Aplipti žodžio reikšmė

Aplipti - lìpti,-a, -o (-ė); 1. žengti, kopti (aukštyn, į ką, per ką, žemyn):Ans lìpa aukštyn palaipstais Lipù per tvorą Lipiaũ lipiaũ [į medį] ir tik lig pusei teįlipiau Vaikas į medį lipa kaip voverė, bematant ir viršūnė[je] Iš visų pusių šmėklų baidomi ir persekiojami lipo ir lipo jie akmenimis aukštyn Tik vienas senis niekur nebeišėjo iš gryčios ir nebelipo nuo pečiaus Tėvelis tai jau visai iš lovos nelipa(serga) Per slenkstį lipo, vyžai prilipo Mat kaip lipiaũ – žnekt ir nudribau nuo laiptų Lipčiau lipčiau, kad kopėčikes turėčiau Lìpsiu an pečių Kai gaidys ant stogo lipa, bus lietaus Netikęs šuo: nors par viršų lìpk anam, nieko nesakys Pri miegos lipamo[je](pasistojamoje)trinko[je] atrado imperiolų Priėjau kalną lipamą ir upelį brendamą Lipk masto viršūnėlę | Kumelė lipa piesta | Lipamasis stiebas ( caulis scandens) | Vėliavos lipo į kalną, iš kalno pakalnėn Plentas lipa į Panerių kalnus Supleišėjusiais sienojais lipo pupelės, žydėjo jurginai, nasturtos Žiūrėkit, kokia viesula, kaip vilnys ant kranto lipa Jūra lipa į laivą Vienas pradalgys lipo ant kito, ritosi ir ritosi Nuo pergalės ant pergalės lipo Debesys didelis lìpa lìpa(bus lietaus) ^ Nelipk kaip varlė ant dalgio(būk atsargus) Lipa kaip atbula karvė į medį Lipa ir lipa kaip ožys Nieko nežiūri, lipa kaip gyvulys(grūdasi, veržiasi) Lengviau lipti, negu dribti Geriaus lipti į kalną, nekaip kristi Ant palinkusio karklo visos ožkos lipa Į savo daržą gali ir per tvorą lipti Tas niekad neužsimuš, katras bijo aukštai lipti, bet tas, katras nebijo Esu kaip iš upės lìpęs(švarus) Brolis ne brolis – lìpk iš grūšios Karvę į medį lipti ar išmokysi? Taip ir aną ar gal kas išmokyti? Darbas ant darbo lipa(labai daug darbo),įmano žmonės susiplėšyti Sungaila kaip drobynoms lipa į turtą(nuolat turtėja) Jau mūsų linai į antrus lapus lipa(antrus lapus leidžia) Ir čia pušys į sienojukus lìpa(darosi storos, į sienojus auga) Šitas ir ant kunigų gerai lìpa(juos kritikuoja) Širdis lipa pro burną(labai plaka iš baimės, džiaugsmo) Lėnutės širdis lipa pro gerklę lauk – taip ji plaka Nereikia lipti žmoguo ant širdies, ir nėkas nėko nedarys Tam jau smertis ant nosės galo lìpa(greit mirs) liptinaĩ liptinõs: Liptinaĩ lipo į tą kalną, taip neužejo Neleidau, stūmiau – liptinõs įsigrūdo par langą Liptinõs lipa 2. pakilus virsti per kraštus:Duona gerai užsiėmė rūgti – iš minkytuvio lìpa lauku Alus apsiputodams lìpa lauku iš uzbono Lipa iš geldos ragaišis(ragaišio tešla),pakamšyk! Leduitas, tirštas vanduo lipo(liejosi)per kraštus, paglemždamas savo valdžion pievas | Sprandas lipo lašinių rievėmis kaip tešla iš po apykaklės liptinaĩ Katrė turi daug darbo su sriuba, – sriuba liptinai lipa iš varinio 3. eiti, vykti:Da lipčiau liepteliu, da jočiau žirgeliu, da mano galvelėj da nieko nėra Daug žmonių – galėtumb galvoms lipti Lipa vaikai lygu avys speiguotie į būrį, kad būt šilčiau Šitai lipame ing Jerozolimą 4. ropoti:Toks didelis vabalas per stalą lipa Blusos lìpa par blauzdas Tarakonai suolais lìpa Per stalą lìpa vorys(voras) 5. tikti Kur čia dešimkę meti – nèlipa Barbutei net akys lipa ant kaktos iš smalsumo Bronės ãkys lìpa iš kaktõs – noria visus paršaukti ant akių̃ lìptidaug būti:Audeklai lipa ant akių(daug yra austi) į akìs lìptipriešintis, priešginiauti:Dykas vaikas, lìpa tėvuo į akìs ant galvõs lìptigrūstis, spaustis:Tiek prisirinko žmonių, kad lipa ant galvos, nėra kur apsisukti ant kulnų̃ (galvų̃) lìptiversti skubėti, raginti:Prasidėjo laukų valymas, statyba lipa ant kulnų Pavasario darbai lipa ant kulnų Pulkas lipo ant kulnų batalionui, divizija – pulkams Jei lipsi ant kulnų, dirbs Negaliu suspėti – lipa ant galvų kiti darbai ant kulnų̃ (ant kul̃no, kulnañ, kulnuõs) lìptiįdurmais ką daryti (eiti, vyti); neatsilikti; kulnas.ant síenų lìpti1.nesitverti baime, alkiu, skausmu ir pan.:Mano balso arkliai bijo – net ant sienų lipa, kai surėkiu Kiaulės žviegia, draskosi – ant síenų lìpa(nori ėsti) Taip dantį sopa – nors ant síenų lìpk 2.dūkti iš piktumo:Pasakai ką pryš – spardos, ant síenų lìpa į kójas lìptikeltis iš patalo:Tujau lipk į kojas, juk išmiegojai antlìpti,añtlipa, -o užlipti:1.Antlipaũ ant tvoros Jis antlipo ant kūlio ir apsibrido Šiaip taip antlipáu ant vežimo Ančlipo dvijau ant vieno arklio ir joja ^ Pelke ant kalno neantlipsi | Žmogelis antsilìpos ant žago šieno nusiversti Blezdinga ant gandro nugaros antsìlipa i išleka į šiltąjį kraštą 2.Žentas ir uošvis ant minos ančlipo aplìpti,àplipa, -o ant viršaus gausiai prilipti, apkopti:Stogą aplipo žmonės Ant tvoros ligonių aplìpę atlìpti,àtlipa, -o 1. prisiartinti, ateiti, lipant kur nors:Daktaras kasdien atlipdavo į kalną ir tenai vaikščiodavo Atlipo pas dangaus duris Girdėjova kitą trepais ant aukšto atlipant Kas čion aukštai atlipti tau padėjo? 2. nulipti 1:užlipus grįžti:Lipk ant žardo ir atgal atlìpk dalìpti,dàlipa, -o prilipti 1: Dalipaũ iki pačios viršūnės | Cibire(Sibire)dèlipa(dalipa)lig šešiasdešimt [laipsnių] šalčio atsidurti beviltiškoje padėtyje:Gavau turto po tėvui, ir tas man pragaišo, jau dabar dalipau liepto galą įlìpti,į̃lipa, -o (į̃lipė) patekti kur lipant, įkopti:Jis įlipo į medį ir sėdi Berniokas į̃lipė pušin varnos gūžtos pažiūrėtų Matydamas, kad aš, įlipęs kalnan, atsisėdau, atėjo ir draugas Aš tąja pupa įlipau į dangų Neįlipamas kalnas Ir net įsigijo reikalingus daiktus įlipti pro langą Įlipau į vagoną, jau traukiniui pajudėjus Lipte į̃lipiau į tą duobę Kiaulė į̃lipė su kojom lovin ir išvertė ėdalą | Status