Aplašėti žodžio reikšmė

Aplašėti - lašė́ti,lãša, -ė́jo1. lašais kristi, varvėti:Per stogą lãša Net nuo dangčių lãša Lašąs Lãša prakaitas kaip nuo artojo Lašiniai lãša, kad šilta Lãša nu meisos, būs lytaus Sakais laša medžias, sakuoja Per barzdą varvėjo, tiktai burnoj nė lašas nelašė́jo Dangus jo lašės rasa Žemė drebėjo ir dangus lašėjo | Lašamųjų (lašinamųjų) vaistų davė ^ Kur lyja, čia ir laša Nunešė žibantį, parnešė lãšantį ║praleisti skystį, esant kiauram:Stogas, indas, laukneša, luškandė laša Lašantį stogą užklok laiku 2. lašais laistyti:Mūsų sesiulės žalias rūtų vainikėlis per laukelį neštas, visų lašelių lašėtas, visų paukštelių čiulbėtas aplašė́ti,àplaša, -ė́jo1. lašais apkristi, sušlapti:Aplašė́jau, pašalėje stovėdamas Knyga rašalu aplašė́jusi 2. aplašinti:Stogas, lašai mane aplašė́jo atlašė́ti,àtlaša, -ė́jo atkristi lašui:^ Gal tau tavo tetos kraujo lašiukas atlašė́jo(taip mėgsti dainas, kaip ji) įlašė́ti,į̃laša, -ė́jo įkristi lašams, įvarvėti:Per lubas lašai įlašė́jo vidun Ašara įlašėjo stačiai į lėkštę Saldaus midučio ragavau, tik per barzdą varvėjo, bet į burną neįlašėjo išlašė́ti,ìšlaša, -ė́jo1. lašais išbėgti, išvarvėti:Daug man kraujo išlašė́jo iš nosies Kaip įkaito lašiniai, išlašė́jo Ne tiek ant marių lašelių išlašė́jo, kas jos subatos vakarą in nedėlios rytą ašarų išriedėjo | Ta senė tokia baisi – jos akys išlašė́jusios(įdubusios, paraudusios) 2. kurį laiką lašėti:Visą naktį išlašė́jo mums pro dangčių 3. lašant išmušti:Vanduo, vien lašais lašėdamas ant akmens, duobes ant ano išlaš nulašė́ti,nùlaša, -ė́jo 1. nukristi lašams, nuvarvėti:Ašaros jos kaip dvi pupi nulašėjo ant mažiuko veidelio Prakaito taip daug nuo veido mums nulašė́jo, kad per nosį teškančios vis ritosi srovės | Laiko lašas nulašėjo į amžinybės bedugnę ^ O tai anas tau pažyčios ar duos koc nedaugį šėrimo! Pas jį nigdi nenulaša, nenuvarva(labai šykštus) 2.nusitaškyti, aptikšti lašais:Krauju nulašėję rūbai palašė́ti,pàlaša, -ė́jo1. kiek, nedaug palyti:Par mum lietaus nebuvo, tik truput palašė́jo 2. prilašėti:Koks latakas palašė́jo 3. palašinti, pašlakstyti:Ėmė tada Maižiešius aną kraują ir palašėjo jį ant žmonių Palašės kraują jos ant altoriaus pérlašėti lašams persisunkti, perbėgti per ką:Jei lietus smarkus, stogas perlaša pralašė́ti,pràlaša, -ė́jo prabėgti lašams. prilašė́ti,prìlaša, -ė́jo po lašą pribėgti:Sulos prilašė́jo pusė viedro sulašė́ti,sùlaša, -ė́jo1. sušlapti nuo lašų:Skarelė, pamesta po lašais, sulašė́jo 2. sulašinti:Parneša brolio mundyrėlį, krauju sulašėtą 3. susirinkti po lašą.| Kol tasai šimtelis rubleliais sulaša, reikia laukti po kelias dešimtis dienų užlašė́ti,ùžlaša, -ė́jo1. užkristi Jau vienas lašas užlašė́jo ant stalo 2. lašant pasiekti, sušlapinti:Visi mane vėjeliai užpūs, visi mane lašeliai užlašės
2013-04-21 02:40:45
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž