Apgruzdėti žodžio reikšmė

Apgruzdėti - gruzdė́ti,grùzda, -ė́jo 1.degti be liepsnos, rusėti, smilkti, svilti; ruduoti nuo karščio, nuo sausros, šalčio:Ugnis grùzda rąste, t. y. be liepsnos dega Medis grùzda, ugnis rusa, po pečiumi ugnis troliuoja Kibirkštys grùzda (gruzdena) po pelenais Šlapias medis nedega, tik grùzda Vienas nuodėgulis liko, tai grùzda ir rūksta Tokios malkos tik grùzda, o šilimos nėr Uždėk durpių, tegu grùzda Degėsai dar tebègruzda Po gaisro dar kelias dienas gruzdė́jo Gruzdė́jo gruzdė́jo ir užsidegė su liepsna Pyragas jau gruzda, imk greit iš pečiaus Už pečiaus pradėjo gruzdėti skuduras Gal bulvė ugnėj grùzda, kad tep smirda? Grūdai padžiauti grùzda Avižos po pečiumi gruzdė́jo dėl skanumo Gruzdantį knatą jis neišgesys Tiktai drūtieji medžiai dar tebrūko gruzdėdami | Tarp jųjų tyliai gruzdėjo piktumas ir neapykanta ^ Jis gyvena, kap žalias grùzda(menkai, nekaip gyvena) 2.čežėti, traškėti:Dantys grùzda Tai sudžiūvo žemė, net grùzda ariant Valgant kietą daiktą, grùzda burnoj Kaulas taip buvo sutrupintas, kad net gruzdėjo 4. bartis:Kaip senas, taip ir grùzda 3.dairytis (?):Viršum medžių sėdėdams, aplink save gruzdėdams, siaudžiu, griaudžiu, svietą linksminu àpgruzda, -ė́jo šiek tiek apdegti, apsvilti:Malkos apgruzdėjo ir nebedega Saldukai(sausainiukai)per ilgai buvo po pečium, jau truputį apgruzdė́jo Ant pečiaus maišas su grūdais gerokai apgruzdėjo Kaulai mano kaip nuodėgulis apgruzdėjo Ant saulės visi riešutai apgruzdėję įsìgruzda, -ė́jo1.įsidegti:Suodžiai kamine įsigruzdėjo, ir užsidegė namas Užmink žariją – gali grindys įsigruzdė́ti Kad taip kibirkštis įkristų į šiaudus, ir įsigruzdėtų Sampuvis po pečiumi įsigruzdė́jo, t. y. įsidegė 2. įsileisti bartis:Kaip įsigruzdėjo, gruzda ir gruzda ìšgruzda, -ė́jo 1.išdegti, išsvilti:Žolė bei visi lauko vaisiai išgruzdėjo Išgruzdė́ję akmenys spindi | Kaip nors žmogus išgruzdės(išvargs, išgyvens) | Anglys išsigruzdė́jo, ir užsidegė troba 2.ištrupėti, išbyrėti:Dantys išgruzdė́jo po šmočiuką, t. y. išbyrėjo nùgruzda, -ė́jo nudegti, nusvilti:Visas cibuko galas nugruzdė́jo Žolelė ... pradeda vėl nugruzdėti ir paraudonuoti Nebuvo apklostinėję išdygusių daržovių – viskas bus nugruzdėję(nušalę) Laukai nudegę, pievos nuspirgėję, nugruzdėję ^ Tenugruzdė̃s(prasmegs)anas su itokiu darbu! pàgruzda, -ė́jo padegti, pasvilti:Pagruzdėjusios duonos kvapas sklido tarp eglių ir beržų pràgruzda, -ė́jo pradegti, prasvilti:Atsistojo prie ugnies, ir pragruzdėjo suknelė prìgruzda, -ė́jo prisvilti, pridegti:Nenusisekė kleckeliai – prigruzdė́jo vienas šonas Kai puodo dugnas kelis sykius prìgruzda, mesk tada ir visą puodą lauk sùgruzda, -ė́jo 1.sudegti, susvilti:Padėjęs ją ant sugruzdėjusių ir paleidusių garus žarijų, patraukė dumtuvės šatrelę Sugruzdė́jo sienojai, rąstai, t. y. sudegė be liepsnos Šienas sugruzdė́jo nuo šalčio Linai po pečium sugruzdėjo Nekepink taip ilgai duonos, sugruzdė̃s Sugruzdė́jo tavo čirškuliai | Jau rugiai visai sugruzdėjo(sudžiūvo),vežkim namo Lavonas ... sugruzdėjęs buvęs ^ Kad tu sugruzdėtum(prapultum)! 2.sutrupėti, subyrėti:Visos plytos sugruzdėjo Per ilgą laiką ir akmenys nuo karščio ir vandens sùgruzda

Žodžio apgruzdėti sinonimai

Žodžio apgruzdėti sinonimai

Žodis apgruzdėti kitomis kalbomis

Rusiškai: голец
Angliškai: char
Estiškai: carbón
Lenkiškai: zwęglać
Latviškai: apkopēja
Lietuviškai: apgruzdėti
2013-04-22 00:57:03
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž