Apgauti žodžio reikšmė

Apgauti - gáuti,gáuna (gáuja ), gãvo (góvė)1. įgyti, laimėti:Darbininkai stengiasi gauti didesnį užmokestį Visi vestuvininkai gavo pietus su kopūstais ir prielaidiena Kiek gáuni algos per mėnesį? Ji džiaugiasi gaunanti didelę algą Kur gáusi pinigų? Nors nelabai grakšti, bet pinigų kaip įklotų gausi Tai mes gavom tą laišką ir daugiau nė vieno Jau seniai gavaũ laišką iš namų Gãvo dovanų Beveik tuo pačiu laiku jis gavo ir rožių puokštę Kiekvienas tave kaltins, niekur globos negausi Daug benorėdamas, nėko nebegausi Be penkių rublių negausi Avelė bliauna, kol šieno gauna Pradžiugo, kad alaus gausiąs Grąžink, iš kur gavęs Iš peklos tu jį ir gavai! Esamo[je] vieto[je] kodėl negáusi? Gaunamíeji raštai Klausdami tegautume atsakymą | Kad teip gãvus geresnės sėklos, tai būtų gerai Žalioj giružėj ... tai mudu gausva nakvynėlę | Suprantama, kad iš neteisingų rezoliucijos prielaidų gaunama(padaroma)neteisinga išvada | Ieškojau po kamarą, ar negausiu(nerasiu)valgyti Gauk žmogų, kursai būtų vadovu kelio Kur tu gausi, kaip dabar kad yr geri žmonys! Ar gãvot kiek grybų? Tik sušlapom, o žuvies negãvom | Gavo(pataikė)gerą pačią Aš turėjau savo mylimos panos negaut per tave Man teko ir mergauti, ir tinginys vyras gauti Gavai bernelį kaip bijūnėlį Gausi mergelę kap rožę gražią ir gerą Kad ir gausiu pergausiu, tik negausiu kaip tavęs Jei aš tavęs negausiu, rūpestėliais numirsiu Nesirūpink, berneli, gausi kitą mergelę Tai labai rūsčią anytą gavau ^ Tiek tu iš jo begausi, kaip iš žąsies avižas(nieko nebegausi) Gausi iš jo, kaip iš šunio kaulą(sunkiai begausi) Jei išeisi iš namų pavalgęs, tai ir kieme gáusi Sienas ir ienas begavo Iš miško gautas į mišką žiūri(jo neperdirbsi) Jis džiovą gavo(susirgo džiova) Persišaldei ir gavaĩ kosulį(ėmei kosėti) Upės pradžią gauna(prasideda)tolimesnėse vietose Iš to savo vardą gavęs(pramintas tuo vardu) Lipkiat stogų taisyti, kad tik tarpą gauste(šiek tiek laiko turėsit) Ketu netrukus išleisti, gavęs laiko(atitrūkęs nuo kitų darbų),linksnių ir prielinksnių mokslą Gavome progą(pasitaikė)susipažinti su tomis pasakomis Jau nebetoli nuo namų gavom lietaus(sulijo) Kad tik [žolė] lietaus gautų(kad užlytų žolę),sužaliuotų Lytų̃ gavęs raištis(sulytas)– nublukęs Už muštynes nieko negaus(nebus baustas) Neik ant ledo – gáusi pylos(muš) Gausi lazdų už tokį darbą Vai gausi žandų(apdaužys tave, apmuš)! Dažnai gáudavo lupimų(buvo lupamas, mušamas) Eik, tarė, snargliau, kas tau rūp? štai gáusi per ausį! Gavęs į sprandą, eik namo Kad gausi į nosį, vis žinosi Jei neklausysi, gausi mušt Eik namo, gausi lupti, kad tei ilgai nepareini Nerėk, bo gausi beržinio medaus(lupti)! Užtai dažnai gaudavo nuo močekos rėktie(bardavo ją) Gausi kai lytaus(smarkiai būsi baramas) Nedūk, bo gáusi(muš, bars tave) Iš senų bei jaunų juoko negavęs, iš ko gi gausi? Kad tu, velnio puse, gautumi akį su raudonais aplimais! Bėga kaip arklys, dagį po uodega gavęs(kaip dagiu įdurtas) Vaikas gavo(paveldėjo)siutinio kraują iš motinos O kaip užaugsiu, protelį gáusiu(pasidarysiu