kalnas buvo, mašinos neliuob įlìps Saulutė jau aukštai įlipo(pakilo) Į devintą dešimtį įlìpęs(devintą dešimtį pradėjęs)eiguliavo Anas jau šimtan intlìpęs Jau į šešiasdešimtus įlipaũ Jis jau aukštai įlipęs į senystę ^ Norins didžiausia nelaimė, aukštai dangus – neįlipsi, žemė kieta – neįlįsi, turi vargt ant svieto Be kojų, be rankų įlipa į medį | Insilipo in tą eglę ir sėdi Įsilipdavo į aukštą uolą Įsilìpo į vežimą ir atsigulė Tas pradėjo ginčyties su velniu, ka įsilìptum į terbą ^ Giedos kaip gyvatė, į kadagį įsilìpusi išlìpti,ìšlipa, -o (ìšlipė) 1. iškopti, išsikelti iš kur:Išlìpti iš duobės, iš medžio, iš lovos, iš garlaivio Čia laivo vadovas išmetė inkarą ir, pritvirtinęs laivą lynais prie kranto, padėjo išlipamąsias lentas Senis ìšlipė iš ratų ir pėsčias nuėjo Vesčiau Barborą, – neišlips par tvorą Neìšlipamas(neišbrendamas)kelias | Ka išsižiojo, ir akys ant kaktos išlipo(iššoko) Balkė iš vietos išlìpo Atiduočiu tau, išlìpčiu iš skolos Išlipė(iškilo)aukštai kaip iš mielių Tik aš nenoriu taũ nuskriaust, kad norėč, tai tu visiškai nebegalėsi išlipt(atsigauti, pakilti) ^ Par torą(tvorą)neišlìpęs, opa nesakyk Nekrisk į balą, nes sausas neišlipsi Gali įlipti, bet negalėsi išlipti Išlìpsi iš paskutinės naginės, nebus kuo apsiaut Iš to rublio neìšlipam(turime vis pinigų) 2.iškilti, išvirsti, išsilieti per kraštus:Tavo ragaišis(ragaišio tešla)net iš geldos išlipęs Marios išlipo iš krantų, apipylė Pamarius ir šalia jų gulinčias Tyvulių pievas bei pelkes Daug upių per krantas išlipusios būti blogai nusiteikusiam, piktam. nulìpti,nùlipa, -o (nùlipė) 1. nukopti, nužengti žemyn:Nuo lipynių nulipaũ Skubiai nulipo žemyn ir atsisėdo sode Aš nulipiau nu arklio Nulipo … nuog kalno | Beveik niekuomet nenulipdavo nuo trikojo katilas(nenustodavo virti) | Tuo stiebu ejo teip užsilipt, teip nusilìpt Greitai nuo vežimėlio nusilipęs 2.sunkiai nueiti, nubristi:Nu mat nulìpsiu aš per sniegus palìpti,pàlipa, -o (pàlipė)1. šiek tiek, nedaug lipti:Jis, palipęs kiek aukščiau, pamatė netoli šviesą Palipo aukštyn pri erelio Raišas paukštelis atejo koja velkinas, palìpo an akmenelio ir gera vandenį Palipo dukrelė aukštą svirną Kai tik palipsi bunkerį, tuoj sprogsta ^ Kas pakels šunį ant girnų, jeigu pats nepalips! Kur tu lipi, aš tau palipsiù(parodysiu lipti)! palipamaĩ Gal atgulti ir ant šieno, yr palipamaĩ | O aš pasilipau ant suolo, kad geriau būtų matyti Pasilìpęs ant ledinės(ledo lyties),i važiuo[ja] Saulius, pasilipdamas ant tvorų, ant vartų, mato, kaip grimzda [saulė] už akiračio į tirštą debesį ^ Senas senelis, pasilipęs ant stogo, pypkę rūko 2. įstengti lipti:Lipu lipu į tą kalną ir nepàlipu – kojas pakirto pérlipti per viršų lipant pereiti, perkopti:Perlipo Janulis per tvorą ir, nukiūtinęs, lazda pasiramsčiuodamas, į galą kluono, atsisėdo ant rąsto Par gelžkeliuką reikia parlipt Lipo párlipo, ale nepakėlė, nepajudino škurlių Parlipk par [daikto] viršų, bet nevok Aukšti kalneliai neperlipami, drūti medeliai nepalenkiami ^ Neparlipęs par tvorą, nesakyk op! Aš jau par plunksną nepárlipu(silpnas esu) Padirbk, apark, kai arklys per velėną nepérlipa(nusivaręs)! | Nesu párlipęs par mokyklos slenksnį(nesu lankęs mokyklos) Apsileida – kambariai nepárlipami(netvarkingi, apleisti)yr pralìpti,pràlipa, -o pro šalį nulipti. prilìpti,prìlipa, -o (prìlipė)1. prisiartinti prie ko lipant:Jis prilipo prie gūžtos busilo (gandro) Ir privažiavo mišką, prilipo (prikopo) bičių spiečių Piemuo greit prìlipė varnos gūžtą 2. lipant prisirinkti:Kad prilipė žmonių – pilnas vežimas | Žmonių prisilìpęs traukinys 1.įkliūti:Prilipsi kartunta prie liepto galo Prilips ožys liepto galą 2.patekti į padėtį be išeities:Visa tai rodo, kad šalies ūkis, fašistams viešpataujant, prilipo liepto galą sulìpti,sùlipa, -o (sùlipė) 1. sukopti, susirinkti kur ant viršaus:Ant viškų sulìpo vaikai Vištos ant laktų sulìpo Nubėgo, sulipo į kumpą liepą Sulìpo plukdytis į upę O mes visi, į langus sulìpę, žiūrim, kad vilkte parvelka aviną ir ožį | Susilìpom ant tvorų ir žiūrėjom Ko jūs čia dabar susìlipėt vežėčiosna! .2.įsilipti (sukeliant kojas):Vaikas su autakojais viedran sulìpęs Arklys in ežios priekinėm kojom buvo sulìpęs užlìpti,ùžlipa, -o (ùžlipė)1. užkopti ant ko:Tamsoje užlipau ant šieno ir kritau kniūpsčias Ažlìpo in dangčio Būras užlipo viena pupa iki debesų Da paskutinį kalnelį reiks užlipt Rūdynai, purvynai neišbredami, aukštieji kalneliai neužlipami Užlipo ant medžio lauko figos, idant pamatytų jį Užlipk ( užeik) manęsp ant kalno ir būk tenai | Saulė užlipa(pakyla)ant pat galvos, kaitra degina kaip pečiuje ^ Įleisk velnią (kipšą, kiaulę ) į bažnyčią, užlìps ir ant altoriaus | Vaiks užsilìpęs nusiskynė obuolą Šnekėk šnekėk, užsilipk ant stogo, kad visi išgirstų Gal jau neužsilìptum ant arklio? Jis užsilipo ant tvarto ir žiūri ^ Nekelk vartų, ant jų užsilipęs 2. užsistoti, užminti:Žiūrėk, kur eini, ant katuko neužlìpk! Jei tu kitą kartą man vėl ant kojos užlipsi, tai kitaip pasikalbėsim Tu pati neužlìpk [ant adatos]: tu esi basa | Jis šlitinėjo šaligatviu kaip girtas, užlipdamas ant praeivių(susidurdamas su praeiviais) 3. užeiti, rasti:Ana, kai eina grybaut, tai, ant kokio užlipa, ir kašin Jau ma[n] širdis iki gerklei užlipo

Žodžio aplipti sinonimai

Žodžio aplipti sinonimai

Žodis aplipti kitomis kalbomis

Rusiškai: застрять
Angliškai: get stuck
Estiškai: atascarse
Lenkiškai: utknąć
Latviškai: iestrēdzis
Lietuviškai: aplipti
2013-04-21 02:42:15
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž