Apgobti žodžio reikšmė

Apgobti - góbti,-ia, -ė gõbti1. rišti ant galvos skarelę (nuometą), gaubti; kloti, dengti:Aš góbiu galvą su nuometu, t. y. užčiùčinu Mažai ką begóbia ir bobos raiščius Atneša gobiamą skepetą | Galvelę gobė dideli, tankūs plaukai Lietus jau permerkė jį gobusį maišą ir rudinę | Tai dabar tu ir neisi su manim? – klausia močiutė, gobdamosi skara Monika kas sekmadienį gobėsi šilkinę skarelę, pynė į kasas kaspinus Su skepeta góbiuos, t. y. rišu po žandu (smakru) Boba galvą góbas Žiemą visos teip góbas Gobtis skaroms eina iš mados Gobkis šitą skarelę – ji tau labai tinka | In pečio guliu, tai ir gõbtis(klotis)nereikia 2. siausti, supti:Žemę rūkas gobė 3. grobti, imti, glemžti; trokšti gauti:Gobštas gobia ir gobia, ar jam reik, ar ne Tėvai dėl vaikų viską gobia Ką čia gobi per daug – numirsi, nenusineši Gobė visokius daiktus | Tik gõbiasi viską, tik griebiasi | Jis gobias turtų 4. vesti (moterį):Negalėjo vesti, arba gobtis 5. glaustis:Manęsp gobias Gõbtis jop ║ guostis:Širdies ir sielos niekur nematau, kuriospi gobties aš skausme galėčiau antsigóbti ant viršaus užsigaubti, užsidėti:Gal ant kuskelės kuską dar antsigóbti? apgóbti 1.apsupti skara ar kitu drabužiu, apdengti:Anelė pajunta, kaip šiurkšti prijuostė apgobia jos veidą ir nušluosto ašaras Apgóbk man galvą, pati neprigaunu – taip storai susidariau Apgobk vaikui veidą, kad saulė nesudegintų Vaiką reik apgóbti su šilta kuskele Galva baltu nuometu apgobta | Apgob mane kailiniais, ba šalta gulėt Apgob kuo bites – lietus bus | O moterys, galvas skarom apsigobę, linus iššukuos ir išaus baltą drobę Apsigóbti yra apsimaukšlinti, apsigaubti Apsigóbk su skarele! Reik apsigóbti tūbine kuska – speigas yra Pasidėk skarą, nevaikščiok apsigóbus Menka skepetaite apsigobusi Visos apsigobusios baltomis drobulėmis ^ Apsigóbk maišu – nebus baisu 2.aptraukti, apsiausti:Juodas debesėlis šiltą saulelę visą aptraukė, visą apgobė Laivą apgobė iš jūros pakilę tiršti rūkai Naktis tik ką apgobė dangų Kūnas apgobiamas oro Liepsnomis aptekę ir dūmais apgobti, leido drąsiai iš aukštų bokštų šimtais smerčių ant savo neprietelių | Rami naktis apgobia Kremlių seną 3.aprėpti, apimti:Tų darbų galybė – ar gali visus apgóbti! 4.apvesdinti:Kad būtų tėvas gyvas, tai apgobtų | Vladimieras apsigobęs su graikų kunigaikštyte Ona išgóbti išgrobti, išnešti sau:Marti išgóbė visus daiktus, t. y. vagčiai išnešė nugóbti 1.nurišti, nusiausti skarą:Nugóbti skepetą Nugóbk man tujau naują skarelę nu galvos! | Įėjo į gryčią, skarelę tuoj nusigóbė Nusigóbk, trobo[je] darbuodamos 2.nugrobti, nuimti:Nùgobė nuo akėčių pavalkus pagóbti1. apgobti 1: Pagóbė motina dukrą, išleidžiant iš namų 2. rišti vieną skarelę po apačia kitos.3. padėti, pagelbėti:Juk noria pagóbti, todėl ir duoda visokių vaistų pérsigobtipakeisti gaubtę, gobtis kuo kitu:Parsigobk vilnone skarele – paršalsi galvą prigóbti1. prisigrobti, prisivogti:Žmonių turto jie gana prisigóbė 2. priglausti, priglobti:Jei tu mane patremsi, o kas mane prigõbs? sugóbti 1. susirišti skara, susisiausti kuriuo nors drabužiu:Pasisukau, kad geriau susigobčiau 2.sugrobti, sugriebti:Sugóbė sugóbė daugybes Visa sùgobė sùgobė ir išnešė Kad duotum, tai jis viską sugõbtų Viso pasaulio turtus negalima sugóbt | Jis viską vienas susigobė 3.sukurti, sukurstyti:Šventa gabėta, sugobta gobėk, sužiebta žibėk užgóbti užgaubti ką skara ar kitu galvos apdangalu; užsiausti (drabužį ar skarą):Mučia galvą užgóbė Pasodindavo už darželio vėl užgobtą(apčepčiuotą)marčią Lovoj šalta, užgobk kailiniais | Bobos šilkines senovės skaras užsigobė Tu negerai užsigóbei skarą Užsigóbk skepetą, kad vėjas plaukų nesuveltų Sėdi skarele užsigõbus Užsigõbk kailinius an pečių, ore šalta

Žodžio apgobti sinonimai

Žodžio apgobti sinonimai

Žodis apgobti kitomis kalbomis

Rusiškai: плащ
Angliškai: wrap up
Estiškai: envolver
Lenkiškai: zamotać
Latviškai: satīt
Lietuviškai: apgobti
2013-04-21 07:23:46
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž