Apgarsinti žodžio reikšmė

Apgarsinti - gársinti,-ina, -ino garsìnti (-ýti), -ìna, -ìno 1. skleisti garsą, duoti balsą:Šoviau in mūrelį, garsinau dvarelin, kad išeitų mergelė Laikrodis garsino pusvalandžius ir valandas | Šuva už durų garsìnas brazdindamos, kárdinas, t. y. nora, kad jįjį išgirstų, girdėtų, neužmirštų Rėksmas garsinosi po daubas ir miškus 2. duoti žinią, skelbti:Garsina rytą vasaros saulėtą pragydę sodžiuje gaidžiai Laikraštis garsina pirmūnų darbo metodus Laisvę aš ėmiau žiauriais laikais garsinti Pradėjo aną gársinti po visą sodą Kaimynas ėmė garsýti, kad parduoda namus Nor jam uždrausti garsinti ir skelbti tą mokslą Kurį niekas nešlovina ir negarsina prieš svietą | Jau ji nesigarsìna, jau jos nebėr gyvos Gársinas, kad didelį kraitį duos Kam gársinas, kad mušė apskelbti, paskleisti žinią, garsą:Ta naujiena greit po visą kraštą buvo apgarsinta Apgársino visims, kad atvažiuos nau[ja]s daktaras Teko didžiai skaitytie mūsų iki šiol apgarsintas pasakas Apgarsino mane nekaltai(nuplėšė garbę) Apgarsinta buvo, jei kas tą paną prajuokins, tai tas bus žentas | Apsigársino po visą kraštą ans plėšikaudamas Jis apsigarsino dideliu gydytojum 1.įrašyti garsą, įkalbėti:Filmą į lietuvių kalbą įgarsino 2. pagarsėti:Veikiai įsigarsino Kunegunda padaryti garsų, žinomą:Jo vardą išgarsino toli toli Mūsų dainos išgarsino Lietuvą Be reikalo tik išgársino, kad ans geras siuvėjas, o siuva kaip ir visi | Ta visa istorija gali išsigarsinti paskelbti:Pagarsino, kad turgaus nebus | Jogėla pasigarsino ją norįs vesti Ne tiek jis gali, kiek pasigarsìnęs Sargybinis tuojau smarkiai pasigarsina(išduoda garsą, atsiliepia) paskelbti, padaryti garsų:Tu pats pragarsink savo spėką | Ir prasigarsino ano vardas po visą žemę

Žodžio apgarsinti sinonimai

Žodžio apgarsinti sinonimai

Žodis apgarsinti kitomis kalbomis

Rusiškai: объявлять
Angliškai: announce
Estiškai: anunciar
Lenkiškai: ogłosić
Latviškai: paziņot
Lietuviškai: apgarsinti
2013-04-21 13:11:26
aąbcčdeęėfghiįyjklmnoprsštuųūvzž