protingesnis, išmintingesnis),aš pašersiu žirgelį Kaip tik žodį ištarė, meilę širdy jis gavo(pradėjo mylėti) Vaikas, valią gavęs(nevaldomas, nesudraudžiamas),ką nor, tai daro Net ir smertį gavo(mirė) Teip skaudėjo šoną, kad negavaũ nei vietos, kur dėtis(neturėjau, kur pasidėti: ir sėdint, ir gulint vis tiek skaudėjo) Tokie žodžiai neturėtų gauti vietos(neturėtų būti vartojami)nė gramatikos terminams daryti Gãvus dėl ko raudoti(dėl niekų nėra ko raudoti)! | Gaukitės ir jūs rūtų, kad norit vainiką pinti 2. pelnyti, naudos turėti:Ką gáusi jį primušęs?! Su juo tiek tegausi Pernai góvėm(prisiėmėm)medaus Šiemet nemažai gãvom medaus Kur žemė buvo apdirbama traktoriais, gautas geras derlius Karvelė baigia užtrūkti, mažai pieno begáunam(beprimelžiam) 3. turėti, reikėti kam ką daryti Gausi tuojau eit pas vadą Gáusi žiemai man kailinius pasiūti Rytoj gausim rugius pjauti Rytoj gausit miškan važiuoti Gausi nunešti man į kiemą Gausi papekliais ožius ganyti Ar negáusim(ar nereiks mums)savim kulti? Mes gáunam didžiausį daržą atdiegti 4. tekti; galėti Aš laimingu save laikau, kada gaunu džiaugtis kartu su visos gamtos padarais Kad gerklė gergždžia, gáusi gerti alaus Iš šito rašto gauname žinoti Turbūt gavo kur išsigąsti Niežti kairė akis – gausi juoktis, dešinė – verkti Buvo jau teismas, bet, ką nusprendė, negavau žinoti 5. suspėti, pasisekti Tep smarkiai prabėgo pro šalį – negavau nė pamatyti Kai lyja, tai negáuna gerai išdžiūt vis šienas 6. čiupti, griebti, stverti:Aš mesiu, tu gáuk Ganyk vištas ir viščiukus, kad vanagas negautų Einam, seselės, žirgelio gauti, žirgelio gauti, brolelio klausti Žiedelį góvė, pats jaunas puolė – pasilik sveika, mergele Vieną šovė, kitą góvė, in mergelę nešė Ateina bernelis su šilkų tinkleliu, keta gauti mane, margąją žuvelę Maža sesulė govė ožį žabotą Tinklas visokias žuvis gauna Kurį aš bučiuosiu, tasai yra, tą gaukite ^ Šnekasi žvirbliai vos gaudami kvapą(uždusdami) | Gáunas(puola, griebiasi, pradeda)muštis ║ svaiginti:Gáuna galvas(yra smalkių),atadarykit aukštinį Vaikai, praimkit jušką – galvas pradeda gáut! | Kai padarė alų, net man galvą gãvo 7. eiti, vykti:Rytoj gáusuos į Kretingą Tokius kelius reiks gauties į miestą Skatynos gaunas namo, nėr žolės in lauko | Viščiukas gavosi(ritosi)iš kiaušinio ^ Gaukis peklon(eik šalin)iš mano akių! Norįs ir aš esmi jaunas, vienok ji prie kitų gaunas(linksta į kitus) 8. siekti:Negavo dugno, ir nuskendo Miške vėjas nė kiek negáuna(nepasiekia pro medžius, neužpučia) ^ Eita žemės kojoms negaudamas(labai greitai) Tekiniai žemės negauna, kad bilda važiuoja(labai smarkiai lekia) gautinaĩ pasiekiamai:Obulių gal ir gautinaĩ prigauti, nereik nė krėsti | Kad negáutumias puodai, dėk į šienus veždamas 9. liesti; pakenkti:Gauna gelžis į staibį, ir apsikruvinėja visa koja Obuoliai šalčio gauti | Arklys raišta nesegtas, vėžys gaunasi(skaudžiai liečiasi)į kūlius 10. gaivintis, stiprėti, atgyti, sveikti:Mūsų mama vis po truputį gáunasi Iš ligos gáutis Regėjimas pradeda gautis Jauna kumelė, reikėtų gautis Vargo, diegė visą pavasarį, o kad bent vienas medelis būtų gavęsis(prigijęs) Negáunas karvė, neita į kūną Žiema šalta, kiaulė nėko negãvos(nepasipenėjo) | Gáunasi daržai po lytaus | Mūsų gadynėj Raseiniai kaskart labiaus pradėjo gautis ir puikyn eiti ^ Debesis juoda uždengė kalną, ir garsas trūbos kaskart didyn gavos(garsesnis darėsi) 11. kūdikį pradėti:Mano motina griekuosu mane gavusi esti mirti:Jis ko galo negavo Kad galą gautų ir nusigalautų į káilį gáutibūti mušamam:Tuojau gausi į kailį nósį gáutibūti sugėdintam:Jau pri tos mergos geriaus nelįsk – nosį gausi velnių̃ gáutibūti išbartam:Tu geriau prižiūrėk gyvolius, bo gausi velnių vir̃šų gáutinugalėti:Kai atsigaus, viršų gaus Mes ant jų viršų gausime 1.užlipti, užkopti (sunkiai, vargingai):Šiaip teip antsigaváu ant stogo 2. užsidėti, padidėti (svoriui). 1.apsukti:Frankas pasijuto vienišas, apgautas, apleistas Vieną kartą apgáusi, daugiau negausi Kurs gudęs, tai visur jojo neapgaus Idant tiktai apgautų, bjauriai sukt ir meluot nesigėdi | Žemės neapgausi – ką pasėjai, tą ir pjausi ^ By kuo pilvą beapgauni(bet ko pavalgai) Lipšniai kalbantis taisos apgauti Seno vilko neapgausi apgautinai apgaulingai:Daug da ir po baudžiavos dvarininkai apgautinai ir per prievartą išvijo iš dubų Nežinojau, kad ta yra apgautinai pataisyta | Par savo durnumą žmogus ne sykį apsigauni Taip darydamas neapsigavau Savęs pirma neapsigavęs, kito neapgausi Oi ir apsigóvė mūsų dukrelė 2.suvedžioti (mergaitę):Kol buvo gerai, tai ir meilus, ir geras, o kai apgãvo – nė į tą pusę nebežiūri | Ji su kunigu apsigavo 3.apimti:Mūs pečius duoną labai gražiai apgáuna(duona gražiai apkepa, paruduoja) Duoną gražiai apgãvo, nepaliks žalia, nė parkeps | Pirštas tik kruopeliūtę buvo apgáutas [šalčio], paskui atsejo(atsigavo, atsitaisė) 4.viršyti, lenkti:Tasai kiems su savo grečna ganykla daug kitų kiemų aplinkui galėjo apgáuti, o tikt dabar taip didei stokojo 1. atgal gauti, susigrąžinti:Skolas sunku buvo atgauti Jau kad paėmė [kirvį], tai nebeatgáusi Jaunosios dienelės negrąžinamos, rūtų vainikėlis neatgaunamas O jei pažyčijat tiemus, nuog kurių tikitės atgauti Po tos ligos jis nebeatgáuna sveikatos(nebe toks sveikas, kaip pirma) [Žalčiai] išsinerdamys būk jaunybę atgaunantys(pasidarą vėl jauni) Bus kits žirgužis ir kamanužės, ale n’atgáusi jaunų dienužių Atgavęs žadą(vėl galėdamas kalbėti),skundėsi matęs lyg pro tirštą rūką Teip parsigandau, žado nebatgáunu(nebegaliu kalbėti iš baimės) Jau valandomis dvasios nebeatgaunu(dūstu) ^ Tada ponai dvarus atgaus, kai kibiru Nemuną išsems Iš žąsino avižų neatgausi 2. vėl gauti, pelnyti, naudos turėti:Prekijai ... ką ant vieno daikto paterioję est, to ant kito gerai atgauna atgautinaĩ Tamjam, kursai man šitus daiktus atgautinai atrodij’, aš tvirtai pažadu viršuojį atlyginimą | Ką tu atsigavái, kad tokią iškadą man padarei? Tu nedaugel atsigausi tuo mažiu 3. atgaivinti, pastiprinti, pataisyti:Davė kitų žolių, ir atgavo Krūvą pinigų paleido [vaistams], ale atgavo, o tai būt numiręs Lytus atgavo žemę, augs žolė | Trobesį pavirtusį, pašlijusį atgãvo jis, t. y. atitiesė | Vienu žodžiu užgavo, antruoju atgavo Kad biškį ir pasijuoku, al ir vėl atgáunu(atitaisau, nuraminu paerzintą) ^ Teip nesmagu, nėr kur širdies atgáuti(pailsėti, atsikvėpti) Kad pradeda ana kvigždėti, nė dvasios nebeatgáuna(nebegali atsikvėpti, dūsta) Palikt skylelę kvapui atgáut(orui praeiti) Eisiv grybų rauti, pagirių atgauti(išsipagirioti) | Po Stalingrado vokiečių kariuomenė jau negalėjo atsigauti Per atostogas parvažiavęs namo atsigausiu Vėl atsigáutumbim, gardžiai kramtydami kąsnius Atsigaus, kai kiaušinio paragaus Kad pradeda ans kosėti, nėkaip nė atsigauti nebgalia Atsigavo vos dūšelė Merga nusigando, bet atsigavusi pasveikino svečius Aš dar nuo savo išgąsčio n'atsigavaũ Anos po sunkų pagimdymų vėl galėtų atsigauti Iš tos ligos atsigavau Ugnelė vėl atsigãvo, rodos, buvo užgesus ^ Atsigavo jo širdis, akys, kalba(pasidarė judresnis, žvalesnis, šnekesnis) Širdis atsigavo(pasidarė geriau, smagiau),kaip užgėriau vandens Tuomi tarpu ir mano galva bent kiek atsigaũs(pailsės protas) Jo ausys vėl atsigãvusios(vėl girdi) Bačkas palik neužkaltas, kad galėtų atsigáuti(atsidvėsti, praeitų oras, kad nesudraskytų alus) Su tošėms nuvyturtas trūbas nėkame neatsigauna(nepraeina oras) Neatsigaunu nosimis(negaliu kvėpuoti pro nosį)– turiu slogas 4. ateiti, atvykti, atkeliauti:Kaip tu atsigavai per tas pusnis? Labai privargome, kol iki namų atsigavome 5. atidrėkti:Anas šienas atsigaũs – reikė anksčiau pradėt vežti Pipirai atsigãvę, nebegali smulkiai sumalti 6. atkeršyti:Atgavau kitam, jog nekaltą abidijo iž piktybės Žodelio vieno prieš juos neižtarė nei grumzdė jiemus atgaut | Vis nerado, ko padaryti, tai atsigãvo nors tiek, kad įspyrė Atsigáuk tu jam – duok į kuprą! Palaukėk, aš mokėsiu tau atsigáuti! kiek užkąsti, alkį nustumti, numalšinti:Tik bãdą atgáuna Na, atgáuk jau, atgáuk tą bãdą Ben kiek badeliùs atgavaĩ? dagáuti 1. pasiekti:Ei, šokin, mudrin, bėras žirgelis nedagaun nė žemelės 2. nuvykti, nukeliauti (sunkiai):Kaip dasigavot lig Šiaulių? Nežinau, kaip lig namų dasigáusiu 1. gauti 1: Įgãvo vaikas peilį ir susiraižė nagus Džiaugėsi tokį didžiai gerą daiktą įgavę Muštasis, žiužį įgavęs , vėl pabrūkš kitam įdavė Vaikams didžiau prakutus, įgavau, kas man darbe padeda Tėvo nabaštikas, bedirbdamas per daug, įgavo sintį Motyna, marčią įgavusi, ir rankas susinėrė Širdingai meilijo jį sau per žentą įgauti | Pergalę persams įgavo ir mažne jau temstančią jų garbę įžiebė Tik artelėje visišką lygybę draug su vyrais valstietė įgaus | Po dviejų trijų kepimų nauja duonkepė nusistoja, įgáuna savo rūgštį(joje maišoma duona jau turi savo specifinę rūgštį) Paskui raišioja dar kelis [apynių] ryšius, stiebams įgavus aukštį(paaugus)per dvi ar tris kurpes Pons, baimės įgavęs(nusigandęs),įlindo vėl į ąžuolą Turėjo įgauti naują išvaizdą(pasidaryti kitoks) Užsidegė šviesa, ir biblioteka įgavo puošnią, šventišką išvaizdą Bet vėl liepsna įgavo naują vaizdą Gėrė po keletą taurelių ..., įgavo kalbos ir palinksmėjo Ypatingai didelę reikšmę įgavo(pasidarė reikšmingi)statybos ir gamybos tempai pokariniu laikotarpiu Praeis kelios dienos, ir derliaus nuėmimo darbai įgaus masinį pobūdį(pasidarys masiški) Sūnus ligą įgãvo(susirgo)kely ^ Barzdõs rėtį priskuto, o proto neįgãvo(nepasidarė protingesnis, išmintingesnis) Dantis praėdęs, proto neįgavęs(be dantų, senas, o mažo proto) Jei kiaulė ragus įgautų, visą svietą išbadytų | Dabar ir trobelę įsigáusi Įsigavęs pinigų, pirko namus | Įsigavo bėdą 2. apgauti 1: Tu čia truputį mane įgavaĩ Kad aš būčiau žinojęs iš pradžios, kad taip bus, nebūtum manęs taip veikiai įgavęs 3. įvilioti:Tėvas vos vos įgãvo avis į tvartą Norėdamys kaip šeškus ing slastus įgauti 4. įgabenti:Šitos šėpos per šitas duris neįgausim 5. įeiti, įvažiuoti, patekti:Saulė į trobą per medžius neįgáuna(neįšviečia) | Tik insigavo su vežimu kluonan, ir lietus ėmė lyt Naktimis ateit mažos kandžių kirmėlės, tykodamos prie jų įsigauti Kaip galėčia aš in tą dvarą insigauti O kaip būsit miestana insigavę(miestą paėmę),tada jį ugnimi uždekite | Kaminas užsidegė, ir ugnelė įsigãvo kamaron Jei šaltis insigaus sklepe, sušals mūs bul'bos Žodžiai n'įsigáuna į ausis 6. paliesti; pažeisti, pakenkti:Vėjas nors šniokščia ir linguoja viršūnes, bet žemai nėmaž jų neįgauna Batvinis jau įgautas šalčio Ji vis uogavo, ją tas spindulys saulės įgãvo, ir mirė Rados tokių vabalų, kurių kañdis teip buvo marus, jog žmogus įgautas toj vietoj mirė | Ai, kaip įsigavaũ ranką! 7. užvaldyti.8. atgaivinti, pastiprinti, pataisyti:Pučiu pučiu – niekaip negaliu ugnį įgáut | Arklys po ligai įsigãvo Dabar ji vėl įsigãvusi, buini Įsigavo nutildyta muzika, kalbos Liepsnai įsigavus, puode viralas ūmai pradėjo kunkuliuoti Įsigãvo degti ugnelė – nebeužges | Ir jis tapo didžiu vyru, ėjo ir pralobo, iki gerai įsigavo Kad jau sykį įsigáuni(prasigyveni),tai paskui bėdos nebėra 1. sunkiai ką gauti, atgauti:Paskolink jam [pinigų], tai jau ir nebeišgáusi Kožnas tur lakštingalos balsą, iki išgáuna ką nors Led išgavaũ iš jo tą daiktą | Kai kur darbininkams palyginti lengvai pavykdavo streikais išgauti iš savininkų nuolaidų Nors replėmis plėšk, neišgausi iš jo žodžio, ir gana Nieko iš tavęs išgáut(iškvost)negali Tik tyko žodį išgaut Sumislijo su kytrumu išgauti žinią, katra yra jo sesuo Randasi dar tokie seneliai, kurie moka iš jų išgauti graudingą gaidą | Vanoj sėdėk, kol prakaitą išgáus(kol išprakaituosi) 2. iškviesti, išvadinti, išvilioti:Norėjai mane prigauti, iš to kiemelio išgáuti Negalėdamys išgauti iš pilių, visą žemę taip nuteriojo, jog kūlį ir vandenį tyruojantį beliko 3. ištraukti:Tam ežere gulbė šen ir ten plūduriavo, ir jie mislijo ją nušaut, ale nežinojo, kaip ją paskui iš to ežero išgautų Žvejai, sunkią valtį išgavę į krantą, traukė ilgiausius tinklus 4. išeiti, išvykti, ištrūkti:Vyras išsigáuna iš namų ir geria Kaip išsigavo arklys iš tvarto, tai per visądien skraidė Per girią išsigavo į kelią Atbėgo aždusęs, kaip iš šunų išsigavęs | Aš nematau, kaip galima būtų iš tos bėdos išsigáuti 5. išeiti už vyro, ištekėti:Ta duktė gerai išsigóvė 1. gauti 1: Andrutis kap tik nugaũs pinigo, tai ir išleidžia Nedaugelis žmonių svetur laimę nugáuna Anas dar iš šono kai ką nugáuna(užsidirba)– tai akmenis veža, tai ant plento dirba | Nugavaũ valandėlę(prisitaikiau, pasistengiau laiko surasti)pamiegoti Nugáusiu laisvą dieną(pataikysiu laiką, kai skubaus darbo nebus),tai pats atvažiuosu | Kap nugóvė diržo(gavo plakti),tai miegti kap vandeny | Kaip čia da kur žabų nusgavus? | Gerai, aš ar pakaičiu, ar kada nusigavusi(prisitaikiusi, gavusi valandėlę atliekamo laiko)atbėgsu 2. nusigyventi:Ne tiktai kad nieko nepelnysią, bet dar nusigausią 3. pačiupti, nustverti:Nesiskubink, Dievo žu(už)barzdos nenugausi | Nugãvo šilma galvą | Kada tėvo nebus namie, tada motyna nusigavusi liuob nukuoduos [Levuką] už keikimą 4. apsukti, apgauti:Tuo su kortoms ir klastoms kits kitą nugáuna Aš jį preke nugavaũ, t. y. pakrividijau Matau, kaip jį nugauna ir nuvagia Juos lapė nuo tiesos kelio nugavo(nuviliojo) Antrą kartą manęs nebnugáusi 5. nuimti, nutraukti (su vargu):Žiedą nuo piršto nugáuti Šėpį nuo seklumos nugáuti Su tokia pabūkle(prie karties pririšta sėtuve)galit ir nu aukščiausių medžių spietlių nugauti Drabužiai, į kūną įlipę, negalėjo be didžių skausmų nugaunami būti 6. nuvykti, nukeliauti:Vos nusigavaũ į miestelį – kelias labai blogas buvo Kaip aš sena tokį kelią nusigáusu Kiek nusigavę, juodu dar susitiko žmonių Atskiestas nuo savųjų, vos medėmis nusigavo į abazą paties mistro Į pilį nusigauti jam rods meiliaus būtų 7. ištrūkti, nusislėpus ką daryti:Vaikai, didžiųjų nusigavę, galvoms pradėjo eiti Pradėk ką virti, jeiben nuo tavęs nenusigausi, t. y. nepasikavosi Tie dešimtis išmintingųjų norėjo nu vienuoliktojo, paikojo, nusigauti ir namie palikti Nusigãvęs atlėk 8. pažeisti, pakenkti:Šiemet visus žiedus rūdos nugãvo Pernakt šaltis bulbienius nugãvo Ne visų daržus nugáuna – kaip kokia žemė 9. nuskriausti:Mažesnįjį visi nugáuna 10. nustelbti, užgožti:Šių gėlių nei piktžolės nenugaũs | Kad ne aš, būtų jis tave nugavęs, t. y. nuskriaudęs 1. pačiupti, pagriebti:Pagóvėm bičių spiečių Pagausi tu paukštį lauke Jis ją griebė, ale ji pasmuko, ir nepagavo Kad kas jį pagaũtų, šimtą rublių gautų Jis labai žuvis pagáuja, turi dalį Pagáuni dvi tris žuvis in dieną [, ir viskas] Daugiau musių pagauna su cukrum, ne su pipirais Gali arkliai per naktį ant dobilų būti, niekas nepagaũs Mesk obuolį, aš pagáusiu Juras pagauna jos ranką Abramas išgirdįs brolį savo pagautą | Jos vyras kaip šilta vilna, pati visą valią pagavo Vyrai lėkė dar į pievas pagauti nors vežimėlį sauso šieno Pora žodžių pagóvė(spėjo užrašyti) Pagavai man iš burnos žodį(pasakei tai, ką aš buvau besakąs) Ateisiu laiko pagavęs(turėdamas laiko) Šeimininkas net nepagavo žodžio(nesusigriebė, nesusiorientavo)atsakyti Radzevičius tik retkarčiais pagaudavo progos pasikalbėti Žmonių srovė pagavo mane, prigniaužė tarpuvartėj Jie nulėkė kaip viesulo pagauti Liepsną pagavo vėjas, ir gaisras išsiplėtė ant viso namo Tokie netikę dobilai, ir dalgė jų nepagauna(nenupjauna) Senis pagavo mano žvilgsnį Greičiau, Semionai, o tai audra pagaus(užeis, užklups) Dar ant kelio mane lietus pagóvė Eime, vaikeli, namo, paskui vakaras pagaus Vėjo pagáuni(įkvepi)– ir kosėji Bitės pagáuna dūmą – ir keliasi aukštyn, į saiką Besimaudydamas buvau vandenio pagavęs į ausis ^ Kai čia atėjau, tai nieko nebuvo pažįstamų, teip kaip pagáuta(buvo nejauku, nedrąsu) Iš dvie kiškių nei vieno nepagausi Mešką miške pagavę išmoko Kad rankas turėtų, vagį pagautų pagautinai Gyvena pagautinai(kaip išdavikas) | Vieną katę lapė pasigavo Šuva kiškį vijo ir pasgóvė Šiandie gerai pasigãvo [žuvies] Pasigavęs kad prilupė vaiką Labai nepasigáunamas(nesiduoda pagauti) | Laiko pasigavęs(atliekamo laiko turėdamas),išplėšiu plėšų ir pridirbsiu krežių galybę Sausos malkos ugnį tuoj pasigáuna(greit įsidega) Jau aš pasgóviau(susipainiojau, apsirikau) 2. paimti, pastverti:Pagavęs akmenį metė į šunį Mano kepurę pagãvo ir nebeatiduoda Juozukas pašokęs pagavo duonos papentį iš užstalės Kas tau davė? O gal pagavai(paėmei, pavogei)? Kad nėr pagaunamõs kortos, tai kaip pagausi Prieš lytų da du vežimus šieno pagãvom(suspėjome įvežti) Neliepama dirbo, ką tik pagavo(kas pakliuvo į rankas),o nėkumet veltuo netruko Jos žmogus, ką tik pagáuna, tą pralaka(prageria) ^ Ilgą iešmą bedrožiant, šuo kepinį pagaus Kad tave giltinė pagautų ! pagautinai Neduosi geruoju – pagautinai pagausime | Išlakstė, kur kas pasgavęs(kur kam pakliuvo) 3. apimti, užvaldyti:Darbas pagavo lyg karštligė Mane pagavo šiurpas, ir kraujas ėmė stingti Pamažu jų nervinė įtampa pagavo ir Kasparą Aš tylėjau taip pat, pagautas pasakojimo, užmiršęs viską Visi vienodai buvo pagauti įkvėpimo O kad pažiūri į mergelę jauną, jos širdį minkštą kaip gaute pagauna Padėjus galvą ant žemės ir uždengus akis, da greičiaus miegas pagauna Ragana, baimės pagauta, ėmė prašytis Kažkokie slanktai ir mane pagãvo(slogos prisikabino) Vargšą pagavo kosulys [Petras] teip aukštai buvo pagáutas, jog nuog džiaugsmo ... nežinojo ką kalbąs | Nesveikuoja kelinta diena – pilvas pagavo(pilvu serga) ^ Blaškosi kap šiltinės pagautas 4. gauti 1: Pasiuogauna ir rublį kokį pagáuna(atsitiktinai gauna) | Vaikas išplaktas pagauna baimę(pradeda bijoti) Čia teip nevadinam, bet toliau upelis pagauna tą vardą(tuo vardu vadinamas) Neauga linai – žolės pagavo viršų(nustelbė) Smarsas svyla pečiuj, tai galvas pagaus Šiaurys vėjas, pagavęs valią(pasijutęs laisvas),dūmė ir dūmė pakilęs priešais saulės | Pinigų truputį pasigavome Jie te pinigų pasigãvo Savo valgyt neturėdamas, par kitą nepasigausi Žalionių žiemą pasigauti(retkarčiais po truputį vartoti)gerai 5. pelnyti, laimėti; naudotis; turėti:Ką jūs pasigáusit, jei neleisit mane į vakarelį?! Ką tu čia pasigausi vaiką nukukdęs?! Labai ten ką pasigausi, kad į teismą paduosi Tiek iš jo ką pasigausi Duok dalgį, tepapjaunie lig vakaro, tepasigaũnie | Greit ir savo pienelio pasigáusiam(mūsų pačių karvė atsives) 6. paimti:Reiks kada pagãvus nurauti cibulius, ką jie bepristovės ^ Nors prižadėjo vaikus lenkiškai šnekinti, bet nepildo prižado – tankiau pagauna(ima kalbėti)žemaitiškai Kur pagãvot šitą kelią(kur juo pradėjot eiti)? Vaikėzai jau pagaunami(paimami prie darbo, tinka darbui) Žydai neturėjo kaip pagavę sau moteres vesti(bet kokių negalėjo, turėjo tik iš žydų giminės vesti) | „Ką čia, broliukas“ – jis tep pasgáuna(taip dažnai sako, toks jo pertaras) Spaudos skubiai savo laiku pasigauta(apie tai rašė spauda) Jis kalbėdamas dažnai pasigauna(dažnai sako)tą žodį Tas šaukštas pasigaunamas(dažnai vartojamas)– visų nenoriu kamšyti į puodą Ir tu sustaisei tokį pasigaunamą andarokėlį Gerai turėti pasigaunamas(prieinamas)kaimynas – prireikė ko, nuėjai ir gavai Kad pasigauna(susiima, pasistengia),jis ir pėstinai nueina dešimt kilometrų Raudono šilko skarelė, parišta nauju, mieste pasigautu(įsižiūrėtu)būdu, laikė lininius jos plaukus 7. pajusti; suvokti, suprasti:Niekas taip nepagaus visų smulkmenų kaip vaiko akis Buvo labai tylu, tai ir gatvės vaikai galėjo pagaut(išgirsti)jo žodžius Klausa mūs jautri, pagauna garsus Kokį žodį pagáuna(nugirsta),ir užsirašo Neina(nesiseka)pagaut, kas per žodis Savo žodžiams jis teikia kažkokią ypatingą, nepagaunamą(nesuvokiamą)prasmę Daiktą galima pagáuti ne tik rankomis, bet ir psichinėmis pajėgomis | Aš to žodžio nepasigáunu(neperprantu) 8. pradėti; suskasti [Žuvys] smarkiai pagavo krutinti uodegas Kad pagaunu sriubą srėbt, negaliu net atsikvėpt Ir štai atėjęs jaunas bernytis pagauna mane barti Kartais baisu ir klausytis, kai ji pagáuna bartis Visi pagãvo bėgti [Vokiečiai] jau rūbais mūs kaip mes vilkėti pagãvo Musės pagaus dėti kiaušius Veikiai pagaváu pritarti kulti | Pasigãvo bėgti, bet neišbėgo Kaip iš Plungės parvažiavau, muštis, peštis pasigavau Teip pasigavo mokyties, jog paliko daktaru Pasigavo į daktarus(ėmė daktarauti) 9. paeiti, išvykti; pasijudinti:Kaip pasigaváu į ylakiškius siūti, tai ir nebegrįžtu nė šventoms dienoms į Barstyčius Jis ale su savo šėpiu, ledų aprengtas, nebegalėjęs nei iš vietos pasigauti | Kad šaknys pasigáuna į gilumą(prigyja),tuokart medis pradeda augti Didžiū́sius beržus išgenėjus, mažiejai pasigáuna į didùmą(pradeda augti) 10. pasiekti:Dėkuo, dėkuo, pagausu duonelės, bile ant stalo yra | Tik galingais teleskopais pagaunama(pamatoma)žvaigždutė 11. paliesti, pažeisti, pakenkti:Jų žiedų šalnos nepagauna(nepakerta) Pagãvo šaltis morkas, pradėjo pūti Pagãvo varputis braškes, įsivarputėjo Neik basas, pagaũs vėjas Gal sušilusį vėjas pagavo(užpūtė),ir ažkimo kaklas Vienas dobilų laukas yra pagautas

Žodžio apgauti sinonimai

apsukti, prigauti, apmulkinti, apmauti, apdirbti, Apdumti, Apkirpti, aptaisyti, apeiti, nutaisyti, nuauti, nunerti, nukinkyti, Nukelnėti, Apmilinti, Apmiglinti, Apkropti, Nukropti, Apšmaukti, Akis apdumti, Palikti kvailio vietoje, apmaudyti
Žodžio apgauti sinonimai

Žodis apgauti kitomis kalbomis

Rusiškai: трюк
Angliškai: trick
Estiškai: truco
Lenkiškai: sztuczka
Latviškai: triks
Lietuviškai: apgauti
2013-03-21 03:06:43
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž