Aplopyti žodžio reikšmė

Aplopyti - lópyti,-o (-ija, -ia ), -ė (-ijo)1. dėti lopą, taisyti prakiurusį:Sau ir mums visiems padarysite gėdą, kad su buksvoms(kelnėmis)lópytoms į baudžiavą žergsit Ar mokėsi mano vatinės rankovę lópyti? Iki vienų metų negalima lopyti vaikui marškinių, – jeigu sulopysi, tai labai plėšys Matė juos, tinklus laive lopančius Nėr … skyriaus tarp kūnų karalių … o tarp kūnų elgetų, kurie lopytose skreistėse vaikščiojo Vakar visą dieną stogą lópijau Šia skalda reikės lopyti plentas | Nelopyti(neapsiūti tvirtesnės medžiagos, ppr. odos, kulnimis)vailokai greit plyšta | Kyla aukšti, vynynais lopyti kalnai Alsuoju sau gryną orą, semiuosi sveikatos, plaučius lopau ^ Nenešiojęs lopyto, neturėsi naujo Lopytu rūbu ilgiau nešiosi, ne nauju Kol švarkas ne ant tavo nugaros – nelopyk Žambą pjauk, apkaklę lopyk Lópytas puodas, žinoma, neilgai Norint lopyta sermėga, bile sava Alkūnės nelopęs neparduosi milo(netaupydamas neturėsi) Už kviečius mažai gavau, net negalėjau visų skylių lopyti(išsimokėti skolų) | Imsiu šiandien lopytis, praplyšo kojinės po padais Kiti rašo, kiti siuva, kiti lopos ║atsodinti neprigijusius, išgedusius daigus:Šiąnakt gražiai palijo, eisim daržo lópyti 2. duoti, šelpti:Jis savo motinai už duoną kiekvieną mėnesį lópo po trisdešimt rublių 3. drėbti piktą žodį, plūsti:Žadeika jam būt lópęs gerai! visko išgyvenęs:Anas jau mokytas – siū́tas ir lópytas aplópyti 1. uždėti lopus, kiek sutaisyti prakiurusį:Aplópyk, ir bus geras drabužis Visos šeimynos pirštines aplopiau Rūpėjo jam trobelė pataisyti, stogas, jei ne naujas, tai nors tas pats aplopyti | Apslópiau marškinius ir vilkiu Petras vestų žmoną ir apsigyventų karčemos trobesy, apsilopęs jį 2.sutaisyti kam visus drabužius, prižiūrėti kieno drabužius, kad nebūtų suplyšę:Vaikai aplópyti, apnerti, apsiūdinti Suspėk visus aplopyti, visus išskalbti Vieną papenėk, kitą pagirdyk, apsiūk, aplopyk, ir galo nėra 3. sušelpti:Po stuomenelį, po rankovelę, ir aplopysime siratelę 4. apmušti:Vilius, jau parmestas ant žemės, šauniai aplopomas kančiukais Pagaliau jau paaugusio vyro tėvas vis tiek nebegalės aplopyti diržu atsilópyti iki valios muštis:An veseilios gerai atsilopėm įlópyti 1.įdurti lopą; įdėti, įstatyti ką, taisant prakiurusią, sugedusią vietą:Įlópiau lopiuką – kaip nau[ja]s kvartūgas Vieną popietį, kai Narmantas grįžo iš savo kelionių, jis įlopė sienon rąstą ║pasodinti naujus daigus neprigijusių, išgedusių vietoje:Ne visi daigai runkelių darže prigijo, tai paimk iš darželio naujų ir įlopyk tas vietas 2. įterpti, įkišti:Be reikalo įlópytas žodis Bandė savo velijimus į tą adresą įlopyti išlópyti1. užtaisyti:Plyšius bei šukes arklių posnaguose galima šitokiu būdu gerai išlopyti 2. lopant suvartoti:Išlópysu visus lopus besilopydama Išlópom skiautes, neturiam muziejuo | Išsilópė visi lopiniai 3. išplūsti, išbarti:Išlopiau aš tą pakartuvę ant visų šonų! Aš jam išlópiau po žmonių akių! nulópyti užtaisyti su daugeliu lopų:Tavo sermėga lopas ant lopo nulopyta, ir ta pati man siaura Pašiuręs buvo stogas, nors ir nulopytas palópyti 1.prisiūti lopą apatinėje dalyje (prie apavo padų, pirštinių delno):Nauja pirktine oda palopytos vyžos laikydavo pusantro mėnesio Pirštinės oda palopytos 2.truputį sulopyti, pataisyti:Kelnes palópysiu, dar panešiosi Palópomi dar tie kailiniai(ne visai sukiurę, sulopius dar galima nešioti) Palopė šiek tiek trobelę, stogą naują uždengė | Jie jokio nerasdavo gydytojo, kurs palopytų pasenusią jų sveikatą | Darbavosi per šešelius metus, retkarčiais tepasitraukdamas sveikatos pasilopyti ║atsodinti naujais daigais išgedusias vietas:Kad gaučiau rasodos, reikėtų daržai palopyti: daug yra išgedusių kopūstų ir burokų Reikėjo palópyti ir anksčiau sodintus burokus 3. pasipelnyti:Kad tą stambią žuvį sugreibtumėm, pasilopytumėm Jis paslópė gerai 4. kiek pašelpti, padėti:Palópys tėvą duktė kadokùs palópytipasodinti į kalėjimą:Palauk, aš tau palópysiu kadokùs ažu itą darbą kišenès palópytiduoti kyšį:Turėtų visiems gerkles pripilti ir kišenes palopyti, kol išsipainiotų pérlopyti daug kartų sulopyti:Alyzas plėštelėjo rudinės skvernus į šalis, atidengdamas išdužusius kelnių kelius, lopytą ir perlopytą švarkelį, įjuodusius, suragėjusius pakulinio marškinius Jo rūbai lopyti ir perlopyti prilópyti 1. prisiūti prie ko (lopą):Prilópiau tris lopus, nepažintinai, būs kaip jei nau[ja]s 2.palopyti, pataisyti:Šitiej kamašai dar drūti, tik reikia prilópyti 3.daug sulopyti, sutaisyti:Gyvą peklą prilopė tų pirštinių, ir nėr nė vienos! 4. primokėti, pridėti, prikišti, išleisti:Daugumas (lošdami) prisilaimi kišenes dykai, bet daugiau prilopo gerai piningų Ir aš penkis litus už neregistravimos prilópiau Sakiau, kad nerizikuok, o dabar gausi savo prilopyti įsikišti į kieno kalbą:Čia pana Elžbieta vėl savo dvylekį prilopė kèlnes prilópyti turėti nuostolių. sulópyti 1. prisiūti lopą, sutaisyti prakiurusį:Diena iš dienos dėvėjo storą sulopytą maišą Kai kada laiko turėsi, man apsiaustą sulopyk Atrado trobesius sulopytus, paramstytus, begriūnančius | Nieko nenušavo, visi sulópomi(išgydomi)buvo | Geriau nesiskolinti – skolomis ūkio nesulopysi, bėdų nesumažinsi ^ Tavo darbas – kai mano sulopytas burnosis(prastas darbas) Sulópytas, sukarpytas, į vandenį įmestas neskęsta Susiūta, sulopyta be siūlo, be adatos Eina meška sulopyta, visu keliu maurodama Ilgiaus dėvi su sulopytu, ne kad su nauju | Tačiau nuostabu: senis ir sermėgą susilopo Pasidžiaugi pasisiuvęs, bet pasidžiaugsi ir susilopęs ^ Blogais metais gaspadoriui kišenė praplyšta, gerais – susilopia 2. padėti, sušelpti:Jų kumelė gera, kasmet veda kumeliukus, tai ir dažnai gaspadorelį sulópo užlópyti1. uždėti lopą, užtaisyti kiaurymę:Su lopu užlópyk Alkūnė prakiuro, reikia užlópyti Ji to skrandinio skyles gerai užlópė Užlopyk man kelnes Po tam užlopė išplėštą sieną | Su tiek pinigų visų skylių neužlopysi(skolų neatiduosi) ^ Milo sermėga šimtu lopinių užlopyta | Tylėk! – Užsilopyk, kad skylė 2. papirkti:Aš užlópiau Varnius ir Telšius, aš nebijau nieko 3. atšauti, atkirsti, aštriai atsakyti:Erzino ir erzino mane. Kaip užlopiau, tuoj nutilo Antanas taip užlopė, kad tas neturėjo ko atsakyt aštriai atsakyti, uždrėbti piktu žodžiu:Užlópyk akìs, ir nutils batùs užlópytiduoti kyšį:Visi jie, kol nusipirko savo prekėms pasiskleisti vietą, gerai užlopė batus policijai

Žodis aplopyti kitomis kalbomis

Rusiškai: улаживать
Angliškai: patch up
Estiškai: arreglar
Lenkiškai: pozszywać
Latviškai: aizlāpīt
Lietuviškai: aplopyti
2013-04-21 07:49:27
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž