Apkalti žodžio reikšmė

Apkalti - kálti,kãla, kãlė (kãlo) 1. kūju mušti, mušant varyti, smeigti:Kurpius kala, kausto čebatą Kãlo kylius, nukėlė šėpo apačią, ir tik tuokart atdarė Čia kalk, čia nelenda Čia puspadžiai ne kálti, o siūti Vagį(kablį)į sieną kala Širdys plakė, kaip kūjais kalo Bonifaco širdis kalė lyg plaktuku – skaudžiais, greitais dūžiais kaltinaĩ Jis kaltinai (kūjaičiu) įvaromas 2. mušti, plakti, tvoti:Ot vyras – jam kala per pečius, o anas stovi Kai pradėjau kalti lazda, tai tuoj paleido rankas Kad kãlo, tai kãlo ir jį Šits, rodos, žmogus nieko, bet kiti broliai pačias kaldavo Kreivink kaklą sūnaus tavo jaunybėje jo, ir kalk šonus jo, kolai mažas yra 3. taukšėti, kalenti, klekenti; tiksėti:Mašinėle mergaitė raštą kala Be atvangos smulkiai ir sausai kalė grindis nenutilstančių šokikų užkulniai Tuo tarpu da kãla [laikrodis] Svirtis kala kai plaktuku Kai jis atsigavo, kulkosvaidžiai kalė kažkur visai arti Išgirdom kalant darbininką genį Dantys dantį kala iš šalčio Eik į trobą, ko čia pusplikis kali dantimis Vilkas kala dantimis iš piktybės Kala kala(šaudo) –kokią valandą Žiogeliai kalė ir kalė žolėje Gandraičiai dantis kala, sparnus plasčioja, greit išlėks 4. nuolat sakyti, įkalbinėti; įmokyti:Barbora tokius patarimus kalė ir kalė Martynienei į galvą Tau nors šimtą rozų kalk, o tu vis savąją Toj ragana tol kalė, tol lojo karaliui, kol karalius liepė jį papjaut Jam vis kala ir kala, kad ženytųs kaltinaĩ Kaltinaĩ įkalau, ka tik nėko neužmirštų, o vis tiek nėko nemačijo 5. dėtis į galvą, (ppr. mechaniškai) mokytis:Mergaitės ir per pamokas kala Klasėj ar šokiuose mokais ir mokaisi, dieną ir naktį niekus kali | Tuos žodžius vyriškis kalėsi(dėjosi)į galvą Aš kaldavausi pamokas 6. kirsti, kapoti:Pradėjo anas kált kirviu – kapoja ir juokias Jis skylę kãla vartikšliui Dar vaikų neturi, o jau praustis nekotaitę kala Teip šąla, lyg kálte kãla Genys medy skylę kãla Kãla kap genys lizdą kapojant gaminti:Reiktų kalt(iš akmens nukalti, iškapoti, padaryti)naujos girnos 7. aštrinti, plakti (girnas):Jis pats mokėjo girnas kálti, nereikėjo jam nė girnakalio Jie turi norakinį plaktuką girnom kálti Kazas girnas turi kálti, po tam grūdus smulkiai malti ^ Girnų nekalsi, sūnaus nebarsi – geros duonos nevalgysi Davatkos liežuvis mala kap nekaltos girnos 8. lįsti, dygti; veržtis, sprogti:Kai kur iš lomų kalėsi žolė Kalėsi iš po pernykščių lapų melsvos žibuoklės Baravykas ką tik kãlasi iš žemės Po lietaus jau ir bulvės pradės káltis Tikras pavasaris: paupy kalas žolė Greitai pradės pumpurai káltis Iš varpų kalasi balti grūdai Jam pradėjo kaltis ūsai Vaikui dantys kãlasi Ir mano bernioko šit tik antruos metuos pradėjo dantes kaltis Kai mergaitėm pradeda kakos kaltis, tai bernai sako: „Tu in viedrą griuvai“ | [Vyriškio] pakaušyje jau kalasi(rodosi)plikė 9. luptis, skilti, riedėti, ristis (paukščiukams iš kiaušinių):Viščiukas, žąsiukas rieta kiaušinyje; surietėjęs kalasi, išsikala; išsikalęs išsirita Pagaliau kiaušiniai pradėjo káltis po vienas kito Nesikala viščiukai – gal kad medžių sprogime Ančiukai jau šiandie turi pradėt káltis Jau kalasi viščiukai, greit išsiris 10. metalą kūju plakti:Mes turime be atvangos kalti ant visų priekalų Kalvis kãla su kūjumi Rado kalvį kalvėj kãlant ^ Vienas kala, kitas zalatija(vienas gerai kalba, kitas dar geriau; apkalba, bliauzgia) Kalk geležį, kol karšta Kalk, pakol karštas gelžis Kalk plieną, kol yr įkaitęs Kalus kalus, reik ir pazalatyti Kalk su velniu an pusės(kalk vieną kartą geležin, o kitą priekalan),ir seksis ║ iš metalo ką daryti:Kalu pinigus Lietuviai teip pat kãlo ir aukso pinigus Ką jūs kalste iš žiedelių, ką jūs siūste iš galionų? Ringoj kalti pentineliai, Danskoj megztos kamanelės Ne karčemos gerta, pinigėliai kalti Iš žiedelių auksinėlių kalsva po du pentinėliu Grašį kala su didžiu darbu mincorius ^ Kur pinigas kaltas, čia jis ir galioja 11. kurti, organizuoti:Jie proletarų laisvę kalė be poilsio – dienas, naktis Dauguma mūsų valstiečių jau kala savo darbu kolektyvinę bendrą laimę Visa šalis kalė pergalę prieš nepakenčiamą priešą | Tesikalie jie sau naują gyvenimą 12. uždirbti (pinigus):Jis jau gimnazijos suole piešiniais kala pragyvenimą, mokymosi sąlygas 13. taupyti, dėti, krauti:Tėvas pinigus tik kala ir kala Taupiai per metų metus jis kalė centą prie cento Jis kãla (krauna) pinigėlius 14. plakti, tinti (dalgį), aštrinti:Pati šienapjūtė dabar, vyrai tik kala dalges Ar iki pietų ir kalsi tu tą dalgį? Da dalgės nekáltos, o jau reikia eit pjauti Nemokėdamas dalgį kalai ir sutraukei Ar jau reikia kált dalgė? Iš ryto visur kãla dalgius Dalgį kálti panašus:Sūnus į tėvą káltas numáltas apkálti,àpkala, àpkalė (apkãlo) 1. apdaužyti; apmušti:Apkalu, apmušu Apkãlo jį, kad ir savoj ūlyčioj Apkala vaikas berną, ir tiek 2.kalimu ką kuo aptraukti, apmušti:Šliures àpkalė, t. y. prie medžių prikalė odas Tamsus namelis lentoms apkaltas | Apsikalk(apsimušk)klojimą lentom 3.aptverti:Paprašyčia savo mielo broliukėlio, kad apkaltų man darželio žoles balesėliais 4.kalviu būnant aptarnauti:Paparčiai kalvės neturėjo: Auškis ateidamas liuob apkals papartiškius 5.apkaustyti:Apkalu lankais Apkalu geležim Apkaltas rykas geležimis Apkalė ratus Danties paviršius lyg plienu apkaltas | Molis apkãlo sėjimus Atsiranda žemė balta, žemė šalčio jau apkalta | Tamsos ir prietarų grandinėmis buvo apkalusi buržuazija kaimo darbo žmones ^ Mėsos kalnas geležim apkaltas | Nusivilk tą žiponą – ir būna apsikalęs(apsivilkęs)! 6.surakinti, atimti laisvę, pasodinti į kalėjimą:Jis parėjęs tuoj tėvą apkalė į kalėjimą Lenciūgais apkalu Apkaltas esmi Laikau apkaltą Anie àpkalė vagį, t. y. į kalinį(kalėjimą)įdėjo Moteros dar ginčijo, bet įrodymų buvo užtektinai, dėl to jas tuojau apkalė(suėmė) Vyresnybė suėmė žmogžudį, apkalo ir nuvežė į turmą Nutveria patį kunigaikštį ir su jo tarnais apkala Būdamas jau apkaltas saituose Karalius papykęs Joną apkalė Apkaltuosius išvedęs 7. pamėgti, pamilti, prie ko prisirišti:Apsikalo vieną vaiką, a kitų avis nemato Žąsinas mylėjo apsikalęs tik vieną žąsį, o kitų ne Ans apsikalęs šią mergą patraukti, pavilioti:Kartą apkalusi vaikio širdį, vedžiojo paskui jį už nosies atkálti,àtkala, àtkalė (atkãlo) 1.atmušti:Atkálk duris, langenyčias! Atkėlė vartus, atkalė kuolus, priėmė nakvynėlėn Tai vaikas plaktuku atkalė [durų skląstį] | Tokiam kavalieriui verta dar snukį atkálti(sumušti) Retai atkaldamas(aiškiai tardamas)žodžius, paklausė Survila Jau atkálta atkálta mamutė(duktė labai panaši į motiną) 2.atšipinti kalant:Kaltą atkaliau Lapė nubėgo užukalnėn, atkalo atkalo kirvynus in akmenį ir atanešė atraitotais ašmenimis | Argi jau ir šitas kirvis atsikãlęs? 3. atidirbti, atsimokėti:Išsyk turėjau skolos, bet dabar jau atsìkaliau įkálti, į̃kala, į̃kalė (įkãlo)1. įmušti, įvaryti kalant:Tą vinį įkálk į sieną Įkalu, įmušu Sienoj inkálta lentukė Raudonas semaforas lyg milžino akis įkaltas tamsoje Įkalu vinį Įkalti kuolelius Tada rikes tolyn įkala Stovi kaip įkaltas Pri žemės kaip įkalti buvom Aš tuos akinius užsidėjau, rodos, kad kitas akis į̃kaliau | Įsikálk sienon vinį, tai turėsi kur rūbus pasikabinti Įsikaliau kalne kuolaitį Dantys yra įsikalę į žandikaulių duobutes ^ Mietu nesusijuosi, virve neįsikálsi 2. įdėti į atmintį, įsakmiai įsakyti:Įkalti į galvą Kvailam vis tiek į galvą proto neįkalsi Mokyklose mokslą vaikams kalte įkala Kiek jam įkalė, tiek žino | Į galvą įsikalė mintis, kad jis jau miršta Kad geriau įsikalčiau kiekvieną žodį, skaitau garsiai Kai kokį vinį insikaliau galvon, tai ir nepamirštu Viena (pasaka) giliai pomėtyj mano įsikalė 3. įdirbti, uždirbti:Juk jau daug pas jį yra įkalta, bet neturim iš ko atiduot, ir tiek 4. surakinti, į pančius įdėti:Į geližius įkalei gerai įsidėmėti:Inskãlo galvõn durną mislį Tai ir įsikalkit kakton: ne tas stipras, kas smogia, bet kas atlaiko iškálti, ìškala, ìškalė (iškãlo) 1.išmušti, išvaryti kalant:Išmušu, iškalu vinį Iškálk virbalus iš balžienų ekėčių 2. mechaniškai išmokti:Rytdienai šitų pamokų iškalt negalėsiu Jis labai negabus: kiekvieną lekciją turi iškalti 3.iškirsti, iškapoti:Ižrėžiu, ižpjaustau, ižkalu ant akmenio Ižkaltas akmuo Iškalk tu čia skylę Ant to akmenio šiokį iškalo parašą Kelias sekundes pastovėjo kaip iš akmens iškaltas Akmenyje iškáltame | Genio medy skylė išsikalta | Kalte išsikals(susiformuos)jo karakteras 4.išplakti (girnas):Kaip čia iškálti girnas?! Girnos iškaltos, nėr vandens, nėr malinio 5. išdygti:Kaip uždiržt žemė, bulbės stovi pasvadintos, kol beišsikala Nuo išsikalusios žolės kvapo apsisuko galva 6.iššauti, iškišti:Daboja, net akis iškalęs(išpūtęs, išsproginęs) | Grėtė pakelia akis ir pamato siaurą, su išsikalusiais skruostikauliais Martyno veidą Žandai išsikalę to žmogaus 7. išriedėti, išsiristi:Išsikalus žvirblaičiams, vėl ateis sunkus tėvams darbas – vėl reikės ieškoti vikšrų vaikams penėti Išsikalo vištelis, išsiskėlė Viščiukas išsikala ir išsirita iš kiaušinio 8.padaryti kalant:Jis iškalė gražią porą kilpų ir žąslus 9.atpalaiduoti:Iš geležinių pančių iškala 10. išaštrinti, išplakti (dalgį):Iškálti dalgį Iškalė dalgę su balankom Iškálk man dalgį Neiškalęs dalgelio, nepapjausi žolelės | Tai gerai bus [plaktukas] nor namie tėvui dalgį išsikált nukálti,nùkala, nùkalė (nukãlo) 1.numušti, nudaužti; nuvaryti:Nekišk rankų po plaktuku, bo nagus nukálsiu Nukãlo, ir ką tu padarysi Tai jau tavo nagai nerimsta, nukálsiu, tai nurims | Lankai buvo nukaltì nuo girnų | Kaldamas vinį, nusìkalė pirštus 2.padaryti kalant:Kalviai lazdą nukãlo dvylikos birkuvų Aš vinį nukálčio naują, tave bekaldamà, bemokydama Paėmė nukãlo geležinį verpstę Kalvis nùkala naujus noragus Gasparas kai nukaldavo [žiedą], tai nepažinsi, kad nepirktas Tėvas nukals vario tiltelį Rūpinuos, kad būtų nukaltas žiedelis Jisai davė tokį lenciūgą nukált Turiu brolį kalviuką, nukals vario tiltuką Iš sidabro piningų nukalti ^ Iš pakavos priekalą nukalo(pasigyrė) | Reiktų da kitas kirvis nuskálti Aš nusikalsiu vario dalgelį, aš nušienausiu žalią rūtelę Ans nusikaldavo kirvį Ir nuskalau padkavėles, ir nulėjau kamanėles 3. sukurti:Jaunius turėjo ... nukalti gramatikos terminus Leninas nukalė naują revoliucijos teoriją, proletariato taktiką revoliucijoje | Tarybų valdžia mums suteikė sąlygas patiems nusikalti sau laimę ║įkurti, suorganizuoti:Skirtingi ir įvairiarūšiai yra tie elementai, iš kurių darbininkų klasei tenka nusikalti savo partiją ║pasiekti, laimėti:Savo laisvę ir nepriklausomybę didžioji ukrainiečių tauta nukalė ir apgynė ilgus amžius trukusioje kovoje su svetimšaliais engėjais ir pavergėjais Tarybinės Armijos pergalės prieš fašistinius agresorius buvo nukaltos visos tarybinės liaudies 4.kalant pastatyti:O jie man nukals aukštą klėtelę ant keturių kampelių | Tvartą veršiams staldè nukalti 5. kalant nusigyventi:Buvo kalvis labai biednas, ilgainiuo visai nusikãlo 6. nusigerti:Visai nusikãlęs nuėjo namo pakálti,pàkala, pàkalė (pakãlo)1. pamušti:Pakalk šaknį obelies su kaltu: be kalto negal prieiti pri sergančios šaknies | Pakalk biškį tvirčiau pakalėlį 2. iš apačios prikalti:Kad ne šventa diena, tai jau būčiau pakalęs puspadžius 3. padirbėti kalvėje:Kalvis dar kurį laiką pakalo 4. pakaustyti:Jis turėjo arklį baltą, an visų kojų pakaltą 5. paaštrinti:Duokit, aš jums kirvelius pakalsiu 6. pamėgti:Šuo pasikalęs ant mėsos – kito nieko neėda, tik mėsą, tik noria mėsos parkálti,par̃kala, par̃kalė1. parbaigti, nuvaryti, nukamuoti:Arkliai nuo darbų parkálti | Tep parsikãlęs, kad vos pasivelka Į rudenį tai aš su tais darbais parsìkaliau, kad jau 2. pareiti, parplūkti:Tai juokas, šitiek kelio parkalėm (dėl to ir kojos sopa) pérkalti 1.kiaurai pervaryti, permušti:Párkalk kiaurai vinį Cvekiuku párkalsiu Davė perkalt vinimis | Pamokino jį per padus savo kurpių geležinius negelius persikalti 2.perkelti prie kuolo pririštą gyvulį į kitą vietą:Pareidama pérkalk ir karves Eik pérkalsi arklį, bo mož jau bus išėdęs Pérkalk karvę kiton vieton! 3. perkalbėti:Ji ir šunelį būt perkalus savo prašymu Nieks jo neperkals 4.iš naujo nukalti (kalvėje):Plieno kardą jis su meile į arklą spindintį perkals Nu šis vėl sugrįžęs pas tuos kalvius, vėl liepęs par nauja parkalti ║iš naujo pagaminti:Tarybinė Armija daugelį savo ginklų perkalė į traktorius 5. perdirbti žodį:Jauniaussantaratėra lietuviškai perkaltas lotyn. consonans prakálti,pràkala, pràkalė 1.pramušti, pradaužti:Kad galvos neprakaltų Pràkalė pakaušį | Dangų ir žemę akimis prakalkim ^ Lašas po lašo ir akmenį prakala Našlaičių ašaros ir akmenį prakala Jo galva ant mokslo prakalta(jis labai nori mokytis, labai mokosi) | Greitai greitai prasikals vanduo, nuo kalnelių pradės tekėti upeliai 2.prakirsti, prakapoti:^ Stuobrys per visą svietą, genys per visą vieką kala, kala ir neprakala 3. išdygti:Nespėjo žolė prasikálti, jau ir gena Ar jau Jonukui visi dančiukai prasikalė? Ūsiukai prasikalė | Pirmas kultūros grūdelis prasikalė Kalvelių kupros vis labiau prasikala iš po sniego Iš už debesų prasikalė delčia 4. praskilti; išriedėti (iš kiaušinio, ikrų):Visi kiaušiniai kartu prasikalė Jau kiaušiniai prasikalę, greit išeis viščiukai | Kas yr – prasìkala greit, ale kad išsirist [viščiukai] negali Šiąnakt dar trijų viščiukų prasikalta Be vištos galima susilaukti viščiukų prasikalant | Jaunos žuvys iš ikrelių prasikala nevienodu laiku 5.kurį laiką dirbti kalvio darbą:Aš visą vieką pràkaliau žagres 6. pragerti:Tėvas visus pinigus prakalė prikálti,prìkala, prìkalė 1. primušti, prisegti kuo:Vinimi, negeliu prikalu, primušu Lentyną prie sienos prikálk Prikalė raštą prie durių Gaidelis šeštas, ant girnos prikaltas, kojele mina, saujele pila Nemiegu, o kap prikãlę lovo[je] laiko(tingisi labai keltis) Prikaltasis prie skūnės vanagas labai didelis Tartum kokia nematoma jėga prikalė jį prie žemės Nors prikalk liežuvį, vis tiek pasakys, neiškęs | Partijos vadas buvo prikaltas prie patalo(sunkiai sirgo) 2.daug sukalti ko:Prikalti daug (vinių), prikalinėti 3.pririšti, pritvirtinti prie kuolo:Prìkaliau karves in dirvono Nuejęs prìkalu karvę – žiūrėk, ir ištraukia kuolelį Arklius nakčiai ant dobilų prikalame 4. prikalbėti, prisakyti:Prišnekėję, prikalę pamokslų ir patarimų Ar ne jūs man ausis prikalėte, kaip duok, teip duok karalių? 5.pridirbti (iš metalo):Jau prikalta daugel plieno, ateis dėl jų tokia diena! 6. uždirbti:Prikalė pinigų | Ji turi pinigų prisikalusi 7.sudaužti:Na, prikalkime stikliukus! sukálti,sùkala, sùkalė1. sumušti, suvaryti mušant:Sukalu, sumušu Prikirto miške pagalių ir sukalė juos į žemę | Šitan medin labai lengvai vinys susikals 2. kalimu ką padaryti:Plaustas iš ramstų sukáltas Sukalė trūną tep, kap lovį Maž sukalsi(padirbsi)kokį kuparėlį ant greitosios Reikia dar man akėčios sukalt Mislijom lentų paims, mažu kokią daržinikę sukals | Tai buvo tvirtai sukalta šeima(visi tėvo klausė) | Vienas kitas susikalė pastogę gyvuliui 3. privarginti, priplūkti:Ėjau plentu ir kojas sukaliau 4. suvaikščioti:Be reikalo tokį kelią sùkaliau Tiek daug sukaliau, o nieko nelaimėjau Jau tris kartus sùkaliau į vakarėlį 5. susakyti, priminti:Motina sukalė viską, kas reikalinga, sūnui į galvą 6. kalimu ką kam sunaudoti:Jie kalavijus savo į noragus sukals | Vienų vinių kiek pãduos susikala! 7. uždirbti, sutaupyti:Kiek ta rankelė yra prisidirbusi, kiek skatiko sukalusi Žmogus dirba, netingi, tai ir sùkala kokį šimtiką Per didelį spaudimąsi jis sukaldavo kiek pinigų | Jis susikalęs pinigų 8. sukaustyti:Sukals kojas klevo vageliais 9. sudygti:Ar matai, kaip gražiai susikals kviečiai! 10. sumušti:Jį sukalė, sukaustė čebatais 11. suduoti, smogti:Sùkalė samčiu par pakaušį 12. susidurti:Šoko per langą ir kojas susikalė užkálti,ùžkala, ùžkalė (užkãlo)1. užduoti, uždaužti:Gerai kad kas užkáltų tokiam – daugiau nesivalkiotų Nekišk pirštų, ba, kai užkálsiu per nagus, eisi kaukdamas Man smarkiai užkãlo par nosį Aš noriu par tą pypką užkálti Kad užkaláu, ėjo kiaulė brungzdama | Susimušė vaikėzai ir, matyt, viens kitam gerokai užsìkalė | Ant kaktos užsikaliau didžiulį guzą | Kad tu šitaip ant mane pasakei, tai dabar užsikalkie(nekalbėk) 2. kalimu uždaryti, užtaisyti, užvaryti:Jau stipriai užkaliau bačką Užkėlė vartus, užkalė kuolus, užleido lenciūgužėlius Vinimis palenktomis užkalu Prisiminė, kad rėmai užkalti Užkalk užkalą, tai kirvis nebkris 3. mechaniškai mokantis, nusikamuoti:Tu kali kali ir užsikali: kai pabaigsi gimnaziją, nė savo vardo nebežinosi 4. uždirbti, kalvio darbą dirbant; su vargu uždirbti:Ans grašį užkala, t. y. uždirba kalimu Nebijok, jis kūjeliu nemaža pinigo ùžkala Kiek kali, tiek ir užkali žmogus | Jis kaukši nuolat po kalvę ir, matyt, užsìkala pinigo Aš bematant šimtą rublių užsìkaliau 5. uždaryti:Būk ir būk namie lyg užkaltas Kaip užkalė namie, tai niekur nei neišleidžia į svietą

Žodžio apkalti sinonimai

Žodžio apkalti sinonimai

Žodis apkalti kitomis kalbomis

Rusiškai: вешать
Angliškai: upholster
Estiškai: tapizar
Lenkiškai: poobijać
Latviškai: mēbelēt
Lietuviškai: apkalti
2013-04-21 08:01:37
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž