Apniurkyti žodžio reikšmė

Apniurkyti - niùrkyti,-o, -ė 1. užgulus, pasiritus spaudyti, glamžyti:Kam tu užvertęs niùrkai, t. y. gnaibai, kuteni, spaudai Jonukas niùrko ir niùrko kačiukus Neniùrkykit katino – įdrėks Kam tu niùrkai tą vaiką! Ką čia niùrkai kaip Adomas voverę! Niurko kaip katė pelę Niurkomas katytis negajus Jis mane kapt už krūtinės, trinkt į žemę, kad ims keliais niurkyti! Kad nuveikei, tai paleisk – kam dar turi taip ilgai niùrkyti! Niùrkė niùrkė kiaulį, kol paskerdė | Gana tau niùrkytis su ta kate Nebesiniùrkykit, vaikai, gana! Argi man, su vaikais niùrkantis, reikia geresnių drapanų? 2.maigyti:Kam niùrkai tą skaudulį – suaugs ir pats išbėgs Vilkiukai žindo savo motiną, niurkydami letenomis jos liesą pilvą Negali įkąst – niùrkyk niùrkyk(sunkiai kramtyk, voliok)po burną Lig šviežią duoną ėmė niùrkyti, riekti, ir atšankino Kam tu niùrkai šituos rūbus? Neniùrkyk lovos, taip gražiai paklotos Kai arkliai niùrko(minko)molį, tai greit sušyla 3.narinti, murdyti:Niurkyk, niurkyk ir paniurkysi – kanapės visuomet sunkiai skęsta Tai jį ne tiek maudė, ką į purvyną niurkė ^ Rugius dulkyk(sėk sausai),kviečius niurkyk(sėk šlapiai) | Pasijunta, kad tokioje klampynėj, baloj po kupstus niurkosi Arkliai pasibaidė ir bandė plaukti, niurkydamiesi baisiausiame dumblyne 4.skalbti, grumdyti:Niùrko po šaltą vandenį – tep ir išplaus Boba rūbus niùrko Ar jau baltinius niùrkai? 5.sunkiai nešti:Ką tu čia niùrkai, t. y. neši sunkų, keblų daiktą 6.dirbti painų darbą:Ką tu tę niùrkai, ar negali rast geresnio darbo! | Kai anas atvažiuodavo su draugu, tai būdavo, pasigaus vieną žodį ir niurko(nagrinėja)visą dieną 1.pasiritus, užgulus paspaudyti, paglamžyti:Apniùrkyk jį gerai sniege Aš aną apniùrkysiu kur nors susitikęs 2.apmaigyti:Poduškas apniurkė i paliko Duona iš kepalo trupa, matyt, gerai neišminkyta, tik apniùrkyta(kiek pamaigyta) 3.truputį pagrumdyti skalbiant:Menkas skalbimas: apniùrkė, apniùrkė, ir galas | Pati šiap tep apsiniùrko be muilo padaryti nebesuniurkytą, nebesuglamžytą:Suniurkyt lengva, o atniùrkyt nebeatniùrkysi 1. įmurdyti, įbruklinti.| Šlapiai įsiniùrkė(įsisėjo, įsiakėjo),tai i neaugo 2. įsibrauti, įsigrūsti. 1. išmaigyti:Išniùrkė man šiandien šonus bažnyčioje ║važinėjant išklampoti, išdrembti:Traktoriai išniùrkė kelius 2. išsiristi, išsikapanoti:Paklydęs į balas nusidanginau ir iš ten vos vos išsiniùrkiau Pakol tuo keliu išsiniùrkai, valanda išeina: iš vieno dubravo išvirsti – į kitą įvirsti ║išlįsti:Jis par pusę vėl iš to maišo išsiniùrkė 3.šiaip taip išskalbti, išmurdyti:Te, nusinešk in ežerą rūbus, išniùrkyk ir parnešk Išniùrkė skalbėja marškinius Šitą autskarį išniùrkyk, išniùrkyk ir numesk ant tvoros 4. išnaikinti, išžudyti:Dikčiai žmonių išniùrkė banditai 1. lamdant, glamžant iškamuoti.2. niurkant nugalabyti, negyvai užkamuoti:Katė pelę nuniùrkė Tą katytę tie vaikigaliai jau baigia nuniùrkyti 3.murdant išplauti:Drapanas reikia gerai nuniùrkyt 4. išsimurdyti, išsimaudyti:Jis nusiniùrkė in tą upę ir nubėgo 5.sunkiai, su vargu numegzti:Nuniùrkiau šiai[p] tei[p] tą megztinį 6.šiaip taip nunešti, nutempti:Mačiau, gulėjo an trepkų, paskui nuniurkė vėl jį sau ant žabų 1.pasiritus, užgulus paspaudyti, paglamžyti:Paniùrkyk, pa, jam taip ir reik – ko gribišiau[ja]! Paniùrkyk tą vaiką, gal linksmesnis bus Paniùrkyk biškį katūtį, ka taip pri tavęs lenda Aš jas paniùrkysiu 2.kiek pamaigyti:Jau nevalioju gerai duonos išminkyti: paniùrkiau ir pavargau 3.pamurdyti:Apsuko kelis kartus ore ir numetė į klaną, nosį į purvą paniurkydamas Aš tavę kai paniùrkysiu, tai nieko tau nereiks! 4.galėti niurkyti:Už saũ stipresnio nepaniùrkysi 1.pralaužti, pradėti:Jis kelią praniurkęs 2. prasiskverbti, prasibrauti:Vos ne vos prasiniurkęs viršun ir tupiąs pritūpęs 3.prastai išskalbti:Koks gi te skalbimas – bet praniurkiau 1.primaigyti, prikamuoti:Kai pasgavo šuva katę, tai kad priniùrkė, kad ta nė nebepasivelka Reiktų priniùrkyti už tokias kalbas | Tai prisiniùrkė [važiuodamas] žmogelis, raizgydamasis per visokius griovius, per duobes 2.prikimšti, prigrūsti:Bernas priniurkė pilną kašę šieno 1.parbloškus sulamdyti, įveikti:Anas supykęs kiekvieną suniùrkytų Suniùrkyt tokį vyrą vieni niekai man Aš Petrą po savim suniùrkiau 2. sumaigyti, suglamžyti:Kap aš apsivilksiu, kad tokia suniùrkyta suknelė! Čia gi pamatė gražiai paklotą lovą, nesuniurkyta antklode Suniùrkei suniùrkei kepurę, dabar neturėsi su kuo apsidėt Suniùrkė naujas kelnes Kur taip suniùrkei savo drabužius? Akmenį galiu suniurkyt in smulkius miltus | Javai į žemę sugniužę, susiniùrkę 3.sumurdyti, paniurdyti:Jis suniùrkė muni į purvynę negyvai užmaigyti, užkamuoti spaudant:Vaikas užniùrkė viščiuką Ana užniùrkė, t. y. užmūčijo vyrą vieną, o nū už kito ištekėjo Yr mažas kačiokas, tai baigia užniurkyt viščiukus Kad būtų paspėjęs nueiti į jaujuką, kol gaidys pragydo, tai turbūt ten jį būtų užniurkę Tuoj jis pradės mane grumdyti ir iki mirties užniurkys | Užsiniùrkys bitės
2014-03-07 10:38:59
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž