Apibarti žodžio reikšmė

Apibarti - bárti, bãra, bãrė (bãro ) griežtais, peikiamais žodžiais drausti, prikaišioti, vainoti:Barù tave už tai, ka negerai darai Tu mane vis barì ir barì – jau net nusibodo! Bársi nebársi, bet aš neklausysiu Močiutė mane barė, linelių raut išvarė Ūžia žalia pušelė, bãria sena motulė Vai pūtė pūtė šiaurus vėjelis, vai bãrė bãrė mane tėvelis Ein tėtužis per dvarą, sūnytėlį bardams Tu svyruosi, sesutėle, baramà bernelio Graudinu ką, baru Po tam juos peikia ir bara truputį Ir baramųjų žodžių turim daugybę Atvažiuoja sveteliai laukiamieji, baramieji Už tokį darbą, vaĩke, esi labai bártinas ^ Duoda – imk, bãra – tylėk Bark, ne iš tiesų bark, vyk nepavyk, mušk neužmušk, tai būsi ūkininkas Nedžiaukis giriamas, neverk baramas Genamas bėk, duodamas imk, bãramas tylėk Žento bãramas (bártas ) eik pro duris, sūnaus bãramas lipk ant pečiaus bartinaĩ bártinai | Nesibara, nesipyksta – gražiai gyvena Ko jiedvi nesimylinti, ko barančiosi? Tylėk, bobut, nebarkis, mes sumokėsime Įžūlas žmogus, kurs vis bãras, todėl sutremk jįjį Geri broliai ir tėviškę pasidalina nesibãrę Kaip nesibarsi, vaikeli, kad burna pati žiote žiojasi ^ Kur baras ar pinigus skaito, iš ten bėk šalin Kad du barasi, trečias nelįsk į jų tarpą Bepig su plaukuotu peštis, su išmintingu bartis Neik su girtu bartis, o su pliku peštis apìbara, apìbarė kiek išbarti:Joną apibárk – pradėjo labai rūkyt O anuos du brolius apìbarė labai | Ką apsìbara kiek, būt nieko, ka tik nesimuštų àtbara, àtbarė 1.smarkiai pribarti:Jau jis bobos atabártas, kaip ugnies bijo | Na, ant manęs tai jis lig soties atsìbara – bamba ir bamba 2. atgal bartis:Ans atsìbara prieš mane rūstingai, t. y. atgal baras Ta merga ant kožno žodžio y[ra] papratusi atsibárti Verutė nei karto šiurkščiai neatsibarė, tėvų neužgavo į̃bara, į̃barė1. barant įgrasinti:Senis į̃barė vaiką, kad nieko neliestų 2. įsileisti barti:Įsìbarė pats su pačia, ir negal sugyventi su vienas antru Kad įtūžo, kad įsìbarė – ojojoi kas tę darės! ìšbara, ìšbarė apšaukti barant, išvainoti:Išbar̃s mane motinėlė, ilgai namo neparėjus Aš nulytoji, aš nusnigtoji, mamužės išbartoji Išbark žvėrį, kuris yra nendryne | Susipykę išsìbara, išsiplūsta, žiūrėk, i vė gražiai šnekasi Visą dieną išsibarė tėvas ant manęs nùbara, nùbarė 1.išbarti, išvainoti:Aš bijau, kad tėvas manęs nenubartų Nubar̃s tėvukelis, sena motinelė, kad ilgai sėdėjau tamsiojoj naktelėj . | Ta boba nusibarus, nusiriejus, įėjus į gryčią 2. barantis nueiti, atsitolinti:Ir Jonai, mačiau, nusìbarė rugių pjauti 3. nualinti, pribaigti, nuskriausti:Dirbti bendras darbas verčiau su išmintingu žmogum, nekaip gamtos nubartu Visai nubarta žemelė(nuplėšta, neišdirbta) pàbara, pàbarė kiek barti, padrausti, pavainoti, papriekaištauti:Tėtė kad i pàbara, bet vis tėtė Ją pàbariau kartą vieną – verkė visą dieną ^ Su vilku nearsi, nors pabarsi ir pakarsi Turtingas pabars, puikus neužtars | Pasibárk ant vaikų, kam žalius obuolius skina Eikiv namučių pasibardamučiu, katras iš muma daugiaus pragėrėv? | Nūnai buvau su kunigu pasibarti(išpažinties) parsìbara, parsìbarėbarantis pareiti, parvykti:Girdžiu vyrai parsìbara nuo matinyko 1.susibarti:Tuodu kasdien kartą persibara Jiedvi pirmiaus gerai persibarė 2.kurį laiką bartis:Tiek bársis, ka i par naktį pársibars prìbara, prìbarė daug barti, prigrasinti, privainoti:Prìbarė tiek, kad, kol mirsiu, neužmiršiu Ko ten nepribarė, nepribambėjo, pirštais, lazdomis nepribadė | Kiek aš ant jos prisìbariau, ka su juo nesusidėtų ║kiek pabarti:Prašysiu [mokytojos], kad pribartų̃ [mokinį] sùbara, sùbarė sudrausti barant, apibarti:Yra kam subárti, nėra kam sudrausti Subárk tą, kas blogai darė Ją subárdavo tiktai Būga | Žodis po žodžio – ir susìbarė ^ Susibarė dėl vištos žarnų ùžbara, ùžbarė imti barti:Ùžbariau katinėlį, kad nepeliauja Tąsyk jis mane ùžbarė, kam nedirbau | Sakyk – neklauso, užsibárk – tuoj rauda Pareis, būdavo, visas persidirbęs, tai kad jis nors kada užsibartų

Žodžio apibarti sinonimai

aprėkti, apšaukti, Apniūkti, Apžosti, Apolbyti, apsaukti
Žodžio apibarti sinonimai

Žodis apibarti kitomis kalbomis

Rusiškai: ругать
Angliškai: scold
Estiškai: regaño
Lenkiškai: besztać
Latviškai: lamāt
Lietuviškai: apibarti
2013-04-21 07:37:28
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž