drabužiukai, apnókę(suskretę) 3.apipelėti:Apnókęs pienas, apmąsojęs Sūrį apnókusį nukaišk ar nuplauk Apmąsojęs seniau buvo, dabar jau apnoko 4.sumenkti, suprastėti:Nė pinigų nebeliko ir pats čyst apnokau: nebepažintų manęs nė miesčionkos 5.pasistovėti, kiek padžiūti:Padėjau lentas prieš saulę, gerai apnoko, dabar jau galėsiu ir namus apmušt Apnokęs šienas(dar nesausas, bet jau apdžiūvęs) atnòkti 1.atidrėgti, atsileisti, suminkštėti:Kad rugiai kiek atnokt, būt geriau vežt Dar kad saulė išsišvies, tai tuoj gruntai atnõks ir galėsim akėt Suvilgyk, ir tuojau atnõks [duona] 2.prisibadmiriauti:Pliene(nelaisvėje)būdamas atnóko žmogus danókti 1.pribręsti:Rugiai danoko 2.susilpti, įsisirgti:Su visu jau mūs motka danokus, zara(greit)luš įnókti 1. subręsti, prieiti:Kai įnõks [pomidorai], galėste valgyt 2. gerokai išbadėti. išnókti 1. subręsti, prieiti:Obuoliai kaip reikia da neišnokę Varpos išnókusios, ir grūdai varpose išbrendę Jau išnokę kviečiai Ir išnoko žalias linas Slyvos jau išnokę Figa neižnokusi Aguona žydėdama kaip rožė skyleles gauna, atanka, išnokusi išbyra, vėjui papurtinus Tos piktžolės nedygs – dar neišnokę | Jis senatvėje – subrendusi ir išnokusi dvasią asmenybė ^ Jam išnokusios gilės geriaus krinta, kaip man(jis turi didesnes pajamas) 2.įgauti reikiamų savybių išbuvus tam tikromis sąlygomis:Sūrių paviršius dažomas tik tada, kai sūriai esti visiškai išnokę ir jų paviršiuje nelieka gleivių 3.sumenkti, sublogti, nusilpti:Tai kaip tu gyvensi vienas, ką valgysi, – išnóksi viškai Senis išnókęs kai kevalėlis Jau išnókęs senis, nor stačią statyk žemėn 4.išalkti:Išnókau visa diena nevalgęs Išnókot išnókot perdien – kiek te teturėjot insidėję Teip išnókau, kad, regis, žarna žarną ryja Teip vėl klaidžiojo ben kelias dienas ir vėl labai išnoko, kad nė paeit nebegalėjo Ateik nevalgęs, išeisi išnókęs [iš viešnagės] ^ Neišnoks pelė in aruodo Dėl malkų – nors sudek, dėl vandens – nors prigerk, dėl duonos – nors išnok(badu padvėsk),tik nuo manęs atstok nunókti 1. pribręsti, prieiti:Nunókusi gilė Prieš saulę greit žemuogės nunoksta Nepuolas vaisių skinti, kol jis nėra nunokęs Rugiai jau visai geltoni, nunokę Užaugo ir kviečiai, jau ir nunoko Miežiai nunókę, kad nuknebusios varpos Nunoko kanapė ant marių krantelio Ir nunoko žalias linas Mūs vyšnios nenunõks | Merga jau visai nunókusi(pagyvenusi) Jau vyrai nunokę, kurių žodžiu galima pasitikėti Matyti, jis apie viską kalba nunokusiu protu | Nūnai jau vasara nunoko(baigiasi) ^ Iškris obuolys, kai nunoks Nunokęs obuolys ir be vėjo krinta, o žalias turi būti vėjo nudaužomas 2.nusilpti, sumenkti, sudžiūti:Nai aš nunóksiu peržiem be pieno Sena jau buvo, nunókus, porąsyk kveptelėjo nabagė, ir gatava Kad abi naktis nemigsi, tai visai nunóksi(nusibaigsi, išblykši) Bobelė tep jau nunókus(pasibaigus) | Šįmet jau visai su pašaru mes nunókę(mažai turime) 3.mirti, dvėsti (ppr. dėl prasto ar nepakankamo maisto):Žmogus iš tokio prasto valgio gali nunokt Aš tokiuo valgymu tuoj nunókč Nebijok, kad neprivalgei, – nenunóksi Da žmogus, rodžias, nesenas, ale noko noko ir nunóko Tėvelis senatve mirė, ligos daug nebuvo, teip nunoko, i gan Jau mudu abu nokstam, kaži katras greičiau nunóksim(mirsim pasenę) Sako, anas badu nunokęs, ne liga miręs Jei nenunóksiu badu, sugrįšiu ^ Pelė ant aruodo niekada nenunóko, nenunóksiu ir aš Tai tu dar ant duonos bakano nunoktum panókti 1.truputį pabręsti, pasirpti:Neskinkit obuolių, tegu da jie panóksta Kai obuoliai panóksta, ir ašiai inkandu | Jis jau panókęs(pagyvenęs)vyras ir dar nevedęs 2.padžiūti:Šienas perdien gerai panóko Tegul panoksta in pečiaus parnakt 3.paalkti, pabadauti:Nevalgęs pabuvau, tai gerokai panókau Panokai ko ne dvejus metus, da dabar negali atsgaut Nieko nepadarysi, kad trupučiuką panóksi Kai panoks [kiaulės] , tai ir neužbertą ris pérnokti 1. per daug nunokti, perbręsti, persirpti:Ir avižos, kai pérnoksta, byra Pupos pérnokusios, o žirniai jau susiraukia Pernokusios vyšnios Sveikas, nepernokusias slyvas nuplauti, sudėti į stiklainį, užpilti atvėsintu marinatu | Saliamutė pernoko belaukdama [vedybų]; tik ir taiko iš namų ištrūkt, šliaukstosi kur diena, kur naktis 2.peralkti:Augustinas pérnoks – valgyt nieko neinsdėjo Kad pérnokau, net vidurius pritraukė Pérnokęs šunį neluptą prarytum pranókti pradžiūti:Tos drapanos gal dar pranõks lig vakaro prinókti 1. pribręsti, prieiti:Saldiejie obuoliai jau greit prinõks Riešutai prinókę gvilbsta Rugiai jau visai prinóko Už lango varpas lenks kviečiai prinokę Kurgi, avižos jau seniai buvo prinokę, ė anys vis nepjovė Nespėjo uogos prinókti, o jau piemenys išskynė Be laiko juos nuplėšioja neprinókusius Ta sėkla išdygs, užaugs, ir prinoks linai Prinoko lineliai, geltoni grūdeliai ant marių krantelio | Žmogus juk kapams prinokęs vis pilnai Kap prinoks, tai višta ir pati eis dėt Spuogeliai buvo prinokę(ištvinkę) Laikas buvo prinokęs, proga prielanki Ji išdės tėvui viską, kas prinoko jos širdyje klausant nuolatinių jo ujimų, grasinimų ir keiksmų Aš atsiteisiu tau, kaip atsiteisia prinokus meilei virpanti širdis Laisvei reikia priaugti, prinokti 2.įgauti reikiamų savybių būnant tam tikromis sąlygomis:Kai lietus, anys pakloti greičiau prinoksta ir išbąla 3.prialkti:Prinókai tu nuo ryto nevalgęs Pernai bulbės nederėjo, tai prinókom peržiem tik su zacirka Prinókstat, prinókstat, vaikeliai, tame mieste, tai nors dabar valgykit Teip prinokęs arklys: kai padaviau šieno, tai baisus rijimas sunókti 1.pribręsti, išsirpti:Kai sunoksta laukiniai obuoliai, esti skanesni valgyt Ir sunoko obuolėliai vis raudonai, vis raudonai Jau javai sunókę, t. y. suaugę Rugiai jau sunóko, reiks jau juos pjauti Smegeninių žirnių ankštys skinamos, kai grūdai esti dideli, bet dar nesunokę Kopūstų galvos turi būti gerai sunokusios, kietos ir sveikos, neapgadintos kenkėjų Tę tu rasi tokią žolę, žaliais lapais sužėlusią, juodom uogom sunokusią Kur sunokèsnė [braškė], tai ir pūva Būna ir sunokesnių̃ aviečių, ale nėr kada jų sunokyt | Buvo sunokusios panelės ir tuoj vedamos ^ Bus jie ten, kai ant beržų vyšnios sunoks(niekados nebus) Gražūs kaip nunokę kviečiai 2.suvysti:Sunókęs obuolys(nepriėjęs, žievė susitraukusi) Svogūnai sunoksta, ir niekas iš jų neišeina Tie burokėliai iš pagadų nokę sunókę 3.susilpti, sumenkti, sulysti:Kai čia atėjo, kap siūlas sunóko Jau mano tėvai visai sunóko(suseno) Senis – sunokęs kaip obuolys, vos kojas bepanešąs Seneliai ir bobutės jau seniai džiovino savo sunokusius kaulus ant krosnies, bijodami nosis iškišti laukan 4.suminkštėti Jau duona sunóko užnókti 1.susilpti, sulysti dėl išbadėjimo:Ažnóks vaikas be lašinio Kol(kodėl)tu taip ilgai nevalgei – ažnóksi! Ir tu nepavežtum, kad teip būtum užnókęs kaip tavo kumelė Ažnókę paršai 2.mirti iš bado:Suk taũ velniai, užnóksiu, bet jau tavęs neprašysiu!
2014-03-07 12:57:15
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž